Czy w Nasielsku powstają drogie inwestycje?

Dawny „Dom Nauczyciela” – ruina z Nasielska, która przestanie w końcu straszyć! Nareszcie coś drgnęło…chciałoby się powiedzieć i pogratulować.
Pomysł z remontem i przebudową tego budynku ruszył pełną parą w ubiegłym roku podczas kampanii wyborczej. I nie ma znaczenia, że projekt był już gotowy (lata 2013-2014) od początków poprzedniej kadencji pana burmistrza Ruszkowskiego. Nie ma też znaczenia, jak tłumaczy pan burmistrz, że projekty trzeba robić po to, aby aplikować o środki zewnętrzne. Czy skutecznie aplikować?
Przebudowa ma być zrobiona, bo to zostało obiecane wyborcom.
Koszt jaki zapłacimy wykonawcy to ponad 760 tys., pomimo że zamawiający, czyli UM przeznaczył kwotę kilkadziesiąt tysięcy niższą (680 tys. zł).

Dom Nauczyciela w Nasielsku

Na jednej z sesji zapytaliśmy pana burmistrza Nasielska jak wygląda sprawa zintensyfikowania pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje m.in. na Dom Nauczyciela, park, stadion. Pan Ruszkowski odpowiedział, że na Dom Nauczyciela zostały złożone trzy wnioski do: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury, Marszałka Województwa Mazowieckiego. UM odpowiedział nam, że WKZ negatywnie zaopiniował wniosek i nie przyznał dotacji z przyczyn formalnych. Podobnie Urząd Marszałkowski odrzucił wniosek z powodów formalnych, natomiast Ministerstwo Kultury nie udzieliło odpowiedzi (pełna odpowiedź jest zamieszczona na stronie fb UM).

Spróbowaliśmy sprawdzić jakie to „przyczyny formalne” spowodowały, że wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji. Urząd Marszałkowski tak argumentuje swoją decyzję: „Wniosek nie jest właściwie wypełniony w cz. C pkt 7a – nie podano numeru i daty pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich. Wpisano jedynie numer postanowienia uzgadniającego projekt budowlany. Nie dołączono kopii decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem. Upoważnienie do składania oświadczeń woli dla osoby, która podpisała wniosek z upoważnienia Skarbnika jest poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieupoważnioną przez Wnioskodawcę”.

Jeden z punktów wyborczych pan burmistrz będzie mógł odhaczyć, a że zapłacimy my za nieudolność osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych w gminie Nasielsk jest mało ważne.
W kampanii dużo się mówiło o zintensyfikowaniu działań w tym zakresie, również pan burmistrz Ruszkowski o tym mówił, a nawet powołał wydział, który ma się tym zajmować. Oczekujemy skuteczności od pana burmistrza, zwłaszcza w projektach, które były dokładnie zaplanowane w kampanii wyborczej.

Oczekujemy wydawania publicznych pieniędzy nie po to, aby zrealizować swój program, ale po to aby ten program był wykonany rozsądnie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz