Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 3

Dalsza część podsumowania roku działalności burmistrza Nasielska. Tym razem dotycząca mi.in. czystości gminy Nasielsk i naszego zdrowia.

Usługi komunalne – w tym roku została oddana do użytku kanalizacja obejmująca obszar ok. 6 km Nasielska. Jest to o tyle istotne, że z większości budynków na tym terenie ścieki odprowadzane były poprzez instalacje ogólnospławne lub rury kanalizacyjne wprost do rzeki.

Mieszkańcy dostali nakaz podłączenia się do nowej instalacji i to jest niewątpliwie duży plus działalności burmistrza Ruszkowskiego oraz osób pracujących przy tym projekcie.

Pozostaje nadal kwestia skanalizowania pozostałej części naszego miasta w tym ścisłym jego centrum oraz rozważenie skanalizowania pozostałych miejscowości oddalonych o kilka lub kilkanaście kilometrów od miasta.

Do pozytywnych działań należy również pomoc udzielona przez burmistrza w zakresie przyspieszenia prac nad podłączeniem do sieci gazowej kilku miejscowości z gminy Nasielsk.

W grudniu ubiegłego roku gmina stanęła przed problemem nieodbierania odpadów zmieszanych od mieszkańców. Oficjalnie dowiedzieliśmy się, że powód był niezależny od gminy, a związany z rejonizacją przekazywania odpadów, w której limit został przekroczony.

Kilka miesięcy temu radni podjęli uchwałę, która przyczyni się do wyłonienia nowego odbiorcy odpadów dla terenu miasta i gminy. Zapisy tej uchwały m.in. związane z częstotliwością odbioru odpadów segregowanych, wg UM będą miały wpływ na uzyskanie w przetargu – który został niedawno ogłoszony – niższych cen niż w gminach sąsiednich.

Po wyłonieniu nowego odbiorcy odpadów nasielszczan tak, jak wszystkich mieszkańców Polski, będzie obowiązywał nowy system segregacji, zgodnie z zasadami oparty na pięciu kolorach.

Na minus należy zaliczyć brak edukacji i szkoleń mieszkańców w zakresie odpowiedniej segregacji odpadów, tak abyśmy zdołali sprostać rosnącym wymaganiom i uniknęli w przyszłości kar.

Ochrona środowiska – bardzo potrzebnym i wyczekiwanym przez mieszkańców posunięciem burmistrza był zakup zamiatarki na mokro. Gmina na skutek podpisanych porozumień czyści ulice należące również do powiatu i województwa.

Również do pozytywnych efektów należy zaliczyć zakup czujnika monitorującego jakość powietrza. Od samego czujnika jakość powietrza w Nasielsku się nie poprawi, ale na pewno jego wskazania uzmysłowią nasielszczanom obecność w otaczającym nas powietrzu szkodliwego pyłu PM.

Na minus należy zaliczyć mało radykalne kroki podejmowane przez burmistrza w zakresie dzikich wysypisk. Rok 2018 to zaledwie likwidacja 4 wysypisk, które w większości znajdowały się na terenach prywatnych. Być może poprzez przykład osobisty, w którym burmistrz Ruszkowski przyłączył się w dniu 12 października do akcji sprzątania lasów, przyczyni się do poprawy świadomości mieszkańców i dbania o środowisko oraz inicjowania podobnych akcji przez UM.

Ochrona zdrowia – na plus należy zaliczyć uruchomienie w ciągu ostatniego roku rejestracji internetowej do lekarzy w Nasielsku i Starych Pieścirogach oraz rozpoczęcie dyskusji nad rozbudową nasielskiego ośrodka zdrowia. Powiększenie budynku na pewno przyczyniłoby się do poprawy jakości obsługi pacjentów, jednak poza wizualizacją na razie nic więcej burmistrz nie przedstawił. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz