Pierwsza część relacji z VI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Czy wy panowie radni wiecie po co was ludzie wybrali? Podnosicie dwa brudne palce nad uchwałami, a gdzie jest debata”? – Andrzej Zawadzki

VI sesja z dnia 23.05.2019 r. rozpoczęła się na prośbę pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku od uczczenia pamięcią „minuty ciszy” zmarłej sołtys pani Teresy Szpigiel. Następnie pan Lubieniecki złożył sprawozdanie ze swojej działalności pomiędzy radami, które miały charakter religijno-samorządowy.

W podobnych spotkaniach co przewodniczący rady uczestniczył również pan burmistrz Nasielska. Pan Ruszkowski dodał, że uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą w sprawie terenów po byłej wąskotorówce, a także przekazał informacje radnym, które dotyczą prac urzędu. Została podpisana dokumentacja kosztorysowo-projektowa na ul. Leśną, Nową Wieś i na odcinek od ul. Elektronowej do „Biedronki”. Został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej ul. Rynek (158 tys.), a także wykonawca na przebudowę oświetlenia w obrębie ulic: Rynek, Starzyńskiego, Młynarska, Kościelna, Mała (90 tys.). Przygotowywana jest dokumentacja nad rozbudową ośrodka zdrowia.

Trwają prace nad przetargiem na przebudowę drogi w Paulinowie (odcinek 930 mb. z dofinansowaniem od Marszałka Województwa Mazowieckiego), a także nad przebudową drogi Kędzierzawice-Głodowo-Pniewska Górka-Pianowo oraz ulicy Osińskiego. W dalszym ciągu trwają prace sali w Popowie Borowym. Odebrano odcinki dróg w m. Dobra Wola oraz kanalizację sanitarną w centrum Nasielska (kanalizacja na ul Słonecznej jest w trakcie odbioru). Trwa nadzór nad wykonywaniem prac z funduszy sołeckich oraz kontrolowane są deklaracje odbioru odpadów i wywozu nieczystości ciekłych.

Złożono dwa wnioski o dofinansowanie systemu służącego informowaniu o jakości powietrza i opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej.

Procedowane są decyzje środowiskowe dotyczące adaptacji instalacji na ul. Elektronowej, budowy fotowoltaicznej w: Popowie Borowym, Kątnych, Jackowie Dworskim, Pniewie i Dębinkach a także budowy rozlewni gazu w Pieścirogach Starych. 
Wysłano oferty na zarządzanie stadionem miejskim. Wpłynęła jedna na kwotę 15900 zł brutto.

Wznowiono dwa postępowania wież teleinformatycznych w Jaskółowie. Uzyskano dofinansowanie na Jarmark św. Wojciecha w kwocie 10300 zł. Przy tej okazji pan burmistrz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego przedsięwzięcia oraz organizację Dni Nasielska. Podziękowania również otrzymali pracownicy urzędu za wzorowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Burmistrz poinformował o dofinansowaniu gminy w kwocie 8000 zł do książki autorstwa pana Błońskiego „Nasielsk we wczesnym średniowieczu” (książka ta jest dostępna w bibliotece miejskiej).

Do mieszkańców pan Ruszkowski wystosował zaproszenie na organizowany bieg „Wilczym Tropem” (16.06) a także na organizowane przy SP2 „Dni Dziecka” (1.06).

Pan Ruszkowski poinformował o rozmowach z firmą Orange na wprowadzenie systemu rowerowego łączącego Nasielsk z Borkowem, a także rozmów z Wojewodą w sprawie transportu na terenie miasta i gminy Nasielsk, o który razem z powiatem będzie wnioskować.

Pan przewodniczący Lubieniecki, poinformował że „począwszy od tej sesji, interpelacje i zapytania radnych będą składane pisemnie”. Z uwagi, że nie wszyscy radni o tym wiedzieli pan przewodniczący zezwolił, aby radni zadawali „krótkie, zwięzłe pytania”.

Radny Domała zapytał o skwer Jana Pawła II, budowę placu zabaw a także modernizację i przebudowę chodników w Nasielsku.

Radny Pacocha pytał o budowę dwóch chlewni w Psucinie oraz „dlaczego komisja rozpatrująca skargę na dyrektor SP 2 nie miała pełniej informacji w tym tej na temat toczącego się postępowania w prokuraturze”.
Radny Sawicki zapytał o zasypywanie miejsca po byłym wysypisku w Kosewie oraz parkowaniu pojazdów na ul Dębowej.

Radny Świderski zapytał o koszenie poboczy i zadbanie o rondo. Przypomniał, że inicjatorzy nazwy im kpt. Grombczewskiego ps. Jurand, zadeklarowali dbałość o to miejsce. Pan Świderski zapytał również o formę wykorzystania budynku w Krzyczkach oraz o przejścia dla pieszych przy cmentarzu „temat ten był już poruszany, ale na tym się skończyło”.
Pan przewodniczący zezwolił panu burmistrzowi odpowiedzieć, „jeśli odpowiedzi będą krótkie i zwięzłe”.

Pan burmistrz Nasielska powiedział, że „na ul. Folwark jest robiona wycena chodnika i wtedy zrobimy przejście dla pieszych. Szkoła w Krzyczkach raczej będzie sprzedana. W sprawie ronda powstała koncepcja zmiany i nasadzeń. Pobocza będą wykoszone po ustabilizowaniu się pogody. Z oszczędności po przetargach, przyjrzymy się do możliwości przetargu na ul Dębowej. W Kosewie mieliśmy kontrolę WIOŚ i musimy przysypać teren samą ziemią i zasiać trawę oraz posadzić wierzby, aby teren ten przywrócić. Potrzeba jest też zrobienia tam dojazdu. W momencie rozpatrywania skargi na dyrektor SP 2 UM nie miał wiedzy na temat toczącego się postępowania w prokuraturze. Oficjalnie do dnia dzisiejszego do UM nic nie wpłynęło”.

Następnie pan Lubieniecki przeczytał o odrzuceniu trzech skarg na działalność burmistrza Nasielska, w których radni nie dopatrzyli się uchybień ze strony pana Ruszkowskiego „działającego w granicach prawa”.

Po przerwie radni głosowali nad zmianą w Statucie, a dalsze prowadzenie sesji przejął wiceprzewodniczący rady Dariusz Kordowski.

Pan radny Pacocha złożył dwa wnioski formalne. Pierwszy z nich dotyczył dodania w sprawach różnych zapisu w tym zapytania mieszkańców „uważam, że jesteśmy dla mieszkańców i powinien taki zapis być ujęty”. Drugi wniosek dotyczył terminu rozpatrywania skarg, ale po wysłuchaniu mecenasa Nieściora, że „w tym przypadku mają zastosowanie przepisy kpa z terminem rozpatrzenia do 30 dni i w każdym momencie termin ten można skrócić” – pan Pacocha wniosek swój wycofał.

W sprawie podejmowanej uchwały głos chciał zabrać pan Mikucki, powołując się na wypowiedzianą w tej sali opinię, że w sprawach podejmowanych uchwał głos mogą zabrać również mieszkańcy. Pan Kordowski na to nie zezwolił i stwierdził, że „nie ma takiej potrzeby”.

„Czy mieszkańcy będą mogli zabrać głos” – pytali radni Dłutowski i Domała. Ten ostatni dopytał „kto będzie o tym decydował”. Odpowiedzi udzielił pan Kordowski „oczywiście będą mogli zadawać pytania, a decydował o tym będzie prowadzący sesje, który może udzielić głosu lub też nie.”

Radny Świderski stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy taki zapis wprowadzili, a radny Brodowski pokusił się o analizę i przytoczył kilku statutów z innych miejscowości i gmin, w których takich zapisów nie ma lub są inaczej sformułowane.

Pan Lubieniecki, pomimo przekazania prowadzenia sesji wiceprzewodniczącemu nakazał „głosowanie wniosku i zakończenie dyskusji”. Pan Kordowski jednak zapytał radnych czy mają jeszcze pytania odnośnie przedstawionego wniosku pana Pacochy? W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania i w wyniku 8-przeciw, 5-za, 1-wstrzymujący i 1-nieoddany, wniosek został odrzucony, a cała uchwała dotycząca Statutu głosami 13-za i 2-przeciw (Czyż i Pacocha) została przyjęta.

Po burzliwej debacie nad statutem poinformowano radę i zebranych o pismach skierowanych od różnych podmiotów do radnych, dotyczących min. dofinansowania samochodu dla policji w Nasielsku, utworzenia Straży Miejskiej, wyroku WSA w sprawie skargi na decyzję RM w Nasielsku, chlewni w Psucinie, nieprzyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego przy SP 2, pomnika w Borkowie, skargi na radnego, MPZP dla części Borkowa.

Nasielsk i połączenie z ulicą Piłsudskiego

Kolejnym tematem, którym zajęli się radni dotyczył połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego (działka 1310/5).

Jako pierwszy głos zabrał radny Brodowski. „Głosowanie, które za chwilę się odbędzie będzie miało wpływ na kolejne lata. Pomysł połączenia tych ulic był w uchylonym MPZP, a każda dodatkowa droga dojazdu to zwiększenie bezpieczeństwa poprzez szybszy dojazd służb ratowniczych” (na ten sam aspekt zwrócił uwagę na jednej z komisji Komendant Nasielskiej Policji pan podinsp. Leszczyński – autor). Radny Brodowski zaakcentował również „odciążenie centrum miasta”, gdyby taki przejazd został utworzony, a także rozwój tego terenu poprzez umożliwienie powstania nowych osiedli.

Oponentem takiego rozwiązania był radny Kordowski, według którego „połączenie ulic będzie mniej bezpieczne dla mieszkańców bądź dzieci bawiących się tam”. Zdaniem pana radnego „ważniejsze jest zrobienie ulic, które już tam są”.

Pan radny Czyż, który reprezentował głos mieszkańców ze swojego okręgu również zabrał głos w tej sprawie. „Jestem jak najbardziej za tym, aby utwardzać ulice, ale jeżeli naszą decyzją zamkniemy ten dojazd, to w przyszłości tego nie będzie można już odzyskać”. Nawiązując do słów pana Kordowskiego, radny Czyż odpowiedział, że „dzieci nie powinny się bawić na ulicach, tylko na podwórkach – bezpieczeństwo wtedy jest zagwarantowane”. Ostatecznie idea połączenia ulic została odrzucona w stosunku głosów 8-przeciw; 5-za; 2-wstrzymujących się.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nasielna – jedna struga o dwóch obliczach

Zaczyna się w sąsiedniej gminie Winnica, gdzie woda do niej spływa z pól i rowami lub tylko przesiąka na odcinku obszarów źródliskowych. Przefiltrowywana naturalnie zbiera się, w jej powiększające się z biegiem trasy koryto. Po drodze daje bujne i zdrowe życie dzięki temu, że jej jakość jest nie tylko niemal krystaliczna oraz pełna związków mineralnych niezbędnych do życia.

Jednakże przepływając przez miasto Nasielsk zasilana jest tym co wydala miejscowa ludzka bytność. Nabiera i zatruwana się tym co trafi w nią od (nie) świadomego człowieka. Tym samym zmienia się jej skład, przejrzystość, kolor i zapach by na końcu swej trasy rozproszyć się we Wkrze.

Mógł dokonać tego tylko człowiek, który dopuszcza się do takiej ”zbrodni” ekologicznej. Czy robi to świadomie czy celowo by śmierdzący problem odpłynął sobie?

Kto chciałby zobaczyć te dwa oblicza może się wybrać najpierw nad Nasielną w okolicy ul. Świerkowej czy Pniewskiej Górki w Nasielsku, a następnie na most przy DPSie czy ul. Podmiejskiej.
Czy kiedyś doczekamy by na całej trasie Nasielna będzie mogła być czystą i przezroczyście piękną strugą mazowiecką wpływającą do Wkry?

Poniżej galeria ujęć tych dwóch skrajnych stanów jedynej takiej naszej rzeczki.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dlaczego burmistrz Nasielska nie wygasił decyzji lokalizacyjnej dla ZZO Jaskółowo?

Szanowni Mieszkańcy, aby przeciąć wszelkie spekulacje dotyczące ostatnich postanowień Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) wydanych w sprawie ZZO Jaskółowo chcemy poinformować, że:

 • 7 czerwca 2018 roku mec. Podgórny reprezentujący stronę społeczną wystąpił do Burmistrza Nasielska z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ZZO w Jaskółowie.
 • W dniach 20 czerwca i 21 czerwca 2018 roku gmina Nasielsk wznowiła postępowanie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo. Pomimo ostrzeżeń i mieszkańców i mecenasa Podgórnego, że to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie (w załączeniu stenogram z sesji z czerwca 2018).
 • 16 maja SKO przyznało rację inwestorowi i uchyliło obie decyzje Burmistrza Nasielska. Powoduje to, że inwestor ZZO Jaskółowo ma w dalszym ciągu ważną decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Natomiast tak długo jak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest obowiązujący inwestor nie może wystąpić z pozwoleniem na budowę.
 • 23 maja podczas sesji rady miasta Burmistrz Nasielska o tym fakcie nie poinformował chociaż postanowienie SKO było dostępne w gminie Nasielsk od 21 maja.
 • 15 maja mec. Podgórny wysłał do Burmistrza Nasielska wniosek o wygaszenie decyzji lokalizacji celu publicznego z uwagi na fakt uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości z którym wspomniana decyzja jest sprzeczna. Burmistrz Nasielska pomimo, że obliguje go do tego art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do chwili obecnej decyzji nie wygasił.

Mamy nadzieję, że takie wypunktowanie pozwoli Państwu zrozumieć zaistniałą sytuację.
Z nieznanych stronie społecznej przyczyn do dnia dzisiejszego Burmistrz Nasielska nie wygasił tej decyzji. A to naprawdę zatrzymałoby tą inwestycję i o co wnosił już w zeszłym roku Pan mec. Podgórny.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Atrakcje na Dni Rodziny w Nunie

Już niedługo widzimy się w Nunie na Dniach Rodziny. A wiecie jakie atrakcje będą czekały dla was po skończonej Jubileuszowej Mszy Świętej?

Przez cały dzień imprezy będą czekały dla was wodne kule i dwa dmuchańce. Będą również zajęcia integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością zorganizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Pod Fiołkami”. Co w międzyczasie ?

Harmonogram

12:30 wystąpi dla was Nasielska Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Będzie głośno!
13:00 zespół muzyczny. Pośpiewacie razem z nami?
13:00 – 15:00 malowanie buziek. Oby upał nam nie przeszkadzał 🙂
13:00 – 16:00 masz już fotkę z całą rodziną? Nie? Będzie czekać na was fotobudka!
13:00 – 16:00 będą czekały na was koniki ze Stajnia Stangret z Lorcina.
14:30 zabawi was teatrzyk z Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie z przedstawieniem pt. „Żuraw i czapla”.
15:00 – 16:00 Magia? Prawda czy fałsz? Pokazy magika pozwolą odpowiedzieć nam na to pytanie.

Nagrody na Dzień Rodziny w Nunie k. Nasielska

W przerwach będą dla was konkursy z nagrodami prowadzone przez Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk oraz Nasielsk Baszta Team. Charakter konkursów będzie eko-sportowy.

Część nagród dotarła już do nas. Dziękujemy za nagrody:

 • Niepublicznej Szkole Podstawowej „Pod Fiołkami”
 • PSB Mrówka Nasielsk
 • Członkom Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Jeżeli będziecie głodni to będzie czekał na was pyszny grill i grochówka. Również Rada Rodziców ze szkoły w Popowie Borowym poczęstuje was słodkościami.

Dla dzieci wszystkie atrakcje i poczęstunek bezpłatne!

Zapraszamy!
ks. Proboszcz Tadeusz Jabłoński, Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, radny Andrzej Pacocha

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Warto się w tym dniu zastanowić i zadać sobie pytanie: „co ja jestem w stanie zrobić, aby zatrzymać degradację środowiska”?

Problem jest globalny i powoduje, że każdego roku umiera z tego powodu ok. 7 mln osób (raport ONZ). Ale problem dotyczy również naszej małej gminy Nasielsk. Nasza brudna rzeczka, wszechobecne kopciuchy, śmieci w lasach i rowach – to wszystko nas otacza w Nasielsku i okolicy.

Dlatego cieszy nas odpowiedź na apel naszego Stowarzyszenia i podjęcie zdecydowanych działań przez pana Burmistrza Ruszkowskiego i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku w sprawie systemu, który będzie informował mieszkańców o jakości powietrza. „Niewidzialny zabójca” atakujący zwłaszcza dzieci, kobiety i osoby starsze zostanie wreszcie w naszym mieście oznaczony, ale nie ujarzmiony. Do tego potrzebna jest praca całego społeczeństwa.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

4 czerwca 1989 – powrót do samorządności

4 czerwca 1989 roku odbyły się historyczne wybory do Sejmu i Senatu. Przy pomocy kart wyborczych, miliony Polaków zdecydowało o przyszłości naszego kraju, a ich decyzja oznaczała upragnioną wolność dla Polski.

Trzydzieści lat temu zapoczątkowane również zostały demokratyczne przemiany w samorządzie. I choć ustawa o samorządnie gminnym została uchwalona dopiero rok później, to nie ulega wątpliwości, że na jej kształt miał wpływ wynik wyborczy do Senatu z czerwca 89 roku, w którym władze Solidarności zdobyły aż 92 mandaty, a ich autorzy – Senatorowie – rozpoczęli prace nad reformą samorządową.

Urząd Miejski w Nasielsku

Do tej pory funkcjonujące od czasów zakończenia wojny Rady Narodowe, które miały należeć do „ludu pracującego miast i wsi” na wzór sowiecki, były kierowane przez system partyjny na zasadzie gospodarki socjalistycznej. Rady Narodowe pochodziły z wyborów, ale o tym kto mógł znaleźć się na tych listach decydowała partia. Wprowadzony system ograniczał prawa i wolności obywatelskie, a związanie obywateli z miejscem pracy, nacjonalizacja wszystkich przedsiębiorstw i instytucji w tym rolniczych, eliminował wszelką formę samoorganizacji społeczeństwa.

Polska powróciła do samorządu, który funkcjonował na krótko przed wojną. Dlaczego? Jak wyjaśnia prof. Kulesza „samorząd to najbardziej naturalna droga zarządzania sprawami publicznymi przez mieszkańców”.

Szanowni Państwo, życzmy sobie, aby codzienne nasze wybory były konsekwentnie realizowane przez władze samorządowe. Życzmy sobie, aby gmina Nasielsk rozwijała się, a mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Życzmy sobie wzajemnego szacunku, aby władza samorządowa mogła realizować w naszym imieniu zadania i współpracowała z mieszkańcami dla wspólnego dobra.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dzień Rodziny – patroni Medialni

Miło nam poinformować, że Życie Nasielska dołączyło do patronów medialnych Dni Rodziny w Nunie (które również nam udzieliło wsparcia ze sprzętem audio). Jesteśmy wspierani już przez Życie Nasielska, Gazeta Nowodworska, Wirtualny Nowy Dwór oraz Tygodnik Mazowiecki. Serdecznie dziękujemy!

Dzień Rodziny w Nunie k. Nasielska

Zapraszamy dzieci i mieszkańców naszej gminy na Dzień Rodziny zorganizowany przez Proboszcza parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie wraz ze Stowarzyszeniem Aktywny i Czysty Nasielsk (ze wsparciem Radnego Andrzeja Pacochy) w dniu 9 czerwca 2019r na teren parafii. Liczne bezpłatne atrakcje, konkursy czy poczęstunek przyczynią się do miłego rodzinnego spędzenia czasu. Wstęp wolny!

Szczegóły na https://www.aktywnynasielsk.org.pl/dzien-rodziny/

Ekoaktywni – Razem dla Nasielska! Fotografia i programowanie

Kolejne spotkanie Ekoaktywnych z Marcinem ze Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk za nami. W pierwszej części spotkania kontynuowaliśmy naukę tworzenia stron WWW. Ale tym razem nie spędziliśmy całego dnia przed komputerem. W drugiej części wyszliśmy w plener z aparatami foto. Rozmawialiśmy o tym co zrobić, aby zdjęcia były niebanalne, nieprzypadkowe a na zdjęciu znalazł się motyw tworząc wyjątkową kompozycję. Czy się udało?… czas i praktyka pokaże 😉

Dziękujemy ponownie Niepublicznej Szkole Podstawowej „Pod Fiołkami” z Nasielska za udostępnienie sali komputerowej!

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Pragniemy tego co najlepsze dla swoich dzieci. Jednak postrzeganie tego co jest tą najlepszą rzeczą bywa różne. Jeśli chcemy, aby były szczęśliwe i zdrowe, spróbujmy podarować im lepszą przyszłość. W prezencie na Dzień Dziecka podarujmy wszystkim dzieciom na świecie nasze zaangażowanie w tworzenie dla nich lepszego świata. Pozostawmy Ziemię w lepszym stanie, niż ją zastaliśmy i nauczmy nasze pociechy szanować przyrodę.

Proste eko zasady

Przedstawiamy kilka prostych rzeczy które możesz robić razem z dzieckiem, aby na całe życie zaszczepić mu ekologiczne nawyki i poczucie odpowiedzialności za otaczający nas świat.

 1. Segregujcie śmieci – już maluchy warto uczyć rozpoznawania plastiku, papieru czy szkła. Grupowanie śmieci i przyporządkowywanie ich do określonych kolorów pojemników może być dobrą zabawą, a nawyk zostanie na całe życie.
 2. Kupujcie odpowiedzialnie – wybierajcie produkty lokalne, wytwarzane w zgodzie z naturą, certyfikowane; ograniczcie kupowania plastiku, m.in. plastikowych słomek, kubków, talerzy, czy plastikowych zabawek… itd. ; na zakupy zabierajcie własną torbę.
 3. Oszczędzajcie wodę – przypominajcie o zakręcaniu kranu w czasie mycia zębów.
 4. Oszczędzajcie energię – pamiętajcie o wyłączaniu światła, gdy wychodzicie z pokoju.
 5. Nazywajcie gatunki roślin i zwierząt, rozmawiajcie o przyrodzie – trudno troszczyć się i szanować coś, czego się nie zna.
 6. Uprawiajcie wspólnie rośliny – warzywa, owoce, zioła albo kwiaty, w zależności od możliwości. Takie zajęcie uczy dziecko wrażliwości i pozwala na bliskie spotkania z naturą.
 7. Spędzajcie jak najwięcej czasu aktywnie na świeżym powietrzu– nowe technologie skutecznie odciągają dzieci od kontaktu z naturą, a przecież ruch to zdrowie!
 8. Bierzcie udział w piknikach ekologicznych – dziecko zyska poczucie, że nie jesteście jedynymi dla których ekologia jest ważna.
 9. Twórzcie kreatywne zabawki – wycinanki ze ścinków, domki z pustych opakowań, instrumenty z butelek… to dobra nauka recyklingu
 10. Uczcie dzieci wrażliwości. To absolutna podstawa ekologicznego wychowania. Dziecko, które potrafi przejąć się cudzym losem i współczuć innym, automatycznie przyjmuje za oczywiste, że słabsi od niego potrzebują opieki. Do tego odkrywa, że choć samo jeszcze jest małe, może np. dokarmiać zimą ptaki czy opiekować się bezdomnymi kotami – albo po prostu wielkodusznie ocalić pająkowi życie.

Spójrzmy w przyszłość

Nasielsk Dzieci

Każdy mały krok proekologiczny, który stawiamy razem z dzieckiem, działa na korzyść kolejnych pokoleń. Pamiętajmy też o tym, że dziecko uczy się robiąc to, co robią dorośli. Możesz opowiadać dziecku niezliczone historie, pokazywać filmy, pouczać, edukować i wymagać, jednak na nic się to zda, jeżeli swoją postawą i zachowaniem nie dasz przykładu.

Chodzi nie tylko o to, aby twoje dziecko nauczyło się odróżniać pojemniki na plastik od tych na papier. Przede wszystkim chodzi o to, aby wyrosło na wrażliwego, odpowiedzialnego człowieka, a w przyszłości mogło cieszyć się pięknem przyrody i niezmienionym środowiskiem. Dbajmy również o nasz Nasielsk i jego przepiękną okolicę.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

List otwarty do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Drodzy Mieszkańcy. Zamieszczamy List Otwarty do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. List dotyczy swobody wypowiedzi na sesjach. Cieszy nas fakt, że sprawa zabierania głosu na sesjach przez mieszkańców bliska jest tak wielu środowiskom. Pod listem mamy podpisy byłego Burmistrza Nasielska, byłej Starosty Nowodworskiej, księży oraz radnych. To pokazuje jedynie, ze problem który pokazała ostatnia sesja rady miejskiej jest ważny i poruszył wiele środowisk. Sygnatariuszom serdecznie dziękujemy za złożone podpisy a za pana Przewodniczącego Lubienieckiego trzymamy kciuki, aby udało się zapanować na kolejnych sesjach nad emocjami i aby przebiegały one w godnej i przyjaznej atmosferze.

List otwarty poparli (w kolejności alfabetycznej):
Henryk Antosik (były Radny Miejski), Grzegorz Arciszewski (były Burmistrz Nasielska), Magdalena Biernacka (była Starosta Nowodworska), Jacek Biernacki ( lokalny działacz społeczny), Rodryg Czyż (Radny Miejski), Dawid Domała (Radny Miejski), Elżbieta Fijalska (Dyrektor Szkoły „Pod Fiołkami”), ks. Tadeusz Jabłoński (Proboszcz Parafii w Nunie), Marek Jaroszewski (były Radny Miejski), Roman Jaskulski (były Radny Miejski), Adam Mikucki (lokalny działacz społeczny, autor listu), Marek Ostaszewski (były Radny Miejski), Andrzej Pacocha (Radny Miejski), Tomasz Pietras (Radny Miejski), Robert Sierzputowski (lokalny działacz społeczny), Kamil Szafrański (Radny Powiatu Nowodworskiego, poparcie przesłane osobnym pismem), Marcin Tracz (lokalny działacz społeczny), ks. Sławomir Wiśniewski (Proboszcz Parafii w Starych Pieścirogach), Renata Włodarska (była Radna Powiatu Nowodworskiego), Zbigniew Wóltański (były Radny Miejski).

List otwarty do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku