Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 5

Kolejna porcja informacji z działalności burmistrza Ruszkowskiego za ubiegły rok.

Planowanie przestrzenne – jak bardzo ważna jest to dziedzina, mogliśmy się przekonać podczas batalii w sprawie ZZO Jaskólowo. Tylko uchwalony MPZP może skutecznie zatrzymać budowę uciążliwych inwestycji.

W ostatnim roku światło dzienne ujrzało postanowienie burmistrza z 2016 r., w którym pan Ruszkowski pozytywnie zaopiniował zasypanie stawu w Kosewie. Jest to o tyle istotna sprawa, że burmistrz wydał to postanowienie wbrew Studium dla tego terenu. Radni w podjętej uchwale dot. Studium zatwierdzili rekultywację o charakterze wodno-leśnym, a nie rolniczym, którego domagał się inwestor.

Brak MPZP w Kosewie skutkowało również tym, iż prywatny przedsiębiorca w sierpniu 2019 r. wniósł wniosek do Starosty NDM o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Być może toczące się w wydziale gospodarczym Komendy Stołecznej Policji śledztwo w sprawie nielegalnego przechowywania odpadów, spowodowało, że inwestor dotychczas nie zwrócił się do burmistrza o warunki zabudowy – wymagane przy tego typu inwestycjach.

Brak unieważnionego przez sąd MPZP w centrum Nasielska zwrócił uwagę właścicieli dużego francuskiego zakładu zajmującego się konfekcją lakierów. Aby rozpocząć produkcję wystarczyło wyremontować budynki po byłym zakładzie Mera-Zem i uzyskać decyzję środowiskową. Właściciele nowego zakładu nawet wyrazili zgodę na część uwag, które zostały zgłoszone przez mieszkańców na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, ale burmistrz miał inne zdanie. Grupa mieszkańców, których uwag burmistrz Nasielska nie uwzględnił, wydając decyzję środowiskową, wniosła odwołanie do SKO.

Odwołanie do sądu wniósł również inwestor ZZO Jaskółowo, zaskarżając MPZP, powołując się m.in. na uwagi, które składało do planu stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk. Tymi sprawami zajmuje się obecnie druga instancja odwoławcza i czas pokaże czy działania burmistrza były słuszne?

Przypomnimy jeszcze, że wbrew przepisom prawa burmistrz Ruszkowski do dnia dzisiejszego nie wygasił decyzji lokalizacyjnej wydanej w 2013 r. Jest to dziwne zachowanie pana burmistrza, bo przepisy prawa wręcz nakazują wydanie decyzji o wygaśnięciu w momencie uchwalenia MPZP. Skutek jest taki, że decyzja lokalizacyjna dla ZZO Jaskółowo jest wciąż aktualna, pomimo wejścia w życie MPZP, a którego ważność w najbliższym czasie stwierdzi sąd. Na minus zasługuje również brak debaty nad kolejnymi obszarami gminy, w których brakuje MPZP.

Sprawna administracja – z jednej strony w tym roku zostało rozpoczętych wiele prac związanych z remontami budynków i ulic. W samym tylko Nasielsku zmodernizowano więcej ulic niż za poprzedniej 4 letniej kadencji burmistrza Ruszkowskiego. Z drugiej zaś strony prawie wszystkie te inwestycje są wykonywane bez środków zewnętrznych. Zatem do ujemnych działań burmistrza należy zaliczyć niespełnienie obietnicy z wyborów dotyczącej zintensyfikowania pozyskiwania środków zewnętrznych, pomimo powołania nowej komórki w UM.

Do tej kategorii powinniśmy również zaliczyć przyznanie się przez burmistrza Ruszkowskiego do błędu w sprawie wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo. Od początku stowarzyszenie AiCzN twierdziło, że decyzja z 2013 r. została wydana z naruszeniem prawa, ale burmistrz dopiero w tym roku formalnie się do tego przyznał. Skutkiem tego błędu może być gigantyczne odszkodowanie wypłacone przez gminę dla inwestora w wysokości 50 mln zł. jeśli sąd uwzględni jego żądania.

Ubiegły rok to również toczące się w prokuraturze postępowania przeciwko burmistrzowi i pracownikom UM, a także skargi mieszkańców na działalność burmistrza i pracowników UM, których 100% w ocenie radnych była bezzasadna. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 4

Kolejna odsłona podsumowania działalności burmistrza Nasielska za ubiegły rok. Tym razem transport i bezpieczeństwo.

Transport – jakość i stan techniczny autobusów jest nieustannie krytykowany przez mieszkańców. Niestety w wyniku wyboru przetargowego, gmina Nasielsk od wielu lat korzysta z usług tych samych dostawców oferujących usługi transportowe.

W związku z przystąpieniem do programu rządowego, uruchomiono dodatkowych 8 autobusowych linii, które swoim zasięgiem obejmują znaczną część gminy. Program ten będzie realizowany do końca roku kalendarzowego z możliwością jego przedłużenia. Nowe linie autobusowe nie do końca rozwiązały problem mieszkańców, którzy domagają się transportu w swych miejscowościach. Być może powodem był zbyt krótki termin na przygotowanie i złożenie wniosków? Niewątpliwie potrzeba szczegółowej analizy tras oraz ich ekonomiczności oraz zasadności utrzymania wszystkich linii.

Ten rok niestety nie przyczynił się do przyspieszenia prac nad budową ścieżek rowerowych. Temat od lat „wałkowany” przez radnych, nieustannie pozostaje bez żadnych konkretnych deklaracji ze strony burmistrza. Jest to o tyle dziwne, że burmistrz w tym roku kilkukrotnie przeprowadził robocze rozmowy na ten temat z urzędnikami z samorządu województwa, a nawet na część terenu, którego właścicielem jest gmina od 2017 r. (po byłej wąskotorówce) jest wykonany projekt.

Bezpieczeństwo – w porównaniu z ubiegłym rokiem Policja prowadzi więcej spraw dochodzeniowo-śledczych, które dotyczą: uszkodzenia mienia, bójek z pobiciem, kradzieży, kradzieży z włamaniem. Na uznanie zasługuje skuteczność nasielskich policjantów, ponieważ znaczna część ww. przestępstw zostaje wykryta.

Statystyki to jedno, ale narzędzia do ich wykrywalności – drugie. Podinspektor Leszczyński w tym roku kilkukrotnie zwracał się do burmistrza i radnych z prośbą o współfinansowanie zakupu nowego samochodu, który jest niezbędny w codziennej pracy policjantów.

Park samochodowy nasielskiego komisariatu jest bardzo wyeksploatowany i brak jego modernizacji może być brzemienny w skutkach dla mieszkańców już pod koniec przyszłego roku. Wtedy najprawdopodobniej część samochodów będzie musiała odejść na „emeryturę”, a druga co do wielkości sołectw gmina w Polsce może mieć problem z dotarciem policji w przypadku konieczności podjęcia interwencji. W tym roku burmistrz jednak nie widział możliwości współfinansowania pojazdu. Być może zmieni się to na jesieni przy pracach nad budżetem 2020 r.?

Warto, aby wypełniając zadania własne w zakresie bezpieczeństwa, burmistrz oraz rada uwzględnili w budżecie specjalną rezerwę tak, jak ma to miejsce w wielu samorządach w Polsce i na co zezwalają przepisy obu ustaw: o samorządzie gminnym oraz policji.

Radni podjęli uchwałę powołującą straż miejską w Nasielsku. Strażnik jeszcze na nasielskich ulicach się nie pojawił, ale wątpliwe jest, aby w zakresie bezpieczeństwa funkcjonariusz ten podejmował interwencje. Zakres jego obowiązków wg koncepcji burmistrza Ruszkowskiego ma być związany ściśle z obszarem ochrony środowiska (kontrola śmieci, palenia w piecach).

Na duże uznanie zasługuje fakt wymiany oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571, które wpłynęło na znaczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zmodernizowano ponad 60 opraw oświetleniowych, zastępując lampy sodowe, które emitowały światło żółte nowymi, ekonomicznymi lampami ledowymi emitującymi światło o naturalnej barwie. Dodatkowo w kilku miejscach lampy te doświetlają przejścia dla pieszych.

Niestety nie na wszystkich przejściach dla pieszych doświetlenie było możliwe np. koło baszty. Szkoda, że dla poprawy bezpieczeństwa nie zastosowano w tym przypadku innego rozwiązania technologicznego.

Lampy LED powodują oszczędności w budżecie gminy i należałoby rozważyć włączanie się oświetlenia przed zapadającym zmierzchem.

Na minus działań burmistrza zasługuje brak oznaczenia przejść dla pieszych przy nowo wybudowanych chodnikach na ul. Folwark, Kościelnej i Warszawskiej. Co prawda pan burmistrz widzi potrzebę regulacji ruchu uwzględniającego bezpieczne przechodzenie pieszych, zmiana ta jednak wymaga zabezpieczenia środków w budżecie. Na pewno racjonalnym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem było zrobienie projektu zmiany stałej organizacji ruchu przed wymianą krawężników.(cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 3

Dalsza część podsumowania roku działalności burmistrza Nasielska. Tym razem dotycząca mi.in. czystości gminy Nasielsk i naszego zdrowia.

Usługi komunalne – w tym roku została oddana do użytku kanalizacja obejmująca obszar ok. 6 km Nasielska. Jest to o tyle istotne, że z większości budynków na tym terenie ścieki odprowadzane były poprzez instalacje ogólnospławne lub rury kanalizacyjne wprost do rzeki.

Mieszkańcy dostali nakaz podłączenia się do nowej instalacji i to jest niewątpliwie duży plus działalności burmistrza Ruszkowskiego oraz osób pracujących przy tym projekcie.

Pozostaje nadal kwestia skanalizowania pozostałej części naszego miasta w tym ścisłym jego centrum oraz rozważenie skanalizowania pozostałych miejscowości oddalonych o kilka lub kilkanaście kilometrów od miasta.

Do pozytywnych działań należy również pomoc udzielona przez burmistrza w zakresie przyspieszenia prac nad podłączeniem do sieci gazowej kilku miejscowości z gminy Nasielsk.

W grudniu ubiegłego roku gmina stanęła przed problemem nieodbierania odpadów zmieszanych od mieszkańców. Oficjalnie dowiedzieliśmy się, że powód był niezależny od gminy, a związany z rejonizacją przekazywania odpadów, w której limit został przekroczony.

Kilka miesięcy temu radni podjęli uchwałę, która przyczyni się do wyłonienia nowego odbiorcy odpadów dla terenu miasta i gminy. Zapisy tej uchwały m.in. związane z częstotliwością odbioru odpadów segregowanych, wg UM będą miały wpływ na uzyskanie w przetargu – który został niedawno ogłoszony – niższych cen niż w gminach sąsiednich.

Po wyłonieniu nowego odbiorcy odpadów nasielszczan tak, jak wszystkich mieszkańców Polski, będzie obowiązywał nowy system segregacji, zgodnie z zasadami oparty na pięciu kolorach.

Na minus należy zaliczyć brak edukacji i szkoleń mieszkańców w zakresie odpowiedniej segregacji odpadów, tak abyśmy zdołali sprostać rosnącym wymaganiom i uniknęli w przyszłości kar.

Ochrona środowiska – bardzo potrzebnym i wyczekiwanym przez mieszkańców posunięciem burmistrza był zakup zamiatarki na mokro. Gmina na skutek podpisanych porozumień czyści ulice należące również do powiatu i województwa.

Również do pozytywnych efektów należy zaliczyć zakup czujnika monitorującego jakość powietrza. Od samego czujnika jakość powietrza w Nasielsku się nie poprawi, ale na pewno jego wskazania uzmysłowią nasielszczanom obecność w otaczającym nas powietrzu szkodliwego pyłu PM.

Na minus należy zaliczyć mało radykalne kroki podejmowane przez burmistrza w zakresie dzikich wysypisk. Rok 2018 to zaledwie likwidacja 4 wysypisk, które w większości znajdowały się na terenach prywatnych. Być może poprzez przykład osobisty, w którym burmistrz Ruszkowski przyłączył się w dniu 12 października do akcji sprzątania lasów, przyczyni się do poprawy świadomości mieszkańców i dbania o środowisko oraz inicjowania podobnych akcji przez UM.

Ochrona zdrowia – na plus należy zaliczyć uruchomienie w ciągu ostatniego roku rejestracji internetowej do lekarzy w Nasielsku i Starych Pieścirogach oraz rozpoczęcie dyskusji nad rozbudową nasielskiego ośrodka zdrowia. Powiększenie budynku na pewno przyczyniłoby się do poprawy jakości obsługi pacjentów, jednak poza wizualizacją na razie nic więcej burmistrz nie przedstawił. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Burmistrz Nasielska unieważnia postępowanie w sprawie stadionu miejskiego

Burmistrz Nasielska zawiadomił, że unieważnił postępowanie dot. „pełnienia funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku”.

Koszt utrzymania stadionu miejskiego w Nasielsku

Może to odpowiedni moment, aby podjąć szeroką dyskusję w temacie wydawania publicznych pieniędzy. Biorąc pod uwagę jak koszty z roku na rok za czynności takie jak np. utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego, pielęgnacja płyty boiska czy naprawy do 1000 zł miesięcznie (szczegółowo na http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zalacznik_nr_5_-_zarzadzanie_stadionem.pdf, opłaty m.in. za energię elektryczną i wodę są opłacane przez gminę) pożerają coraz większe środki nas wszystkich warto rozważyć inne rozwiązania. Zwłaszcza, że w przyszłym roku planowany jest remont i przebudowa tego obiektu.

Zanim funkcję zarządcy stadionu przekazano w ręce prywatnej firmy wcześniej zadania jak pielęgnacja boiska czy konserwacja urządzeń na stadionie była realizowana przez Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe. Czy pomysł, aby Burmistrz Nasielska zlecił zarządzanie nasielskiej spółce, zachowując procedury przewidziane w prawie jest warty rozważenia? Może biorąc pod uwagę zmniejszone wpływy do budżetu oraz słabą sytuację NBM warto rozważyć taką alternatywę? Ciekawe jest, że NBM nie wystartowała w przetargu jako spółka prawa handlowego. Może warto rozważyć podzielenie zadania na czynności gospodarczo-administracyjne spółce podległej gminie (NBM lub ZGKiM) oraz bezpłatnie użyczyć stadion klubom, aby mogły trenować i przygotowywać boisko pod swoje treningi i zawody? Może uda się zaoszczędzić przy tej okazji trochę środków w budżecie gminy i dofinansować inne kluby (np. UKS Sokół, Spartakus czy inne) lub dojazd nasielskiej młodzieży na basen?

Przy tej okazji prosimy o niełączenie kwestii pełnienia funkcji zarządcy stadionu z działalnością MLKS Żbik, któremu gorąco kibicujemy!

http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_izp_271_27_2019.pdf

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 2

Polityka mieszkaniowa – tym zadaniem w imieniu gminy zajmuje się spółka Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe (NBM), w której gmina Nasielsk ma 100% udziału. Pomimo, że są tam wydatkowane publiczne pieniądze, burmistrz zasłania się przed mieszkańcami i radnymi przepisami prawa, odmawiając jakiegokolwiek rozsądnego komentarza na temat zadłużenia.

Zainteresowani nie mogą również uzyskać dostępu do przeprowadzonego audytu w tej spółce. Jedyny komentarz i odpowiedź, jaką uzyskaliśmy od burmistrza Nasielska jest tłumaczenie, że powodem zadłużenia są koszty utrzymania składowiska odpadów w Jaskółowie i brak budowy nowych mieszkań.

Dzięki dostępowi do informacji publicznej pozyskanej od zarządcy NBM dotyczącej kosztów ponoszonych przez gminę na wysypisku w Jaskółowie wiemy, że bilans nie jest ujemny. Czy zatem na ten wynik może mieć wpływ jedynie brak nowych mieszkań?

Faktem jest, że wielorodzinne budynki zostały wybudowane na osiedlu „Płońska” już kilka lat temu. Później został jeszcze oddany do użytku budynek w Chrcynnie, jednakże od tamtego czasu liczba oddanych mieszkań równa się zeru, a liczba oczekujących na przydział lub poprawę mieszkania pozostaje na podobnym poziomie.

Faktem jest również to, że była prezes NBM została odwołana po nagłośnieniu informacji o długu NBM, ale bez żadnego komentarza ze strony burmistrza o przyczynach tej decyzji. Osiągnięty przez spółkę NBM zysk ponad 1 mln zł. w 2012 r. z roku na rok przynosił stratę, aby w 2018 r. zanotować na minusie ponad 0,5 mln zł.

Od kilku miesięcy na stanowisku prezesa NBM jest zatrudniona nowa osoba, a radni podjęli uchwałę o oddłużeniu mieszkańców zalegających z czynszami.

Kultura – w bieżącym roku swoje 70 lecie obchodziła Biblioteka Miejska, mająca swoje filie w Cieksynie i Pieścirogach. Utworzona zaraz po II wojnie światowej biblioteka, ma problem ze swoją siedzibą. Jej ładny, zabytkowy budynek w żaden sposób nie spełnia wymogów nowoczesnego, dostępnego dla wszystkich osób miejsca.

Podobne problemy ma Nasielski Ośrodek Kultury (NOK), który mógłby poszerzyć swoją ofertę i działalność, jednak z uwagi na problemy „lokalowe” nie ma takiej możliwości.

Na duży plus zasługuje zaangażowanie dyrektorów i personelu obu instytucji w organizowanie w ciągu całego roku spotkań, wystaw, koncertów, imprez, projekcji nowych filmów i eventów. Wspomnimy tylko nieliczne przedsięwzięcia, jakimi są wycieczki rowerowe z historią w tle czy seanse wyświetlane pod chmurką w okresie wakacyjnym. Obie te oferty cieszą się dużym zainteresowaniem i są doceniane przez mieszkańców.

Na uwagę zasługują również spotkania aktywizujące organizowane przez UM w świetlicach wiejskich.

Minusem jest ubogi wachlarz zajęć dedykowanych dla młodzieży, której część zmuszona jest wobec braku alternatywy uczęszczać na płatne zajęcia organizowane w innych placówkach.

W tym roku burmistrz podpisał umowę na projekt NOK wraz z rewitalizacją skweru. Została także uzyskana kwota 260 tys. zł. na przebudowę budynku biblioteki dotycząca m.in. termomodernizacji budynku. Na to ostatnie zadanie, które ma być wykonane do końca roku, UM nie ma zgody konserwatora zabytków, zatem jego realizacja stoi pod dużym znakiem zapytania. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 1

Być może po raz pierwszy działalność burmistrza Nasielska została poddana pod ocenę nie podczas wyborów, a po roku od zaprzysiężenia na nową pięcioletnią kadencję.
Aby podsumować jaki był to rok, odniesiemy się do wytycznych Fundacji Batorego, która pomaga stowarzyszeniom w aktywnym podejmowaniu działań oraz kontrolowaniu działalności samorządu. Mamy nadzieję, że w ten sposób unikniemy korelacji z oficjalnym przekazem Urzędu Miejskiego i będzie to ocena rzetelna. Podsumowanie to podzielimy na kilka części.

Oświata – nie jest częstym tematem poruszanym na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku. Przewodniczący komisji oświaty, radny Brodowski zadał pytanie na jednej z ostatnich sesji o prace nad audytem o szkołach, ale nie uzyskał na nie odpowiedzi. Audyt ten wskazuje, że sposobem na zmniejszenie nakładów finansowych na oświatę jest likwidacja obwodów i utworzenie jednej szkoły podstawowej w Nasielsku.

Koszty utrzymania szkół to rząd kilku milionów złotych (w przyszłym roku ma być to kwota 9 mln zł), a mała kwota przeznaczona na subwencję oświatową powoduje, że gmina musi znaleźć środki w budżecie, rezygnując z wielu inwestycji.

Wspomniane obwody stanowią również duży problem w kontekście małych szkół np. w Popowie Borowym, która dzięki nowo wybudowanej sali sportowej zwiększyła swój potencjał edukacyjny, ale w żaden sposób – pomimo organizowania różnych akcji przez dyrekcję szkoły – nie może zachęcić rodziców do wyboru tej placówki dla swoich pociech. Skutkuje to małą liczebnością uczniów, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do nieutworzenia pierwszych klas w przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że ten trudny temat będzie musiał być w najbliższym czasie rozwiązany. I nie tylko z uwagi na groźbę małej liczby dzieci w oddziałach szkolnych czy ponoszonych kosztów, ale również z uwagi na potrzebę zatrzymywania absolwentów szkół podstawowych w Nasielsku. W tej chwili bardzo duża ilość uczniów dojeżdża do miejscowości sąsiednich i choć szkoły średnie nie leżą w kompetencji gminy, to warto aby temat edukacji młodych mieszkańców Nasielska został podjęty.

Na duży plus w działalności burmistrza zasługuje wprowadzenie dzienników elektronicznych (co prawda z delikatnym poślizgiem – miały być od 1 września 2019 r.). Przy odpowiednim wyposażeniu szkół w sprzęt informatyczny dla nauczycieli, narzędzie to nie tylko umożliwi bliższy kontakt rodziców ze szkołą, ale w dużej mierze pomoże gronu pedagogicznemu w ich codziennej pracy.

W dalszym ciągu duże koszty energii elektrycznej ponoszone są na utrzymanie przedszkola. Podział na oddział przedszkolny i żłobkowy, brak jasnego oraz czytelnego wyjaśnienia ze strony burmistrza dlaczego energia w nowoczesnym budynku tak dużo kosztuje –zasługuje na duży minus. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podwyżka podatków od nieruchomości i za wywóz śmieci w gminie Nasielsk

Zmiany, zmiany, zmiany! Na XII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku uchwalono podniesienie podatków od nieruchomości:

  • Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – o 50% więcej (z 20 gr na 30gr)
  • Podatek od budynków lub ich części mieszkalnych – o 16,67% więcej (z 60gr na 70gr)

Więcej również zapłacimy za wywóz odpadów.

  • Za segregowane z 9 zł do 26 zł za osobę – wzrost 188,89% , będzie możliwość uzyskania 10% upustu w przypadku kompostowania odpadów BIO.
  • Niesegregowane z 18 zł do 104 zł za osobę, będzie to wymagało jednak wydania odpowiedniej decyzji UM – wzrost 477,78%.
Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła podwyżki podatków

Dodatkowo zmieni się częstotliwość i sposób ich segregowania. Czyli za wywóz segregowanych śmieci 5 osobowa rodzina w roku 2020 zapłaci o 1020 zł więcej niż w roku 2019 plus zwiększony podatek od nieruchomości.

Jako mieszkańcy będziemy musieli się przygotować, że w przyszłym roku zapłacimy więcej. Czasami dużo więcej…

Więcej na stronach Radnego Szarszewskiego i Radnego Pietrasa:
https://www.facebook.com/RadnyMSz/posts/2082261685209627
https://www.facebook.com/radny.pietras/posts/984967615182798

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Lew Nasielska bez swojego pomnika?

Lew Nasielska - herb miasta

Od wieków strzeże bram wjazdowych Nasielska. Odkąd Nasielsk otrzymał prawa miejskie w 1386 r. godnie zajmuje miejsce na herbie i fladze stając się symbolem miasta i gminy. 11 listopada świętowaliśmy również 633. rocznicę tego wydarzenia. Tego dnia książę Mazowiecki Janusz I (żył w latach 1346 – 1429) wydał dokument – akt lokacji (założenia) miasta Nasielska. Jednak niewątpliwe już wcześniej Nasilzco (jedna z wielu dawnych nazw) był znaczącym miastem, będąc jednym z najstarszych grodów nie tylko na Mazowszu, ale i w nawet w całej Polsce.

Statuetka

Statuetkę ”Lwa Nasielska” od 2004 także otrzymują zasłużone osoby. Nagrodą honorowane mogą być także instytucje i inne podmioty szczególnie zaangażowane we wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej na terenie gminy Nasielsk.

Warszawa ma Syrenką, Kraków Smoka a Nasielsk Lwa… na obrazku

Czy za naszego pokolenia będziemy świadkami i ”szczęśliwcami”, że Lew Nasielski doczeka swego fizycznego bytu – posągu w którymś z zielonych skwerów naszego miasta?

Lew na murze dzielnie broni i trzyma złoty skarb – prawdę o Ziemi Nasielskiej.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Parafia Św. Wojciecha w Nasielsku

Kościół pw. Św. Wojciecha w Nasielsku

Dziś niedziela – dzień święty. Może więc warto wspomnieć co nieco o parafii w Nasielsku i kościele pw. Św. Wojciecha?

A dlaczego pod wezwaniem Św. Wojciecha? W XI w. kult świętego Wojciecha był bardzo żywy na terenach ówczesnej Polski i wiele starych parafii zakładanych przez benedyktynów było właśnie pod takich wezwaniem. A wiemy już z poprzednich naszych artykułów, że w Nasielsku znajdował jeden z najstarszych grodów na Mazowszu. Zapewne na terenie grodu znajdowała się pierwsza kaplica a później w okolicy kościół drewniany. A pierwszą zapisaną wzmiankę o rektorze, duchownym opiekującym się kościołem w Nasielsku – Wojsławie możemy przeczytać w dokumencie z 1324 r., kiedy to opat z klasztoru czerwińskiego był z nim w sporze.

Na miejscu obecnego kościoła wybudowanego w stylu neogotyckim znajdował się wybudowany w latach 1445 – 1461 kościół gotycki. Niestety historia nie była dla niego łaskawa i wielokrotnie ulegał uszkodzeniom (co niosło za sobą kolejne remonty i modernizacje). Remont z 1741 roku spowodował, że kościół trzeba było ponownie konsekrować. Jednak położenie kościoła na podmokłym terenie nie miało korzystnego wpływu na konstrukcję. Z czasem też kościół okazał się zbyt mały, aby pomieścić swoich parafian a wilgoć i duchota nie sprzyjały parafianom podczas nabożeństw.

Kościół pw. Św. Wojciecha w Nasielsku

To wszystko przyczyniło się do podjęcia decyzji w 1896 r. przez proboszcza ks. Krasińskiego dot. budowy nowej świątyni. Obawiano się jednak czy teren przy rzece Nasielnej jest odpowiedni na tego typu budowlę. Jednak dzięki zapewnieniom inż. Józefa Dziekońskiego (1844 – 1927, architekt, pierwszy dziekan wydziału architektury Politechniki Warszawskiej, to on zaprojektował nasielską świątynię), że można wybudować Świątynię tak aby nie chłonęła wilgoci jak to miało miejsce wcześniej. Wraz z budową fundamentów podniesiono również teren. Kościół budowano w latach 1899 – 1904 a w 1909 roku ks. bp Nowowiejski dokonał uroczystej konsekracji. A choć ten był obliczony na ok. 7 tys. wiernych to i tak tego dnia nie był wstanie pomieścić wszystkich. W roku 1911 kościół pozyskał nowe jedenastogłosowe organy. Kolejne lata to poważne uszkodzenia podczas I i II wojny światowej i następujących po nich remontach.

Kościół pw. Św. Wojciecha w Nasielsku - dąb na terenie parafii

I tak o to dotrwaliśmy do czasów dzisiejszych. Czasów, gdzie już rzadko można usłyszeć nasielskie dzwony (podobno dziś już konstrukcja wieży źle znosi uderzenia serc). Czasów, gdzie chyba tylko dąb w „Księdza sadzie” uchował się jakoś bez większych strat (a ile ma lat to sam pan Andrzej Zawadzki nie wie). A z nasielską parafią łączą się ciekawe wydarzenia historyczne, osobistości do których zapewne wrócimy w przyszłości.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Źródło: „Kościół w Nasielsku” wydane nakładem parafii św. Wojciecha, 1998

Grodzisko w Nasielsku z IX wieku – perła wczesnego średniowiecza!

Jest czym się chwalić! Osadnictwo nasielskie stawiane jest w rzędzie jednych z najstarszych na Mazowszu.
Za rynkiem i rzeczką Nasielną, od której zresztą pochodzi nazwa osady a potem miasta można zauważyć charakterystyczny ”Kopiec”. To tam zaczęła się historia dziejów Nasielska.
Gród Nasielski był niejednokrotnie badany i stanowi cenny zabytek archeologiczny. W tym miejscu podczas badań w 1967 znaleziono m.in. naczynia ceramiczne, noże, pierścionek i wiele innych ciekawych historyczne narzędzi. Podczas badań z lat 2001 – 2005 ustalono, że osadnictwo z okolic przyległych do grodu sięga aż VII wieku.

Mimo, że w regionie starsze od Nasielska mogą być skupiska osadnicze koło Płocka i w Wyszogrodzie to tylko grodzisko nasze jest, jak na razie, pierwszym na Mazowszu, którego historia jest potwierdzona wieloma badaniami sięgającymi drugą połowę IX wieku.

To odkrycie, znaleziska, dokumenty czy inne przedmioty z początków dziejów ziemi nasielskiej już dawno powinny skłonić do wniosków, że powinniśmy te ”perły” od narodzin po kolejne wieki upamiętnić w godnym miejscu, bo tylko nieliczni na Mazowszu mogą szczycić się taką historią. A warto chwalić się taką historią i przekazywać historię i pamiątki kolejnym pokoleniom. To tutaj był także jeden z ważniejszych punktów obronnych północnego Mazowsza. Przez jego właśnie tereny przebiegały znaczące szlaki komunikacyjne i był punktem wymiany handlowej.
A może warto rozważyć aby mieszkańcy, młodzież czy turyści mieli możliwość zobaczenia naszego grodziska? Może z jakiegoś podwyższonego nasypu czy tarasu widokowego? Na pewno jakiekolwiek działania powinny być poprzedzone konsultacjami z archeologami i historykami, aby zadbać możliwie najlepiej o nasze dziedzictwo.

Nasielsk niech słynie z bogatej historii, artefaktów dla przyszłych pokoleń. Wydarzenia z odległych czasów zapisały się trwale na ziemi nasielskiej. Ale czy to oznacza, że Nasielsk sam w sobie jest skazany na sukces?

Bractwo Aktywny i Czysty Nasielsk

Materiały źródłowe o historii Nasielska