Znak ostrzegawczy? A gdzie droga dla Rowerów w Jaskółowie?

Planowana ścieżka rowerowo-piesza w Jaskółowie koło Nasielska

Już 4 września prawdopodobnie zakończy się postępowanie przed Sądem w sprawie drogi koniecznej dla inwestora w celu dojazdu do działek na której planowane jest największe w Polsce (blisko 50ha) wysypisko. Radni uchwalą z dnia 26 kwietnia 2018 powołali ścieżkę rowerowo-pieszą, której do dzisiaj nie zrealizował Burmistrz Nasielska.

Planowana ścieżka rowerowo-piesza w Jaskółowie koło Nasielska

Apel mieszkańców, żeby postawić chociaż znaki drogowe, że mamy do czynienia ze ścieżką rowerową poskutkowały…. postawieniem znaku A-24 „Rowerzyści”. Była również interwencja u Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pana Lubienieckiego, który obiecał zająć się sprawą. A ta za zakończyła się…. odwróceniem znaku.

Czy aby na pewno Burmistrz i Radni są przeciwko inwestycji ZZO Jaskółowo? Dlaczego do dnia dzisiejszego nie wykonano uchwały Radnych w sprawie budowy ścieżki rowerowej? Dlaczego do dzisiaj Burmistrz Nasielska nie wygasił decyzji lokalizacji celu publicznego jak nakazuje prawo?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Czy będzie tylko jedno spotkanie z mieszkańcami Nasielska w sprawie parku?

Pierwsze spotkanie projektanta z mieszkańcami dot. rewitalizacji skweru przy ulicy Rynek w Nasielsku już za nami. Zaproponowano tylko jeden wariant projektu na który Nasielsk od dawna czeka. I wszystko wskazuje na to, że było to ostatnie tego typu spotkanie. Na IX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku Radny Domała apelował do Burmistrza, aby nie zakończyć tylko na jednych konsultacjach i dać szansę mieszkańcom. Radny poinformował również, że tylko przez tydzień będzie można zgłaszać uwagi. Jak zauważył Radny Szarszewski koszt projektu wyniósł 16% wartości całej inwestycji co jest ewenementem (zazwyczaj wartość projektu jest równowartością ok. 2,5 % wartości całej inwestycji). Burmistrz Nasielska uzasadnił tak wysoką kwotę (158 793 zł) tym, że będą odbywały się spotkania z mieszkańcami, będą zbierane uwagi i konsultacje, że projektant będzie dostępny dla mieszkańców.

Czy będzie jednak szansa na kolejne spotkanie z mieszkańcami już po wakacjach? Czy rzeczywiście uzasadniony był tak wysoki koszt projektu w sytuacji, gdy kontakt projektanta z mieszkańcami jest jednak ograniczony? My mamy nadzieję, że dojdzie do kolejnych spotkań. Ale to też mieszkańcy muszą zaangażować się w powstający projekt.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Konsultacje społeczne na temat przebudowy nasielskiego rynku

W dniu dzisiejszym odbyły się konsultacje społeczne na temat przebudowy nasielskiego rynku. Radni, pracownicy UM i mieszkańcy uczestniczyli w tym spotkaniu. Niestety tych ostatnich była bardzo mała grupa, a to przecież dla nas było zorganizowane to spotkanie. To my – mieszkańcy Nasielska – mieliśmy możliwość przekazania swoich uwag i niektórzy z nas z tej okazji skorzystali.

Najwięcej kontrowersji wzbudzała płyta, a raczej jej niewystarczająca grubość, która ograniczy wjazd ciężkiego sprzętu (np. straży pożarnej), bliska odległość miejsc parkingowych od budynków, wkomponowanie nowej wizji parku w otaczające stare, zniszczone budynki oraz … ptaki, które robią straszny bałagan swoimi odchodami.

Zachęcamy Państwa do przekazywania swoich uwag lub wątpliwości bezpośrednio do biura projektowego lub do UM.

RS
Aktywny i Czysty Nasielsk

Jak po akcji w Nasielsku – Nasielna – posprzątajmy razem?

13 kwietnia br. wspólnie z mieszkańcami Nasielska, z 1 Nasielska Drużyna Harcerzy „Błękitna Armia”, członkami Nasielsk Baszta Team w ramach akcji „Nasielna – posprzątajmy razem!” (https://www.aktywnynasielsk.org.pl/…/sprzatamy-nasielsk-i-…/) działaliśmy w Nasielsku przy naszej rzeczce – Nasielnej. Wybraliśmy się niedawno zobaczyć jak wygląda teren, który z trudem udało się uprzątnąć.

I o to co ujrzeliśmy… Czy jeszcze komentarz jest potrzebny?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Klusówka i ZZO Jaskółowo

Źródła rzeki Klusówka (zwanej też Potokiem Wierzbickim), która przepływając przez gminy Nasielsk i Serock wpływa do Jeziora Zegrzyńskiego. Planowane wysypisko ZZO Jaskółowo położone jest na terenie zlewni Narwi. Wody podziemne na tym terenie wpływają do rzeki Klusówki.

Dlaczego wspominamy o ZZO Jaskółowo? 29 lipca br. wpłynęła skarga od Inwestora do UM w Nasielsku na uchwalony przez Radnych Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i dąży do jego unieważnienia przed Sądem. W 8 punktach wskazuje niezgodności MPZP dla Jaskółowa z obowiązującymi przepisami. Warto zaznaczyć, że 7 z tych punktów na etapie zgłaszania uwag Stowarzyszenie oraz m.in. Wójt gminy Wieliszew złożyli do urzędu i Radnych. Radni w głosowaniu te uwagi odrzucili. Miejmy nadzieję, że Stowarzyszenie się myliło zgłaszając te uwagi a to Radni mieli rację.

A tymczasem pozytywne decyzje wydane przez Burmistrza Nasielska są nadal w mocy… Dlaczego Burmistrz do dzisiaj nie wygasił decyzji lokalizacji celu publicznego nr 12.2013 z 25.11.2013? Dlaczego zwleka pomimo tego, że ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym mówi wprost, że organ który wydał decyzję lokalizacji celu publicznego niezgodną z obowiązującym MPZP ma obowiązek ją wygasić?

A już 4 września br. o 9:20 w Sądzie Rejonowym w Pułtusku Sąd wyda postanowienie w sprawie ustanowienia drogi koniecznej dla planowanego wysypiska w Jaskółowie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Kontrola w gminie Nasielsk na wysypisku w Kosewie

Miesiąc temu informowaliśmy Państwa o przeprowadzonej kontroli na działce gminnej w m. Kosewo (nieczynne gminne wysypisko), przez Policję Gospodarczą Komendy Stołecznej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, podczas której stwierdzono odpady, których tam nie powinno być. Pan burmistrz Ruszkowski natychmiast po naszej publikacji, zaprzeczył, że na „terenie gminnym były nielegalnie przechowywane odpady budowlane” oraz prosił stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsko sprostowanie naszego tekstu.

Nie dokonaliśmy go z uwagi na fakt, że nasz opis dotyczył wypowiedzi z Komisji Infrastruktury z dnia 17.07 br. Ale, aby być precyzyjnym i rzetelnym, wystąpiliśmy do WIOŚ z zapytaniem czego dotyczyła kontrola i co podczas niej stwierdzono. WIOŚ potwierdził, że przy okazji kontroli działki prywatnej (72/3), ujawniono na działce gminnej dowieziony gruz budowlany.

Nie przesądzamy o wynikach kontroli, tym bardziej o ewentualnych karach, które grożą za nielegalne składowanie odpadów, ale stanowczo sprzeciwiamy się ukrywaniu przed mieszkańcami naszej gminy faktu, że na nieczynne już wysypisko dowożone są odpady (jakiekolwiek by one nie były i czy ten gruz można tam wykorzystywać). Żądamy pełnej transparentności, a przede wszystkim nadzoru ze strony Urzędu Miejskiego, aby śmieci, które były pokazane w programie TV nie trafiły na wysypywaną drogę i spełniały przesłanki określone przez Ministra Środowiska.

W związku z informacją pana Burmistrza Nasielska, że „nadzór nad terenami gminnymi należy do obowiązków władz gminy i te są na bieżąco monitorowane i kontrolowane”, w świetle ostatnich kontroli zewnętrznych instytucji oraz informacji od mieszkańców, iż na wysypisku ciągle śmierdzi, prosimy o opublikowanie na stronach UM protokołów z przeprowadzonych kontroli, ich zakresów, wyników oraz które osoby tych kontroli dokonywały. Prosimy o udostępnienie dokumentów na podstawie, których droga na działce gminnej jest odtwarzana (zgłoszenie do nadzoru budowlanego).

Prosimy również o przeproszenie stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk jakoby publikowało nieprawdziwe informacje. Apelujemy także do radnego Dłutowskiego, który jest przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, aby zwołał pilnie posiedzenie komisji i zażądał od władz gminy pełnej dokumentacji i rzetelnych informacji na temat wysypiska w Kosewie.

Pikanterii w tej sprawie dodaje fakt, że w ubiegły poniedziałek tj. 12 sierpnia, odbyła się kolejna kontrola, przeprowadzona przez WIOŚ z udziałem pracowników UM na obu działkach (gminnej i prywatnej). Mamy informacje co było przedmiotem kontroli i co organ kontrolny zastał na miejscu, ale dajemy szansę UM, aby opublikował rzetelne informacje na ten temat. Wszak to Urząd Miejski w Nasielsku, a nie Aktywny i Czysty Nasielsk jest od sprawowania kontroli i nadzoru.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Czy w Nasielsku powstają drogie inwestycje?

Dawny „Dom Nauczyciela” – ruina z Nasielska, która przestanie w końcu straszyć! Nareszcie coś drgnęło…chciałoby się powiedzieć i pogratulować.
Pomysł z remontem i przebudową tego budynku ruszył pełną parą w ubiegłym roku podczas kampanii wyborczej. I nie ma znaczenia, że projekt był już gotowy (lata 2013-2014) od początków poprzedniej kadencji pana burmistrza Ruszkowskiego. Nie ma też znaczenia, jak tłumaczy pan burmistrz, że projekty trzeba robić po to, aby aplikować o środki zewnętrzne. Czy skutecznie aplikować?
Przebudowa ma być zrobiona, bo to zostało obiecane wyborcom.
Koszt jaki zapłacimy wykonawcy to ponad 760 tys., pomimo że zamawiający, czyli UM przeznaczył kwotę kilkadziesiąt tysięcy niższą (680 tys. zł).

Dom Nauczyciela w Nasielsku

Na jednej z sesji zapytaliśmy pana burmistrza Nasielska jak wygląda sprawa zintensyfikowania pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje m.in. na Dom Nauczyciela, park, stadion. Pan Ruszkowski odpowiedział, że na Dom Nauczyciela zostały złożone trzy wnioski do: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury, Marszałka Województwa Mazowieckiego. UM odpowiedział nam, że WKZ negatywnie zaopiniował wniosek i nie przyznał dotacji z przyczyn formalnych. Podobnie Urząd Marszałkowski odrzucił wniosek z powodów formalnych, natomiast Ministerstwo Kultury nie udzieliło odpowiedzi (pełna odpowiedź jest zamieszczona na stronie fb UM).

Spróbowaliśmy sprawdzić jakie to „przyczyny formalne” spowodowały, że wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji. Urząd Marszałkowski tak argumentuje swoją decyzję: „Wniosek nie jest właściwie wypełniony w cz. C pkt 7a – nie podano numeru i daty pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich. Wpisano jedynie numer postanowienia uzgadniającego projekt budowlany. Nie dołączono kopii decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem. Upoważnienie do składania oświadczeń woli dla osoby, która podpisała wniosek z upoważnienia Skarbnika jest poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieupoważnioną przez Wnioskodawcę”.

Jeden z punktów wyborczych pan burmistrz będzie mógł odhaczyć, a że zapłacimy my za nieudolność osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych w gminie Nasielsk jest mało ważne.
W kampanii dużo się mówiło o zintensyfikowaniu działań w tym zakresie, również pan burmistrz Ruszkowski o tym mówił, a nawet powołał wydział, który ma się tym zajmować. Oczekujemy skuteczności od pana burmistrza, zwłaszcza w projektach, które były dokładnie zaplanowane w kampanii wyborczej.

Oczekujemy wydawania publicznych pieniędzy nie po to, aby zrealizować swój program, ale po to aby ten program był wykonany rozsądnie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk