Relacja z XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 3

„Przekazujemy środki do spółki i nic w zamian nie otrzymujemy”

radny Mirosław Świderski

Radny Świderski przy okazji kolejnej uchwały przekazania aportem działek spółce Nasielskie Budownictwo MieszkanioweNBM, pytał o zasadność udzielanej pomocy. „Jest to spółka gminy prowadzącą działalność w szerokim zakresie. W ostatnim czasie była wspierana ze środków gminy, ale jaki jest jej stan faktyczny i sytuacja finansowa to ja nie wiem. Mam nadzieję, że komisja rewizyjna tę sprawę wyjaśni. Teren, nad którym dyskutujemy ma być przeznaczony pod budowę garaży. Zostaną one sprzedane, a zysk najprawdopodobniej nie zostanie przekazany do gminy. Przekazujemy środki do spółki i nic w zamian nie otrzymujemy.”

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe (NBM) - strata finansowa

Radny Czyż wiąże nadzieję, że spółka NBM w przyszłości odda zysk gminie Nasielsk nie tylko w postaci dywidend, ale również z tego co zostanie wypracowane z pomocy, która teraz jest jej udzielana.

Zastępca burmistrza pan Kordulewski nawiązał do wpływu podatków do budżetu z tego tytułu. „Obecnie za grunt gminny nie ma z tego tytułu podatku, ale w przyszłości nabywcy garaży będą wnosić opłaty roczne ok. 5500 zł plus stosowny udział w gruncie”. „Jedynym właścicielem spółki NBM jest gmina Nasielsk, która jest reprezentowana przez burmistrza Nasielska”. Pan Kordulewski odniósł się również do wypracowanego zysku, który na podstawie odpowiedniej uchwały spółki przekaże ją do budżetu gminy.

Radny Świderski odpowiedział, że to właściciel będzie płacił podatki, a NBM na przekazanym gruncie postawi garaże i je sprzeda. To jest spółka zo.o. Co z tego przekazania będzie miała gmina? „Patrząc biznesowo, powinniśmy mieć gwarancję, że przekazując grunt, gmina będzie miała zysk, ale patrząc na historię tej spółki, to gmina najprawdopodobniej nic z tego nie będzie miała”.

Radny Pacocha zapytał zastępcę burmistrza czy może podać kiedy spółka NBM przekazała zysk do gminy Nasielsk? Pan Kordulewski nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć, ale wyręczył go radny Świderski, który stwierdził, że „w przeszłości było zaplanowane 200 tys. zł, ale tzw. księgowość kreatywna doprowadziła do tego, że gmina tych pieniędzy nigdy nie otrzymała”.

Uchwała została podjęta 10 głosami za 3 przeciw i 2 głosy wstrzymujące się.

W sprawach różnych radny Świderski zapytał radcę prawnego pana Nieściora czy komisja rewizyjna w ramach swych kompetencji ma prawo kontrolować spółkę Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe?

Pan Nieścior odpowiedział, że temat ten jest poruszany na wielu radach nie tylko w Nasielsku. „Analizując przepisy o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej oraz kodeks spółek handlowych – moim zdaniem, co potwierdził również wojewoda – komisja rewizyjna nie ma prawa kontrolowania bezpośrednio spółek prawa handlowego. Od tego jest rada nadzorcza, a nad nią jest zgromadzenie wspólników, w której jednoosobowe jest burmistrz. Jeżeli radni chcą uzyskać informacje finansowe o spółce kierują pytanie do burmistrza. W związku z tym stoję na stanowisku, że polskie prawo nie zezwala komisji rewizyjnej kontrolować spółki prawa handlowego”. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk