Wywiad z Radnym Rady Miejskiej w Nasielsku panem Czyżem – Dom Nauczyciela

Dom Nauczyciela w Nasielsku

Zapraszamy do rozmowy, którą przeprowadziliśmy z Radnym klubu Niezależni Skuteczni Zaangażowani panem Rodrygiem Czyżem, która nawiązuje do świeżo wyremontowanego Domu Nauczyciela.

11 września 2020 r. Urząd Miejski w Nasielsku poinformował o zakończeniu prac budowlanych dawnego domu nauczyciela. Znajduje się on w Pana okręgu wyborczym. Czy remont tego budynku był konieczny?

Jest to pytanie podchwytliwe, nie ma na nie dobrej odpowiedzi, a na pewno nie ma odpowiedzi jednoznacznej.

Ze względu na wartość historyczną, a i na pewną estetyczną remont tego budynku był konieczny. Przed remontem budynek szpecił, a po remoncie mamy okazję zobaczyć obraz pięknej architektury dwudziestolecia międzywojennego.

Następująca w szybkim tempie degradacja tego obiektu (wpływ czynników zewnętrznych, deszcz, mróz) mogła doprowadzić do sytuacji, w której remont byłby praktycznie nieopłacalny. Może nie tyle nieopłacalny, co droższy niż obecnie przeprowadzony. Nie powiem niemożliwy, ponieważ odtworzyć można wszystko, chociażby ze zdjęć.

Jednak patrząc na budżet naszej gminy, w sytuacji infrastrukturalnej, w jakiej znajduje się wiele osiedli, ulic, czy nawet miejscowości, mam tu na myśli Nowe Pieścirogi, gdzie radnym jest kolega z klubu radnych Niezależni Skuteczni Zaangażowani, Marcin Szarszewski, ale też w moim okręgu osiedle Traugutta oraz w innych okręgach: osiedle Sportowa, Krupka, ulice Grabowa, Leśna, Ogrodowa, remont tego budynku można było odłożyć na lepszy okres dla naszego budżetu, a na pewno do czasu gdy… i to dopowiem przy kolejnym pytaniu, ponieważ miałem okazję się z nimi zapoznać.

Na co dzień zajmuje się Pan sprawami wymagającymi wiedzy budowlanej. Czy były z Panem konsultowane prace np. te dotyczące osuszania ścian budynku?

Próbowałem podpowiadać, ukierunkowywać, poprosiłem nawet o przedstawienie przez Wykonawcę planu osuszania ścian (nie osobiście, poprzez pana R. Kasiaka). Nie otrzymałem takiej informacji.

W projekcie budowlanym, który w miarę dokładnie przeanalizowałem jest zapis, że należy wykonać pomiaru wilgotności ścian, przeprowadzić ich odkażenie i osuszenie oraz wykonanie badań mykologicznych (badania związane z zagrzybieniem). Czy któreś z tych zapisów zostały zrealizowane? Nie wiem.

Prace związane z osuszaniem ścian, a po ich osuszeniu wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej to najważniejsze, najbardziej odpowiedzialne i najtrudniejsze roboty budowlane przy tym budynku. Wykonawca do ich przeprowadzenia powinien zatrudnić firmę specjalizującą się w takich pracach budowlanych. Jest to gwarancja, że za kilka lat nie będziemy mieli problemu z wilgocią, która z tych ścian będzie „wychodziła”. Powinna być zbadana wilgotność ścian (przez laboratorium), przedstawiony plan osuszenia ścian i wykonania izolacji poziomej – tak, jak zapisano w projekcie.

W urzędzie nie ma zatrudnionych wykwalifikowanych osób w robotach budowlanych związanych ze wznoszeniem i remontem budynków, ale również robotach drogowych i sanitarnych czy elektrycznych. Posiłkujemy się zatrudnianiem do tych prac zewnętrznych inspektorów, którzy nie zawsze są rzetelni wobec swoich pracodawców, a my nawet w przypadku ewidentnych strat finansowych nie potrafimy od nich wyegzekwować rekompensaty za poniesione straty.

Ja, próbowałem nawiązać kontakt. Ze strony urzędu nie było inicjatywy. Pomimo, że nie zostałem zaproszony do współpracy, zauważyłem i zgłosiłem do pana Kasiaka, że obróbki blacharskie oraz orynnowanie zostały wykonane niezgodnie z projektem. Niezgodnie z kartą kolorów zaakceptowaną przez Konserwatora Zabytków.

Jako ciekawostkę, powiem, że moim zdaniem osuszanie ścian dalej trwa, sugerują to okna piwniczne, które są cały czas pootwierane.

Czy z Pana wiedzy budowlanej cala procedura renowacji tego budynku odbyła się zgodnie ze sztuką budowlaną, najnowszymi technologiami czy prawem budowlanym?

Projekt budowlany, tak jak już wspominałem, został wykonany rzetelnie, a czy prace budowlane prowadzone były zgodnie ze sztuką budowlaną, trudno powiedzieć.

Jedyne co zauważyłem, to odkopanie budynku po całym obwodzie jednocześnie przy wykonywaniu izolacji. Tak nie należy robić. Należy to wykonywać odcinkami, nawet jeżeli w projekcie nie ma na ten temat informacji.

Czy przygotowana przez nasielskich urzędników SIWZ z bardzo krótkim terminem wykonania prac była odpowiednio przygotowana?

Nie wiem jaki cel miał pan Burmistrz podając, tak krótki termin realizacji. Czy konsultował go z osobami, które mają wiedzę w kwestii realizacji tego typu prac budowlanych?

Czas wykonania tej inwestycji należało uzależnić od czasu, jaki jest potrzebny na wykonanie osuszania ścian i prac związanych z wykonaniem izolacji fundamentów. Od tego należało zacząć.

Bardziej niż decyzja pana Burmistrza zastanawia mnie postępowanie Wykonawcy. Po pierwsze zgoda przy podpisywaniu umowy realizacyjnej na tak krótki okres, po drugie przedłużanie zakończenia prac. Od dłuższego czasu nie widziałem, żeby na budynku były prowadzone prace.

O ile został przekroczony termin realizacji i jaka jest kara umowna za przekroczenie terminu?

Umowa z Wykonawcą została podpisana 7 sierpnia 2019 na kwotę 761 662,64 zł z terminem wykonania 29.11.2019, aneks nr 2 do umowy, na prace dodatkowe, przesunął termin wykonania zadania do dnia 31.12.2019r i zwiększył kwotę wynagrodzenia do 781 198, 89 zł. Podane kwoty są kwotami brutto.

Jeżeli 11.09.2020 r. przyjmiemy za termin zakończenia prac i przekazania obiektu do użytkowania, to został on przekroczony o 223 dni. Licząc zgodnie z umową 0,1% za każdy dzień zwłoki, wychodzi kwota powyżej 170 tys.

Zgodnie z paragrafem 12 umowy pkt.2 Burmistrz o powyższą kwotę powinien pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy. Będę dopytywał pana Burmistrza czy tak rzeczywiści postąpił.

A jak się Pan odniesie do przystąpienia do prac budowlanych bez pozyskania środków zewnętrznych?

Dom Nauczyciela w Nasielsku

Tu powiem to, czego nie powiedziałem przy pierwszym pytaniu. Żadna inwestycja, na którą można pozyskać środki zewnętrzne nie powinna być realizowana wyłącznie ze środków własnych. Należy składać wnioski do skutku.

Uzależniłbym na miejscu pana Burmistrza zarobki osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych od ich skuteczności.

Jakie są Pana wnioski z prac komisji rewizyjnej, która zajmowała się tematem domu nauczyciela? Czy otrzymał Pan odpowiedzi od Pana Burmistrza na swoje pytania?

Nie byłem na tej komisji. Już wcześniej informowałem pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, również Finansów i Budżetu oraz Rady Miejskiej o swoich planach urlopowych z prośbą o ich uwzględnienie w planach Komisji oraz Rady Miejskiej.

Również wtedy, kiedy dowiedziałem się, że akurat podczas mojego urlopu tematem poruszanym na najbliższym spotkaniu będzie dom nauczyciela, ponownie poprosiłem pana Brodowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zmianę porządku obrad i wykreślenie z niej zgłoszonych przez mnie tematów. Niestety moja prośba nie została uwzględniona – choć zagadnienia poruszane na komisji były mojego autorstwa.

Na moje pytania odpowiedzi od Pana Burmistrza nie otrzymałem, pomimo interwencji na ostatniej sesji oraz gwarancji pana Przewodniczącego J. Lubienieckiego, że sprawy dopilnuje.

Podobno mam je wkrótce otrzymać. Po ponad 2,5 miesiącach oczekiwania…

Dziękujemy za rozmowę
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk