Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #10

W dziesiątej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy” – czystość gminy Nasielsk.

Czystość gminy jest zadaniem własnym gminy”. I tu moglibyśmy postawić kropkę. Przepis jasny, czytelny nie dający podstaw do jakiejkolwiek nadinterpretacji. Ale życie pokazuje, że to, co oczywiste zależy jeszcze od wielu innych czynników.

Każdemu z nas – mieszkańców gminy Nasielsk – zdarza się nader często widzieć śmieci porzucone w rowach, w lasach. Zarządcy dróg mniej lub bardziej próbują te tereny posprzątać. Pomagają im mieszkańcy i stowarzyszenia, ale efekt jest krótkotrwały, bo w miejscu wysprzątanym niemal zaraz pojawiają się nowe zwały odpadów.

Niestety nasza świadomość ekologiczna jest niewystarczająca, a przepisy w tym ten jeden z najważniejszych aktów prawnych – Konstytucji mówi, że każdy z NAS jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi ODPOWIEDZIALNOŚĆ za spowodowane przez siebie jego pogorszenie – wydają się być w naszej gminie nieskuteczne .

Dlatego w kolejnym wyzwaniu apelujemy do nasielskich radnych, aby w „Uchwale o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy”, wprowadzili zapisy ułatwiające mieszkańcom oddawanie odpadów do PSZOK w Nasielsku tak, aby śmieci nie lądowały w lasach. Apelujemy również o wypracowanie procedur, eliminujących bardzo dużą ilość mieszkańców niepłacących za śmieci (na 19675 osób zameldowanych w gminie Nasielsk, deklaracje złożyło 15960). Oznacza to, że wszyscy pozostali ponoszą koszty w wysokości 1 mln zł rocznie. Dodatkowo część mieszkańców zalega z opłatami za odpady na kwotę 0,5 mln zł.

Regulowany i organizowany przez gminę Nasielsk „samofinansujący” się system gospodarki odpadami w rzeczywistości jest w 100% opłacany jedynie przez uczciwych mieszkańców. Warto o tym pamiętać!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk