Relacja XXI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Skoro z Urzędu są rozsyłane informacje SMS, aby mieszkańcy śledzili przebieg sesji, to niech oni nie tylko słuchają co ma do powiedzenia Pan Burmistrz, Pan Skarbnik, ale także aby mieszkańcy mogli pytać w imieniu swoich wyborców”

radny Mirosław Świderski

XXI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się 27 sierpnia 2020 r. Po raz kolejny z uwagi na zagrożenie epidemiczne, została zwołana przez przewodniczącego Rady Miejskiej w trybie zdalnym. Była to sesja nadzwyczajna złożona na wniosek burmistrza Nasielska.

Radny Czyż zapytał, czy sesja nadzwyczajna nie powinna przebiegać wg schematu przewidzianego w Statucie Gminy. Radca prawny odpowiedział, że w przypadku sesji nadzwyczajnych nie stosuje się wprost zapisów Statutu, a to co zaproponuje wnioskodawca. Taki porządek obrad można rozszerzyć, ale musi się na to zgodzić wnioskodawca w tym przypadku burmistrz.

Wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie punktu „sprawy różne” złożył radny Czyż. „Nie. Ustalony jest porządek obrad i chciałbym, aby taki był” – odpowiedział wnioskodawca burmistrz Ruszkowski.

Radni zajęli się uchwałą zmiany budżetowej na 2020 r. W tej sprawie radny Czyż zapytał „kto będzie wykonywał inwentaryzację źródeł ciepła (pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku czy zlecenie zewnętrzne)? Na jakie zadania Straży Miejskiej jest przeznaczona kwota 19200 zł.? Czy 25000 zł. na piłko-chwyty na Stadionie Miejskim jest wydzielone z kwoty 2 mln. przeznaczonej na remont stadionu, czy jest to dodatkowa kwota? Jak została rozdysponowana kwota 180 tys. zł. z tzw. korkowego pomiędzy stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe? Ostatnie pytania dotyczyły zapisu w uchwale na podział budowy sieci wodno – kanalizacyjnej oraz zaawansowania prac projektu remontu NOK (Nasielski Ośrodek Kultury)”.

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że „prace inwentaryzacji z uwagi na ich rozmiar będą zlecone firmie zewnętrznej [w kwocie 140 000 PLN – przyp. autora], kwota na SM jest przeznaczona na bieżące monitorowanie i działania podjęte z Wydziałem Środowiska, piłko-chwyty są dodatkową kwotą z uwagi na bezpieczeństwo i ostatnie wydarzenia, sieć wodociągowa musi być oddzielnie zaksięgowana z podziałem na miasto i wieś. W sprawie korkowego i NOK odpowiedź radnemu będzie udzielona pisemnie,”.

Odnosząc się do odpowiedzi pisemnych radny Czyż przypomniał, że nie ma odpowiedzi na zadane pytania z komisji rewizyjnej z dnia 7 lipca br. Burmistrz odpowiedział, że te sprawy są pilnowane przez sekretarza i zostanie to zweryfikowane. Pan Czyż dopytał o jakie wydarzenia na stadionie chodzi? Burmistrz Nasielska odpowiedział, że „wypadła piłka”.

Panowie radni Kordowski i Świderski prosili o udzielenie głosu w sprawie uchwały, ale nie zostali dopuszczeni do głosu przez prowadzącego sesję – przewodniczącego Lubienieckiego. Radny Świderski motywując swój głos wstrzymujący się od głosu stwierdził, że „moja informacja w sprawie tej uchwały jest niewystarczająca”. Uchwała została podjęta 8 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się i 2 nie oddanych.

Radni Rady Miejskiej w Nasielsku na mocy ustawy otrzymali kompetencje w sprawie określenia średniej jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021. Ceny w stosunku do ubiegłego roku są niższe i służą do podpisania umowy na dowóz dzieci przez burmistrza – wyjaśniła pani Kierownik CUW. Radni uchwałę podjęli jednomyślnie.

Następnie radni zajęli się dyskusją nad uchwałą, która usprawni ruch na ul. Ogrodowej. Radny Świderski zapytał czy „wykup tego odcinka zakończy sprawę tej ulicy”? Burmistrz Nasielska odpowiedział, że „nie rozwiązuje to kompleksowo”. Radny Czyż zapytał burmistrza czy w takim razie planuje rozmowy z mieszkańcami, aby wykupić teren na poszerzenie drogi? Burmistrz odpowiedział przecząco. Uchwała została podjęta przy 9 głosach za, 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się.

Kolejna uchwała dotyczyła pomocy udzielonej Województwu na projekt ronda przy stacji paliw Orlen. „Na jakim etapie są prace” – dopytał radny Czyż.

Planowane rondo w Nasielsku

Kierownik Kasiak odpowiedział, że „trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej i zaszła konieczność zawarcia nowych porozumień, stąd konieczność podjęcia uchwały o pomocy rzeczowej. Na dzień dzisiejszy jest ciężko jednoznacznie określić kiedy prace związane z modernizacją skrzyżowania się rozpoczną”.

Radny Czyż dopytał pana Kasiaka o problemy techniczne, o których się mówiło przy powstaniu tego ronda. Czy zostały one rozwiązane? „Problemy czy wątpliwości techniczne, które pojawiały się na etapie projektowania zostały wyjaśnione i w chwili obecnej nie ma przeszkód, aby rondo w tym miejscu mogło powstać”.

Pytanie wybiegające w przyszłość zadał radny Domała. „Czy gmina planuje wybudowanie objazdów tego miejsca”? Burmistrz Nasielska odpowiedział, że ta „decyzja będzie opracowywana przy organizacji ruchu”.

Radny Domała poprosił Kierownika Kasiaka, aby przy projektowaniu ronda znalazło się miejsce z przejściem dla pieszych na ul. Warszawskiej w stronę poczty, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma tam wyznaczonego bezpiecznego miejsca dla pieszych.

Radny Szarszewski dopytał o kwestie finansowania budowy ronda oraz o problemy, które ukazały się w ubiegłym roku związane z urbanistyką tego terenu objętą przez konserwatora zabytków. „Wg informacji, które posiadamy oraz przekazanych przez projektanta nie ma takiego zagrożenia, a w sprawie finansów po stronie gminy jest wykonanie projektu, a finansowanie budowy po stronie MZDW.” – odpowiedział pan Kasiak.

Radny Kordowski zapytał czy również na tym rondzie, tak jak na poprzednich, będzie wykonane oświetlenie przez gminę. Kierownik Kasiak odpowiedział, że jest to zadanie własne gminy i będzie ono zrealizowane.

Uchwała została podjęta 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

Kolejna uchwała dotyczyła pomocy przy wybudowaniu chodnika na ul. Warszawskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej. „O jak długi odcinek chodzi i w jakim fragmencie” – zadał pytanie radny Świderski. Kierownik Kasiak odpowiedział, że chodnik zostanie wybudowany na brakującym odcinku po prawej stronie do ronda w Pniewie (do ścieżki rowerowej).

Kierownik Kasiak odpowiedział, że dziś jest tam sytuacja trudna dla kierowców, ale planowane jest poszerzenie drogi o 60-70 cm i zrobienie zatoki postojowej na odcinku do wjazdu do parkingu spółdzielni mieszkaniowej.

Radny Sawicki swój głos poparcia dla tej uchwały umotywował tym, że „jeżeli jesteśmy w stanie dołożyć z budżetu gminy, to budujmy chodniki i nie ma znaczenia do jakiego zarządcy ten odcinek należy”. Jednocześnie pan Sawicki zasugerował, aby w przyszłości pomyśleć o brakującym odcinku ok. 200 m przy drodze wojewódzkiej w Starych Pieścirogach.

Radny Szarszewski zwrócił uwagę na błędy w projekcie uchwały i poprosił o ich uzupełnienie przed głosowaniem, aby później nie było potrzeby ich korygować. Kierownik Kasiak przeprosił za błąd pisarski w projekcie uchwały, który zostanie poprawiony.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

„Nie ma komisji ani spraw różnych i chciałem zapytać czy na ul. Piłsudskiego będą zaplanowane parkingi czy tylko i wyłącznie wymiana chodnika” – zapytał radny Czyż.

Na koniec sesji radny Świderski poprosił, aby przy kolejnej sesji był zaplanowany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku punkt zapytania czy wolne wnioski. „Skoro z Urzędu są rozsyłane informacje SMS, aby mieszkańcy śledzili przebieg sesji, to niech oni nie tylko słuchają co ma do powiedzenia Pan Burmistrz, Pan Skarbnik, ale także aby mieszkańcy mogli pytać w imieniu swoich wyborców”.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk