Pismo burmistrza Ruszkowskiego do Premiera RP

„Pragnę zasugerować propozycję zwiększenia dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gmin”

to cytat z pisma, w którym burmistrz Bogdan Ruszkowski zwrócił się do Premiera RP.

W piśmie tym burmistrz z jednej strony podkreśla konieczność realizacji zadań gminy, z drugiej zaś pokazuje negatywne zjawisko jakim są zmniejszone wpływy z PIT i CIT. Dodatkowo wpływ na to mają przestoje funkcjonowania firm, a także znaczący spadek dochodów u osób spowodowany lockdownem lub utratą pracy.

Aby „podratować” dochody gminy burmistrz Ruszkowski proponuje przekazać część zryczałtowanego podatku dochodowego dla gmin. Podatek ten w 100% jest dochodem budżetu państwa. Przyjmując analogiczne zasady jak w przypadku podatku PIT, który dla gminy Nasielsk wynosi 39,34% mogłoby to przynieść dodatkowe dochody w wysokości ok. 1,6 mln zł.

Burmistrz w piśmie podkreśla, że samorząd realizuje zadania inwestycyjne najbliższe mieszkańcom. Zmierzają one do zaspokajania podstawowych potrzeb, bez których trudno wyobrazić sobie jakość życia.

„Standard, który nie jest luksusem, ale podstawą funkcjonowania m.in. dostęp do wody, odbiór ścieków i odpadów, utwardzona i przejezdna droga lokalna, chodnik dla pieszych, transport lokalny, dostępność przedszkoli oraz edukacji na poziomie szkół podstawowych” – tak pisze Burmistrz Bogdan Ruszkowski do władz naszego kraju. My również się pod tym podpisujemy i życzylibyśmy sobie, aby ten standard był normą.

Gmina Nasielsk otrzymała pomoc z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,3 mln zł (pierwszy nabór wniosków) https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/11/03/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-dla-gminy-nasielsk/

W drugim naborze nie otrzymaliśmy wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wniosek dotyczył m.in. modernizacji stadionu na kwotę 4 mln zł, a szacowany koszt całej inwestycji określony został na ponad 6 mln zł.Czy otrzymane środki rzeczywiście będą wydane, na inwestycje aby przeciwdziałać skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19? Biorąc pod uwagę odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Pietrasa mamy wątpliwość. Burmistrz Ruszkowski chce 2 mln zł z tego funduszu przeznaczyć na modernizację stadionu. Udział środków zewnętrznych dla tej inwestycji wynosi 0 zł. Skąd pozostałe środki? Środki własne? Zostanie zaciągnięty dług?, obligacje?, które wg przyjętego WPF będą spłacane nie od dziś, tylko od 2026 r.

Odpowiedź na Interpelację burmistrza Nasielska Ruszkowskiego

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk