Zadania Przewodniczącego Rady Miejskiej

Czekając na materiał, z którego będziemy mogli dla Państwa zrobić relację z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku chcielibyśmy przedstawić kilka zdań na temat Przewodniczącego Rady Miejskiej w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym.

Ustawa o samorządzie gminnym

Słowo przewodniczącego w tym akcie występuje kilkukrotnie, ale najważniejsze zadania jakie ustawa nakłada na to stanowisko są wymienione w art. 19 ust. 2 oraz 21a.

Co się kryje pod tymi przepisami i skąd wniosek radnych z klubu NSZ o odwołanie Pana Jerzego Lubienieckiego z pełnionej funkcji?

Radni motywując swój wniosek o odwołanie zarzucali Panu Lubienieckiemu całkowite uzależnienie od decyzji burmistrza i zachowanie jakby był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nasielsku, a nie przewodniczącym.

A co mówią przepisy?

Zadania związane z pełnieniem funkcji przewodniczego mają charakter materialno-techniczny. Przepis art. 19 ust 2 usg jednoznacznie kształtuje usługowy charakter funkcji przewodniczącego w stosunku do rady gminy, przez co, nie jest dopuszczalna zmiana tej relacji w statucie gminy. Nie ma podstaw do przyznania przewodniczącemu rady jakichkolwiek innych uprawnień.

  • Wszystkie czynności związane z organizowaniem prac rady takie jak: przygotowaniem projektu sesji, zawiadomieniem radnych o miejscu, terminie sesji oraz porządku obrad, przygotowaniem dla nich stosownych dokumentów i innych materiałów, odbieraniem skarg lub wniosków kierowanych do rady.
  • Na przewodniczącym ciąży obowiązek dopilnowania, w jaki sposób uchwały rady są wykonywane.
  • Przewodniczący Rady nie może reprezentować gminy na zewnątrz. Funkcja ta jest przeznaczona zgodnie z art. 31 usg dla burmistrza.
  • Przewodniczący również nie może przekazywać swoich kompetencji do reprezentowania rady na zewnątrz na rzecz pełnomocnika, będącego radnym. Może przekazać tylko swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia obrad rady wiceprzewodniczącemu.
  • Przewodniczący rady nie jest podmiotem uprawnionym do rozstrzygnięcia skarg na działalność burmistrza.

Na koniec przytoczymy art. 21a, który w zamyśle ustawodawcy miał wzmocnić rolę Rady wobec organu wykonawczego (burmistrza): „Przewodniczący Rady może wydawać polecenia służbowe pracownikom UM wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Komisji.”

Czy radni wnioskujący o odwołanie Przewodniczącego Jerzego Lubienieckiego mieli rację?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk