Nasielskie szamba wprost do Nasielnej

Wybudowaną kanalizacją burmistrz Nasielska uznaje jako jedną z ważniejszych inwestycji. Jak podkreśla pan Ruszkowski jest z niej szczególnie dumny. Powód do dumy miał pan Ruszkowski również przed wyborami, kiedy w podsumowaniu kadencji zwracał uwagę na położone rury pod ziemią, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców i teraz można „kwiatki” sadzić. I wszystko to jest prawdą.

Nasielsk nadal jednak nie wypiękniał i nadal nie jest skanalizowany. I nie chodzi tu o skrajne ulice czy osiedla. Główna ulica Warszawska (po stronie w kierunku Pułtuska) nadal nie ma kanalizacji, a ścieki z niektórych domów płyną wprost do rzeki Nasielnej. Na uwagę zasługuje tu jedna kamienica, z której fekalia – niemal całym rokiem – wylewają się wprost na ulicę.

Pan radny Rodryg Czyż, podczas uchwalania budżetu na ten rok, zwrócił uwagę panu burmistrzowi Nasielska na ten problem. Zapytał dlaczego w budżecie nie zaplanowano środków na kontynuację kanalizacji w mieście. Pan Ruszkowski na obecną chwilę nie widzi możliwości finansowych, ale nie wyklucza jej budowy przy pomocy środków zewnętrznych.

Instalacje wodno-ściekowe to wydatek kilku milionów złotych. Bez środków zewnętrznych praktycznie gminy mają związane ręce. W tym roku Zarząd Województwa Mazowieckiego dla 8 miejscowości subregionu warszawsko-wschodniego (w którym jest powiat nowodworski) przydzielił 9,8 mln. zł na zadanie wodno-ściekowe. Gminy Nasielsk niestety w tym wykazie nie ma.

Patrząc na działania komórki odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków zewnętrznych kierowanej przez pana Radosława Kasiaka, słowa pana burmistrza Nasielska nie brzmią więc optymistycznie, ale trzymamy kciuki.

Ścieki wprost do rzeki Nasielnej

Nasielsk - ścieki z domów płyną wprost do rzeki Nasielna

Tymczasem zwracamy się do władz naszego miasta o pilną reakcję na cieknące fekalia główną ulicą naszego miasta. Higiena w tym okresie najważniejsza!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk