Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Warto się w tym dniu zastanowić i zadać sobie pytanie: „co ja jestem w stanie zrobić, aby zatrzymać degradację środowiska”?

Problem jest globalny i powoduje, że każdego roku umiera z tego powodu ok. 7 mln osób (raport ONZ). Ale problem dotyczy również naszej małej gminy Nasielsk. Nasza brudna rzeczka, wszechobecne kopciuchy, śmieci w lasach i rowach – to wszystko nas otacza w Nasielsku i okolicy.

Dlatego cieszy nas odpowiedź na apel naszego Stowarzyszenia i podjęcie zdecydowanych działań przez pana Burmistrza Ruszkowskiego i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku w sprawie systemu, który będzie informował mieszkańców o jakości powietrza. „Niewidzialny zabójca” atakujący zwłaszcza dzieci, kobiety i osoby starsze zostanie wreszcie w naszym mieście oznaczony, ale nie ujarzmiony. Do tego potrzebna jest praca całego społeczeństwa.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

V sesja rady miejskiej w Nasielsku – zapytania mieszkańców

„Ludzie sami o siebie nie dbają i dopóki nie będzie odpowiednich przepisów, to nieczystości płynne będą wylewane. Często wracam późno z pracy i wiem jaki jest smród na wsi – sołtys Siennicy Mirosław Stelmach

V sesja rady miejskiej w Nasielsku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa

Adam Mikucki zapytał burmistrza o wydawane warunki zabudowy i kontynuację planu dla Jaskółowa etap 2. Kolejne pytanie dotyczyło budowanej sali sportowej w Popowie Borowym i Budach Siennickich: przekroczonych wartości cieplnych na 1 okno oraz braku informacji na tablicy informacyjnej o nowym inspektorze nadzoru. „Dwa miesiące temu zgłaszałem uwagi panu Kasiakowi w sprawie sali w Budach Siennickich, od tego czasu nic się nie dzieje”. Trzecie pytanie dotyczyło podjętej kontroli w stosunku do pana Mikuckiego. „Dlaczego burmistrz Nasielska dopytuje sąsiednie gminy na mój temat?”. W ostatnim pytaniu pan Mikucki zapytał burmistrza, dlaczego nie informuje społeczeństwa o umorzonych śledztwach lub tych, które są wszczęte w stosunku do urzędników?

Pan Ruszkowski odpowiedział, że warunki zabudowy, po uprzednim zawieszeniu są teraz wydawane, a drugi etap jest w trakcie procedowania. W sprawie okien inspektor nadzoru pisemnie poinformował, że zgodnie z załączonym certyfikatem są one poprawnie zamontowane. Osoby, które przebywają na terenie Nasielska są również sprawdzane gdzie składają deklaracje w sprawie odpadów. Uwagi do sali w Budach Siennickich – zarówno pani dyrektor jak i mieszkańców – zostały zgłoszone. Prace naprawcze będą realizowane w okresie ferii i wakacji w ramach gwarancji. Natomiast sala w Popowie Borowym zgodnie z projektem naprawczym jest wykonywana, a przed oddaniem do użytku zostanie dokładnie skontrolowana. Inspektor zostanie dopisany do tablicy. W sprawie prowadzonych śledztw burmistrz odpowiedział, że są prowadzone sprawy w sprawie decyzji lokalizacji celu publicznego, a drugiej sprawy nie pamięta o co chodziło.

Pytania Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Pytania do burmistrza ze stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk zadał Robert Sierzputowski. Dotyczyły one finansów i czystości gminy. W nawiązaniu do słów pana Ruszkowskiego z kampanii wyborczej o „zintensyfikowaniu pozyskiwania funduszy zewnętrznych”, pan Sierzputowski zapytał na ile inwestycji z tegorocznego budżetu zostało złożone zapotrzebowanie o środki zewnętrzne. Drugie pytanie również związane z deklaracją wyborczą dotyczyło wniosków, jakie wyciągnął pan burmistrz z nadzoru nad inwestycjami gminy przez podległych pracowników, aby mieszkańcy nie musieli poświęcać swojego wolnego czasu i sprawdzać prac UM. W kolejnym pytaniu pan Sierzputowski zapytał burmistrza czy jest możliwość zaangażowania biura prawnego, do opiniowania pism skierowanych od mieszkańców. Pan Sierzputowski poprosił również pana Ruszkowskiego o rozważenie możliwości opiniowania decyzji wydawanych przez burmistrza Nasielska. W tym punkcie przytoczona została decyzja lokalizacyjna dla Jaskółowa, która nie była opiniowana przez prawników. Konsekwencją jej wydania może być kamień zawieszony u szyi naszej gminy w przypadku zasądzenia przez sąd odszkodowania w kwocie 50 mln zł dla inwestora. W tej sprawie jest również prowadzone śledztwo w prokuraturze. „Być może można byłoby tego uniknąć, gdyby decyzja ta była skonsultowana z prawnikami” – dodał pan Sierzputowski. „Dlaczego spółka Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe przynosi stratę i dlaczego od wielu lat ta spółka, w której gmina ma 100% udziału nie buduje” – to kolejne pytanie zadane przez p. Sierzputowskiego. Kolejne pytanie dotyczyło posiadanego certyfikatu jakości UM i nie przestrzegania przez wszystkie wydziały obowiązujących norm np. nie umieszczania w stopce pism autorów. Również w sprawie jakości i komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a urzędem padło pytanie o zakaz udzielania informacji, który otrzymał pan Wójciak. „Czy UM jest instytucją publiczną i czy ma problem z przekazywaniem informacji kto umieścił komentarz?”. Pan Sierzputowski zapytał „Czy pan Wójciak jest zatrudniony w UM w ramach konkursu czy jest to efekt podziękowań dla tego pana za pomoc w kampanii wyborczej?”. W kolejnym pytaniu pan Sierzputowski nawiązał do dzienników elektronicznych. „Kiedy, za jaką sumę i czy we wszystkich szkołach naszej gminy będą wprowadzone?”. Ostatnie pytanie dotyczyło czystości naszej gminy. Pan Sierzputowski przypomniał słowa, które powiedział kilka dni wcześniej na komisji infrastruktury: „moglibyśmy ubiegać się o miano najbrudniejszej gminy w Polsce”. Korzystając z obecności radnych oraz sołtysów z gminy Nasielsk, zaapelował abyśmy wspólnymi siłami podjęli działania, których celem jest czystość naszej gminy. Przyłączmy się do akcji organizowanej przez UM z okazji Dni Ziemi i wysprzątajmy naszą gminę.

Pan burmistrz odpowiedział, że wnioski na dofinansowanie zostały złożone na „Dom Nauczyciela” i Nunę. Z uwagi na to, iż UM nie ma specjalistów z każdej dziedziny, wybierani do nadzoru są inspektorzy z doświadczeniem. Teraz przy wszystkich decyzjach i umowach musi być podpis zaopiniowania przez biuro prawne. Burmistrz poinformował, że pilnuje aby każdy wydział w stopce umieszczał adnotacje kto te pismo sporządził. Jeżeli są uwagi, to proszę je zgłaszać. Natomiast nie ma zakazu udzielania informacji kto przygotował daną odpowiedź. Każdy wydział przygotowuje odpowiedzi dla mieszkańców, które powinny być ścisłe. „W przypadku pytań trudnych, chcę aby odpowiedź była udzielona pisemnie” – dodał burmistrz. Pan Wójciak jest zatrudniony jako pomoc administracyjna w ramach biura pracy. Jeżeli ten pan będzie się sprawdzał, to po trzech miesiącach konkurs zostanie ogłoszony. Dzienniki elektroniczne (Vulcan) będą we wszystkich szkołach od nowego roku szkolnego. NBM jeżeli nie będzie budowało, to na utrzymaniu nieruchomości będzie wykazywało straty. NBM ma przygotowany projekt, który chciałby jak najszybciej na ul. Płońskiej wybudować. „Więcej własnych terenów nie mamy” – uzupełnił burmistrz. Odnosząc się do porządków w gminie, pan burmistrz podziękował sołtysom za ich pomoc, którzy w ciszy i w spokoju, dbają o porządek na terenach gminnych.

Pan Bogdan Ziemiecki sołtys wsi Dębinki odpowiedział, że my, nasze pokolenie gminy nie zaśmiecamy. My ją sprzątamy, a młodzież jadąc samochodem wyrzuca do rowów śmieci. Natomiast sołtys Siennicy, pan Stelmach stwierdził, że ludzie sami o siebie nie dbają i dopóki nie będzie odpowiednich przepisów, to nieczystości płynne będą wylewane. „Często wracam późno z pracy i wiem jaki jest smród na wsi” – dodał pan Stelmach.
Pan inspektor Leszczyński dodał, że jest możliwość zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa związanych z nielegalnymi wysypiskami lub paleniem śmieci w piecach. Zgłoszenie to jest anonimowe, a policja dopilnuje, aby ta sprawa była rozwiązana do końca. Mapa ta będzie przydatna podczas akcji sprzątania gminy Nasielsk.

Przedłużenie ulic w Nasielsku

Pani Wanda Modzelewska w imieniu mieszkańców – właścicieli 17 działek, zwróciła się z ponowną prośbą o przedłużenie ulic Broniewskiego – Tuwima – Poniatowskiego – do ulicy 11-go Listopada. Temat tych działek był poruszany dwa lata temu z panami: Ruszkowskim i Lubienieckim. Przypomniała, że teren ten był przewidziany na ciąg dróg w unieważnionym trzy lata temu MPZP. Rozbudowa w tym kierunku spowodowała napływ nowych mieszkańców, którzy poprzez podatki powiększyliby budżet naszej gminy. Działki usytuowane w środku miasta nie są wykorzystywane ani na cele rolnicze ani budowlane. „Głosowaliśmy na państwa z wiarą, że zrozumiecie i poprzecie nasze potrzeby” – dodała pani Modzelewska.

Pan Burmistrz odpowiedział, że aby przejąć te działki zgodnie z prawem trzeba skorzystać ze specustawy. Konieczna jest również zmiana w budżecie. „Być może kawałkami trzeba będzie tę drogę wykupywać” – zakończył pan Ruszkowski.

2 x 39 DJP czyli hodowla trzody chlewnej pod Nasielskiem

Pani Sucharzewska, przybliżyła temat, o którym mieszkańcy Psucina dowiedzieli się kilka dni temu. „Z ujęć wodnych z naszego terenu korzysta kilka sołectw. Czy pan burmistrz wydając decyzję o warunkach zabudowy wziął pod uwagę skumulowane oddziaływanie na środowisko? Inwestycja polegająca na budowie chlewni trzody chlewnej jest zlokalizowana na dwóch działkach położonych obok siebie. Czy złożenie warunków na 40 DJP (jednostka przeliczeniowa inwentarza – autor) nie była ominięciem prawa, tym bardziej, że wcześniej był składany wniosek na 60 DJP, a wtedy są już wymagane dodatkowe zezwolenia” – dopytywała pani Sucharzewska. „Czy przy wydaniu decyzji została wzięta pod uwagę wystarczająca ilość ziemi, którą inwestorzy posiadają? Czy pan burmistrz wziął pod uwagę pozwy do sądu związane ze spadkiem wartości nieruchomości. Teren, na który wydana jest decyzja nie ma drogi dojazdowej? Którędy mają iść transporty” – dopytywała pana Smarzewska.
Marcin Tracz zapytał czy prawo zabrania, aby Wydział Środowiska sprawdził czy ta inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko i ujęcie wody lub skonsultować to np. z RDOŚ? „Sprawa ta jest kolejną, w której brak jest uregulowań w MPZP. Czy UM przygotowuje kolejne miejscowe plany dla naszej gminy” – dopytał pan Tracz.

Bogdan Ziemiecki ze wsi Dębinki zapytał gdzie w takim razie mamy budować chlewnię jak nie na wsi? „Powinniśmy wspierać takich ludzi, którzy chcą otwierać taką produkcję” – dodał. Odpowiadając panu Ziemieckiemu, mieszkanka wsi Psucina pani Strzelczak, zaproponowała, że niech chlewnia powstanie na wsi u pana Ziemieckiego. Pani Strzelczak podkreśliła, że wieś niech będzie wsią z zapachami, które ona pamięta. „Budowana chlewnia w środku wsi będzie zmorą dla mieszkańców, którzy mają rację, że protestują” – zakończyła.

W imieniu burmistrza odpowiedzi udzieliła pani Strzelecka. Zostały złożone wnioski o warunki zabudowy przez dwóch oddzielnych inwestorów, na dwie oddzielne działki. Strony postępowania zostały powiadomione, a decyzje wydane zgodnie z obowiązującym prawem. W tym przypadku nie ma powiązania technologicznego, a tylko w takim przypadku bierze się pod uwagę całe oddziaływanie.
„Samymi planami nie rozwiążemy problemu. W naszej gminie mamy nadwyżkę działek budowlanych, a ich wprowadzenie może uderzyć w samych mieszkańców, ponieważ okaże się że 20% działek budowlanych będzie skasowana” – powiedział pan Ruszkowski.

Oświetlenie na Ogrodowej

Pani Pietrzak z ul. Owocowej dopytywała burmistrza o montaż oświetlenia. Otrzymana odpowiedź o możliwości zamontowania 1 lampy na tej ulicy jest nie satysfakcjonująca. Na tej ulicy są schadzki młodzieży, która spożywa alkohol. Z tego powodu jest tam niebezpiecznie. Montaż 2-3 lamp by w zupełności wystarczył.
Pan Lubieniecki odpowiedział, że osobiście przejeżdżał tą ulicą. „Burmistrz dołoży 2-3 lampy to nie jest tak dużo” – odpowiedział Przewodniczący.

Lisy na ul. Owocowej

Problem lisów na ul. Owocowej został podniesiony na sesji przez panią Katarzynę Stasiak – „Na tej ulicy mieszka dużo dzieci. Nie ma również oświetlenia i z powodu min. lisów boimy się wypuszczać z domów nasze dzieci”.
W imieniu burmistrza odpowiedzi udzieliła pani Szymańska. Wydział Środowiska jedynie może wnioskować o zwiększenie liczby odstrzałów tych zwierząt. Natomiast w teren zabudowany żaden myśliwy nie przyjdzie. Pani Szymańska zaapelowała, aby nie zostawiać jedzenia na zewnątrz, bo lisy w jakimś celu przychodzą.

Ekoaktywny nie na stronie UM w Nasielsku

Pan Tracz zapytał dlaczego UM, pomimo wielokrotnych próśb, nie udostępnił na swojej stronie informacji o programie „Ekoaktywni” Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk. Jest to program skierowany do młodzieży z gminy Nasielsk.
Burmistrz odpowiedział, że jest bardzo dużo osób, które chcą zamieszczać informacje na naszych stronach. Jeżeli UM publikuje informacje od innych podmiotów to tylko te, które współfinansuje np. mural guzikowy.

Nasielski cmentarz

Robert Siwy mieszkaniec Nasielska zapytał radnego Brodowskiego o jego plany dotyczące lokalizacji nasielskiego cmentarza. „Czy podjął pan w tym zakresie jakieś działania i czy wybrał pan lokalizację?”. Natomiast pana burmistrza pan Siwy, zapytał czy w UM są prowadzone jakieś prace związane z budową nowego cmentarza. Jarosław Ruciński w tym samym temacie dopytał burmistrza czy będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami.
Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma żadnych sformalizowanych działań w tym zakresie. Na pewno trzeba będzie przystąpić do opracowania studium i planu, aby znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązania, ponieważ cmentarz w Nasielsku, który obsługuje trzy parafie ma ograniczone już możliwości. Pan radny Brodowski, odpowiedział że kadencja jest długa i w którymś momencie na pewno temat zostanie podjęty. Aby sprawę cmentarza przedstawiać medialnie jest jeszcze za wcześnie.

Różności mieszkańca Nasielska

Jarosław Ruciński, mieszkaniec Nasielska zapytał pana burmistrza o zasadność i poniesione koszty użycia beczkowozu w celu wysprzątania jednej z ulic w Nasielsku. Pan Ruciński zapytał również o pomysły burmistrza na rozwiązanie i walkę ze smogiem w Nasielsku. „Czy nie warto byłoby zamontować czujnik na UM, aby nas informował o nieprzewidzianych skutkach budowanego zakładu konfekcjonowania lakierów na ul. Elektronowej oraz zamontować sieć czujników miejskich informujących o jakości powietrza, tak jak robią to inne gminy” – dopytywała pan Ruciński. Kolejne pytania dotyczyły remontu placu Nivea i przeciwdziałaniu libacji alkoholowych na tym placu. Pan Ruciński zapytał również pana burmistrza o pomysł dla młodzieży, aby mogła spędzać swój wolny czas. „Kiedy zacznie się praca na ul. Leśnej, jakie będzie przeznaczenie budynku „Domu Nauczyciela” oraz kto formalnie odpowiada za wpisy UM na FB?” – to były ostatnie pytania pana Rucińskiego.
Burmistrz odpowiedział, że ul. Leśna w tym roku będzie realizowana. ZGKiM przygotuje podwórko Nivea, aby dzieci mogły bawić się tam bezpiecznie. Natomiast w okolicach podwórka, na wniosek komendanta policji są wprowadzone dodatkowe patrole. „Od ilości zamontowanych czujników, jakość powietrza nam się nie poprawi. W celu poprawy jakości powietrza zakupię zamiatarkę. Zbierane są również deklaracje chętnych do podłączenia sieci gazowej. Natomiast Francuzi najprawdopodobniej się wycofali ze swojej inwestycji – nie wiem z jakich powodów” – zakończył pan burmistrz.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Czy Aktywny i Czysty Nasielsk manipuluje „GIOŚ-iem”?

Odpowiadając na zarzuty pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku jakoby Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk zmanipulowało opinię publiczną wykorzystując logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczając przy tym własny cytat informujemy, że jest to nieprawda. Po otrzymaniu informacji od Burmistrza Nasielska odnośnie oceny organoleptycznej jakości powietrza, w którym stwierdził że „(…) jest to podstawowa ocena, ważna i uznawana w różnorakich badań prowadzonych przez różnego typu inspekcje.” postanowiliśmy uzyskać opinię GIOŚ.

GIOŚ odpowiedział nam, że „Metody organoleptyczne w monitoringu powietrza nie są wykorzystywane.” oraz „W żadnym laboratorium CLB na terenie Polski nie wykonuje się badań jakości powietrza metodami organoleptycznymi”.

Poniżej dokument, który otrzymaliśmy od GIOŚ.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Komisja infrastruktury i pożytku publicznego w Nasielsku

część 1 – wnioski stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

W dniu 25.03.2019 r. odbyła się Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku. Podczas spotkania omawiane były min. wnioski naszego stowarzyszenia, które dotyczyły: 1. zamontowania czujników powietrza; 2. Oznakowania i doświetlenia przejść dla pieszych; 3. Kupna zamiatarki na mokro.

Jakość powietrza w Nasielsku

Bezpieczeństwo i czystość na drogach w Nasielsku

Przedstawiciel naszego stowarzyszenia Robert Sierzputowski, na prośbę przewodniczącego komisji pana Mirosława Swiderskiego, poinformował pana Burmistrza i radnych o odczytach pyłów PM 10 i PM 2,5 przez zamontowane w naszej gminie czujniki. Pan Robert wskazał również na pyły, które są przy drogach, pyły niewidzialne gołym okiem, które jednak podnoszone przez pojazdy, wszyscy mieszkańcy wdychamy. Ważne, abyśmy decydując się wyjść na zewnątrz, mieli możliwość zobaczenia na zamontowanym telebimie np. w centrum miasta lub na stronie UM, informacji o aktualnej jakości powietrza w naszym mieście. W tym momencie, to nie pomiar organoleptyczny, stosowany przez UM jest wyznacznikiem jakości powietrza, ale wyliczenia z tabel matematycznych, przeprowadzanych przez WIOŚ. Radny Pietras dodał, że miasto Legionowo zakupiło kilka czujników monitorujących jakość powietrza.

Bezpieczeństwo na drogach w Nasielsku

Odnośnie oznakowania przejść pieszych radny Świderski poinformował, że temat ten jest znany od dłuższego czasu. Pan Sierzputowski zapytał, Burmistrza i radnych, to dlaczego do dnia dzisiejszego problem ten nie został rozwiązany? Może warto pomyśleć o całościowym problemie i wskazać na miejsca, w których jest brak takich przejść lub oświetlenia. Warto opracować mapę drogową inwestycji i ją sukcesywnie realizować. Pan Burmistrz odpowiedział, że nie w każdym miejscu jest możliwość zamontowania przejść dla pieszych np. na łukach ulic. Burmistrz zadeklarował, że prace w tym temacie są już prowadzone. Być może będą polegały na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. O wynikach prac ma poinformować do września br.

Otrzymaliśmy bardzo miłą informację od pana Burmistrza, że już w miesiącu maju będzie zakupiona zamiatarka. Pan Burmistrz poinformował również, że do połowy kwietnia zostaną uprzątnięte drogi powiatowe, a do końca kwietnia drogi wojewódzkie.

Ciąg dalszy nastąpi…
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Czystość dróg w gminie Nasielsk

Kolejny temat, który chcielibyśmy poruszyć w zasadzie nie wymaga komentarza. Niezmieniony od kilku lat widok naszych ulic i chodników mówi sam za siebie. Dodatkowo piętrzące się w rowach przydrożnych i lasach śmieci sprawiają, że wstydzimy się gości, którzy nas odwiedzają. Wina leży zarówno po stronie naszych władz samorządowych (gmina Nasielsk, powiat, województwo), jak i również naszej.

Piasek i brud zalegający na ulicach Nasielska

Aby nie narazić się na bezpodstawne oskarżenia o manipulowanie faktami, postanowiliśmy sprawdzić, występując o dostęp do informacji publicznej, jakim sprzętem mechanicznym dysponuje ZGKiM w Nasielsku. Do dyspozycji pani Rutkowskiej, dyrektor ZGKiM jest: ciągniczek Yanmar, który ma w składzie m. in. zamiatarkę o szerokości roboczej 1450 mm. Zapytaliśmy p. dyrektor kiedy i na jakim terenie ww. sprzęt był użyty. Szanowni Państwo, w prawie dwudziestotysięcznej gminie z powierzchnią blisko 208 km2, z ilością 65 sołectw, która to ilość stawia nas na pierwszym miejscu w grupie gmin miejsko-wiejskich w Polsce, sprzątane za pomocą przystawki do zamiatania były tylko trzy ulice (Cmentarna, Folwark i Żwirki Wigury) oraz nasielskie skwery. Pani dyrektor podkreśla, że w miarę możliwości finansowych stale rozbudowuje park maszynowy. Czy tak jest? Kolejny fakt: pan Burmistrz Ruszkowski w 2017 r. zlecił zadanie, aby pani dyrektor zrobiła bilans potrzeb zakupu, ale na sesji RM w grudniu 2018 r. nie wiedział czy to zadanie zostało zrealizowane (sesja dotyczyła uchwalenia budżetu). Pan Burmistrz dodał, że część ulic w naszym mieście należy do innych zarządców dróg, z którymi ma problem w sprawie podpisania porozumienia.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, mając powyższą wiedzę wystąpiło do zarządców dróg (powiat i województwo) z prośbą o jak najszybsze podpisanie porozumienia z Burmistrzem Nasielska, a przede wszystkim zaapelowaliśmy o wywiązanie się z ich obowiązków w zakresie utrzymania i czystości dróg, chodników oraz rowów przydrożnych.

Przeprowadziliśmy również rozmowy z radnymi (panowie: Lubieniecki, Świderski, Czyż, Pacocha, Pietras i Domała) w sprawie konieczności zakupu zamiatarki na mokro. Taki sprzęt był w naszej gminie. Został zakupiony w 2010 r. (leasing). Dwa lata później, poprzedni burmistrz pan Arciszewski, sprzęt ten sprzedał. Decyzja, choć niewątpliwie dziwna nie jest tak absurdalna, jak stanowisko obecnego burmistrza Nasielska, pana Ruszkowskiego. Radni: Czyż i Świderski w kontekście podjętej dla gminy Nasielsk uchwały antysmogowej, zapytali burmistrza o możliwość zakupu zamiatarki na mokro, podkreślając, że sprzątanie ulic w ten sposób w znaczącym stopniu sposób ogranicza smog uliczny. W odpowiedzi pan Burmistrz Ruszkowski stwierdził, że zamiatarkę sprzedał poprzednik, a w chwili obecnej trwają prace kanalizacyjne.

A zamiatarki w Nasielsku ciągle brak..

Panie Burmistrzu, przerzucanie winy na poprzednika, mogłoby być usprawiedliwione, gdyby pan objął urząd np. na jesieni ubiegłego roku. Pan jednak piastuje urząd już 6 lat. Pan również jest odpowiedzialny za porządek w naszej gminie na podstawie art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Zadanie to należy do zadań własnych gminy, zatem Burmistrz Nasielska ma obowiązek stworzyć narzędzia i procedury, aby nałożone poprzez ustawę zadanie wykonać. Winić za brud z uwagi na prace kanalizacyjne jest również mało profesjonalne. Kanalizacja jest wykonywana zaledwie na kilku ulicach, ale nawet trwające prace (częściowo już zakończone), nie usprawiedliwiają brudu w okolicznym terenie. To samo się tyczy dróg wojewódzkich i powiatowych. Oczekujemy od Burmistrza naszego miasta skuteczności, więc zdumiewa nas tłumaczenie problemów niemożnością podpisania porozumienia, zwłaszcza z powiatem, w skład którego wchodzą m. in. radni: Radosław Kasiak, Monika Nojbert (zarząd powiatu) oraz Mariusz Kraszewski (zastępca przewodniczącego rady powiatu). Osoby te zostały wybrane z komitetu związanego z burmistrzem Ruszkowskim. I żadna z tych osób nie chce podpisać porozumienia?

Szanowni Państwo, gołym okiem widzimy piasek zalegający na ulicach, ale dopiero to, co jest niewidoczne jest znacznie bardziej groźne. Smog samochodowy to zaledwie 7% zanieczyszczeń pochodzący z rur samochodowych. Reszta smogu w postaci drobinek z klocków samochodowych, drobinek opon i tego, co spadnie z naszych kominów jest zlokalizowana właśnie przy drodze. Dlatego ważne jest systematyczne czyszczenie ulic na mokro. Zrobiliśmy rozeznanie cenowe sprzętu do zamiatania ulic. Ofertę przekazaliśmy panu Świderskiemu – przewodniczącemu komisji Infrastruktury. Jesteśmy przekonani, że mądrze przesunięte w budżecie gminy środki finansowe, pozwolą na zakup odpowiedniego sprzętu, który jest konieczny w naszej gminie.

Nasza akcja sprzątania ulicy Elektronowej, choć jak najbardziej słuszna, miała przede wszystkim pokazać problem brudnych ulic. Niestety czynem społecznym całego miasta i gminy nie damy rady wysprzątać!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Smog a pogoda w Nasielsku – co warto wiedzieć

Wielu z nas na pewno nie raz się zastanawiało co wpływa na to, że w sezonie grzewczym mapa naszego kraju (i gminy Nasielsk) alarmuje kolorem czerwonym o skażonym powietrzu – groźnym dla naszego zdrowia smogiem. Istotnym czynnikiem, wpływającym na gromadzenie się zanieczyszczeń przy ziemi są właśnie warunki pogodowe. Zimą przy korzystnej aurze nawet delikatne podmuchy wiatru, wystarczą by oczyściło się powietrze. Oprócz prostoliniowego przepływu znacznie efektywniej działają zawirowania i pionowe uskoki, tworzące się szczególnie przy wietrznej aurze, która miksuje gazy z wyższych warstw. Ten proces zachodzi zwykle przy oddziaływaniu niżowego frontu, kiedy zmienia się typ aury. Wtedy odbywa się to dynamicznie. Wiatr wieje silniej, a opady (głównie deszczu) dodatkowo sprzyjają oczyszczaniu się powietrza.

Smog Nasielsk

Niestety takich dni w okresie zimowym mamy mało, a negatywny typ pogody w postaci wyżu, inwersji oraz mrozu powoduje, że w czasie niekorzystnych warunków zachodzą największe przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Wówczas wydawane są alerty i sugestie dla mieszkańców, aby ograniczać przebywanie w strefach dotkniętych przez smog.

Wpływ pogody na smog

Zimą wychłodzone obszary Arktyki i Eurazji z budującymi się nad nimi silnymi wyżami co jakiś czas sięgają Polski. Występuje wtedy inwersja osiadania. Powietrze zimne (ciężkie) opada powstrzymując nie tylko ruchy poziome (brak wiatru), ale i pionowe – blokując ucieczkę w górę dymom oraz zanieczyszczeniom, przez co pyły, CO2 i inne szkodliwe związki gromadzą się przy ziemi. Temperatury tym samym spadają na coraz niższe wartości, a ludzie grzeją bardziej, emitując jeszcze więcej zanieczyszczeń, przez co problem stężenia smogu się nasila.
Przy wyżowej aurze także zachodzi proces odwrócenia temperatury (inwersji), kiedy do pewnej wysokości temperatura rośnie zamiast spadać. Podczas występowania tzw. ”zgniłego wyżu” dochodzi jeszcze wysoka wilgotność ujawniająca się mgłą, w której zanieczyszczenia są doskonałymi jądrami (punktami zaczepu) kondensacji dla smogu. W takich warunkach smog ukazuje się nam w postaci ciemniejszego masywu powietrza, zawieszonego zaledwie kilkaset metrów poniżej słońca i cieplejszych mas powietrza. Na uwagę zasługuje również fakt, że podczas zimowego wyżu w wyniku inwersji osiadania dochodzi też do nocnych spadków temperatury, całkowicie zamykających wymianę powietrza dosłownie na poziomie wylotu z komina. Sytuacja wyżowa, która trwa kilka dni, powinna być powodem do wcześniejszego ostrzegania społeczeństwa, a może nawet ogłoszenia alarmu smogowego.

Sytuacja w gminie Nasielsk

Chcąc sprawdzić jak wygląda sytuacja w naszej gminie, stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk zakupiło czujniki smogu, które rozmieściliśmy w Nasielsku, Nowych Pieścirogach i Popowie Borowym. Od momentu ich zamontowania poziom powietrza skażonego pyłem PM 2.5, zawierającym cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, codziennie docierały do naszych dróg oddechowych, płuc i krwi. Wyjątek stanowiły dni 14 i 15 stycznia br. Według Światowej Organizacji Zdrowia pył PM 2,5 jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie brakuje jedynie kilku dni, aby została przekroczona dopuszczalna roczna norma pyłu typu PM 10, zawierającego rakotwórczy benzo(a)piren, metale ciężkie, dioksyny i furany. Nie ulega wątpliwości, że jeszcze w obecnym sezonie grzewczym przekroczymy ten niechlubny wskaźnik zwłaszcza, że wspomniane powyżej czujniki wskazały już wielokrotnie przekroczenia, sięgające 1000 % normy. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że każdego roku zanieczyszczone powietrze przyczynia się w Polsce do śmierci 43 tys ludzi. Dla porównania każdego roku w Polsce w wypadkach ginie ok. 3300 osób. Jakość powietrza na bieżąco możecie Państwo śledzić pod adresem http://smog.aktywnynasielsk.org.pl.

Ł.M.
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

.

Pozornie czyste powietrze w Nasielsku

Za sprawą bardzo silnego wyżu zbudowanego w suchej masie powietrza mieliśmy stabilną aurę przez weekend, wczoraj nawet prawie cały dzień słoneczną, a noc z kolei z widokiem na gwiazdy.
Większość z Was pewnie jest zdania, że oddychaliśmy czystym powietrzem, bo było bardzo dobrej jakości i skoro nie było mgły to smog nie mógł istnieć. Tak było, ale niekoniecznie zawsze w obszarach zabudowy.
Prawda jest zupełnie inna.

Sezon grzewczy trwa i przy bezwietrznej pogodzie oraz osiadającym powietrzu w czasie występowania wyżu zanieczyszczenia z kominów opadają do ziemi, a spaliny nie rozwiewa wiatr. Trujące związki z emisji są po prostu mniej widocznie choć tak samo szkodliwe niż by to było przy większej wilgotności powietrza co się ujawnia właśnie przy ograniczeniu przejrzystości w postaci mgły czy zamglenia(widoczność 1- 8 km).
Potwierdziły to także nasze czujniki rozmieszczone po gminie, pokazując kolejne przekroczenie średniej dobowej normy PM2.5 i PM10.

Smog w Nasielsku

ARKTYCZNE CZYSTE ORZEŹWIENIE

W ten weekend właśnie napłynęło do nas najczystsze, czyli najzdrowsze powietrze z północy tj. obszarów koła podbiegunowego, a dokładniej z serca skutej lodem Arktyki.
Dzięki temu, że przy wyżu powietrze to było osiadające, więc marginalnie przetransformowane w czasie swojej wędrówki. Lepiej można było je odczuć wszędzie w sobotę podczas wiatru, a w niedzielę głównie poza zabudową z dala od źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń.

Uświadamia to nas, że mimo tego co natura nam dostarcza my to i tak pogarszamy, zatruwamy z niekorzyścią dla nas samych i innych.

Na zdjęciu obraz ”wędrówki” powietrza przez 7 dni wstecz do Polski w weekend. Czerwona linia to dopływ u nas przy ziemi.

Masy powietrza nad Nasielskiem

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Źródło mapy – niemiecki serwis prognostyczny wetter3.de

Badania organoleptyczne smogu w Nasielsku?

Mając na uwadze zdrowie naszych mieszkańców złożyliśmy do Burmistrza i Radnych w Nasielsku prośbę o zamontowanie w centrum Nasielska czujnika monitorującego stan jakości powietrza, którego odczyty dostępne w centrum naszego miasta przyczyniłyby się do decyzji o pobycie na zewnątrz osób starszych, w szczególności osób z chorobami układu oddechowego.

Nasielskie sarny nie wiedzą czym oddychają

Uważamy, że Urząd Miejski powinien użyć wszelkich możliwych instrumentów jakie daje prawo, aby skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Niezrozumiałe, a wręcz oburzające jest dla nas stosowanie przez pracowników wydziału środowiska nasielskiego urzędu, metody organoleptycznej do określenia jakości powietrza w naszej gminie.

Burmistrz Nasielska w piśmie nr ŚROW.6224.22.2018 z dnia 02.01.2019 r. stwierdził, że „ocena organoleptyczna jest podstawową oceną, ważną i uznawaną w różnorakich badaniach prowadzonych przez różnego rodzaju inspekcje (…), stan powietrza, który poprzez badanie organoleptyczne łatwo można określić”.

Pismo Burmistrza Nasielska - badania organoleptyczne jakości powietrza

Aby wyjaśnić stosowaną przez Nasielski UM „ocenę organoleptyczną”, poprosiliśmy instytucje, które zajmują się monitorowaniem stanu powietrza z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wyjaśnienie badań jakości powietrza metodami organoleptycznymi.

Otrzymaliśmy odpowiedź, „że w żadnym z laboratoriów na terenie Polski nie wykonuje się badań jakości powietrza metodami organoleptycznymi. Stosuje się znormalizowane metody badawcze oparte na polskich i europejskich normach. Metody organoleptyczne w monitoringu powietrza są niewykorzystywane”.

Pismo GIOŚ - smog

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Jak się TRUJEMY w Nasielsku

Uwaga wyjście w godzinach popołudniowych i wieczornych – tylko na własną odpowiedzialność!


Chcąc sprawdzić jak wygląda sytuacja w naszej gminie, stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk pozyskało czujniki smogu, które rozmieściliśmy w Nasielsku, Nowych Pieścirogach i Popowie Borowym.

Smog w Nasielsku

Od momentu ich zamontowania poziom powietrza skażonego pyłem PM 2.5, zawierającym cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, codziennie docierał do naszych dróg oddechowych, płuc i krwi. Wyjątek stanowiły dni 14 i 15 stycznia br. Według Światowej Organizacji Zdrowia pył PM 2,5 jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Kolejny monitorowany pył PM 10 zawierający rakotwórczy benzo(a)piren, metale ciężkie, dioksyny i furany jest równie niebezpieczny. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie brakuje jedynie kilku dni, aby została przekroczona dopuszczalna roczna norma dla pyłu typu PM 10.

Poziom PM2.5 w gminie Nasielsk

Nie ulega wątpliwości, że jeszcze w obecnym sezonie grzewczym przekroczymy ten niechlubny wskaźnik zwłaszcza, że wspomniane powyżej czujniki wskazały już wielokrotnie przekroczenia, sięgające 1000 % normy.

Europejska Agencja Środowiska szacuje, że każdego roku zanieczyszczone powietrze przyczynia się w Polsce do śmierci 43 tys ludzi. Dla porównania każdego roku w Polsce w wypadkach ginie ok. 3300 osób.

Jakość powietrza na bieżąco możecie Państwo śledzić pod adresem http://smog.aktywnynasielsk.org.pl oraz https://looko2.com/heatmap.php

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Wpływ oczyszczania ulic na mniejsze zanieczyszczenia w ich obrębie

Jak wiemy transport drogowy emituje spaliny samochodowe, które są dużo bardziej szkodliwe dla ludzi niż chociażby zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu. Rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, w tym dzieci poruszających się do szkół chodnikiem/poboczem.
Szczególnie dotyczy to miast czy gęstszej zabudowy wiejskiej przy głównych szlakach komunikacyjnych z większym ruchem. Szczyt przejazdów aut występuje równocześnie z przemieszczaniem się pieszych.

Nasielsk centrum miasta

PRZYCZYNY – PROBLEM

Problemem współczesności i wygodnego stylu życia sprawia, że większość przejazdów samochodem na terenie miast niestety odbywa się na odcinku do 5 km – mimo, że taką odległość może pokonać na rowerze niemal każdy.
Część emitowanych spalin i pyłów osiada w pobliżu drogi. Co prawda w odległości 50 metrów od drogi poziom zanieczyszczeń zawartych w ziemi spada, ale i tak gleby są zanieczyszczone nawet w odległości 500 metrów od drogi, a w sezonie grzewczym ”dokłada się” także niska emisja z kominów. Na odległość wpływa jak się można domyślić siła wiatru, który w miejskiej zwartej zabudowie jest hamowany, a zatem słabszy.
Jednak każdy przejazd auta, szczególnie większego powoduje zawirowania w powietrzu wywołujące emisje wtórną przez wzbudzenie- poderwanie się szkodliwych zanieczyszczeń, które trafiają ponownie w obieg przy drodze, do płuc przechodniów i wnętrz aut.

WYZWANIE – CHĘĆ POPRAWY

Rozwiązaniem jest oczyszczanie ulic na bardziej wymagających tego ulicach miejskich. Naukowo stwierdzono, że sprzątanie i mycie ulic pomaga w walce ze smogiem i w znacznym stopniu obniżyć emisję pyłów poprawiając ogólny stan środowiska, w tym stan powietrza. Zieleń przydrożna, młode drzewka także na pewno to pozytywnie odczują.
Regularne zamiatanie, mycie wzdłuż arterii drogowych odpowiednim do tego sprzętem, który skutecznie oczyszcza z powierzchni nagromadzone odpady, śmieci i co ważne szkodliwe pyły, związki, zimą także sól, piasek i kamyczki, który już nie spełnia swojej roli. Co prawda solidniejsze opady deszczu częściowo to robią, ale głównie w cieplejszym półroczu. Niestety i tak natura nie działa na zawołanie.
Zamiatanie oczywiście powinno być częstszym zabiegiem, a samo mycie rzadsze- uzależniane od zapotrzebowania.

W naszym mieście niestety jedyna oczyszczarka została sprzedana, być może stała się niepotrzebna.

  • Czy zobaczymy pozimowe sprzątanie ulic?
  • Czy władze miejskie zauważą potrzebę posiadania tego typu sprzętów?
  • Czy będą chcieli poprawić jakoś powietrza i stan środowiska spełniając wymagania odgórne co do walki z zanieczyszczeniem powietrzem?
  • Czy zależy im na lepszej jakości zdrowia i życia mieszkańców?

Odpowiedzi te poznamy w przyszłości.