Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 3

„Ostatni WPF uwzględnia całkowite zadłużenie z planowanymi obligacjami, a nie wyemitowanymi. O tym czy wyemitujemy będziemy decydować, ale planowane muszą już być wpisane do WPFu”

skarbnik gminy Nasielsk Rafał Adamski

Po głosowaniu nad odwołaniem przewodniczącego RM radni przyjęli jeszcze jedną uchwałę: przyjęcie stanowiska w sprawie integralności województwa mazowieckiego (12 głosów za przy 2 wstrzymujących się), a następnie przeszli do punktu „interpelacje i zapytania radnych”.

Dwie interpelacje na sesji złożył radny Domała. Z informacji uzyskanych na komisji infrastruktury wiadomo, że w najbliższym czasie nie zostanie zrealizowany projekt renowacji skweru Jana Pawła II i w związku z tym pan Domała poprosił o renowację tablic rozkładu autobusów oraz wymianę rozkładów jazdy na nowe i estetyczne. Druga interpelacja dotyczyła tematu już wcześniej kilkukrotnie omawianego „próby przesiedlenia ptaków gniazdujących w koronach drzew na skwerze Jana Pawła II”. Pan radny Domała do interpelacji załączył dokumentację fotograficzną pokazującą zły stan omawianych tematów.

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

Zapytanie w sprawie zmiany przebiegu planowanej drogi łączącej ulicę Elektronową z Warszawską złożył radny Szarszewski.

Następnie prowadzący sesję wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Kordowski przeczytał jedno z pism, które wpłynęło do Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia stanowiska nieruchomości w Popowie Borowym od GS. Pan burmistrz uważa, że na tym terenie mieszkańcy mają już działki gminne, na których można działać. Podobna sytuacja jest w Żabiczynie gdzie mieszkańcy prężnie działają i pan burmistrz uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami w świetlicy. Dodatkowy obiekt będzie wymagał utrzymania.

Radny Kordowski uważa, że z uwagi na napięty budżet nie jest to odpowiedni czas, aby nabywać takie tereny. Pieniądze lepiej przeznaczyć na inwestycje. Radny Dłutowski był zdania, aby burmistrz podjął negocjacje, ale w granicach cen na rynku i wtedy przedstawił je radzie. Podobnie wyraził się radny Pietras oraz podkreślił, że mieszkańcy wsi Żabiczyn na razie nie są zainteresowani przejęciem tych budynków „samo kupno bez remontu nie ma sensu”. 9 radnych było przeciwnych zakupowi, a 6 wstrzymało się od głosu.

W sprawach różnych radny Domała podziękował kolegom z komisji za poparcie kandydatury pana Adama Stamirowskiego do pośmiertnej nagrody „Lew Nasielska”. Pan Domała podziękował Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku za pomoc oraz kierownik Szymańskiej dodatkowo za udział w akcji sprzątania na osiedlu Warszawska i Starzyńskiego. Podziękowania były również skierowane w stronę mieszkańców i ZGKiM. Pan Domała poprosił o przeznaczenie środków pieniężnych na renowację dachu hali sportowej. Kolejna sprawa dotyczyła przejścia dla pieszych na ul. Młynarskiej. Pomimo podpisania petycji przez mieszkańców, burmistrza, radnych gminnych i powiatowych niewiele w tej sprawie udało się zdziałać. Ostatnia sprawa dotyczyła szansy wymiany chodnika przy ul. Tylnej jeszcze w tym roku.

Radny Pietras zapytał o prace nad modernizacją SUW w Nunie. Drugie pytanie dotyczyło procedur informowała mieszkańców, że na terenie gminy są przekroczone normy smogowe „Być może mieszkańcy paląc w kominkach i piecach nie są świadomi, że łamią prawo”. Kolejne pytanie dotyczyło porządków na terenie gminy „Czy ZGKiM sprząta tylko miasto, czy również tereny wiejskie, bo tam ich w ogóle nie widać”. Ostatnie pytanie dotyczyło działalności i warunków pracy Strażnika Miejskiego oraz kiedy złoży zaległe sprawozdanie ze swojej działalności przed Radą, które miał składać co pół roku.

Radny Pacocha dopytał o przetarg na ul. Leśną. „Czy wpłynęły oferty i czy został wyłoniony z przetargu wykonawca”. Drugie pytanie dotyczyło, aby burmistrz rozważył umożliwienia mieszkańcom potwierdzenia w Urzędzie Miejskim w Nasielsku profilu zaufanego.

Radny Czyż zapytał skarbnika czy mógłby poinformować radnych i mieszkańców jak wygląda sytuacja zadłużenia gminy i obligacji, na które rada wyraziła zgodę.
Skarbnik z uwagi na brak (przed sobą) Wieloletniej Prognozy Finansowej nie chciał operować z pamięci cyframi. „Ostatni WPF uwzględnia całkowite zadłużenie z planowanymi obligacjami, a nie wyemitowanymi. O tym czy wyemitujemy będziemy decydować, ale planowane muszą już być wpisane do WPFu”.

Radny Świderski na komisji zanotował i przeczytał, że na półrocze zadłużenie wyniosło ok. 24 mln zł, a na koniec roku ponad 37 mln zł jeśli te obligacje wyemitujemy. Skarbnik krótko się odniósł, że te 37 mln jest najprawdopodobniej zadłużeniem na koniec 2021 r.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk