Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 1

„Czy nie powinniśmy się tutaj zastanowić i zawrzeć klauzulę, aby nie oddawać za darmo, tylko w momencie sprzedania nieruchomości, które tam powstaną, spółka te pieniądze zwróciła z powrotem do budżetu naszej gminy” – radny Rodryg Czyż

XXII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się 29 października 2020 r. Zagrożenie epidemiczne w kraju nadal było, jednak to konieczność głosowania tajnego nad złożonym wnioskiem radnych z klubu NSZ o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku i decyzja o zwołaniu sesji w takim trybie spowodował, że odbyła się ona w formie stacjonarnej.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku poinformował o braku uwag ze strony organów kontrolnych do złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

Pan Przewodniczący zdał sprawozdanie ze swojej działalności. Uczestniczył wraz z burmistrzem w dożynkach w Nasielsku i Nunie oraz przy narodowym czytaniu „Balladyny” J.Słowackiego, w święcie edukacji oraz inauguracji Roku Akademickiego. Pan Lubieniecki podziękował radnym za udział w challengu dla Marcela Czyżewskiego. Pan przewodniczący brał udział w odsłonięciu murali z okazji 100 rocznicy bitwy nad Wkrą i bitwy o Nasielsk. Przewodniczący RM również spotkał się w domu seniora z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia ulg na trasie Nasielsk-Nasielsk stacja PKP.

Pan Burmistrz Nasielska poinformował, że również brał udział w powyższych uroczystościach. Ponadto pan Ruszkowski przekazał, że Urząd Miejskie w Nasielsku w tym trudnym okresie pracuje na bieżąco, a praca wydziałów odbywa się w systemie zdalnym i rotacyjnym. Kontakt z jego osobą i możliwość spotkania jest po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat. Pan burmistrz poinformował również o uwagach, które zostały przesłane przez Urzędy Skarbowe w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych pracowników, kierowników oraz dyrektorów jednostek, którzy są zobligowani do złożenia takich oświadczeń.

Radni bez żadnej dyskusji przyjęli przygotowane i przesłane do nich wcześniej informacje na temat: wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.; o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej; Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nasielsk. Jednogłośnie został przyjęty wniosek o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego Sołectwa Lubominek na 2021 rok.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał. Do pierwszej z nich w sprawie zmiany w budżecie na rok 2020, pytania miał radny Czyż. „Czy dopłata ponad 600 tys. zł do opłaty śmieciowej jest po raz pierwszy? Czy miała już miejsce w przeszłości?” Drugie pytanie dotyczyło zwiększonej o 200 tys. zł kwoty na remont biblioteki. Odpowiedzi udzielił skarbnik gminy. „To nie jest pierwsza sytuacja kiedy gmina dopłaca do śmieci”. Natomiast z uwagi na niewystarczające zaplanowane środki finansowe w przetargu na bibliotekę, potrzeba było zwiększyć dotację o brakującą kwotę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W sprawie uchwały dotyczącej telekomunikacji w gminie Nasielsk, radny Czyż zapytał o „zasięg Internetu”. Odpowiedzi udzielił informatyk Urzędu Miejskiego w Nasielsku„Będzie 10 punktów, a zasięg każdego nadajnika wynosi 500 m, a 100-200 m realnie żeby to działało”. Radny Pacocha zapytał „Czy powinniśmy ten projekt realizować. Dziś idzie się w światłowody, a wiele miast rezygnuje z technologii przestarzałej”. Odpowiedzi udzielił Burmistrz „Z głosu z mieszkańcami, które mam są zainteresowani tego typu rozwiązaniami, dlatego to montujemy”. Uchwała została przyjęta przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym.

Jednogłośnie i bez dyskusji rady zostało przyjętych dziewięć uchwał poddanych pod głosowanie. Natomiast pytanie radnego Czyża dotyczyło dziesiątej z nich w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nasielsk pod nazwą Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. „Jakiś czas temu przekazaliśmy aportem dla tej spółki mieszkanie o wartości 550 tys. zł na użytki własne. Tym razem przekazujemy aportem nieruchomość w celach zarobkowych spółki. Czy nie powinniśmy się tutaj zastanowić i zawrzeć klauzulę, aby nie oddawać za darmo, tylko w momencie sprzedania nieruchomości, które tam powstaną, spółka te pieniądze zwróciła z powrotem do budżetu naszej gminy”. Radni nie uwzględnili tej uwagi i uchwała został podjęta 8 głosami za przy 3 głosach przeciw i 3 wstrzymującymi się.

Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego na rzecz Gminy Nasielsk. „Czy będą jakieś skutki negatywne przyjęcia tej darowizny” zapytał radny Czyż. Burmistrz odpowiedział, że „będą negatywne, ale i pozytywne, jak zawsze”. Z uwagi na nieprecyzyjną odpowiedź, pan Czyż dopytał, „których będzie więcej negatywnych czy pozytywnych? I jakie te negatywne będą?” Burmistrz odpowiedział: „Negatywne, że będziemy dbać o tę drogę i ją utrzymywać. Pozytywne, że nasi mieszkańcy będą mieli drogę i mogli z niej korzystać”. Radny Czyż dopytał „Czy wcześniej tam nie było drogi i mieszkańcy nie mogli korzystać”? Burmistrz odpowiedział, że była tam droga, ale doszło do porozumienia i wymiany dróg z powiatem. „Jest potrzeba uregulowania tego stanu prawnie”. Pan Czyż podziękował za odpowiedź.

Zostały przyjęte uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak nie będziemy opisywać dyskusji na ten temat, ponieważ Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie nadzorcze o stwierdzenie ich nieważności.

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk