„Budżet nie do końca jest przejrzysty i klarowny” – relacja III sesji

„Budżet nie do końca jest przejrzysty i klarowny. Inwestowanie w obiekty, które będziemy odświeżać i remontować dla poprawy wizerunku miasta Nasielska, powinny być drugorzędne. Ważniejsze są remonty dróg, z którymi zmagają się mieszkańcy zakładając kalosze wiosną podczas roztopów” – Rodryg Czyż

III sesja odbyła się 27.12.2018r.i dotyczyła min. pieniędzy oraz zdrowia – czyli tego co wielu z nas z pewnością usłyszało podczas niedawno składanych sobie nawzajem życzeń Bożonarodzeniowych.

Pan Burmistrz na początku sesji zdał relację ze swojej pracy, mówiąc o: udziale w szkoleniu „Zielone mosty Narwi”, wpłynięciu raportu Wód Polskich oraz konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko planowanego zakładu „lakiery do paznokci” na ul. Elektronowej, wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko zakładu produktów betonowych (po zakładzie Instal w Starych Pieścirogach) – raport ten jest obecnie procedowany. Przeniesienia podziemnego zbiornika na propan butan (50 m3) na ul. Elektronowej. Budowie farmy fotowoltaicznej w Popowie Borowym na działce nr 34 o mocy > 3 MW. Wpłynięciu uwag do MPZP w Jaskółowie od sześciu podmiotów. Burmistrz poinformował również o trwających pracach budowy kanalizacji w Nasielsku oraz ul. Słonecznej oraz budowie sali gimnastycznej w Popowie Borowym. Burmistrz przekazał informację, że trwają prace w UM nad kartą seniora, która uprawniałaby do zniżek na zakupy oraz usługi. Na koniec Burmistrz poinformował o przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenia z dofinansowania sprzętu OSP za 2018 r.

Czy wśród 6 pism jest pismo od p. Weredy i czy wniesione przez niego uwagi zostaną uwzględnione – takie pytanie p.Burmistrzowi zadał radny Rodryg Czyż. Burmistrz odpowiedział, że takie pismo z uwagami od inwestora wpłynęło, ale jego uwagi nie będą uwzględnione. Dodał, że część uwag od innych podmiotów będzie uwzględniona.

Na temat uwag dotyczących MPZP wypowiedział się p. Tracz ze stowarzyszenia „Aktywny i Czysty Nasielsk”. Zapytał p. Burmistrza, dlaczego stowarzyszenie nie otrzymało kserokopii złożonych uwag w trybie dostępu do informacji publicznej. Pan Tracz nie rozumie skąd taki problem i niechęć pracowników UM na skserowanie kilku stron i wyznaczenie terminu do uzyskania informacji do dwóch miesięcy, zwłaszcza, że bez trudu otrzymaliśmy informację w tym samym trybie od wójta Wieliszewa. Złożone przez gminę Wieliszew uwagi, pokrywają się z uwagami złożonymi przez nasze stowarzyszenie.Burmistrz odpowiedział, że uwagi będą zamieszczone na stronie internetowej UM. Pan Tracz dopytał również dlaczego Burmistrz Nasielska odpowiada na swojej stronie słowami „odpowiadając na zarzuty”. Stowarzyszenie „Aktywny i Czysty Nasielsk” wspiera UM i Burmistrza. Chcemy, aby Burmistrz stanowczo działał, tak jak informacja na zamieszczonym banerze przed UM, że wyraża pan stanowczy sprzeciw przeciwko ZZO Jaskółowo. Celem stowarzyszenia jest również wspieranie Radę w oparciu o wiedzę planistów, którzy z nami współpracują, tak aby Radę merytorycznie przygotować do dyskusji. Pan Tracz dopytał również o geodetów, którzy w dniu 17.12.2018 r. mieli wykonywać czynności na działkach w Jaskółowie, a ich nie było. Pan Ruszkowski odpowiedział, że geodeci nie dotarli i sąd przesunął termin (nie wiemy jeszcze na kiedy). Burmistrz nie znał dokładnie udzielonej wypowiedzi w Internecie (pismo Burmistrz podpisał osobiście – autor) i o wyjaśnienie poprosił p.Jadzię (pisownia oryginalna). Pani Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, że Burmistrz nie miał obowiązku powiadamiania prokuratury, ale Burmistrz również nie miał wiedzy na temat, że decyzja jest procedowana u Marszałka. Burmistrz otrzymał tylko decyzję Marszałka do wiadomości bez załącznika, ponieważ nie był stroną. Pani Kierownik przekazała, że w obecnej sytuacji Burmistrz nie może być stronniczy i jako przykład podała skargę inwestora, która jest w SKO, a odnosząca się do samorządu gminy Nasielsk, że wypowiada się jednoznacznie (stronniczo). Po wypowiedzi p. kierownik głos zabrał jeszcze raz p. Tracz, który wskazał na fakt posiadania wszelkich informacji przez Burmistrza po tym jak stowarzyszenie złożyło informację do pana Burmistrza wraz z opinią prawną o możliwości popełnienia przestępstwa. Pan Tracz odniósł się również do kwestii ewentualnego odszkodowania. Przypomniał Burmistrzowi, że wielokrotnie mówił, że gmina nie będzie musiała płacić odszkodowania z tytułu wprowadzonego MPZP. Marcin Tracz przypomniał słowa Ministra Środowiska p. Kowalczyka, które padły na marszu w Nasielsku, że jeżeli wprowadzony MPZP wejdzie w życie, to inwestor będzie mógł domagać się odszkodowania. W sprawie uwag do planu zabrał głos radny Świderski, wypowiadając się jako przewodniczący komisji, która będzie rozpatrywała uwagi odrzucone przez Burmistrza i być może wtedy zapadną decyzje, aby te uwagi uwzględnić w planie. Stwierdził, że Rada będzie procedowała nad planem zgodnie z regulaminem i ostatnim jego etapem będzie rozpatrzenie uwag.

Z mieszkańców głos zabrał Jarosław Ruciński. Zadał pytanie Burmistrzowi dlaczego została zmieniona konstrukcja dachu sali w Popowie Borowym, a także przypomniał pytanie byłego radnego p. Ostaszewskiego jaki był koszt pierwotnego planu i ile kosztował projekt zamienny. Zadał również pytanie skarbnikowi czy już policzył kwotę uzyskanego dofinansowania 25 mln zł. Ostatnie pytanie dotyczyło odbioru śmieci i czy mieszkańcy mogą liczyć na bonifikatę, jeśli usługa nie została zrealizowana. Pan Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie zmiana konstrukcji dachu wynika z projektu zamiennego, ale obiecał że sprawdzi dokładnie tę informację. Kwestia śmieci to jest ogromny problem naszej gminy. Z uwagi na błąd, który jest w uchwale Marszałka Województwa Mazowieckiego, instalacja w Ciechanowie nie chce od nas odebrać śmieci. Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców przyjdzie do UM z wnioskiem o zapłatę za nieodebrane śmieci, to oczywiście UM zapłaci. Temat odbioru śmieci, a także jego usprawnienia i uszczelnienia został kontynuowany przez pana Józefa Zawadzkiego. Pan Józef podał przykład z innej gminy gdzie mieszkańcy zużyty popiół oddają w oddzielnych pojemnikach. Zapytał również czy mieszkańcy korzystający z gazu mogą liczyć na bonifikatę w kosztach za odpady. Burmistrz odpowiedział, że przyjęty system segregacji w gminie Nasielsk opiera się na deklaracji z podziałem na odpady segregowane, do których namawiam wszystkich mieszkańców oraz niesegregowane, które będą coraz droższe. Burmistrz dodał, że pomysł z dodatkowym pojemnikiem zostanie rozważony w UM. W temacie odbioru odpadów zabrał głos radny Andrzej Pacocha. Stwierdził, że ta sama firma, która odbiera odpady w Nasielsku również obsługuje gminę Winnica i tam nie ma problemu z wywozem śmieci.

Sołtys Jaskółowa poparła wniosek, wielokrotnie składany przez mieszkańców do Burmistrza o spotkanie w sprawie MPZP. Pani Nowosielska poruszyła również problem rejestracji do przychodni zdrowia w Nasielsku, a także braku dyżuru pediatry w godzinach popołudniowych. Odpowiedź padła od pana Lubienieckiego, który poinformował, że od nowego roku będzie zatrudniony pediatra w wymiarze pełnego etatu jako trzeci lekarz, a także będzie możliwość zapisywania się do lekarza drogą elektroniczną.

Zorganizowanie spotkania w sprawie MPZM dla Jaskółowa zadeklarował radny Świderski. Stwierdził, że jako przewodniczący komisji infrastruktury, gdzie trafią uwagi do MPZP, planuje zaprosić szerokie grono: wszystkich radnych, wszystkich autorów uwag do planu, Burmistrza i kierowników wydziałów oraz projektantów. Będziemy dyskutować nad uwagami, których nie uwzględnił Burmistrz, ale nie na zasadzie udowadniania sobie racji, tylko pochylimy się nad istotnym wpływem uwag na plan.

Radny Fronczak podjął temat zmiany właścicieli działki, na którym była termoliza (piroliza). Jego zdaniem warto tym tematem się zainteresować co nowi właściciele chcą tam otworzyć. Burmistrz odpowiedział, że chce zmienić cały plan na tym terenie, tak aby ograniczał przemysł uciążliwy. W obecnej chwili pracujemy nad rozeznaniem cenowym w celu określenia kosztów zmiany planu.

Następnie Rada przystąpiła do przyjęcia kilku uchwał, z których najważniejsze dotyczyły prognozy finansowej, uchwały budżetowej, programu rządowego „posiłek w szkole na lata 2019-2023” oraz programu niskiej emisji dla gminy Nasielsk.

Głos w sprawie uchwał związanych z budżetem głos zabrało czterech radnych: Czyż, Pacocha, Fronczak i Domała.

Odpowiadając na jedno z pytań p. Czyża, dotyczącej zwiększenia pozyskania środków w wieloletniej prognozie finansowej skarbnik gminy Nasielsk dodał, że od 6-7 lat podatki w naszej gminie są na takim samym poziomie, a inflacja idzie w górę. Wpływy z podatków to większe wpływy do budżetu, ale to radni o ich wysokości decydują. Radny Czyż dopytał o projekty, które już długo leżą w szufladach naszej gminy, a które nie są uwzględnione w planie finansowym przygotowanym przez Burmistrza. Pytał: czy to oznacza, że projekty te odkładamy do archiwum? Burmistrz odpowiedział, że nie i o ile będzie taka możliwość, to będzie składał wniosek o przesunięcie środków. Następne pytanie p. Czyża dotyczyło remontu domu nauczyciela, na który jest przeznaczona kwota 700 tys. zł. Czy na ten remont został przygotowany wniosek o dofinansowanie? Burmistrz odpowiedział, że na chwilą obecną wniosek taki nie został przygotowany, ponieważ najpierw musimy wpisać udział własny do budżetu, a dopiero później aplikować o środki zewnętrzne. Dodał, że w chwili obecnej nie ma naboru na takie inwestycje, a dokumentację projektową już mamy – co prawda jest ona już dosyć stara (od 2014r), ale nadal aktualna. W odpowiedzi radny Czyż stwierdził, że przygotowanie wniosku na dofinansowanie, to nie jest kwestia jednego miesiąca. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania z zewnątrz, to remont domu nauczyciela gmina zrealizuje w 100% ze środków własnych. W ubiegłym roku była możliwość pozyskania środków zewnętrznych na rewitalizację, ale gmina nie skorzystała z tej drogi. Czy nie powinniśmy w takim razie zastanowić się nad rozlokowaniem środków w budżecie na takie inwestycje, na które można uzyskać dofinansowanie? Zdaniem p. Czyża szkoda jest wydawać pieniądze na realizację posiłkując się tylko i wyłącznie budżetem gminy. Radnego Czyża poparł radny Pacocha, który zaproponował, aby inwestycje gminy były planowane dużo wcześniej z wyprzedzeniem kilkuletnim.

Radny Pacocha poruszył kwestię zwiększenia o 2 mln zł wydatków w budżecie na oświatę. Pytał, do których szkół najwięcej gmina dołoży? Odpowiedź pana skarbnika, że kwota ta wynika z arkusza kalkulacyjnego nie przekonała pana radnego. Pan radny pytał również Burmistrza czy są już wyznaczone odcinki dróg przeznaczone na modernizację. Burmistrz odpowiedział, że nie. Radny Pacocha zadał jeszcze pytanie: na jakie lata jest przewidziane zrobienie kanalizacji całościowej w Nasielsku. Burmistrz odpowiedział, że gmina ma przygotowaną dokumentację na pozostałą cześć miasta, ale nie jest w stanie odpowiedzieć, w którym roku może to się zakończyć.

Radny Fronczak przedstawił problem istniejący od wielu lat dotyczący przebudowy ul. Przytorowej. Zapytał pana Burmistrza, dlaczego ta inwestycja nie została uwzględniona w projekcie. Burmistrz odpowiedział, że zamierza problem dojazdu do posesji w pasie należącym do kolei rozwiązać kompleksowo i bezkosztowo poprzez wystąpienie do sądu o zasiedzenie i przejęcie gruntów, a nie korzystać z przepisów specustawy.

Radny Domała zapytał o zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek OSP. Stwierdził, że w marcu zostaną złożone do Burmistrza potrzeby od jednostek OSP. Burmistrz odpowiedział, że jeżeli takie potrzeby zostaną zgłoszone, to będzie wnioskował o przesunięcie środków z budżetu.

Pan Tracz wyraził swoje obawy, że nie znalazły się w budżecie środki przewidziane na ścieżkę rowerową, której uchwała czeka na zrealizowanie przez Burmistrza od poprzedniej kadencji (ścieżka rowerowa prowadząca do ZZO Jaskółowo, która miała przyczynić się do zablokowania planowanej inwestycji – autor).

Ostatecznie budżet został przyjęty 11 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się od głosu (radni: Czyż, Pietras, Pacocha). Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie budżetu, który jego zdaniem ma wiele wyzwań, ale powinien przynieść satysfakcję mieszkańcom i radnym.

Kolejną uchwałą, która spowodowała dłuższą dyskusję był „Program niskiej emisji dla gminy Nasielsk”. Kilka pytań zadał radny Świderski: Czy w ciągu roku gmina będzie w stanie wymienić zapisane w programie 200 kotłów? Czy gmina ma takie moce przerobowe? Pan radny przytoczył dane z dotychczasowej wymiany. W 2016 wymieniono – 13 kotłów, a w 2017 – 33 kotły. Czy program przewiduje oprócz wymiany na kocioł gazowy, biomasę czy pompę ciepła, również wymianę na kocioł węglowy o wyższej klasie? Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Środowiska. Gmina Nasielsk znalazła się niestety w grupie 96 gmin na 314, które są objęte programem niskiej emisji oraz zostaliśmy zobligowani przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do zmniejszenia pyłów PM 2,5 i PM 10. Są określone terminy na wymianę kotłów przez mieszkańców. Dotychczasowy koszt, który musiał ponieść mieszkaniec w związku z wymianą pieca kształtował się na poziomie 1000 zł, ale jak słusznie zauważył pan radny, tylko niewielka ich ilość została wymieniona. Pani Szymańska dodała, że będą kontrole, które zweryfikują wymianę tzw. kopciuchów. Program zakłada również wymianę pieca na węglowy o wyższych parametrach, spełniających normy eksploatacyjne (5 klasy). Pani kierownik zachęca do kontaktu bezpośrednio z WIOŚ, ponieważ pracują tam osoby, które będą mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania, a my z uwagi na to, że nie jest to nasz program, być może na nie wszystkie pytania będziemy mogli odpowiedzieć. Poza tym wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną. Pan Świderski zaproponował Burmistrzowi, aby zaangażował się – zgodnie z założeniami programu – w debatę ze spółką gazową. Pan radny podał przykład kilku miejscowości z naszej gminy, które chcą przyłączyć się do gazociągu, niestety bezskutecznie. Burmistrz odpowiedział, że jest częstym gościem w Ciechanowie i niestety decyduje tu aspekt ekonomiczny. Im więcej chętnych, tym większe możliwości uzyskania zgody na budowę gazociągu. Obecnie UM rozwiązuje problem gazyfikacji na Starych Pieścirogach, które otworzą drogę na dalsze miejscowości. Radny Sawicki stwierdził, że osobiście powiadamiał mieszkańców, że jest możliwość przyłączenia się Starych Pieścirogów do instalacji gazowej od strony Kosewy. Niestety napotkaliśmy problemy ze strony zakładu. Pan Burmistrz obiecał, że sprawdzi tę informację.

Radny Czyż wyraził swoje obawy co do spełnienia norm programu niskiej emisji, motywując to swoimi wyliczeniami. Podkreślił, że ten program powinniśmy realizować rok do roku. Musimy już dziś wziąć się do pracy, ponieważ jeżeli będziemy dalej propagować ochronę środowiska jak do tej pory to robimy i czekać na mieszkańców, aż sami do nas przyjdą, to nie zrealizujemy tego planu. Powinniśmy wyjść z informacją do mieszkańców, że pyły PM 10 i PM 2,5 są śmiertelnie niebezpieczne dla nas. Zapytał również o jeden z wymogów programu, którym jest sprzątanie ulic na mokro. Czy ZGKiM zakupiło jakiś sprzęt żeby ten zapis realizować? Odpowiedzi udzieliła pani kierownik ZGKiM, że w chwili obecnej nie ma takiego pojazdu. Pan Czyż zaproponował, aby dokonać zakupu takiego pojazdu. Dodał, że wielu mieszkańców jest zdegustowanych widokiem naszych ulic. A sprzątanie ulic tylko po zimie i to przez brygady wyposażone w łopaty nie powinno mieć miejsca w XXI wieku. Radny Świderski poparł wypowiedź przedmówcy dodając, że mielibyśmy dwa w jednym: czyste ulice i zrealizowalibyśmy plan. Pan Ruszkowski odpowiedział, że mieliśmy sprzęt, który przez poprzednika został sprzedany (p.Arciszewski – autor). Rozmawiałem z panią kierownik w ubiegłym roku (w 2017 r.) o bilansie potrzeb zakupu, ale nie wiem czy to rozeznanie zrobiła. Burmistrz dodał, że ma również problem z podpisaniem porozumienia sieci dróg, które nie stanowią własności gminy.

W temacie pyłów PM głos zabrał Marcin Tracz, który powiadomił Burmistrza, radnych i mieszkańców, że stowarzyszenie „Aktywny i Czysty Nasielsk” zamontowało czujniki, które monitorują jakość powietrza w naszej gminie i niestety normy są bardzo przekroczone.

W końcowej dyskusji podczas wolnych wniosków, głos zabrał radny Czyż. Pytania dotyczyły: Czy inspektor nadzorujący budowę sali sportowej w Popowie Borowym nadal pełnić będzie swoją funkcję? Czy powstał kosztorys naprawczy budowanej sali? Czy prawdą jest, że pan Krawiec będzie finansował prace naprawcze z własnego budżetu, a nie ubezpieczyciel? Czy sprawa niespełnienia norm okien w budowanej sali została już wyjaśniona? Pan Burmistrz odpowiedział, że pan Krawiec zadeklarował, że poniesie pełne koszty naprawy. Natomiast inspektor zostaje – dodał Burmistrz. Nie kryjąc zdziwienia głos zabrał radny Świderski, który przypomniał słowa Burmistrza z poprzednich sesji, na których informował radnych, że inspektor został zwolniony. Pan Ruszkowski odpowiedział, że pomimo próby zwolnienia inspektora, musieliśmy po konsultacji z biurem prawnym, które stwierdziło, że nie możemy tego pana zwolnić, odstąpić od naszej decyzji. Na dalsze pytania odpowiedział p.Kasiak. Został wymieniony wkład szybowy i dołączony certyfikat. Wina powstała z winy producenta. Projektant dostarczył kosztorys naprawczy, którego wartość wynosi 70 tys. zł. Radny Czyż odniósł się do tej kwoty i powiedział, że jest ona zadziwiająco niska przy całej inwestycji, a prace naprawcze wymagają nakładów finansowych. Jeśli pan Krawiec będzie ponosił koszty z własnego budżetu, to jestem pełen obaw co do rzetelności wykonania tych prac – dodał. Pan Pacocha przekazał Burmistrzowi informację, którą uzyskał od kilku mieszkańców, że firma Deta Company nie płaci swoim podwykonawcom. Czy pan Burmistrz miał wcześniej takie sygnały. Burmistrz odpowiedział, że nie. Pan Świderski uzupełnił, że rozumie w takim razie, że pan Burmistrz sprawdzi tę informację czy jest ona prawdziwa, czy też nie. Ostatnie kilka pytań było zadanych przez radnego Czyża; Czy kwestia nasadzeń na rondo została już rozwiązana? Kto zajmuje się administracją podwórka Nivea i dlaczego tam nie ma zamontowanej furtki? Burmistrz odpowiedział, że nasadzenia na rondzie nie były jeszcze przez UM rozpatrywane, a zarządzaniem podwórkiem Nivea zajmuje się ZGKiM. Pani kierownik Rutkowska stwierdziła, że furtka jest systematycznie niszczona i obecnie znajduje się w naprawie.

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz