Nagrody w nasielskim samorządzie 2022

Prawie 25 tysięcy nagrody w roku 2020 otrzymał Skarbnik Gminy Nasielsk Rafał Adamski. Wówczas zauważyliśmy pewną zależność w nagrodach i nie był to bynajmniej czynnik wynikający z kodeksu pracy „za szczególne osiągnięcia zawodowe”, a raczej powszechność w ich przyznawaniu – powszechność, która w dalszym ciągu ma miejsce. Nagłośnienie skali znacznie ograniczyło w kolejnych latach wysokość przyznawania nagród – zwłaszcza dla ścisłego kierownictwa – choć nie zawsze i nie w każdej instytucji.

Urzędnicy pełniący funkcje kierownicze Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w tym skarbnik gminy otrzymali w roku ubiegłym nagrody ok. 1 000 zł. Kierownikom działów włącznie z zastępcą burmistrza, zostały przyznane nagrody w łącznej wysokości 32 646 zł i jest to kwota o 41% niższa w porównaniu z rokiem 2020. Pozostali pracownicy UM otrzymali nagrody w wysokości 79 375 zł. W sumie nagrody otrzymało 69 pracowników Urzędu Miejskiego na 72 zatrudnionych w wysokości 113 022 zł.

Monika Nojbert, Dyrektor MOPS otrzymała nagrodę 41 000 zł, Główna Księgowa Agnieszka Kordulewska 13 500 zł, a Kierowniczka Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ewa Ruszkowska-Węgrodzka aż 48 040 zł. O nagrodach przyznanych w MOPS więcej można przeczytać w naszej gazetce Aktywny Obserwator, który można pobrać w formacie PDF na stronie: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2023/03/07/nagrody-2022-w-gminie-nasielsk/

A jak wygląda sytuacja w innych jednostkach samorządowych? Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury Marek Tyc otrzymał 5 000 zł nagrody (43% mniej niż w roku 2020), a pozostali pracownicy 31 550 zł. W innej instytucji związanej z kulturą, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Budziszewska-Rogalska otrzymała nagrodę w wysokości 7 000 zł. Łączna kwota nagród wypłacona sześciu pracownikom wyniosła 12 000 zł. Pracownicy biblioteki nie otrzymują trzynastej pensji, a w miarę posiadanych środków finansowych dyrektor przyznaje nagrody roczne.

W Centrum Usług Wspólnych nagrody również były niższe niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Dyrektor CUW Hanna Pietrzak otrzymała o 55% niższą nagrodę niż w roku ubiegłym, czyli 5 000 zł. Sumarycznie 8 osób otrzymało 16 000 zł nagród i 10 osób premii na kwotę 5 580 zł. Dyrektorzy placówek oświatowych otrzymali również niższe nagrody niż w latach ubiegłych od 1 000 do 3 000 zł. Największą nagrodę, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymał Dyrektor SP nr 2 Mariusz Kraszewski 5 400 zł.

Być może trudna sytuacja finansowa spowodowała, że nikt z pracowników Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie otrzymał w roku ubiegłym nagrody ani premii. Przypomnijmy, że w latach ubiegłych w ZGKiM były to kwoty na poziomie ok 100 000 zł.

Odwrotny trend w przyznawaniu, a zwłaszcza w wysokości nagród ma miejsce w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. Dyrektor Maria Michalczyk otrzymała 17 000 zł nagrody i jest to systematyczny jej wzrost, który każdego roku jest większy o kilka tysięcy złotych. Innych nagród uznaniowych nie było, a pozostałych 29 pracowników otrzymało premie w kwocie 116 220 zł.

To tyle jeżeli chodzi o Nasielsk, a jak wyglądają nagrody w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Nagrodę wypłacono 100 pracownikom na 120 osób zatrudnionych. Łączna kwota nagród wyniosła 623 553 zł i jest to 14% mniej niż w roku 2021. Największą nagrodę w wysokości po 13 650 zł otrzymali sekretarz i skarbnik Starostwa, a średnią kwotę 9312 zł otrzymali kierownicy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk