SP ZOZ Nasielsk i nagrody 2020

Dyrektor SP ZOZ w Nasielsku Pani Maria Michalczyk w odpowiedzi o wysokość nagród pracowników opieki zdrowotnej powołała się na wyrok NSA, że informacją publiczną nie jest bowiem, to jakie wynagrodzenie otrzymuje konkretna osoba, ale kwota wydana na utrzymanie danego etatu.

Z drugiej jednak strony osoby wskazane we wniosku pełnią funkcje publiczne i jest łatwość ustalenia, kto zajmuje dane stanowisko.

Nagrody w 2020 roku wyniosły 140998,08 zł i przedstawiają się następująco:

  • Dyrektor – 10 581,58 zł
  • Główna Księgowa – 7932,63 zł
  • Kierownik Poradni Terapii Uzależnień – 1410,48 zł
  • Zastępca Kierownika Medycznego Laboratorium Diagnostycznego – 2115,72 zł
  • Pozostali pracownicy otrzymali kwotę 118 957,67 zł, średnio na osobę przypada nagroda w wysokości ok. 1888 zł (uśredniona kwota nie oznacza, że pracownicy taką nagrodę otrzymali).
SP ZOZ Nasielsk i nagrody 2020

Były również wypłacone nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników w kwocie 48524,43 zł, które wynikają z Kodeksu Pracy. Pani Dyrektor Michalczuk otrzymała nagrodę na wniosek Rady Społecznej, a pracownicy otrzymali nagrody za wyróżniające wywiązywanie się z obowiązków służbowych, za zaangażowanie i wykonywanie dodatkowych zadań, które w sposób szczegółowy w piśmie Pani Dyrektor umotywowała.

Stan zatrudnienia na 31.12.2020: 67

  • 38 osób na umowę o pracę
  • 11 osób na umowę zlecenie
  • 18 osób na kontrakt

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk