Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO „AKTYWNY I CZYSTY NASIELSK”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie „Aktywny i czysty Nasielsk”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów niniejszego regulaminu, a w zakresie w nim nieuregulowanym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Żabiczyn, w gminie Nasielsk, w województwie mazowieckim.

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Nasielsk.

§ 5. Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 6. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach oraz z nimi współpracować.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7. Celami Stowarzyszenia jest podejmowanie szerokich działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności przeciwdziałanie powstaniu ZZO Jaskółowo oraz ochrony obszarów położonych w gminie Nasielsk oraz w gminach sąsiednich zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Kolejnym celem jest rozwój ekonomiczny i kulturalny gminy Nasielsk oraz podnoszenie jakości i warunków życia jej mieszkańców.

§ 8. Cele, o których mowa w § 7 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć:

a) edukacyjnych, w tym spotkań, odczytów, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, pokazów i paneli dyskusyjnych, warsztatów pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć językowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych,

b) kulturalnych, w tym koncertów i festynów,

c) sportowych lub rekreacyjnych, w tym wycieczek i konkursów,

2) prowadzenie portalu internetowego,

3) prowadzenie działalności wydawniczej,

4) współpracę z mediami lokalnymi, w tym opracowywanie informacji dla mediów o inicjowanych i wspieranych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach,

5) opracowywanie i realizację programów aktywizacji i zwalczania wykluczenia społecznego,

6) organizowanie działań o charakterze wolontariatu, w tym budowanie baz danych dotyczących wolontariatu w gminie Nasielsk,

7) fundowanie stypendiów,

8) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,

9) wystąpienia publiczne w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,

10) współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub które chcą wspierać realizację tych celów,

11) wspieranie lokalnych inicjatyw, m.in. poprzez: pomoc w zdobyciu źródeł finansowania, organizację i doradztwo,

12) uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach w sprawie ochrony środowiska i rozwoju gminy Nasielsk,

13) reprezentowanie społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska i rozwoju gminy Nasielsk,

14) informowanie społeczeństwa i władzy o problemach środowiska i uświadamianie stopnia zagrożeń, odpowiedzialności, możliwości działania,

14) monitoring środowiska i czystości w gminie Nasielsk,

15) inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń w gminie Nasielsk,

16) wywieranie nacisku na tych, co swoim bezpośrednim działaniem przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska lub powodują jego zagrożenie.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych.

§ 10. Wniosek o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych składa się na piśmie wyrażając jednocześnie wolę akceptacji celów i regulaminu Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, do 14 dni od daty złożenia wniosku.

§11. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c) zgłaszania uwag i wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

§ 13. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

c) niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy,

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e) śmierci członka.

§ 14. Od uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 18. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy raz na trzy lata.

§ 19. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 80% uprawnionych do głosowania. Głosowania są jawne.

§ 20. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) określenie głównych kierunków i formy działania Stowarzyszenia,

b) wybór władz Stowarzyszenia,

c) podejmowanie innych Uchwał w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia,

d) decyzja o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

e) dokonanie zmian w Regulaminie Stowarzyszenia,

f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 21. Prawo zgłaszania wniosków pod obrady Walnego Zgromadzenia przysługuje grupie minimum 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 22. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzą 4 osoby – Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz. Kadencja zarządu trwa 3 lata

§ 23. Do zakresu kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  4. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  5. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  7. informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu.

§ 24. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 25. W przypadku gdy skład Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowiska.