Relacja XIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 1

Dziś wracamy do relacji z XIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się 30.12.2019. Sesja była wyjątkowo ciekawa i w dużej części dotyczyła Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok. A ponieważ było ciekawie to tym razem nietypowo zapraszamy do relacji wideo. Bo warto posłuchać czasem naszych radnych.

Dziś część 1, a w niej:

 • Wisienka na torcie radnego Świderskiego
 • Kajaki na ul. Traugutta?
 • Trzeci zastępca Burmistrza Nasielska czyli jak to Radny Lubieniecki odpowiada za Burmistrza
 • Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe (NBM) a zysk w bilansie
 • Lista obecności nieobecnych
 • Strażnica OSP w Nunie

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja XV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Nasycenie samochodów mieszkańców wsi jest duże, ale zawsze będzie grupa ludzi, która będzie miała problem z dotarciem do Nasielska” – zastępca burmistrza Andrzej Kordulewski

XV sesja Rady Miejskiej w Nasielsku została zwołana na wniosek burmistrza w dniu 13 stycznia br. Po przywitaniu przez Przewodniczącego Rady, zebranych w tym mieszkańców, radny Rodryg Czyż – z uwagi na obecność mieszkańców – poprosił o uzupełnienie punktu obrad o możliwość zabrania głosu przez mieszkańców w sprawach różnych. Po odpowiedzi burmistrza Ruszkowskiego, że mieszkańcy mają możliwość spotkania się z nim w poniedziałki i wtorki, radni zachowali porządek obrad bez zmian.

Nasielsk SKR - transport publiczny

Rada zwołana „z dnia na dzień” dotyczyła trzech uchwał związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego, wyznaczenia linii komunikacyjnych i zmian w budżecie. Temat ten nie był wcześniej omawiany na komisjach, dlatego pan Lubieniecki zaproponował dyskusję nad tymi uchwałami.

Radny Czyż zapytał, „czy nie można było wniosku złożonego do Wojewody uwzględnić na grudniowej sesji poświęconej budżetowi? Drugie pytanie dotyczyło dotychczasowego działania tras „czy spełniły swoje oczekiwania, ilu mieszkańców z nich skorzystało oraz jaki jest koszt przypadający na jednego mieszkańca, który korzysta z tego transportu?”

Odpowiedzi udzielił skarbnik gminy Nasielsk. „Dopiero 7 stycznia br. wpłynęło oficjalne pismo od Wojewody, który nas poinformował o otrzymaniu dofinansowania”.

Radny Lubieniecki przekazał informację, że jego uwagi dotyczące zmiany tras zostały uwzględnione. Pan radny poprosił o wyjaśnienie ile tras się zmieniło w stosunku do tych z 2019 r.?

Krzysztof Miller – odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne wniosku do Wojewody, podkreślił że „UM podjął realną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i z powodzeniem otrzymał po raz drugi dofinansowanie na ten cel”. Jest obecnie 8 tras. Jedna trasa została połączona Kędzierzawice – Pianowo. Zostały uwzględnione zmiany dotyczące Torunia oraz powstała na wniosek radnego Fronczaka nowa trasa Mogowo – Siennica.

Radny Czyż dopytał o analizę przejazdów „Ilu mieszkańców skorzystało w ostatnim kwartale z tych usług”?
Udzielając odpowiedzi pan Miller zaprosił radnych do wydziału, aby zapoznali się z dokumentacją. „UM nie posiada takiej analizy. Informacje, na których szacowane są dane pochodzą od „pana prezesa, ale warto podkreślić, że ten program jest skierowany do linii deficytowych. Nie ma znaczenia ile osób przewozi. Istotą programu jest to, żeby ten autobus jeździł”.

Radny Świderski stwierdził „rozumiem, że te trasy są nierentowne, ale proszę pana kierownika, aby na przyszłość przygotował analizę na ile te trasy są nierentowne? Czy w 100%?

Burmistrz Nasielska poinformował radnych, że był problem z interpretacją przepisów i początkowo gmina nie otrzymała dofinansowania. „Działania UM, aby gminy miejsko-wiejskie otrzymały dofinansowanie przyniosło skutek”.

Radny Czyż przeprowadził wyliczenia tych przejazdów, które poprawił radny Dłutowski wskazując błąd w wyliczeniach. Pan Czyż przyznał się do błędu i poprawił wynik na 8000 przewozów w ciągu roku, które wynikają z sumy jaką wkłada gmina z własnego budżetu, przy średnim koszcie 20 PLN za przejazd. Pan radny Czyż zapytał „czy nie byłoby taniej wynająć taksówki”?

Pan Ruszkowski odpowiedział, że korzystamy z przyjętych rozwiązań z uwagi na zapisy ustawy oraz pozytywny odbiór mieszkańców.
Zdaniem radnego Pacochy, ustawa dotyczyła odtworzenia połączeń komunikacyjnych. „Często słyszę od mieszkańców, że mają problem z dotarciem do Pułtuska czy NDM. Gdyby samorządy się porozumiały byłoby to bardziej skuteczne rozwiązanie.”

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że samorządy mogą również składać takie wnioski i być może z Pułtuskiem w przyszłości się uda.

Zastępca burmistrza pan Kordulewski nawiązał do zadania gminy wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym jakim jest transport publiczny. „Zadania związane z zapewnieniem komunikacji mieszkańców, musimy realizować zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, w który nie wchodzi transport taksówkami. Idea dofinansowania przejazdów na terenie gminy dotyczyła sytuacji mieszkańców, którzy mają utrudniony dostęp do szkół, ośrodka zdrowia itp. Rząd przewidział, że będzie dotował tego typu przewozy komunikacyjne. Nasycenie samochodów mieszkańców wsi jest duże, ale zawsze będzie grupa ludzi, która będzie miała problem z dotarciem do Nasielska”.

Radny Gers wyraził swój sceptyczny głos w stosunku do radnych, którzy z uwagi na brak wcześniejszych konsultacji na komisjach, aktywnie brali udział w dyskusji nad uchwałami. Pan radny Gers zwrócił uwagę na odtworzoną trasę Dobra Wola-Borkowo-Cieksyn-Nasielsk dzięki której mieszkańcy mają możliwość dojechania do pracy.

Radny Szarszewski odniósł się do kwoty 137 tys. „przerzuconej” z utrzymania dróg publicznych na cel związany z transportem publicznym. „Jest to kolejne zmniejszenie kwoty. Pierwotnie w budżecie było 1 mln zł. Podczas uchwały budżetowej 100 tys. zostało zdjęte na remont biblioteki. Teraz po raz kolejny ponad 100 tys. Z pierwotnej kwoty już ponad 22% jest zdejmowane. Obawiam się, że zabraknie pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg”. Skarbnik odpowiedział że „na pewno nie zabraknie”.

Radny Świderski zapytał czy kwota z wkładu własnego może się zwiększyć. Skarbnik odpowiedział, że „zgodnie z umową kwota jest deficytowa i nie możemy jej przekroczyć, ale w ciągu roku z uwagi na zawirowania kwota może się zwiększyć”.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte (niejednogłośnie). Kwota dofinansowania do przejazdów lokalnych to 320 829 zł, wkład własny 137 644 zł. Oprócz zapewnienia ustnego o pozytywnym odbiorze mieszkańców, niestety nie dowiedzieliśmy się ilu mieszkańców z tych linii skorzystało. Część pytań radnych zadanych podczas podejmowania uchwał zostało bez odpowiedzi. Dane zna prezes i zapewne on najlepiej wie na co wydać kwotę 458 473 zł. przeznaczoną na dojazdy lokalne. Jak powiedział pan Miller istotą programu jest, aby autobus jeździł. Nie ma znaczenia ilość przewożonych osób.

Panie kierowniku, panie burmistrzu, panowie radni dojazdy lokalne tak, ale to są nasze podatki i warto, aby je racjonalnie rozdysponowywać, nawet jeżeli z definicji zapisów ustawy ma to przynosić straty.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Regulamin i obowiązki Straży Miejskiej w Nasielsku

Czy za parę miesięcy może być więcej niż jeden strażnik miejski w Nasielsku? – takie wnioski można wysnuć słuchając wyjaśnień (Burmistrza Nasielska, sekretarza, prawnika) podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Czy tak będzie? Na to nikt dzisiaj zapewne nie potrafi odpowiedzieć.

A już od stycznia 2020 roku strażnik miejski i komendant w jeden osobie pojawi na terenie naszej gminy. Jak sam Burmistrz w końcu przyznał, strażnikowi nie można ograniczyć zakresu obowiązków (czyli np. tylko do kwestii ochrony środowiska). Są one zapisane w ustawie o straży gminnej.

Z jakimi tematami mieszkańcy mogą się zgłaszać do strażnika w Nasielsku? Zgodnie z ustawą o straży gminnej m. in.:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób

Strażnik miejski ma prawo m. in. do:

 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym

O szczegółach działania straży miejskiej można przeczytać w ustawie o straży gminnej: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230779/U/D19970779Lj.pdf

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Ostania część XII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Czy nie jest to tylko zmiana wizerunku, bo ci pracownicy cały czas pracują w wydziale inwestycji pana Kasiaka. A może powinni zajmować się tylko pozyskiwaniami i wtedy byliby bardziej skuteczni”. – radny Marcin Szarszewski

Robert Sierzputowski ze stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk zapytał burmistrza o przyczyny braku dofinansowań zewnętrznych w roku 2019. „My mieszkańcy doceniamy zmiany wizualne w naszej gminie. Niestety większość prac jest wykonywana ze środków własnych, pomimo, że projekty były zrobione od kilku lat, a tym samym gotowe do aplikowania o środki zewnętrzne. Każdy potrafi budować za czyjeś pieniądze, a te są nasze mieszkańców. To nie jest wielka sztuka”. Nawiązując do obietnic wyborczych pan Sierzputowski przypominał burmistrzowi, że został wybrany, aby zwiększyć skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych.

W kolejnym pytaniu dotyczącym ewentualnego zwiększenia deficytu budżetu gminy, pan Sierzputowski wymienił projekty obiecane w kampanii wyborczej. Przy braku skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacje tych planów potrzebne są pieniądze. „Czy zaplanowane jest zaciągnięcie kredytów lub uruchomienie obligacji, a tym samym zadłużenie nas mieszkańców?”

„Podkreśla pan współpracę z mieszkańcami, a z moich obserwacji wynika, że traktuje pan tę współpracę wybiórczo”, to kolejny temat skierowany do pana burmistrza. Pan Sierzputowski podał przykład potraktowania sprawy, z którą zwracało się stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk w sprawie wybudowania przejść dla pieszych przy ul. Folwark (cmentarz) i Warszawskiej (poczta, stacja benzynowa, ruch w stronę osiedla Piłsudskiego).

„Otrzymaliśmy od burmistrza trzy odpowiedzi, w których motywuje pan brak zrealizowania tych prac: od obiecanej budowy poprzez brak pieniędzy, a na koniec stwierdzenia, że wszystko przecież zostało zrobione z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów.

Pomimo wydania kilkuset tysięcy złotych, nie zrealizował pan wszystkich celów. A wystarczyło dodać kilka-kilkadziesiąt tysięcy na projekt. Czy musimy czekać na wypadek na tych ulicach, aby burmistrz Nasielska wybudował bezpieczne miejsce dla pieszych? – tym pytaniem został zakończony ten wątek.

Dziś już wiemy, że decyzja lokalizacyjna została unieważniona, a MPZP został obroniony przed sądem, ale sesja odbywała się na kilka dni przed tymi wydarzeniami. W imieniu stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk Robert Sierzputowski pytał burmistrza o sprawy wygaszenia decyzji i toczącej się rozprawy przed sądem w sprawie planu. Przypominając niedochowanie należytej staranności przy wydaniu decyzji środowiskowej, a zwłaszcza naruszenie prawa przy wydaniu decyzji lokalizacyjnej zapytał pana Ruszkowskiego o przeprosiny ze strony burmistrza: „mieszkańcom, którzy zjednoczyli się przeciwko ZZO Jaskółowo, wypada powiedzieć słowo przepraszam”.

W ostatnich pytaniach do burmistrza pan Sierzputowski poruszył sprawę wykonywanej usługi sprzątania ulic przez pracowników ZGKiM. Widząc wykonywane prace przy baszcie, gdzie pracownicy mieli tylko grabie, a za miotłę i łopatę służyły im foliowe worki, pan Sierzputowski poddał w wątpliwość jakość wykonanej pracy, która pozostawia wiele do życzenia.
Za wykonaną usługę płacimy my mieszkańcy i ktoś to powinien nadzorować i sprawdzać.

W temacie czystości pan Sierzputowski przekazał burmistrzowi również zdjęcia, które stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk otrzymało od mieszkańca. Zdjęcia przedstawiają szambiarkę z rurą skierowaną do rzeki Nasielnej „Czy z tej rury coś jest zasysane, czy może wysysane? Proszę pana Ruszkowskiego o wyjaśnienie tej sprawy”.

Na koniec pan Sierzputowski podziękował koledze ze stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk oraz Nasielsk Baszta Team, panu Łukaszowi Malinowskiemu, którego pomysł szlaków rowerowych, wspomnianych przez burmistrza na początku sesji, został zrealizowany przez Wydział Administracji Urzędu Miejskiego w Nasielsku. „Warto taką współpracę pielęgnować, chwalić i dziękować mieszkańcom, że potrafią wyjść z inicjatywą i coś dobrego dla naszej gminy zrobić”.

Prosząc radnych, aby na sesjach wyjaśniali powody podjętych decyzji, pan Sierzputowski, podał przykład wielu pytań od mieszkańców na temat przyszłorocznych podwyżek za śmieci i zagadnień segregacji. „Wyjaśnijcie panowie radni, mieszkańcom dlaczego będą płacić więcej, dlaczego będą musieli segregować, dlaczego otrzymają tylko trzy worki i czy rodziny wielodzietne będą mogły mieć zniżki, tak jak w innych gminach”.

Józef Zawadzki zwrócił uwagę panom prowadzącym sesje (Lubieniecki i Kordowski), że mają skłonność pouczania i grzmienia podczas swoich wypowiedzi. Ponadto pan Zawadzki poddał w wątpliwość działalność przewodniczącego RM pana Lubienieckiego, która się sprowadza „byłem tu, byłem tam – to nie jest działalność. Co to za działalność, że był pan przy otwarciu lub zamknięciu? Gdyby pan powiedział, poprosiłem pana burmistrza, który zobowiązał się do podania kosztów przedszkola – to byłaby działalność”. Panu Kordowskiemu zadał pytanie czy mógłby nie przerywać mówcom podczas ich wypowiedzi. Pan Kordowski odpowiedział, że przy wypowiedziach na temat nie będzie przeszkadzał.

Pan Adam, mieszkaniec gminy Nasielsk zadał pytania dotyczące kwestii, o które się zwracał na poprzedniej sesji. Otrzymane odpowiedzi nie były udzielone na zadane pytania. Moje pytania dotyczyły wyciągnięcia konsekwencji wobec pracowników UM za koszty progu w Psucinie oraz wydanej z naruszeniem prawa decyzji lokalizacyjnej z 2013 r. dot. Jaskółowa, którą „pan bezwiednie podpisał i doprowadził do poczucia zagrożenia tysiące mieszkańców gminy”.

Pytanie z poprzedniej sesji dotyczyło również kiedy zostaną naliczone odsetki za niedotrzymanie terminu budowy sali w Popowie Borowym. „Pana odpowiedź brzmi, że toczy się procedura wyjaśniająca?”

Pan Adam nawiązał również do rowerów miejskich, które według jego wyliczeń pokonują średnio 2,05 km na dobę. „Być może powodem jest brak ścieżek rowerowych w gminie Nasielsk. 7 rok pana rządów i Nasielsk nie ma nawet 1 km ścieżki rowerowej”. Burmistrz wtrącił odpowiedź, że „najpierw trzeba zrobić drogi”.

Pan Adam nawiązał do budowanego lodowiska w Nasielsku bez dofinansowania za kwotę 0,5 mln zł i poinformował, ze Legionowo chce sprzedać swoje używane lodowisko za kwotę 25 tys. zł., a Nasielsk będzie miał nowe „Może warto za tak niewielkie pieniądze zakupić dla mieszkańców Cieksyna lub Pieścirogów.”?

W kolejnym pytaniu pan Adam prosił o dokumenty z kontroli, które były podstawą do wszczęcia procedury kontrolnej terenu, który został utwardzony kostką przed jego nieruchomością.

„Chciałbym się dowiedzieć czy pan Kasiak sumiennie zapracował na swoje wynagrodzenie, które jest płacone z podatków ludzi – stąd moje pytanie o wysokość pozyskanych środków zewnętrznych” Otrzymałem odpowiedź od gmin sąsiednich, poza Nasielskiem. Są gminy, które pozyskują ponad 13% dofinansowań w stosunku do budżetu. Apeluję do pana, aby te informacje nie były tajne” – zakończył ten wątek pan Adam.

„Za zarządzanie stadionem gmina płaci prywatnej firmie 15900 zł miesięcznie. Zapytałem jakie są koszty dodatkowe. Gmina odpowiedziała, że nie jest w stanie tych informacji podać. Jak to jest możliwe, że informacje, za coś, co płaci gmina nie są dostępne dla mieszkańca? Przecież pan burmistrz nie płaci tego z własnej kieszeni, tylko z podatków.

W związku z brakiem informacji ile kosztuje stadion miejski, pozwoliłem sobie policzyć utrzymanie stadionu wraz z drużyną Żbika, który na tym stadionie gra wg. danych z BIP Nasielsk. Zarządzanie kosztuje 190 800 zł, a środki przekazane dla klubu Żbik 173 850 zł. razem daje nam to astronomiczną kwotę 364 650 zł. plus koszty, których nie znamy (ogrzewanie, prąd, woda). Nie mamy na inwestycje, a podobnie jak prąd w przedszkolu, tak klub Żbik kosztuje nas 1000 zł. dziennie”.

Aby został pan Adam dobrze zrozumiany wyjaśnił, że „jest fanem piłki nożnej i popiera abyśmy grali jak najwięcej, tylko czy to musi nas to tyle kosztować”? Pan Adam podał dane z innych klubów z tej samej ligi, w której gra Żbik.

W innych gminach utrzymanie stadionu jest po stronie klubu lub kosztuje dużo mniejsze pieniądze niż w Nasielsku, a na klub są przeznaczane kwoty rzędu od 500 zł (Ojrzeń) do 16 tys. (Ostrołęka). Wyjaśnienia udzielił kierownik Miller „Zarządzanie to inna sprawa, natomiast dotacje dotyczą zadań wszystkich grup sportowych, dowożenia itp.” Według pana Millera należałoby te dane porównać. Pan Adam wyjaśnił, że zadał gminom te same pytanie, które brzmiało „Ile wynosi utrzymanie stadionu wraz z klubem seniorskim i Nasielsk wydaje najwięcej”.

Pan Adam zapytał pana Lubienieckiego o przyczyny nieotrzymania odpowiedzi od trzech miesięcy o powzięciu informacji na sesji i powiadomieniu prokuratury. Pan Lubieniecki odpowiedział, że nie zamierza powiadamiać prokuratury.

Pan Adam poruszył również sprawę obrad komisji rewizyjnej. „Pytanie, które mogłem zadać było już poza protokołem, proszę pana przewodniczącego o reakcję w tej sprawie, jak również o sprawdzenie powodu braku ogrzewania w szkole w Popowie”.

Pan Adam podziękował radnym, tym którzy poparli wniosek w sprawie organizacji meczu byłych reprezentantów Polski oraz artystów i poprosił burmistrza o ustosunkowanie się do wniosku. „Brak reakcji może skutkować tym, że termin nam ucieknie, a termin jest fajny tuż przed wakacjami”.

Radny Kordowski dopytał o szczegóły tego wydarzenia (koszty i organizacja). Pan Adam odpowiedział, że wszystko jest wymienione w piśmie do pana burmistrza. Przede wszystkim chodzi o użyczenie miejsca. Stowarzyszenie AiCzN, które włączyło się w tę akcję, wystąpi do instytucji zewnętrznych o dofinansowanie. Celem jest popularyzacja sportu, a najlepsze drużyny młodzieżowe z gminy Nasielsk będą miały możliwość rozegrania meczu z byłymi reprezentantami Polski. Pan burmistrz odpowiedział, że wszystko zależy od wolnego terminu i dogranych spraw z nowym zarządcą.

Pan Mikucki na koniec podziękował panu burmistrzowi, że spotkał się z Ambasador Nowej Zelandii „mam nadzieję, że w przyszłości jak przyjedzie Ambasador Stanów Zjednoczonych, również z nią się pan spotka”.

Andrzej Wójciak, nie zadając żadnego pytania do burmistrza i radnych, odniósł się do słów przedmówcy pana Sierzputowskiego, który mówił na temat wybiórczej współpracy burmistrza ze stowarzyszeniami, w tym Aktywny i Czysty Nasielsk, krytykując członków stowarzyszenia poza jednym panem Łukaszem Malinowskim.

W dalszej swojej wypowiedzi poddał w wątpliwość montowania przejść dla pieszych na ul. Folwark i Warszawskiej, o których wcześniej mówił przedstawiciel Aktywny i Czysty Nasielsk. Według pana Wójciaka „utworzenie takich przejść nie koniecznie może wiązać się ze zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych”. Jak zauważył pan Wójciak, „obecnie mieszkańcy mogą korzystać z tych ulic całą szerokością, a przejście poza wyznaczonym miejscem może grozić mandatem” – o czym pan Wójciak poinformował, że nie raz taki mandat otrzymał.

„Przejścia w takich miejscach mogą być nie tyle zwiększeniem bezpieczeństwa na drodze, co batem na pieszych i możliwością kasowania pieniędzy za zaniechanie obowiązku z korzystania przejść dla pieszych. Być może lepszym rozwiązaniem – na wzór szwedzki – jest zamontowanie ograniczeń prędkości, zawężeń oraz utworzenie w tych miejscach strefy zamieszkania”.

Pan Wójciak odniósł się również do wypowiedzi pana Mikuckiego (stadion) oraz radnego Czyża (podatki). „Przywołanie suchych statystyk czy to w postaci liczb czy procentów, daje nam możliwość budowania narracji. Podwyżka jest ogromna, bo aż o 50 % lub znikoma, bo o 10 groszy”. Pan Wójciak poprosił, aby korzystający ze statystyk używali jej kompleksowo.

Radny Czyż odniósł się do tej wypowiedzi. „Lepiej powiedzieć 50%, a nie 10 groszy. Wtedy wiemy do czego się odnosimy. Jeżeli wzrasta nam coś ze 100 zł o 10 groszy, to wtedy zmiana jest żadna, ale jeżeli powiemy, że coś wzrosło o 50%, to wiemy jaka jest to kwota – o 50% większa niż do tej pory płaciliśmy”.

Natomiast odnosząc się do stadionu, radny Czyż powiedział, że pan Mikucki wszystkie koszty zmieszał i pokazał liczby zarządzania włącznie z klubem. Natomiast pan radny Czyż zwrócił uwagę na ewaluację kosztów zarządzania. „W ciągu 5 lat z kwoty 4000 zł do 18500 zł za miesiąc, o ile pan burmistrz podpisze umowę. Tym samym stadionem. Tą samą murawą. Pan Prezes Żbika Prusinowski dużo zrobił dla młodzieży, ale nie łączmy tych dwóch rzeczy. Zarządzanie jest to co innego niż trenowanie młodzieży.

Nawiązując do meczu, który chce zorganizować Adam Mikucki razem ze stowarzyszeniem Aktywny i Czysty Nasielsk, pan Czyż stwierdził, że jeżeli będzie to kolidowało z rozgrywkami, można będzie te mecze w porozumieniu z klubami przełożyć. „Nieczęsto mamy możliwość gościć takich piłkarzy lub aktorów. Powinniśmy dążyć, aby taki event mógł się odbyć, tym bardziej, że ma to być połączone ze zbiórką pieniędzy na cel charytatywny ”.

Radny Świderski również odniósł się do wypowiedzi pana Wójciaka twierdząc, że ulice: Folwark i Warszawska potrzebują przejść dla pieszych. „Będą chociaż wyznaczone miejsca, w których pieszy będzie mógł wtargnąć na ulicę. A na dzień dzisiejszy samochody jadą i nie widzą potrzeby zatrzymania się, bo nie ma przejść dla pieszych”.

Pan radny również odniósł się do propozycji meczu i stwierdził, że piłkarzy: Iwana, Frankowskiego, Majdana, chętnie by zobaczyła nasielska młodzież. Pan Świderski zaproponował, aby system informacyjny SMS o powiadomieniach, który się ostatnio sprawdził przybliżyć mieszkańcom.
W podobnym tonie w sprawie meczu wypowiedzieli się radni: Kordowski, Domała i Szarszewski. Ten ostatni zachęcił burmistrza do wydania zgody na użyczenie stadionu, możliwością strzelenia gola Majdanowi przez pana Ruszkowskiego.

Nawiązując do wypowiedzi pana Sierzputowskiego, który mówił o niskiej skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych, pan radny Szarszewski zapytał o pozytywne skutki, powołanego w tym roku Referatu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. „Czy nie jest to tylko zmiana wizerunku, bo ci pracownicy cały czas pracują w wydziale inwestycji pana Kasiaka. A może powinni zajmować się tylko pozyskiwaniami i wtedy byliby bardziej skuteczni”.

Radny Lubieniecki podziękował pracownikom ZGKiM za uprzątnięcie gniazda śmieci w Lelewie. Jest tam teraz czysto, ale kosztowało to gminę 13 tys zł. (10 ton odpadów).

Radny Kordowski odniósł się do dofinansowania lodowiska w Legionowie oraz zarzutów, że Nasielsk nie pozyskał na ten cel dofinansowania. „W roku 2019 takich wniosków nie było i nie można było składać”. Pan Radny poprosił również o sprostowanie wypowiedzi Aktywny i Czysty Nasielsk odnośnie linii autobusowych, że są nierentowne i źle zorganizowane oraz, że mieszkańcy narzekają. Pan Kordowski wyjaśnił, że linie muszą być nierentowne, bo inaczej nie otrzymałyby dofinansowania w kwocie 95 tys zł. za 4 miesiące (sprawę tę wyjaśniliśmy sobie z panem Kordowskim telefonicznie. Na sesjach i komisjach (również tej) wielokrotnie było mówione o konieczności zmian tras i te same sugestie były w naszym artykule).

Radny Brodowski przekazał, że komisja rewizyjna działa w oparciu o zatwierdzony plan przez RM i każdy ma możliwość zabrania głosu.

Józef Zawadzki, poprosił burmistrza, aby na sesje wystawiał inną osobę, a nie pana Wójciaka. Natomiast przewodniczącego Rady, poprosił, aby reagował na wypowiedzi pana Wójciaka, który jest traktowany na specjalnych prawach. Radny Kordowski spuentował wypowiedź, że nie było to pytanie, tylko monolog, który weźmie sobie do serca.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dalsza część relacji z XII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Na rynku warszawskim koszt wykonania PFU w przeliczeniu na m2 powierzchni to 10 zł +Vat, pan burmistrz zapłacił 17,50 zł +Vat. Może warto czasami się zastanowić i zrobić rozeznanie rynku”. – radny Rodryg Czyż

Radny Czyż, kontynuując wątek rozliczenia firm z podwykonawcami w Popowie Borowym, złożył interpelację do burmistrza w tej sprawie.

Prowadzący sesje przeczytał pisma kierowane do Rady od: mieszkańców, policji, prokuratury, radnych, burmistrza, a nawet Uniwersytetu. Wyższa uczelnia z Warszawy pytała o konsultacje społeczne przeprowadzone przez Urząd Miejski w Nasielsku.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był powodem dwóch kolejnych tematów, którymi zajęli się radni.

Pierwszy z nich dotyczył, działki na ul. Armii Krajowej w Nasielsku. Działką, przewidzianą w byłym w MPZP pod drogę, radni zajęli się po raz drugi. Tym razem na wniosek burmistrza, który przekazał radnym pismo mieszkańca zainteresowanego wykupem działki.

Radny Domała motywując swój głos przeciw wykupowi stwierdził, że jest to trudna decyzja z uwagi na znajomość z osobą, która chcę tą nieruchomość kupić. „Będąc radnym muszę spojrzeć bardziej szerzej na tę sytuację. Jest to kilkadziesiąt metrów, które dzieli od ul. Piłsudskiego. Jest to naturalne miejsce objazdu, a jeżeli sprzedamy działkę, to sprzedamy ją tylko raz”.

Radny Brodowski przed podjęciem decyzji, przekazał radnym mapki, które ilustrują ten przejazd. Pan radny podkreślił, że „jest to strategiczny objazd, aby utorować te drogi”.

Nasielsk Mapka

Radny Świderski zastanawiał się nad motywem pisma skierowanego do Rady przez burmistrza. „Nie ma obrotu prawnego dróg gminnych, tak mówi ustawa, a droga ta zalicza się do dróg gminnych”.

Radny Fronczak zastanawiał się czy koszty wykupu działki, która jest w rękach prywatnych (działka sąsiednia i bezpośrednio przyległa do ul. Piłsudskiego) nie będą duże i czy nie trzeba będzie zastosować przepisów specustawy? Pan radny powiedział, że tereny w okręgu, z którego został wybrany nadal nie są załatwione od 5 lat.

Radnemu Fronczakowi odpowiedział radny Domała „nic nie wskazuje abyśmy za małą działkę, na której jest trawa i kostka pod altanę musieli w przyszłości zapłacić duże pieniądze”.

Radny Czyż zauważył, że pieniądze za sprzedaż będą niewielkie w budżecie, a sprzedażą zamkniemy wizję rozbudowy tej drogi. I w przyszłości władze być może będą musiały wykupić nie jedną działkę, a dwie.

Radny Lubieniecki podał ilość osób, które podpisały się pod listami do Rady i większość była przeciwna tej drodze. Ostatecznie radni przy 7 głosach przeciw, 5 za i 1 głosie wstrzymujących się od głosu, nie zezwolili na sprzedaż działki.

„Tworzymy precedens, bo co powiemy tym, którzy zapłacili w przeszłości opłatę adiacencką” – stwierdził radny Świderski, podczas kolejnej omawianej sprawy dotyczącej zakupu działki od pani Dylewskiej. Pan radny zaproponował rozwiązanie, aby opłatę rozłożyć na raty. „Nie dzielmy mieszkańców na równych i równiejszych” zakończył pan Świderski. Radny Czyż poparł przedmówcę twierdząc, że „może to pomóc Radzie w przyszłości przy tego typu podziałach”.

Radny Lubieniecki przypomniał sytuację podziału działek tej pani, które były dokonane w momencie obowiązywania MPZP. Obecnie tam znajdują się media, które de facto są na działce prywatnej, a plan nie obowiązuje.

Radny Sawicki podał przykład Łomianek i Starych Pieścirogów gdzie były podobne sytuacje i mieszkańcy za darmo przekazywali gminie tereny. Zdaniem pana radnego tak powinno być również w tym przypadku. Radni przy 9 głosach przeciw, 3 za i 1 wstrzymującym się od głosu, nie zdecydowali się na zakup działki.

W sprawach rożnych radny Domała zapytał o przeznaczenie domu nauczyciela po skończonym remoncie oraz przekazał pytanie od jednego mieszkańców o przyczyny nieprzyjemnego zapachu ze studzienek w Nasielsku.

Radny Świderski poprosił burmistrza, aby na zadawane krótkie pytania odpowiadał. „Wielu mieszkańców śledzi sesje lub czyta sprawozdania, a na pytania radnych czy mieszkańców nie ma odpowiedzi”. Pan radny zapytał również o możliwość zmiany kursowania autobusów, które jeżdżą na mało intratnych trasach, a także o drogę łączącą ul. Warszawską z ul. Elektronową „Czy i kiedy będzie wykonana ta droga? Temat jest wałkowany od trzech lat, a efektów końcowych nie widać”. Burmistrz odpowiedział, że „nauczony historią na kwestie związane z datami i decyzjami woli odpowiadać pisemnie, aby nie zostać posądzony, że coś ukrywa” natomiast „zakład, który ma tu powstać powiedział, że będzie to skarżył (drogę)”. Pan burmistrz dodał, że firma chce nam przekazać grunt, ale ze zmianą trasy i na ich kosz będą wykonane zmiany projektowe. „Mam nadzieję, że w przyszłym roku sprawy dopniemy” – zakończył burmistrz.

Radny Czyż odnosząc się do nieobecności radnych podczas uroczystości niepodległościowych w Nasielsku powiedział „po raz kolejny pan grzmi na nas, że my nie jesteśmy patriotami. Patriotyzm każdy z nas ma w sercu i to czy był w Nasielsku podczas Dnia Niepodległości czy w jakimś innym mieście, to nie ma to większego znaczenia”.

Radny Czyż nawiązał do wspomnianej przez burmistrza podpisanej umowy na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla przedszkola i żłobka w Starych Pieścirogach. Jego zdaniem umowa została przepłacona. Powierzchnia użytkowa planowanego obiektu to 1400m2. Wg jego rozeznania na rynku warszawskim koszt wykonania PFU w przeliczeniu na m2 powierzchni to 10 zł +Vat, pan burmistrz zapłacił 17,50 zł +Vat. Przepłaciliśmy 10500+Vat (dop. autora) Może warto czasami się zastanowić i zrobić rozeznanie rynku”?

Pan radny Czyż poprosił burmistrza o wykaz firm, z którymi było robione rozeznanie rynku oraz zasugerował, aby w przyszłości, burmistrz pytał radnych, którzy mają wiedzę z różnych dziedzin o możliwości rozwiązania inwestycji w gminie. Przykładem mógł być projekt skweru, który zostałby przygotowany w różnych koncepcjach przez studentów z Wydziału Architektury – prawdopodobnie w formie gratisowej – dodał pan Czyż. Kolejne pytanie skierowane do burmistrza, dotyczyło szczegółów prac w bibliotece miejskiej, a także spodziewanych efektów z nakręcenia kolejnego filmu promocyjnego przez gminę. Pan Czyż, podając przykład z innych gmin, rozwinął temat swojej interpelacji o dofinansowania do wymiany pieców.

Pan Ruszkowski odpowiedział, że raz już z tego programu skorzystaliśmy i więcej nie możemy. A pan radny Lubieniecki dodał, że była to kwota 2 mln zł i można było o te sprawę dopytać w wydziale, a nie na sesji.

Radny Czyż podziękował za odpowiedź. „Cieszę się, że naszej gminie udało się pozyskać tak dużą kwotę na wymianę pieców. Celem mojej interpelacji było zapoczątkowanie czegoś, co moglibyśmy kontynuować przez kolejne lata i wspierać mieszkańców z własnego budżetu. Pan Czyż zapytał również o rozmowy burmistrza w sprawie przeniesienia pomnika JPII ze skweru.

Radny Szarszewski zapytał burmistrza o wykonywany projekt skweru w kontekście projektu urbanistycznego konserwatora, a także o projekt oświetlenia, który był robiony równolegle. „Czy został on zakończony, czy również termin został przedłużony”?

Radny Domała nawiązał do burzliwej dyskusji podczas komisji ws. rozbudowy stadionu. „Popieram tego typu inwestycje, zwłaszcza z dofinansowaniem. Ważne są również inwestycje: przedszkole w Pieścirogach, Ośrodek Zdrowia, plac zabaw, lodowisko. Nie powinniśmy zapomnieć również o NOK. To jest tak naprawdę budynek kina, który nie spełnia żadnych warunków. Zajęcia odbywają się na holu, a za przebieralnię dla artystów służy klatka schodowa”.

Burmistrz odpowiedział, że „jest przygotowana dokumentacja, a jak radni pozwolą, będziemy przesuwać środki. Mam nadzieję, że mój plan wyborczy, jak również radnych będzie realizowany, pomimo turbulencji w dochodach samorządów – to wyborcom obiecałem”. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja XII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„50% w przypadku niektórych podatków, to jest bardzo duża podwyżka. Dla niektórych bardzo odczuwalna.” – radny Rodryg Czyż

XII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, otworzył w dniu 29.11 2019 r. przewodniczący Rady pan Jerzy Lubieniecki. Po powitaniu zebranych osób przystąpiono do porządku obrad.

Podobnie jak na poprzednich radach, tak i tym razem przewodniczący Lubieniecki poinformował o swojej działalności pomiędzy radami. Pan radny podziękował strażakom, którzy w dniu 1 listopada pomagali w organizacji ruchu w okolicach cmentarza w Cieksynie. Pan Lubieniecki miał pretensje do swoich kolegów – radnych – którzy nie uczestniczyli w organizowanych przez Urząd Miejski w Nasielsku obchodach święta niepodległości, na których był m.in. nasielszczanin ks. Tomasiński, zaproszony przez pana Andrzeja Zawadzkiego.

Burmistrz Nasielska B. Ruszkowski – podobnie jak pan przewodniczący – brał udział w tych samych patriotycznych uroczystościach. Ponadto pan Ruszkowski poinformował o przygotowaniu wniosku na uroczystości Żołnierzy Wyklętych na przyszły rok, spotkaniu z organizacjami pozarządowymi (19 grudnia), przygotowaniu filmu „Nasielszczanie”, utworzeniu we współpracy z PTTK I szlaku rowerowego (czarny szlak o długości 24 km).

W dalszej części pan Ruszkowski poinformował, że w UM trwają prace nad decyzjami dotyczącymi: fotowoltaiki, pogłębieniu rzeki Nasielnej, budowie stacji paliw LPG w Starych Pieścirogach.

Burmistrz Nasielska poinformował również o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy dwóch kurników w Mazewie Dworskim A.

Sprzedano lokal przy ul. Starzyńskiego oraz działki w Starych Pieścirogach. Podpisane zostały umowy na: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy przedszkola żłobka i przedszkola w Pieściorogach, biblioteki w Nasielsku, zakupu i montażu sztucznego lodowiska. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów na rok 2020.

Trwają prace: budowa świetlicy w Mazewie Dworskim A, budowa drogi gminnej II etap (Kędzierzawice – Pniewska Górka), przebudowa ul. Dębowej oraz modernizacja wybranych odcinków dróg, przebudowa dawnego domu nauczyciela, montaż sztucznego lodowiska.

Odebrano prace: sieć wodociągowa w Lelewie (204 m), budowa boiska sportowego w Dębinkach, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej.

Nie podnoszone podatki od kilku lat, były powodem do dyskusji podczas głosowania nad uchwałą o podatkach i opłatach lokalnych na 2020 r. (uchwała została podjęta: 9 głosami za 4 przeciw: Czyż, Pietras, Szarszewski, Domała).

Swój przeciwny głos umotywował radny Czyż. „Nie zgadzam się z tak wysokimi stawkami. W poprzednim roku dopytywałem dlaczego nie podnosimy podatków, chociażby o inflację, żeby nie dotknęło to mieszkańców w taki sposób, jak chcemy to zrobić w tym roku. 50% w przypadku niektórych podatków, to jest bardzo duża podwyżka. Dla niektórych bardzo odczuwalna”.

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że od początku jego urzędowania na stanowisku burmistrza, czyli od 6 lat nie były podnoszone podatki, a nawet został obniżony podatek transportowy. Z uwagi na mniejsze dochody gminy, jesteśmy teraz zmuszeni do ich podniesienia. Burmistrz podkreślił, że podwyżki nie są maksymalne, ale faktycznie idą w górę.

Radny Lubieniecki spuentował wypowiedź radnego Czyża. „Łatwo się mówi o 50%, tu chodzi o zwiększenie z 20 do 30 groszy za m2 nieruchomości. Za działkę o powierzchni 1000 m2 stanowi to wzrost 100 zł w skali roku”.

Radny Czyż w odpowiedzi stwierdził: „mówiąc o podniesieniu podatków o 50% miałem rację. To, że pan to spłaszczył do stawek, to już nie moja wina. Jak ktoś płaci 200 zł, będzie płacił 300 zł. To już brzmi normalnie. I to jest 50%”.

Nie uczestniczący w sesji radny Pacocha (z uwagi na chorobę), wyraził swój sprzeciw na swoim profilu fb przeciwko podnoszeniu podatków twierdząc, „że planowane jest największe zadłużenie w historii naszej gminy w kwocie 34 mln., które jest początkiem końca Gminy Nasielsk”.

Uchwała określająca podatek rolny została podjęta jednogłośnie, natomiast za uchwałą w sprawie metody ustalenia opłaty za odpady oraz stawki jakie będziemy wszyscy ponosić za wywóz odpadów, głosowało 10 radnych za uchwałą przy 3 wstrzymujących się od głosu (Czyż, Pietras, Domała).

Przy kolejnej uchwale Radny Domała był zaniepokojony ankietą przeprowadzoną wśród uczniów szkół podstawowej i gimnazjum na temat szkodliwości zażywania narkotyków. „Zażywanie narkotyków może być bezpieczne stwierdziło 12 % uczniów SP i 15 % gimnazjum, a wiedzę na temat narkotyków jako żadna określiło 77%. W świetle tych sondaży, niezbędne jest pokazanie niebezpieczeństw jakie wiążą się z przyjmowaniem narkotyków, a kwota jaką chcemy przekazać na ten cel: 4 tys. zł przy 346 tys. zł. na rozwiązywanie problemów alkoholowych jest niewystarczająca. Nie możemy uciekać od problemu i warto uświadamiać młodych ludzi już na samym początku o szkodliwości narkotyków”. Skarbnik gminy odpowiedział, że „nie ma przeciwwskazań, aby w ciągu roku środki zostały przeniesione”.

Pytanie w sprawie kolejnej uchwały w sprawie gminnego programu ochrony zabytków na lata 2020-2023 zadał radny Czyż. „Kiedy remont dawnego domu modlitewnego w Mazewie”. Burmistrz odpowiedział, że nie ma środków. Natomiast radny Świderski podziękował pracownikom UM za przygotowanie tej uchwały, uwzględniającej wszystkie gminne zabytki.

Na koniec głosowania, radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu nazwy nowej ulicy „Dolna”. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Kto zwołał XIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku

XIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się trybie ekspresowym. Celem zwołania sesji były dwie uchwały dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany w uchwałach były drobne – Regionalna izba obrachunkowa wskazała błędy, które należało poprawić.

W trakcie sesji Radny klubu NSZ Rodryg Czyż zadał pytanie „jak gmina będzie egzekwowała segregację śmieci w budynkach zamieszkania zbiorowego?”. Burmistrz Nasielska na to pytanie odpowiedział, że będzie odpowiedzialność zbiorowa (jeżeli ktoś z lokatorów nie będzie segregował, to odbiór od wszystkich mieszkańców będzie liczony jak niesegregowane – przyp. autora). Kolejne pytanie z klubu NSZ zadał Radny Andrzej Pacocha „jeżeli przyjmiemy tą uchwałę i zostanie ona zakwestionowana przez pana Wojewodę, to czy zagrożony jest wywóz śmieci od 1 stycznia?”. Burmistrz Nasielska na to pytanie odpowiedział krótkim „nie”.

Dlaczego pan Andrzej Pacocha zadał takie pytanie? Na początku sesji została przez Radnego Czyża poruszona kwestia zwołania sesji w świetle obowiązujących przepisów prawa, jak i statutu gminy Nasielsk. Sesję powołał Przewodniczący Lubieniecki na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ustęp 1 wyraźnie mówi kto zwołuje sesję: „Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby(…)”. Jeżeli sesja miałaby być zwołana na wniosek burmistrza Nasielska, to sesja powinna być zwołana z art. 20 ust. 3.


I tu pojawiają się wątpliwości:

 • Czy Przewodniczący Jerzy Lubieniecki pomylił się przy zawiadomieniu mieszkańców i Radnych powołując się na zły przepis prawa przy zwoływaniu sesji? Radny Świderski powiedział, że to sesja zwyczajna zwołana na wniosek burmistrza. Czy rzeczywiście?
 • Dlaczego nikt z Radnych (poza panem Czyżem i Pacochą) nie zwrócił uwagi Przewodniczącemu o podstawie prawnej zwołania sesji?
 • Dlaczego powiadomienie zostało wysłane dzień przed sesją? Statut gminy wyraźnie mówi, że o powołanej sesji przez Przewodniczącego należy poinformować najpóźniej 5 dni przed terminem.
 • Dlaczego porządek obrad nie był zgodny ze statutem gminy Nasielsk, tj. nie zawierał wszystkich punktów (np. interpelacje i zapytania radnych czy sprawy różne)?

Mamy nadzieję, że te wątpliwości nie będą miały wpływu na zakwestionowanie uchwał przez Wojewodę, uchwały te mają przecież wpływ na życie codzienne mieszkańców.

Natomiast jako mieszkańcy mamy obawy czy nie doszło do jakiegoś precedensu i statut gminy został „naciągnięty”. Rozumiemy, że ideą było szybkie zmiany w uchwałach. Ale oczekujemy, że będzie to realizowane z poszanowaniem prawa.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 6

Dziś w podsumowaniu działalności burmistrza Ruszkowskiego za ubiegły rok współpraca z mieszkańcami.

Partycypacja obywatelska – podkreślona przez Fundację Batorego współpraca władz z mieszkańcami opiera się na udziale społeczeństwa nie tylko poprzez udział w wyborach, ale również poprzez dyskusję nad zarządzaniem gminą. Niestety ubiegły rok przyniósł regres w tej dziedzinie współpracy. Na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku jakakolwiek dyskusja burmistrza z mieszkańcami została sprowadzona przez prowadzącego sesje RM do zadawania pytań. Przywołana tu już wcześniej konsultacja społeczeństwa w sprawie konfekcjonowania lakierów i wniesionych uwag przez mieszkańców, których burmistrz nie uwzględnił przy wydaniu decyzji środowiskowej, powoduje znaczny spadek zaufania do organów władzy.

Kolejnym przykładem słabej współpracy burmistrza z mieszkańcami jest konsultacja w sprawie projektu skweru Jana Pawła II. Jej termin został zaplanowany na okres wakacyjny, w związku z czym uczestniczyło w niej niewielu nasielszczan. Zapowiedziany termin kolejnej konsultacji został wyznaczony na godziny południowe powszedniego dnia, co skutkowało jeszcze większą absencją mieszkańców. Tymczasem zadanie przebudowy skweru nie tylko uwzględniało kwotę 1 mln zł w budżecie, ale było wpisane w program wyborczy pana Ruszkowskiego. Możemy zatem domniemywać, że powinno być to dokładnie i ze szczegółami przez autora przemyślane.

Przykłady można by mnożyć, chociażby mieszkańców Pcucina, którzy protestując przeciw chlewni w swojej miejscowości zostali odsyłani od Annasza do Kajfasza.

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski nie uwzględnia również uwag składanych przez radnych w sprawach, w których specjalizują się oni zawodowo. Kwestia wydatkowania środków budżetowych, przeprowadzania przetargów i Regulaminu zamówień publicznych, po długiej dyskusji znalazła swój finał prac w jednej z komisji. Jednak sprawa oddanej niedawno do użytku sali w Popowie Borowym z przeciekającym dachem i wodą wypływającą z rynien wprost na nowo wybudowany chodnik – jest skutecznie marginalizowana.

Nie zaobserwowaliśmy, aby jakakolwiek uchwała była poddana konsultacjom społecznym lub badaniom sondażowym tak, jak chociażby ta, która określałaby lokalizację nowego nasielskiego cmentarza, o którego pilną budowę od kilku lat prosi proboszcz nasielskiej parafii ks. Tadeusz Pepłoński. Powołana Rada działalności pożytku publicznego również nie została poproszona o żadne konsultacje na temat podejmowanych uchwał.

Cieniem na działalność burmistrza Ruszkowskiego w zakresie współpracy z mieszkańcami kładzie się również jego absencja przy odsłonięciu pomnika dwóch amerykańskich pilotów. W perfekcyjnie zorganizowanej uroczystości oprócz krewnych pilotów, udział wzięła m.in. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher oraz Kompania Reprezentacyjna WP z reprezentującym Dowódcę Generalnego RSZ panem generałem dywizji pilotem Janem Śliwką. Tajemnicą poliszynela jest niechęć burmistrza do osób, które tę uroczystość zorganizowały. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podwyżka podatków od nieruchomości i za wywóz śmieci w gminie Nasielsk

Zmiany, zmiany, zmiany! Na XII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku uchwalono podniesienie podatków od nieruchomości:

 • Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – o 50% więcej (z 20 gr na 30gr)
 • Podatek od budynków lub ich części mieszkalnych – o 16,67% więcej (z 60gr na 70gr)

Więcej również zapłacimy za wywóz odpadów.

 • Za segregowane z 9 zł do 26 zł za osobę – wzrost 188,89% , będzie możliwość uzyskania 10% upustu w przypadku kompostowania odpadów BIO.
 • Niesegregowane z 18 zł do 104 zł za osobę, będzie to wymagało jednak wydania odpowiedniej decyzji UM – wzrost 477,78%.
Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła podwyżki podatków

Dodatkowo zmieni się częstotliwość i sposób ich segregowania. Czyli za wywóz segregowanych śmieci 5 osobowa rodzina w roku 2020 zapłaci o 1020 zł więcej niż w roku 2019 plus zwiększony podatek od nieruchomości.

Jako mieszkańcy będziemy musieli się przygotować, że w przyszłym roku zapłacimy więcej. Czasami dużo więcej…

Więcej na stronach Radnego Szarszewskiego i Radnego Pietrasa:
https://www.facebook.com/RadnyMSz/posts/2082261685209627
https://www.facebook.com/radny.pietras/posts/984967615182798

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Rok Rady Miejskiej w Nasielsku za nami

Dokładnie rok temu odbyła się pierwsza sesja obecnej Rady Miejskiej, podczas której padły słowa: „Nad Nasielskiem wisi fatum. O co byśmy się nie zwrócili – nie jest zrobione dobrze” (radny M. Świderski na I sesji Rady Miejskiej w Nasielsku).

Rada Miejska w Nasielsku

Czy przez ten rok sytuacja zmieniła się na lepsze? Czy składający ślubowanie radni wypełnili słowa przysięgi o godnej, rzetelnej i uczciwej pracy dla dobra wspólnoty samorządowej i jej mieszkańców?

Można byłoby pokusić się o indywidualne oceny. W przypadku niektórych osób, pracy nie byłoby dużo, bo niczym statyści w teatrze grali oni nakazaną rolę, która sprowadzała się do podniesienia ręki podczas głosowania. Cześć radnych wypowiadała się tylko w zakresie swoich miejscowości, ale było również kilku radnych, którzy zadawali dużo pytań, składali wnioski i petycje oraz proponowali rozwiązania.

Rada Miejska w Nasielsku

Jednak to wspólny głos rady, a nie indywidualnych osób ma wpływ na podejmowane decyzje. Dlatego ważna jest praca zespołowa i merytoryczna dyskusja.

Całej Radzie życzymy wspaniałych pomysłów, zrozumienia oraz szacunku.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk