Pierwsza część relacji z VI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Czy wy panowie radni wiecie po co was ludzie wybrali? Podnosicie dwa brudne palce nad uchwałami, a gdzie jest debata”? – Andrzej Zawadzki

VI sesja z dnia 23.05.2019 r. rozpoczęła się na prośbę pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku od uczczenia pamięcią „minuty ciszy” zmarłej sołtys pani Teresy Szpigiel. Następnie pan Lubieniecki złożył sprawozdanie ze swojej działalności pomiędzy radami, które miały charakter religijno-samorządowy.

W podobnych spotkaniach co przewodniczący rady uczestniczył również pan burmistrz Nasielska. Pan Ruszkowski dodał, że uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą w sprawie terenów po byłej wąskotorówce, a także przekazał informacje radnym, które dotyczą prac urzędu. Została podpisana dokumentacja kosztorysowo-projektowa na ul. Leśną, Nową Wieś i na odcinek od ul. Elektronowej do „Biedronki”. Został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej ul. Rynek (158 tys.), a także wykonawca na przebudowę oświetlenia w obrębie ulic: Rynek, Starzyńskiego, Młynarska, Kościelna, Mała (90 tys.). Przygotowywana jest dokumentacja nad rozbudową ośrodka zdrowia.

Trwają prace nad przetargiem na przebudowę drogi w Paulinowie (odcinek 930 mb. z dofinansowaniem od Marszałka Województwa Mazowieckiego), a także nad przebudową drogi Kędzierzawice-Głodowo-Pniewska Górka-Pianowo oraz ulicy Osińskiego. W dalszym ciągu trwają prace sali w Popowie Borowym. Odebrano odcinki dróg w m. Dobra Wola oraz kanalizację sanitarną w centrum Nasielska (kanalizacja na ul Słonecznej jest w trakcie odbioru). Trwa nadzór nad wykonywaniem prac z funduszy sołeckich oraz kontrolowane są deklaracje odbioru odpadów i wywozu nieczystości ciekłych.

Złożono dwa wnioski o dofinansowanie systemu służącego informowaniu o jakości powietrza i opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej.

Procedowane są decyzje środowiskowe dotyczące adaptacji instalacji na ul. Elektronowej, budowy fotowoltaicznej w: Popowie Borowym, Kątnych, Jackowie Dworskim, Pniewie i Dębinkach a także budowy rozlewni gazu w Pieścirogach Starych. 
Wysłano oferty na zarządzanie stadionem miejskim. Wpłynęła jedna na kwotę 15900 zł brutto.

Wznowiono dwa postępowania wież teleinformatycznych w Jaskółowie. Uzyskano dofinansowanie na Jarmark św. Wojciecha w kwocie 10300 zł. Przy tej okazji pan burmistrz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego przedsięwzięcia oraz organizację Dni Nasielska. Podziękowania również otrzymali pracownicy urzędu za wzorowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Burmistrz poinformował o dofinansowaniu gminy w kwocie 8000 zł do książki autorstwa pana Błońskiego „Nasielsk we wczesnym średniowieczu” (książka ta jest dostępna w bibliotece miejskiej).

Do mieszkańców pan Ruszkowski wystosował zaproszenie na organizowany bieg „Wilczym Tropem” (16.06) a także na organizowane przy SP2 „Dni Dziecka” (1.06).

Pan Ruszkowski poinformował o rozmowach z firmą Orange na wprowadzenie systemu rowerowego łączącego Nasielsk z Borkowem, a także rozmów z Wojewodą w sprawie transportu na terenie miasta i gminy Nasielsk, o który razem z powiatem będzie wnioskować.

Pan przewodniczący Lubieniecki, poinformował że „począwszy od tej sesji, interpelacje i zapytania radnych będą składane pisemnie”. Z uwagi, że nie wszyscy radni o tym wiedzieli pan przewodniczący zezwolił, aby radni zadawali „krótkie, zwięzłe pytania”.

Radny Domała zapytał o skwer Jana Pawła II, budowę placu zabaw a także modernizację i przebudowę chodników w Nasielsku.

Radny Pacocha pytał o budowę dwóch chlewni w Psucinie oraz „dlaczego komisja rozpatrująca skargę na dyrektor SP 2 nie miała pełniej informacji w tym tej na temat toczącego się postępowania w prokuraturze”.
Radny Sawicki zapytał o zasypywanie miejsca po byłym wysypisku w Kosewie oraz parkowaniu pojazdów na ul Dębowej.

Radny Świderski zapytał o koszenie poboczy i zadbanie o rondo. Przypomniał, że inicjatorzy nazwy im kpt. Grombczewskiego ps. Jurand, zadeklarowali dbałość o to miejsce. Pan Świderski zapytał również o formę wykorzystania budynku w Krzyczkach oraz o przejścia dla pieszych przy cmentarzu „temat ten był już poruszany, ale na tym się skończyło”.
Pan przewodniczący zezwolił panu burmistrzowi odpowiedzieć, „jeśli odpowiedzi będą krótkie i zwięzłe”.

Pan burmistrz Nasielska powiedział, że „na ul. Folwark jest robiona wycena chodnika i wtedy zrobimy przejście dla pieszych. Szkoła w Krzyczkach raczej będzie sprzedana. W sprawie ronda powstała koncepcja zmiany i nasadzeń. Pobocza będą wykoszone po ustabilizowaniu się pogody. Z oszczędności po przetargach, przyjrzymy się do możliwości przetargu na ul Dębowej. W Kosewie mieliśmy kontrolę WIOŚ i musimy przysypać teren samą ziemią i zasiać trawę oraz posadzić wierzby, aby teren ten przywrócić. Potrzeba jest też zrobienia tam dojazdu. W momencie rozpatrywania skargi na dyrektor SP 2 UM nie miał wiedzy na temat toczącego się postępowania w prokuraturze. Oficjalnie do dnia dzisiejszego do UM nic nie wpłynęło”.

Następnie pan Lubieniecki przeczytał o odrzuceniu trzech skarg na działalność burmistrza Nasielska, w których radni nie dopatrzyli się uchybień ze strony pana Ruszkowskiego „działającego w granicach prawa”.

Po przerwie radni głosowali nad zmianą w Statucie, a dalsze prowadzenie sesji przejął wiceprzewodniczący rady Dariusz Kordowski.

Pan radny Pacocha złożył dwa wnioski formalne. Pierwszy z nich dotyczył dodania w sprawach różnych zapisu w tym zapytania mieszkańców „uważam, że jesteśmy dla mieszkańców i powinien taki zapis być ujęty”. Drugi wniosek dotyczył terminu rozpatrywania skarg, ale po wysłuchaniu mecenasa Nieściora, że „w tym przypadku mają zastosowanie przepisy kpa z terminem rozpatrzenia do 30 dni i w każdym momencie termin ten można skrócić” – pan Pacocha wniosek swój wycofał.

W sprawie podejmowanej uchwały głos chciał zabrać pan Mikucki, powołując się na wypowiedzianą w tej sali opinię, że w sprawach podejmowanych uchwał głos mogą zabrać również mieszkańcy. Pan Kordowski na to nie zezwolił i stwierdził, że „nie ma takiej potrzeby”.

„Czy mieszkańcy będą mogli zabrać głos” – pytali radni Dłutowski i Domała. Ten ostatni dopytał „kto będzie o tym decydował”. Odpowiedzi udzielił pan Kordowski „oczywiście będą mogli zadawać pytania, a decydował o tym będzie prowadzący sesje, który może udzielić głosu lub też nie.”

Radny Świderski stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy taki zapis wprowadzili, a radny Brodowski pokusił się o analizę i przytoczył kilku statutów z innych miejscowości i gmin, w których takich zapisów nie ma lub są inaczej sformułowane.

Pan Lubieniecki, pomimo przekazania prowadzenia sesji wiceprzewodniczącemu nakazał „głosowanie wniosku i zakończenie dyskusji”. Pan Kordowski jednak zapytał radnych czy mają jeszcze pytania odnośnie przedstawionego wniosku pana Pacochy? W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania i w wyniku 8-przeciw, 5-za, 1-wstrzymujący i 1-nieoddany, wniosek został odrzucony, a cała uchwała dotycząca Statutu głosami 13-za i 2-przeciw (Czyż i Pacocha) została przyjęta.

Po burzliwej debacie nad statutem poinformowano radę i zebranych o pismach skierowanych od różnych podmiotów do radnych, dotyczących min. dofinansowania samochodu dla policji w Nasielsku, utworzenia Straży Miejskiej, wyroku WSA w sprawie skargi na decyzję RM w Nasielsku, chlewni w Psucinie, nieprzyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego przy SP 2, pomnika w Borkowie, skargi na radnego, MPZP dla części Borkowa.

Nasielsk i połączenie z ulicą Piłsudskiego

Kolejnym tematem, którym zajęli się radni dotyczył połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego (działka 1310/5).

Jako pierwszy głos zabrał radny Brodowski. „Głosowanie, które za chwilę się odbędzie będzie miało wpływ na kolejne lata. Pomysł połączenia tych ulic był w uchylonym MPZP, a każda dodatkowa droga dojazdu to zwiększenie bezpieczeństwa poprzez szybszy dojazd służb ratowniczych” (na ten sam aspekt zwrócił uwagę na jednej z komisji Komendant Nasielskiej Policji pan podinsp. Leszczyński – autor). Radny Brodowski zaakcentował również „odciążenie centrum miasta”, gdyby taki przejazd został utworzony, a także rozwój tego terenu poprzez umożliwienie powstania nowych osiedli.

Oponentem takiego rozwiązania był radny Kordowski, według którego „połączenie ulic będzie mniej bezpieczne dla mieszkańców bądź dzieci bawiących się tam”. Zdaniem pana radnego „ważniejsze jest zrobienie ulic, które już tam są”.

Pan radny Czyż, który reprezentował głos mieszkańców ze swojego okręgu również zabrał głos w tej sprawie. „Jestem jak najbardziej za tym, aby utwardzać ulice, ale jeżeli naszą decyzją zamkniemy ten dojazd, to w przyszłości tego nie będzie można już odzyskać”. Nawiązując do słów pana Kordowskiego, radny Czyż odpowiedział, że „dzieci nie powinny się bawić na ulicach, tylko na podwórkach – bezpieczeństwo wtedy jest zagwarantowane”. Ostatecznie idea połączenia ulic została odrzucona w stosunku głosów 8-przeciw; 5-za; 2-wstrzymujących się.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz