Nasielna głównym korytarzem życia natury ziemi Nasielskiej.

Od wieków, a nawet dalej, od czasów zlodowacenia wpływa sobie od wschodu gminy Nasielsk, z obszarów źródliskowych zza Krzyczek a dokładniej Skoroszek (gm. Winnica). Będąca lewym dopływem Wkry, wije się 23,7 km przez naszą gminę. Ze względu na ukształtowanie terenu spływa powierzchniowo w kierunku zachodnim z odchyleniem południowym. Choć może nasz region wydawać się równinnym to jednak krajobraz miejscami jest pofałdowany.
Potwierdza to bezwzględna wysokość, która kształtuje się od 75 do 153 m n.p.m., co daje ok. 80 m różnice pomiędzy najniższymi punktami w Dolinie Wkry po najwyższe na północnych skrajach gminy będących częścią wysoczyzny tj. Wzgórz Kowalewickich. Natomiast amplituda względna na stromych stokach sięga 14-30 m. Takie nachylenie sprawia, że mamy odwodnienie w kierunku południowym. Nasielna dodatkowo głównie zasilana jest od północy ciekami wodnymi i rowami melioracyjnymi.

Dalej meandrując dociera do Wkry i jest jej jednym z najważniejszych dopływów. Woda to życie, wie to każdy przedszkolak. Tak też i jest w przypadku naszej rzeczki. Stały jej przepływ jest ciągłym zastrzykiem dla bogactwa przyrody – bujnej roślinności i lokalnych zwierząt w jej dolinie. Nawodnienie w jej zasięgu sprawia, że flora rozwija się bardzo dobrze i rozmaicie, tworząc warunki na lokalny i specyficzny mikroklimat z występującymi endemicznymi roślinami. Czyni ona także, że koryto Nasielnej jest korytarzem ekologicznym i doskonałym szlakiem dla migracji zwierząt, które wykorzystują jej zasoby do zaspokojenia swoich potrzeb wędrując między środowiskami życia.
Na uwagę zasługuje odcinek zagrożony, być może wymierający już ekosystem podmokły, torfowiskowy od mostka ul. Podmiejska do Chlebiotek z siedliskami przyrodniczymi Natura 2000.

Natura ma swój optymalny bieg dopóki człowiek i jego działania nie zaczną ingerować w jego harmonię. Ludzki byt niestety zanieczyszcza i zaburza jej naturalne procesy. Nasielna płynąc w czystej postaci ze swych źródeł po drodze jest negatywnie ”wzbogacana” w ścieki komunalne, śmieci i związki chemiczne spływające z pól. Powoduje to niszczenie kwintesencji życia, zamieranie jej pierwowzorów. Zarybianie nawet na długo nie wystarcza. Cała ta skażona mieszanka wpływa potem do Wkry. Warto również wspomnieć, że te zanieczyszczenia wsiąkają do wód podziemnych wpływając pośrednio na jakość wód z których pobieramy wodę pitną ! Nie pozwólmy by taka woda uchodziła do i z naszej ziemi!

Pamiętajmy, że to natura była tu wcześniej niż zasiedlili się ludzie, my możemy być tylko jej przyjaznymi gośćmi. Dlatego szanujmy co nam dała i nie zakłócajmy jej ładu.

Prawdziwy włodarz swych ziemi powinien dbać, wspierać i robić wszystko by zachować tutejsze ”perły” przyrodnicze, które mają wielkie znaczenie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz