Plan Komisji rewizyjnej w Nasielsku na 2020

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku ma szczególne uprawnienia, ale i zadania. Przede wszystkim zajmuje się ona kontrolą działalności Burmistrza Nasielska oraz podległych jednostek organizacyjnych. Pierwszy rok działalności komisji rewizyjnej, pozostawimy bez komentarza. Natomiast w drugim roku, będziemy się przyglądać i opisywać dla Państwa tematy, które panowie radni mają skontrolować:

 • Podsumowanie działalności pracy Straży Miejskiej w Nasielsku za 2020 r.
 • Analiza wpływu do budżetu wszystkich podatków z terenów wiejskich i miejskich pod kątem podziału na inwestycje w terenach wiejskich i miejskich.
 • Analiza powstania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej i związanych z tym wysokich rachunków za prąd w przedszkolu samorządowym.
 • Kontrola realizacji inwestycji i rozpisania przetargu na dom nauczyciela. Trzymiesięczny okres realizacji zapisany w umowie, był niemożliwy do zrealizowania, a firma za niedotrzymanie terminu, musi zapłacić kary umowne.
 • Weryfikacja naliczenia kar za opóźnienia i płatności bezpośrednie przy realizacji sali gimnastycznej w Popowie Borowym.
 • Kontrola komórki do pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Ile wniosków zostało napisanych i zgłoszonych i ile środków zewnętrznych udało się pozyskać?
 • Analiza celowości zamówionych projektów przez Urząd Miejski w Nasielsku, które „leżą w szufladach” kilka lat i nie są zrealizowane.
 • Analiza przyznania środków zewnętrznych dla klubów sportowych i dużych dysproporcji w przyznanych kwotach. Jakie kryteria były brane pod uwagę przez komisje rozpatrującą wnioski, jaką sumę komisja zaproponowała i kto ostatecznie dokonał podziału środków dla klubów?
 • Analiza różnic w opłatach za odbiór nieczystości płynnych od ZGKiM oraz prywatnych przedsiębiorców.
 • Sprawdzenie ile pieców nie spełnia norm w naszej gminie i jaki budżet byłby potrzebny, aby przy wsparciu gminy, mieszkańcy mogliby te piece wymienić. Analiza pozyskania środków zewnętrznych na ten cel (2 mln zł z czego wymieniono 2 piece).
 • Analiza funduszy rzeczowych w placówkach oświatowych.
Przedszkole fotowoltaika Nasielsk

Pan radny Czyż zgłosił wniosek do pana przewodniczącego komisji Brodowskiego, aby w tym roku komisja otrzymała wcześniej materiały i mogła się merytorycznie do prac przygotować.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk