Lekcja historii – plan dla Nasielska

Poczuliśmy się dotknięci wypowiedzią UM w Nasielsku, która sugeruje, że wywieraliśmy naciski na radnych, żeby nie uchwalać Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Jaskółowa. UM w Nasielsku chyba traktuje nas jako grupę chcących powstania wysypiska. Nie jest to prawdą. Monitorujemy i informujemy mieszkańców na bieżąco jak wygląda sytuacja, a w odpowiedzi UM informuje mieszkańców o uchwalonym planie, pokazując Stowarzyszenie w złym świetle.

Wyrok WSA w sprawie unieważnienia planu dla Nasielska

Lekcja historii – w 2010r. Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła MPZP (Uchwała Nr XLVI/330/10) dla Miasta Nasielsk przygotowany pod nadzorem ówczesnego kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego pana B. Ruszkowskiego. Kontrola prawna Wojewody przebiegła bez żadnych uwag, a mimo to… wyrokiem Sądu IV SA/Wa 2322/16 unieważniono uchwałę. Morał? Uchwalony i zatwierdzony MPZP może być unieważniony przez Sąd.

Unieważniony plan przez WSA dla Nasielska

Dlatego jako Stowarzyszenie chcieliśmy aby plan został dopracowany i nie był uchwalany w zbędnym pośpiechu (zgłoszono ponad 100 uwag, te zgłoszone przez nasze Stowarzyszenie pokryły się ze zgłoszonymi przez Wójta Wieliszewa). Jako Stowarzyszenie nigdy nie próbowaliśmy powstrzymać uchwalenia MPZP. Liczymy, że ten uchwalony będzie wystarczająco dobry dla mieszkańców.

W załączeniu wyrok WSA, unieważniony MPZP dla Nasielska oraz pismo Stowarzyszenia do Rady Miejskiej w Nasielsku, aby opracować możliwie najlepszy MPZP bez zbędnego pośpiechu.

Jednocześnie jeszcze raz dziękujemy mec. Karolowi Podgórnemu i Adamowi Mikuckiemu za wsparcie mieszkańców w temacie wysypiska.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

V sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – część 3

„Rząd ogłosił program na drogi lokalne. Czy nie możemy wystąpić o dofinansowanie?” – Kordowski Dariusz

V sesja była również okazją do zaprzysiężenia nowo wybranego radnego pana Marcina Szarszewskiego, który jak większość radnych był aktywny w zadawaniu pytań. Pan radny poruszył m.in. kwestię rozbudowy gazociągu i możliwości zorganizowania spotkania z mieszkańcami, aby poinformować ich o szczegółach.
Radny Sawicki odpowiedział, że spotkanie z mieszkańcami jest już zaplanowane na przełomie kwietnia i maja. Zainteresowanie mieszkańców możliwością podłączenia jest jednak bardzo małe. Na 40 wniosków, które pan radny osobiście przekazał mieszkańcom, zostały złożone tylko 3.

Pytania radnego Czyża

Pytania na V sesji Rady Miejskiego do Burmistrza Nasielska

Radny Rodryg Czyż pytał o zakup stołów do teqball w Nasielsku, które pojawiły się w budżecie. Interesowało go czy będziemy uczyć młodzież nowej dyscypliny sportowej, kto wskazał lokalizację do ich montażu i czy pan Listkiewicz jest ambasadorem firmy, którą reklamuje.
Pan Lubieniecki odpowiedział, że pan Listkiewicz jest ambasadorem firmy, ale czy nie może pełnić tej funkcji? Pan skarbnik gminy uzupełnił, że gmina chce zakupić dwa stoły, które po wskazaniu lokalizacji przez pana Prusinowskiego, zostaną zamontowane na stadionie miejskim. Pan Listkiewicz i jego syn, w ramach zakupu, zobowiązali się do zorganizowania turnieju z udziałem gwiazd, którego głównym celem jest reklama tego sportu.

Kolejne pytania pana Czyża dotyczyły możliwości wcześniejszego przekazania sprawozdania burmistrza do radnych w celu zapoznania przed sesją. Burmistrz odpowiedział, że dzień przed sesją informacja taka zostanie radnym przekazana.

„Na komisji infrastruktury pan burmistrz odpowiedział mi, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku nie mogą kontrolować przestrzegania przepisów, do których miałby być zatrudniony strażnik miejski. Przepisy ustawy o ochronie środowiska zezwalają podejmować kontrole również przez pracowników wydziału środowiska. Rozumiem, że nie taka powinna być odpowiedź z pana strony” – kontynuował pan Czyż.
Pan Burmistrz odpowiedział, że pracownik nie ma możliwości nakładania mandatów w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska. Strażnik Miejski taką możliwość ma, które byłyby dochodem gminy. Obecnie wszystkie sprawy kierujemy do policji, a nie zawsze policja te sprawy podejmuje.

Radny Czyż chciał się także dowiedzieć czy projektując przedszkole był pomysł, aby przenieść do tego budynku urzędników. Czy burmistrz nie powinien wystąpić o zmianę użytkowania przedszkola?
W przedszkolu były zaprojektowane pomieszczenia biurowe, które dały możliwość przeniesienia CUW. Nie trzeba tam robić dodatkowych uzgodnień – brzmiała odpowiedź.

Kolejna nurtująca kwestia dotyczyła tego, jakie są przyczyny, że UM nie może zwolnić pana Mendalki z funkcji inspektora nadzoru budowlanego sali w Popowie Borowym? Pan Czyż, przypomniał że pan Mendalka dokonał nieprawidłowego wpisu do dziennika budowy i był jedną z osób, która przyczyniła się do 8 miesięcznego opóźnienia terminu oddania sali. Sytuacja tej sali była bliska katastrofy budowlanej i czy to nie są wystarczające argumenty, aby zwolnić tego pana z pełnionej funkcji? Przy wydanej opinii, o którą pytał pan Mikucki w sprawie okna widnieje pieczątka i podpis pana Mendalki. Pan Czyż stwierdził, że w jego ocenie pan Mendalka stracił zaufanie.
Odpowiedź otrzymana: były próby odwołania pana Mendalki, który jednak odwołał się od tej decyzji. Nasza kancelaria prawna doszła do wniosku, że nie ma podstaw prawnych, aby obciążyć winą inspektora nadzoru za błędy projektowe.

W budżecie pojawiła się kwota 1 mln zł na wynagrodzenia dla urzędników UM. Czy w tej kwocie znajdują się nowe etaty? Jaki podział tej kwoty zastosował burmistrz? Pan burmistrz stwierdził, że pan Wójciak – obecny rzecznik zatrudniony jako pomoc administracyjna jest sprawdzany na tej funkcji, czy będzie pan sprawdzał również inne osoby?
Burmistrz odparł, że w sprawie podwyżek dla pracowników urzędu będzie decydował osobiście kto i ile dostaje. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to W UM nie ma stanowiska rzecznika i nie będzie. Natomiast burmistrz chciałby stworzyć 2-3 osobowy referat odpowiedzialny za jak najszerszy kontakt, który miałby formę pisemną. W jego ocenie zabrakło tego elementu w poprzedniej kadencji. W UM w ciągu roku na stażach przebywa około 20 osób, a i tak na końcu wszystkie osoby muszą stanąć do konkursu.

Pan Czyż poprosił także, aby UM przygotował kosztorys wykupu działek, o które w imieniu mieszkańców prosiła pani Modzelewska. Okazuje się, że wyliczenia wykupu działek przy ul. POW zostaną przygotowane i przedstawione na komisji.

Pan Czyż zgodził się z argumentami mieszkańców wsi Psucin odnośnie chlewni. Gdyby ta chlewnia była gdzieś na obrzeżach wsi, to może tego problemu by nie było…

Kolejną sprawą, jaką poruszył radny Czyż była prośba do burmistrza o niefundowanie mieszkańcom inwestycji, które szkodzą. Wszyscy chcemy, aby mieszkańcy się u nas osiedlali i płacili podatki. Natomiast w zakładzie rozlewni lakierów oprócz tego, że pracownicy by płacili podatki, to nie wiadomo czy firma z obcym kapitałem ponosiłaby podatki w naszej gminie. Pan radny zapytał również o kwotę 50 tys. zł przewidzianą w budżecie na dzienniki elektroniczne. Czy jest ona wystarczająca, aby dzienniki od września ruszyły we wszystkich szkołach. Odpowiedź brzmiała, że dzienniki elektroniczne w szkołach w tej kwocie na pewno ruszą.

Radny Czyż w imieniu mieszkańców ulic: Wyszyńskiego, Tuwima i Bajkowej, podziękował za wybudowane przejście dla pieszych przy SP1. Pan burmistrz podziękował również mieszkańcowi gminy Nasielsk, który udostępnił pas drogowy, dzięki któremu możliwe było wybudowanie przejścia dla pieszych przy SP1.

Jaskółowo i ścieżka rowerowa

Radny Dłutowski podziękował radnym, którzy byli na sesji i zagłosowali za planem dla wsi Jaskółowo. Ponadto zapytał pana burmistrza czy UM będzie składał wniosek na dofinansowanie na ścieżkę rowerową w związku z przeznaczeniem kwoty 70 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jeżeli pojawi się nabór na ścieżkę rowerową, poprzez gminę Winnica, będziemy aplikować o środki zewnętrzne. Również na teren, który jest obecnie omawiany w sprawie przejęcia od Pniewa do Stacji.

Radny Domała

Radny Domała, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i wsparcia finansowego dla walczącego z chorobą chłopca Wiktora. Zebrano kwotę 33813,88 zł przy wydatkach kosztów imprezy tylko 183 zł.
Pytania radnego Domały do burmistrza dotyczyły: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat skweru Jana Pawła II, wsparcia ze strony UM w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Młynarskiej, problemów ze stojącą wodą po wylaniu asfaltu na ul. Składowej, wyznaczenia chodników do remontu, w tym jednego z najbardziej uczęszczanych – koło Guliwera, zamontowania koszy w Nasielsku, których według radnego jest deficyt. W budżecie jest kwota 250 tys. zł na plac zabaw, czy jest już wybrana lokalizacja na ten plac? Czy są uzasadnione obawy rodziców z Popowa Borowego, że szkoła zostanie zamknięta? Ostatnim tematem, który poruszył pan radny Domała, było lodowisko. Mieszkańcy Nasielska korzystają z lodowisk w innych miejscowościach. Czy jest szansa na dofinansowanie na ten cel?
Pan Burmistrz Nasielska odpowiedział, że propozycję projektantów przedstawi do konsultacji mieszkańców. Na przejściu dla pieszych przy ul. Młynarskiej, będzie zamontowane dodatkowe oświetlenie. Temat stojącej wody na ul. Składowej zostanie skontrolowany. Chodników zniszczonych w Nasielsku mamy dużo: ul. Warszawska, Kościelna, Folwark. Kosze, jak co roku, ZGKiM dostawia w miejsca potrzebne. Lokalizacja placu zabaw nie jest jeszcze wybrana. Z uwagi na złą jakość powietrza, teren przy drodze wojewódzkiej nie za bardzo nam odpowiada i w tym temacie trwają rozmowy ze spółdzielnią. Żadna szkoła podczas kadencji obecnego burmistrza nie zostanie zlikwidowana, natomiast musimy rozpocząć prace nad obwodami, aby dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki. Temat lodowiska jest coraz częściej poruszany i będziemy musieli na ten temat rozmawiać.

Radny Fronczak dopytał burmistrza o spotkanie z wicewojewodą sprawie terenów przy kolejce oraz o tereny w Siennicy, które były skierowane od mieszkańców w formie wniosków i petycji. Radny Fronczak, poprosił również burmistrza o sprostowanie i wyjaśnienie mieszkańcom, że naliczone kwoty podatków nie są efektem ich podniesienia przez radę miejską.
Pan Burmistrz Nasielska odpowiedział, że po rozmowie z wicewojewodą, sytuacja terenów przytorowych ruszyła. Zwiększony podatek wynika z aktualizacji dokonanej przez powiat. I rzeczywiście są przypadki zwiększenia bardzo dużych kwot np. z 60 do 115 tys.

Radny Świderski, podziękował burmistrzowi i pani kierownik Strzeleckiej za bezbłędną procedurę przygotowania MPZP dla Jaskółowa. Pan radny zapytał również o zagrożenia dla uczniów, zwłaszcza tych przystępujących do egzaminów, wynikające z planowanego strajku nauczycieli. Pan radny, zwrócił się do mieszkańców z apelem, aby składali wnioski o przyłącze gazowe. Czym więcej takich wniosków, tym większa szansa na dołączenie budynków do gazu. Miejscowość Cegielnia Psucka, pomimo złożonych wniosków nie zmieściła się w limicie i gazu nie ma.
Pan Burmistrz odpowiedział, że wszystkie szkoły z naszej gminy przystąpiły do strajku. Przedszkola będą pracować. Zapewnił, że będziemy szukać rozwiązań, aby dzieci i młodzież były ze strony samorządu zabezpieczone.

Lodowisko w Nasielsku?

Radny Kordowski zaproponował połączenie projektu lodowiska z projektem boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Nasielsku. Pan radny zapytał również o sytuację projektowanego ronda przy stacji Orlen oraz na możliwość skorzystania z dofinansowania z programu rządowego w sprawie dróg lokalnych. Pan Kordowski zaproponował zrobienie małej obwodnicy, obejmującej ul. Dębową do Podmiejskiej.
Pan Burmistrz odpowiedział, że powstanie ronda na Pniewie jest kwestią kilku miesięcy, natomiast to przy stacji Orlen jest w dalszym ciągu w fazie projektowania.

Radny Sawicki zapytał pana Burmistrza Nasielska o możliwość dofinansowania karty seniora na linię podmiejską oraz zaapelował o halę sportową w swoim okręgu. Pan Burmistrz odpowiedział, że jest możliwość dofinansowania, a w okresie wakacyjnym również do Borkowa.

Radny Pacocha przyłączył się do prośby mieszkańców z ul. Owocowej w sprawie montażu słupów oświetleniowych. Pan radny zwrócił również uwagę na problemy, które mogą wystąpić w przypadku nie odebrania kanalizacji, a podłączenia się do niej przez mieszkańców.
Pan Burmistrz odpowiedział, że musimy policzyć koszty latarni. Na budowę oświetlenia przy rondzie jest przewidziana kwota 124 tys. Dopiero po sprawdzeniu kanalizacji możemy podpiąć mieszkańców.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

V sesja rady miejskiej w Nasielsku – zapytania mieszkańców

„Ludzie sami o siebie nie dbają i dopóki nie będzie odpowiednich przepisów, to nieczystości płynne będą wylewane. Często wracam późno z pracy i wiem jaki jest smród na wsi – sołtys Siennicy Mirosław Stelmach

V sesja rady miejskiej w Nasielsku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa

Adam Mikucki zapytał burmistrza o wydawane warunki zabudowy i kontynuację planu dla Jaskółowa etap 2. Kolejne pytanie dotyczyło budowanej sali sportowej w Popowie Borowym i Budach Siennickich: przekroczonych wartości cieplnych na 1 okno oraz braku informacji na tablicy informacyjnej o nowym inspektorze nadzoru. „Dwa miesiące temu zgłaszałem uwagi panu Kasiakowi w sprawie sali w Budach Siennickich, od tego czasu nic się nie dzieje”. Trzecie pytanie dotyczyło podjętej kontroli w stosunku do pana Mikuckiego. „Dlaczego burmistrz Nasielska dopytuje sąsiednie gminy na mój temat?”. W ostatnim pytaniu pan Mikucki zapytał burmistrza, dlaczego nie informuje społeczeństwa o umorzonych śledztwach lub tych, które są wszczęte w stosunku do urzędników?

Pan Ruszkowski odpowiedział, że warunki zabudowy, po uprzednim zawieszeniu są teraz wydawane, a drugi etap jest w trakcie procedowania. W sprawie okien inspektor nadzoru pisemnie poinformował, że zgodnie z załączonym certyfikatem są one poprawnie zamontowane. Osoby, które przebywają na terenie Nasielska są również sprawdzane gdzie składają deklaracje w sprawie odpadów. Uwagi do sali w Budach Siennickich – zarówno pani dyrektor jak i mieszkańców – zostały zgłoszone. Prace naprawcze będą realizowane w okresie ferii i wakacji w ramach gwarancji. Natomiast sala w Popowie Borowym zgodnie z projektem naprawczym jest wykonywana, a przed oddaniem do użytku zostanie dokładnie skontrolowana. Inspektor zostanie dopisany do tablicy. W sprawie prowadzonych śledztw burmistrz odpowiedział, że są prowadzone sprawy w sprawie decyzji lokalizacji celu publicznego, a drugiej sprawy nie pamięta o co chodziło.

Pytania Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Pytania do burmistrza ze stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk zadał Robert Sierzputowski. Dotyczyły one finansów i czystości gminy. W nawiązaniu do słów pana Ruszkowskiego z kampanii wyborczej o „zintensyfikowaniu pozyskiwania funduszy zewnętrznych”, pan Sierzputowski zapytał na ile inwestycji z tegorocznego budżetu zostało złożone zapotrzebowanie o środki zewnętrzne. Drugie pytanie również związane z deklaracją wyborczą dotyczyło wniosków, jakie wyciągnął pan burmistrz z nadzoru nad inwestycjami gminy przez podległych pracowników, aby mieszkańcy nie musieli poświęcać swojego wolnego czasu i sprawdzać prac UM. W kolejnym pytaniu pan Sierzputowski zapytał burmistrza czy jest możliwość zaangażowania biura prawnego, do opiniowania pism skierowanych od mieszkańców. Pan Sierzputowski poprosił również pana Ruszkowskiego o rozważenie możliwości opiniowania decyzji wydawanych przez burmistrza Nasielska. W tym punkcie przytoczona została decyzja lokalizacyjna dla Jaskółowa, która nie była opiniowana przez prawników. Konsekwencją jej wydania może być kamień zawieszony u szyi naszej gminy w przypadku zasądzenia przez sąd odszkodowania w kwocie 50 mln zł dla inwestora. W tej sprawie jest również prowadzone śledztwo w prokuraturze. „Być może można byłoby tego uniknąć, gdyby decyzja ta była skonsultowana z prawnikami” – dodał pan Sierzputowski. „Dlaczego spółka Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe przynosi stratę i dlaczego od wielu lat ta spółka, w której gmina ma 100% udziału nie buduje” – to kolejne pytanie zadane przez p. Sierzputowskiego. Kolejne pytanie dotyczyło posiadanego certyfikatu jakości UM i nie przestrzegania przez wszystkie wydziały obowiązujących norm np. nie umieszczania w stopce pism autorów. Również w sprawie jakości i komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a urzędem padło pytanie o zakaz udzielania informacji, który otrzymał pan Wójciak. „Czy UM jest instytucją publiczną i czy ma problem z przekazywaniem informacji kto umieścił komentarz?”. Pan Sierzputowski zapytał „Czy pan Wójciak jest zatrudniony w UM w ramach konkursu czy jest to efekt podziękowań dla tego pana za pomoc w kampanii wyborczej?”. W kolejnym pytaniu pan Sierzputowski nawiązał do dzienników elektronicznych. „Kiedy, za jaką sumę i czy we wszystkich szkołach naszej gminy będą wprowadzone?”. Ostatnie pytanie dotyczyło czystości naszej gminy. Pan Sierzputowski przypomniał słowa, które powiedział kilka dni wcześniej na komisji infrastruktury: „moglibyśmy ubiegać się o miano najbrudniejszej gminy w Polsce”. Korzystając z obecności radnych oraz sołtysów z gminy Nasielsk, zaapelował abyśmy wspólnymi siłami podjęli działania, których celem jest czystość naszej gminy. Przyłączmy się do akcji organizowanej przez UM z okazji Dni Ziemi i wysprzątajmy naszą gminę.

Pan burmistrz odpowiedział, że wnioski na dofinansowanie zostały złożone na „Dom Nauczyciela” i Nunę. Z uwagi na to, iż UM nie ma specjalistów z każdej dziedziny, wybierani do nadzoru są inspektorzy z doświadczeniem. Teraz przy wszystkich decyzjach i umowach musi być podpis zaopiniowania przez biuro prawne. Burmistrz poinformował, że pilnuje aby każdy wydział w stopce umieszczał adnotacje kto te pismo sporządził. Jeżeli są uwagi, to proszę je zgłaszać. Natomiast nie ma zakazu udzielania informacji kto przygotował daną odpowiedź. Każdy wydział przygotowuje odpowiedzi dla mieszkańców, które powinny być ścisłe. „W przypadku pytań trudnych, chcę aby odpowiedź była udzielona pisemnie” – dodał burmistrz. Pan Wójciak jest zatrudniony jako pomoc administracyjna w ramach biura pracy. Jeżeli ten pan będzie się sprawdzał, to po trzech miesiącach konkurs zostanie ogłoszony. Dzienniki elektroniczne (Vulcan) będą we wszystkich szkołach od nowego roku szkolnego. NBM jeżeli nie będzie budowało, to na utrzymaniu nieruchomości będzie wykazywało straty. NBM ma przygotowany projekt, który chciałby jak najszybciej na ul. Płońskiej wybudować. „Więcej własnych terenów nie mamy” – uzupełnił burmistrz. Odnosząc się do porządków w gminie, pan burmistrz podziękował sołtysom za ich pomoc, którzy w ciszy i w spokoju, dbają o porządek na terenach gminnych.

Pan Bogdan Ziemiecki sołtys wsi Dębinki odpowiedział, że my, nasze pokolenie gminy nie zaśmiecamy. My ją sprzątamy, a młodzież jadąc samochodem wyrzuca do rowów śmieci. Natomiast sołtys Siennicy, pan Stelmach stwierdził, że ludzie sami o siebie nie dbają i dopóki nie będzie odpowiednich przepisów, to nieczystości płynne będą wylewane. „Często wracam późno z pracy i wiem jaki jest smród na wsi” – dodał pan Stelmach.
Pan inspektor Leszczyński dodał, że jest możliwość zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa związanych z nielegalnymi wysypiskami lub paleniem śmieci w piecach. Zgłoszenie to jest anonimowe, a policja dopilnuje, aby ta sprawa była rozwiązana do końca. Mapa ta będzie przydatna podczas akcji sprzątania gminy Nasielsk.

Przedłużenie ulic w Nasielsku

Pani Wanda Modzelewska w imieniu mieszkańców – właścicieli 17 działek, zwróciła się z ponowną prośbą o przedłużenie ulic Broniewskiego – Tuwima – Poniatowskiego – do ulicy 11-go Listopada. Temat tych działek był poruszany dwa lata temu z panami: Ruszkowskim i Lubienieckim. Przypomniała, że teren ten był przewidziany na ciąg dróg w unieważnionym trzy lata temu MPZP. Rozbudowa w tym kierunku spowodowała napływ nowych mieszkańców, którzy poprzez podatki powiększyliby budżet naszej gminy. Działki usytuowane w środku miasta nie są wykorzystywane ani na cele rolnicze ani budowlane. „Głosowaliśmy na państwa z wiarą, że zrozumiecie i poprzecie nasze potrzeby” – dodała pani Modzelewska.

Pan Burmistrz odpowiedział, że aby przejąć te działki zgodnie z prawem trzeba skorzystać ze specustawy. Konieczna jest również zmiana w budżecie. „Być może kawałkami trzeba będzie tę drogę wykupywać” – zakończył pan Ruszkowski.

2 x 39 DJP czyli hodowla trzody chlewnej pod Nasielskiem

Pani Sucharzewska, przybliżyła temat, o którym mieszkańcy Psucina dowiedzieli się kilka dni temu. „Z ujęć wodnych z naszego terenu korzysta kilka sołectw. Czy pan burmistrz wydając decyzję o warunkach zabudowy wziął pod uwagę skumulowane oddziaływanie na środowisko? Inwestycja polegająca na budowie chlewni trzody chlewnej jest zlokalizowana na dwóch działkach położonych obok siebie. Czy złożenie warunków na 40 DJP (jednostka przeliczeniowa inwentarza – autor) nie była ominięciem prawa, tym bardziej, że wcześniej był składany wniosek na 60 DJP, a wtedy są już wymagane dodatkowe zezwolenia” – dopytywała pani Sucharzewska. „Czy przy wydaniu decyzji została wzięta pod uwagę wystarczająca ilość ziemi, którą inwestorzy posiadają? Czy pan burmistrz wziął pod uwagę pozwy do sądu związane ze spadkiem wartości nieruchomości. Teren, na który wydana jest decyzja nie ma drogi dojazdowej? Którędy mają iść transporty” – dopytywała pana Smarzewska.
Marcin Tracz zapytał czy prawo zabrania, aby Wydział Środowiska sprawdził czy ta inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko i ujęcie wody lub skonsultować to np. z RDOŚ? „Sprawa ta jest kolejną, w której brak jest uregulowań w MPZP. Czy UM przygotowuje kolejne miejscowe plany dla naszej gminy” – dopytał pan Tracz.

Bogdan Ziemiecki ze wsi Dębinki zapytał gdzie w takim razie mamy budować chlewnię jak nie na wsi? „Powinniśmy wspierać takich ludzi, którzy chcą otwierać taką produkcję” – dodał. Odpowiadając panu Ziemieckiemu, mieszkanka wsi Psucina pani Strzelczak, zaproponowała, że niech chlewnia powstanie na wsi u pana Ziemieckiego. Pani Strzelczak podkreśliła, że wieś niech będzie wsią z zapachami, które ona pamięta. „Budowana chlewnia w środku wsi będzie zmorą dla mieszkańców, którzy mają rację, że protestują” – zakończyła.

W imieniu burmistrza odpowiedzi udzieliła pani Strzelecka. Zostały złożone wnioski o warunki zabudowy przez dwóch oddzielnych inwestorów, na dwie oddzielne działki. Strony postępowania zostały powiadomione, a decyzje wydane zgodnie z obowiązującym prawem. W tym przypadku nie ma powiązania technologicznego, a tylko w takim przypadku bierze się pod uwagę całe oddziaływanie.
„Samymi planami nie rozwiążemy problemu. W naszej gminie mamy nadwyżkę działek budowlanych, a ich wprowadzenie może uderzyć w samych mieszkańców, ponieważ okaże się że 20% działek budowlanych będzie skasowana” – powiedział pan Ruszkowski.

Oświetlenie na Ogrodowej

Pani Pietrzak z ul. Owocowej dopytywała burmistrza o montaż oświetlenia. Otrzymana odpowiedź o możliwości zamontowania 1 lampy na tej ulicy jest nie satysfakcjonująca. Na tej ulicy są schadzki młodzieży, która spożywa alkohol. Z tego powodu jest tam niebezpiecznie. Montaż 2-3 lamp by w zupełności wystarczył.
Pan Lubieniecki odpowiedział, że osobiście przejeżdżał tą ulicą. „Burmistrz dołoży 2-3 lampy to nie jest tak dużo” – odpowiedział Przewodniczący.

Lisy na ul. Owocowej

Problem lisów na ul. Owocowej został podniesiony na sesji przez panią Katarzynę Stasiak – „Na tej ulicy mieszka dużo dzieci. Nie ma również oświetlenia i z powodu min. lisów boimy się wypuszczać z domów nasze dzieci”.
W imieniu burmistrza odpowiedzi udzieliła pani Szymańska. Wydział Środowiska jedynie może wnioskować o zwiększenie liczby odstrzałów tych zwierząt. Natomiast w teren zabudowany żaden myśliwy nie przyjdzie. Pani Szymańska zaapelowała, aby nie zostawiać jedzenia na zewnątrz, bo lisy w jakimś celu przychodzą.

Ekoaktywny nie na stronie UM w Nasielsku

Pan Tracz zapytał dlaczego UM, pomimo wielokrotnych próśb, nie udostępnił na swojej stronie informacji o programie „Ekoaktywni” Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk. Jest to program skierowany do młodzieży z gminy Nasielsk.
Burmistrz odpowiedział, że jest bardzo dużo osób, które chcą zamieszczać informacje na naszych stronach. Jeżeli UM publikuje informacje od innych podmiotów to tylko te, które współfinansuje np. mural guzikowy.

Nasielski cmentarz

Robert Siwy mieszkaniec Nasielska zapytał radnego Brodowskiego o jego plany dotyczące lokalizacji nasielskiego cmentarza. „Czy podjął pan w tym zakresie jakieś działania i czy wybrał pan lokalizację?”. Natomiast pana burmistrza pan Siwy, zapytał czy w UM są prowadzone jakieś prace związane z budową nowego cmentarza. Jarosław Ruciński w tym samym temacie dopytał burmistrza czy będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami.
Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma żadnych sformalizowanych działań w tym zakresie. Na pewno trzeba będzie przystąpić do opracowania studium i planu, aby znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązania, ponieważ cmentarz w Nasielsku, który obsługuje trzy parafie ma ograniczone już możliwości. Pan radny Brodowski, odpowiedział że kadencja jest długa i w którymś momencie na pewno temat zostanie podjęty. Aby sprawę cmentarza przedstawiać medialnie jest jeszcze za wcześnie.

Różności mieszkańca Nasielska

Jarosław Ruciński, mieszkaniec Nasielska zapytał pana burmistrza o zasadność i poniesione koszty użycia beczkowozu w celu wysprzątania jednej z ulic w Nasielsku. Pan Ruciński zapytał również o pomysły burmistrza na rozwiązanie i walkę ze smogiem w Nasielsku. „Czy nie warto byłoby zamontować czujnik na UM, aby nas informował o nieprzewidzianych skutkach budowanego zakładu konfekcjonowania lakierów na ul. Elektronowej oraz zamontować sieć czujników miejskich informujących o jakości powietrza, tak jak robią to inne gminy” – dopytywała pan Ruciński. Kolejne pytania dotyczyły remontu placu Nivea i przeciwdziałaniu libacji alkoholowych na tym placu. Pan Ruciński zapytał również pana burmistrza o pomysł dla młodzieży, aby mogła spędzać swój wolny czas. „Kiedy zacznie się praca na ul. Leśnej, jakie będzie przeznaczenie budynku „Domu Nauczyciela” oraz kto formalnie odpowiada za wpisy UM na FB?” – to były ostatnie pytania pana Rucińskiego.
Burmistrz odpowiedział, że ul. Leśna w tym roku będzie realizowana. ZGKiM przygotuje podwórko Nivea, aby dzieci mogły bawić się tam bezpiecznie. Natomiast w okolicach podwórka, na wniosek komendanta policji są wprowadzone dodatkowe patrole. „Od ilości zamontowanych czujników, jakość powietrza nam się nie poprawi. W celu poprawy jakości powietrza zakupię zamiatarkę. Zbierane są również deklaracje chętnych do podłączenia sieci gazowej. Natomiast Francuzi najprawdopodobniej się wycofali ze swojej inwestycji – nie wiem z jakich powodów” – zakończył pan burmistrz.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Bomba ekologiczna w Nasielsku?

„Mamy bombę ekologiczną w centrum miasta!” – tymi słowami pani Elżbieta Fijalska, dyrektor Niepublicznej Szkoły Pod Fiołkami, zaalarmowała zebranych na V sesji RM: Burmistrza, Radnych, Komendanta Policji, Kierownika Wydziału Środowiska.

Pani Fijalska, przybliżyła problem z jakim się zetknęła chcąc zamontować na wynajmowanym przez siebie terenie plac zabaw dla dzieci ze swojej szkoły. W dniu 23.03 br. weszła na plac zabaw ekipa, która miała za zadanie wybrać wierzchnią warstwę ziemi i nawieźć świeżą, pewną ziemię bez obawy, że znajdą się tam np. kamienie. Niestety wykonawca nie zrealizował tego zadania, ponieważ działka była grząska i sprzęt nie mógł tam wjechać. Okazało się, że przyczyną jest gnojowisko, fekalia i szambo płynące z okolicznych domostw, które skaziło teren na głębokość 1-3 m.

Pani Fijalska natychmiast powiadomiła o tym fakcie Urząd Miejski w Nasielsku, swojego radnego i dzielnicowego. Wystosowała do pana burmistrza pismo informujące o bombie ekologicznej w centrum miasta. W piśmie pani Fijalska, poprosiła o dokonanie kontroli mieszkańców, sprawdzenie faktur za wodę i wywóz nieczystości. Pan Burmistrz po rozmowie, która odbyła się następnego dnia z panią Fijalską zapewnił, że co prawda kanalizacja jeszcze nie jest odebrana, ale ma taką możliwość i obiecał uruchomienie trybu alarmowego. Jedyną rzeczą jaką udało się uzyskać w ciągu następnych kilku dni, po wykonaniu telefonów do pana Ruszkowskiego i pana Kasiaka, była wiadomość, że Urząd Miejski już wie kto stoi za tym problem, ale że ta osoba ma faktury. Pani Fijalska stwierdziła, że jeżeli ktoś posiada faktury, to oznacza, że wywozi nieczystości. Zatem musi być to inna przyczyna. W wzburzonych słowach pani Fijalska powiedziała, że została potraktowana przez władze nasielskie jak nastolatka. „Najpierw się mówi o trybie awaryjnym, a do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje! Nie chcę kar dla nikogo. Chcę, aby UM natychmiast zareagował na moją prośbę. Mam tam przedszkole i szkołę. W przypadku dalszej bierności UM użyję wszelkich metod, włącznie ze sprowadzeniem TV, aby powstrzymać cieknące na teren szkoły fekalia. Nie twierdzę, że moi sąsiedzi nie wywożą nieczystości, ale przez 10 lat na ulicach: Św. Wojciecha, Koziej i Małej nie spotkałam szambiarki”.

Na koniec pani Fijalska zadała panu burmistrzowi pytania – co to jest tryb awaryjny i jakie są przepisy prawne regulujące ten tryb? Czy została sporządzona notatka ze sprawdzenia gospodarstwa, o którym mówił p. Kasiak? Kiedy zostaną zatrzymane fekalia spływające w centrum miasta i kto to zrobi? Komu mam przedłożyć faktury za wywóz skażonej ziemi? Kiedy i w jakiej wysokości pan burmistrz opłacił swoją fakturę za wywóz nieczystości?

Odpowiedź Burmistrza Nasielska

Pan burmistrz odpowiedział, że wie jaka jest sytuacja w Nasielsku i gdzie są odprowadzane ścieki. Odnosząc się do trybu awaryjnego, pan Ruszkowski, odpowiedział że ten odcinek kanalizacji jest jeszcze nieodebrany. „Bez odbioru i bez przepisów nie mogę wejść na posesję i ją podłączyć. Jedynie co możemy zrobić, to ukarać winnego, jeżeli ustalimy kto to jest. Dokładnie nie wiemy, która to osoba jest winna i poprosiliśmy wszystkie osoby (5 rodzin) o przedstawienie faktur. Poza tym nie wiemy czy szamba są szczelne. Jeżeli chodzi o moje faktury, to je posiadam”.

Komentarze mieszkańców

Pani Monika Nojbert, która jest mieszkanką ul. Św. Wojciecha, niejako wywołana do tablicy, powiedziała, że do jej posesji systematycznie co dwa tygodnie przyjeżdża szambiarka. Natomiast jest duży problem z osobami, które stałe nieczystości wyrzucają do rynsztoków.

Pan Tracz ze stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk, stwierdził że przeraziły go słowa pana burmistrza, że wie o problemie ścieków w Nasielsku od dawna. Pan Tracz dopytał pana burmistrza czy mamy jakieś inne bomby ekologiczne, o których UM wie, a nic z nimi nie robi? Pan burmistrz odpowiedział, że Nasielsk nie miał kanalizacji. Stąd jego stwierdzenie. Teraz mamy jeszcze problem z wodą opadową.

Pan Mikucki zadał pani mecenas pytanie – czy wylewanie fekalii na drogę jest przestępstwem? Pani mecenas odpowiedziała, że bez sprawdzenia dokładnie jaki jest stan faktyczny, czy robi to ktoś celowo, czy jest to spowodowane wynikiem awarii, trudno odpowiedzieć czy ten konkretny przypadek jest przestępstwem.

Podinspektor Leszczyński stwierdził, że jeżeli sprawa ta zostanie zbadana przez UM, to być może będzie to wykroczenie, a nie przestępstwo. Natomiast ani podinspektor, ani żaden podległy mu policjant bez odpowiednich dowodów nie może stwierdzić co to jest. Jeżeli sprawa ta zostanie zgłoszona na policję, to się nią zajmie.

Na koniec pani Fijalska zapytała pana przewodniczącego RM: czy pan po przekazanej informacji na sesji RM, zgłosi sprawę do prokuratury? Pan Lubieniecki odpowiedział, że każda osoba siedząca na tej sali ma takie prawo.

„Co ja mam robić?” Takie było ostatnie pytanie pani Fijalskiej. Czekać lub zgłosić sprawę do WIOŚ – tak brzmiała odpowiedź pana burmistrza Ruszkowskiego.

Aktywny i Czysty Nasielsk

V sesja Rady Miejskiej w Nasielsku

„Myślę, że po konsultacji z biurem prawnym zmienimy charakter sesji. Zmienimy formę zapytania.” – Jerzy Lubieniecki

Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku

V sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się 28.03.2019 r. Z uwagi na długą przerwę między sesjami program obejmował aż 25 punktów, na której zaproszeni byli min. komendanci policji i straży pożarnej, którzy złożyli informację w zakresie bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie miasta i gminy Nasielsk. Radni przyjęli również ponad 20 uchwał https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/v-sesja-rady-miejskiej-w-nasielsku.

Na początku sesji, pan burmistrz Nasielska, zwrócił się do rady o zniesienie z porządku obrad rady, uchwały dotyczącej utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku. Jako powód pan Ruszkowski podał brak uzgodnień z Komendantem Stołecznym Policji. Burmistrz zaproponował przeniesienie tej uchwały na kolejna sesję, a na to miejsce dopisać uchwałę w sprawie przeniesienia pomnika nad Wkrą.

Radny Czyż stwierdził, że radni nie zostali zapoznani z faktami i kosztami przeniesienia tego pomnika. Głosowanie w tym momencie byłoby przekłamane. Zaproponował, aby najpierw zajęła się tym komisja rewizyjna i przedstawiła nam swoje wnioski. Natomiast przed głosowaniem w sprawie Straży Miejskiej, powinniśmy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i pozyskać ich opinię nad słusznością lub też nie powołania jednoosobowej straży.

Pomimo przedstawionych argumentów radnego Czyża, radni po głosowaniu przyjęli propozycję pana burmistrza nad nowym porządkiem sesji. Największą debatę podczas głosowanych uchwał, wzbudziła ta, dotycząca przeniesienia pomnika w Borkowie.

Sprawozdanie z działaności Burmistrza Nasielska i Przewodniczącego Rady Miejskiej

Pan przewodniczący Lubieniecki, złożył sprawozdanie z działalności pomiędzy radami, Obowiązkami podzielił się z panem radnym Kordowskim. Panowie brali udział w spotkaniach: z dziećmi, byłym sędzią piłkarskim p. Listkiewiczem w temacie teqballa, walnym zebraniu zarządu Żbika, pikniku dla „Wiktora” z ufundowanymi od radnych rowerami. Ponadto pan przewodniczący brał udział w otwarciu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie, uroczystościach z okazji dni Żołnierzy Wyklętych w Popowie Borowym oraz osobiście uczestniczył w spotkaniu w powiecie w sprawie utrzymania porządku na terenie miasta Nasielska.

Pan burmistrz złożył sprawozdanie z działalności pomiędzy radami. W dniu 15.03.2019 r. wszedł w życie MPZP dla Jaskółowa. Ustalone zostały listy oczekujących na przydział mieszkań (43-na czas nieoznaczony; 15-socjalne; 9-na zamianę).

Nowymi członkami w Radzie Pożytku Publicznego w wyborach uzupełniających zostali panowie: Robert Sierzputowski i Daniel Królak. Urząd Skarbowy będzie przyjmował zeznania podatkowe od mieszkańców w UM w godzinach 8-11 w dniach: 1,15 i 29 kwietnia. W miesiącach od kwietnia do końca czerwca odbędą się konsultacje społeczne w sprawach statutu sołectw. Wykonywane są zadania z funduszy sołeckich. Do Marszałka Województwa Mazowieckiego, złożono zapotrzebowanie na dofinansowanie jarmarku św. Wojciecha. Przygotowano sprawozdanie z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków za 2018 r. Złożono wnioski do WIOŚ na zadanie unieszkodliwiania azbestu. W toku są postępowania dotyczące decyzji środowiskowej: zakładu rozlewni lakierów na ul. Elektronowej, budowy telefonii komórkowej, budowy zakładu wyrobów betonowych, przeniesienia zbiornika na gaz 50 m3 na ul. Elektronowej, budowy farmy fotowoltanicznej o mocy 3 MW w Popowie Borowym oraz mocy 1 MW w Kątnych, rozbudowy rozlewni gazu w Pieścirogach Starych.

Podpisano umowy dotyczące: obiektów sportowych przy szkołach w gminie Nasielsk; na opracowanie dokumentacji drogi ul. Wyszyńskiego, ul. Krupki; pełnienia funkcji inspektora nadzoru Sali w Popowie Borowym, inspektora brakujących odcinków dróg. Został ogłoszony przetarg na: projekt NOK wraz z rewitalizacją skweru; przebudowę drogi Kędzierzawice-Głodowo-Pniewska Górka-Pniewo; wykonanie dokumentacji zamiany linii napowietrznej na kablową w obrębie ulic: Rynek, Starzyńskiego, Kościuszki, Mała.

Złożono wnioski o dofinansowanie na: „Dom Nauczyciela”, na funkcje usługowe w placówce wsparcia dziennego, świetlicy socjoterapeutycznej do: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury, Marszałka Województwa Mazowieckiego; budowę OSA-wariant rozszerzony w Nasielsku do Ministra Sportu; przebudowę boiska treningowego 1 etap Budowa i przebudowa stadionu miejskiego wraz z oświetleniem i infrastrukturą do Ministra Sportu.

Trwają prace: budowy kanalizacji w centrum Nasielska i na ul. Słonecznej, budowy Sali gimnastycznej w Popowie Borowym.
Pan burmistrz spotkał się z wicewojewodą w sprawie terenów kolejowych i przejęcia terenów po byłej wąskotorówce (od Pianowa do Stacji).
Pan Ruszkowski podziękował mieszkańcom i organizatorom pikniku, podczas którego zebrano fundusze na pomoc dla Wiktora, który wciąż walczy z ciężką chorobą.

Wybory do rad sołeckich w gminie Nasielsk i podziękowania dla Sołtysów

Z uwagi na planowane wybory do rad sołeckich, podczas sesji burmistrz, przewodniczący rady oraz radni złożyli podziękowania dla wszystkich sołtysów za ich dotychczasową działalność w kadencji 2015-2019. W imieniu sołtysów podziękowania za współpracę złożyła pani Kamińska, życząc wszystkim dalszej owocnej pracy. Do podziękowań dołączyła również sołtys wsi Jaskółowo pani Nowosielska, zwracając się z apelem, aby mieszkańcy wsi zastanowili się nad wyborem nowych sołtysów, ponieważ można krytykować, ale sołtys bez mieszkańców nic nie zrobi.

Podsumowanie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Na koniec sesji głos zabrał przewodniczący pan Lubieniecki, który stwierdził, że ten fb, lajkowanie niczemu dobremu nie służy. „Myślę, że po konsultacji z biurem prawnym zmienimy charakter sesji. Zmienimy formę zapytania. Praca społeczna się wiąże nie tylko z trzymaniem za mikrofon i oczernianiem innych osób. Praca społeczna to strata własnego czasu, poświęcenia, że trzeba się poświecić, zostawić rodzinę, dom i iść pracować społecznie. (…) przez dwa lata nie przyszedłem na sesję i mikrofonu do ręki nie wziąłem – stwierdził Przewodniczący Lubieniecki.

Szanowni Państwo sesja trwała 6,5 godziny. Pytania mieszkańców i radnych wraz z odpowiedzią burmistrza przedstawimy wkrótce.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Komisja infrastruktury i pożytku publicznego a Straż Miejska w Nasielsku

część 2 – Straż Miejska w Nasielsku

Radaj Miejska w Nasielsku podejmie uchwałę o powołaniu Straży Miejskiej

Jednym z tematów podejmowanych na komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku, było podjęcie uchwały przez radnych komisji w sprawie utworzenia Straży Miejskiej. Pan Burmistrz poinformował radnych, że zatrudniona najprawdopodobniej na podstawie konkursu, będzie tylko jedna osoba z obowiązkami utrzymania czystości.

Powołanie Straży Miejskiej w Nasielsku

Pan Robert Sierzputowski zapytał pana Burmistrza skąd pomysł powołania Straży Miejskiej? Nie było takiego punktu w pańskim programie wyborczym, a wyborcy nie koniecznie mogą być zadowoleni z powołania straży w naszym mieście, zwłaszcza ci, którzy pamiętają poczynania poprzedniej straży. Poza tym czy zatrudniając strażnika z obowiązkami polegającymi na kontroli czystości, czy Burmistrz nie zawęża temu funkcjonariuszowi, obowiązków wynikających z ustawy o strażach gminnych? Czy jedna osoba będzie w stanie wykonywać należycie swoje obowiązki? Podczas urlopu lub zwolnienia lekarskiego strażnika, może się okazać, że mamy straż, ale której nie możemy użyć.

Pan Radny Świderski wyraził opinię, że jest za tym, aby osoba ta skupiła się głównie na pouczaniu, prewencji i uświadamianiu, a nie na wręczaniu mandatów.

Pan Burmistrz odpowiedział, że zdaje sobie sprawę, że jedna osoba nie zawsze będzie w pracy z uwagi np. na urlop. Jeżeli będzie pozytywny sygnał zwrotny od społeczeństwa, to być może rozważy możliwość poszerzenia tej liczby. Pan Ruszkowski dodał, że nie może ograniczyć strażnikowi obowiązków wynikających z ustawy, ale jego obowiązki polegające na kontroli: utrzymania czystości, foto pułapek, segregacji śmieci, spowodują, że nie będzie miał czasu na wykonywanie innych czynności.

Pan Radny Czyż (nie jest członkiem komisji infrastruktury) zapytał czy do tego, aby sprawdzić segregację śmieci, potrzebny jest strażnik miejski? Czy nie może tego robić pracownik miejski? Pan Burmistrz odpowiedział, że tak, tylko strażnik miejski, pracownicy nie mogą. Radni na komisji jednogłośnie przyjęli propozycję pana Burmistrza.

Ustawa o ochronie środowiska, art. 379

Szanowni Państwo jesteśmy jak najbardziej za tym, aby nasze miasto Nasielsk było czyste. Aby jak najwięcej osób paliło w piecach odpowiednim paliwem i śmieci trafiały posegregowane na wysypiska. Jesteśmy również za tym, aby administracja w naszym mieście działała w granicach i na podstawie prawa. Jeżeli już na samym początku informacja od pana Burmistrza, skierowana do radnych nie do końca jest prawdą, to zastanawia nas prawdziwa intencja powołania Straży Miejskiej w Nasielsku. Przepisy Ustawy o ochronie środowiska w art. 379, definiują podmioty, które mogą dokonywać kontroli w zakresie, o którym wspominał pan Ruszkowski są to zarówno pracownicy Referatu Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze straży miejskiej. Podmioty te mają takie same uprawnienia kontrolne. Z przepisów tych nie wynika, aby straż miejska miała przyznane dodatkowe uprawnienia. Z punktu widzenia fachowości ważna jest natomiast wykładnia resortu administracji, który wyjaśnia, że jeżeli organ (w tym przypadku Burmistrz), podejmuje działania w konkretnych sprawach, to musi zatrudniać pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie.

Wyrażamy nadzieję, że radni na czwartkowej sesji dopytają Pana Burmistrza o możliwości kontrolne wykonywane przez pracowników mu podległych. Czy ich wiedza i doświadczenie nie wystarczą, aby w imieniu Burmistrza sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Aktualizacja:
Z uwagi na brak opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji, projekt uchwały dotyczący utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku został zdjęty na wniosek Burmistrza z porządku obrad.

V sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyjątkowo przedstawiamy sesję Rady Powiatu, w której działo się dużo spraw dotyczących Nasielska.

„Pan Burmistrz Ruszkowski, wyraża wolę zawarcia porozumienia ze Starostwem i z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, w zakresie przejęcia tych obowiązków, w taki sposób żebyśmy dodatkowo, ponad to, co zarządcy po zimowym okresie uprzątną, mogli wykonywać prace porządkowe w trakcie całego roku”. Radosław Kasiak

V sesja Rady Powiatu, odbyła się w dniu 14.03.2019 r, w której uczestniczyło 14 radnych. Na początku sesji Starosta Powiatu pan Kapusta, poinformował Radę o wpłynięciu pisma od radnego Kasiaka, o treści: „Zgłaszam rezygnację z funkcji członka zarządu powiatu nowodworskiego z bardzo ważnych powodów osobistych. Radosław Kasiak”.

Pan Starosta zaproponował pana Bernarda Muchę, na zwolnione przez radnego Kasiaka stanowisko w zarządzie powiatu. Przybliżając dokonania nowego kandydata, p. Kapusta powiedział, że p. Mucha jest znanym samorządowcem, pełnił przez wiele lat funkcję Burmistrza miasta Nasielska, a także pełnił wiele funkcji dyrektorskich w instytucjach państwowych i samorządowych.

W związku ze złożoną rezygnacją przez p. Kasiaka oraz propozycją powołania na etatowego członka zarządu pana Muchę, porządek obrad został rozszerzony o dwa projekty uchwał.

Przewodniczący Rady Powiatu, pan Szmytkowki, poddał pod głosowanie pierwszy z nich, w którym radni przyjęli rezygnację z funkcji członka zarządu powiatu nowodworskiego pana Kasiaka. Natomiast przed głosowaniem nad drugą uchwałą w sprawie powołania etatowego członka zarządu, p. Bernarda Muchę, który nie posiada mandatu radnego, w ramach protestu, radni opozycyjni wyrazili swój sprzeciw poprzez opuszczenie obrad.

Po krótkiej przerwie, związaną z opuszczeniem obrad przez część radnych, obrady wznowiono, ale z uwagi na brak kworum nie podejmowano żadnych uchwał.

Sprawy różne na sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim

W sprawach różnych głos zabrał Adam Mikucki. Przedstawił się zebranym jako aktywny działacz przeciwko powstaniu wysypiska. Wyjaśnił, że mieszka w okolicach Jaskółowa, a jego dom jest położony zaledwie kilkaset metrów od planowanego wysypiska. Pan Adam, poprosił pana Starostę o wyjaśnienie, dlaczego nie otrzymał w trybie dostępu do informacji publicznej, dokumentacji hydrologicznej złożonej przez inwestora dla planowanego ZZO w Jaskółowie. Pan Adam wyjaśnił, że sytuacja jest dla niego o tyle niezrozumiała, że 9 miesięcy wcześniej składał taką samą prośbę do Starosty i dokumentację otrzymał. Nastąpiła zmiana na stanowisku Starosty, ale nie słyszał, aby przez ten czas zmieniła się ustawa w zakresie dostępu do informacji publicznej. Pan Mikucki dodał, że dokumentacja, o którą wnioskował nie jest potrzebna do żadnych celów politycznych. Chcę jedynie zobaczyć co inwestor dalej planuje, ponieważ ta inwestycja nie jest jeszcze zakończona, a inwestor domaga się 50 mln zł. odszkodowania z gminy Nasielsk. Pan Starosta poprosił pana Adama do swojego gabinetu po sesji, aby wyjaśnić tę sprawę.

Droga powiatowa ul.POW w Nasielsku

Droga powiatowa ul.POW w Nasielsku

Kolejny temat, który poruszył na sesji pan Mikucki dotyczył czystości w Nasielsku. Pan Adam wyjaśnił, że na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, na zapytanie jednego z radnych o czystość w naszym mieście, pan Burmistrz Ruszkowski wyjaśnił, że ma problem z podpisaniem porozumienia z zarządcami dróg min. ze Starostą. Pan Mikucki zapytał: jaki to jest problem i czy w ogóle były próby podpisania porozumienia, zwłaszcza, że Nasielsk ma w zarządzie powiatu trzech członków zarządu. Pan Kasiak poprawił wypowiedź p. Mikuckiego mówiąc, że Nasielsk ma dwóch członków zarządu.

Droga powiatowa ul. Młynarska w Nasielsku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach porządek na przystankach komunikacyjnych należy do zadań gminy, bez względu gdzie są one położone.

Droga powiatowa ul. Młynarska w Nasielsku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach porządek na przystankach komunikacyjnych należy do zadań gminy, bez względu gdzie są one położone.

Starosta, pan Kapusta odpowiedział, że powiat sprząta swoje ulice. Zadanie to jest w zakresie naszych obowiązków, z których nikt nie jest w stanie nas zwolnić. Nie jest nam potrzebne żadne porozumienie. Natomiast, być może Burmistrz Nasielska wyraził chęć, że on to zadanie wykona, ale ja na ten temat nic nie wiem.

W sprawie sprzątania ulic w gminie Nasielsk, głos zabrał radny Kasiak. Temat sprzątania ulic w Nasielsku zawsze jest podejmowany. W tej chwili nie zakończył się jeszcze sezon zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Z tego co mi wiadomo żaden zarządca przed zakończeniem zimowego okresu nie rozpoczyna sprzątania ulic. Co roku takie sprzątanie się odbywa w Nasielsku. Na drogach gminnych robi to gmina, na drogach powiatowych i wojewódzkich, robią to wykonawcy z ramienia zarządców dróg. Zawsze tak się odbywało i w tym roku też tak będzie.

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, którego Kierownikiem jest pan Radosław Kasiak w imieniu Burmistrza Nasielska sprawuje nadzór nad drogami gminnymi na terenie miasta Nasielsk. Jednostką wykonującą zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, którego Kierownikiem jest pan Radosław Kasiak w imieniu Burmistrza Nasielska sprawuje nadzór nad drogami gminnymi na terenie miasta Nasielsk. Jednostką wykonującą zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Natomiast Pan Burmistrz Ruszkowski, wyraża wolę zawarcia porozumienia ze Starostwem i z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, w zakresie przejęcia tych obowiązków, w taki sposób żebyśmy dodatkowo, ponad to, co zarządcy po zimowym okresie uprzątną, mogli wykonywać prace porządkowe w trakcie całego roku. Na koniec p. Kasiak zaapelował o cierpliwość, aby Urząd Miejski w Nasielsk mógł swoje zadanie wykonać.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja IV sesji gminy Nasielsk – uchwalenie MPZP dla Jaskółowa

„Chciałbym podziękować wszystkim autorom uwag – poza inwestorem, który miał inne oczekiwania – dziękuję za poświęcony czas, za trud i wysiłek. To dzięki wam, ten plan po uwzględnieniu uwag jest na takim poziomie, że w mojej opinii zasługuje na to aby nie przedstawić go kolejnemu planiście, ale przedstawić go osobie, która decyduje o jego ważności lub nie – mam tu na myśli Wojewodę” – Mirosław Świderski

Wniesionych uwag do planu było 113 przez 6 podmiotów (wójt Wieliszewa, pełnomocnik inwestora ZZO Jaskółowo, stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk oraz trzy osoby prywatne). Burmistrz uwzględnił 37 uwag, 7 w części, a nad pozostałymi 69 uwagami, które szczegółowo były omawiane w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia komisji infrastruktury głosowała rada, która uwzględniła dodatkowo 6.

IV sesja gminy Nasielsk / Uchwalenie planu zagospodarowania MPZP Jaskółowo

IV sesja, zwołana na wniosek Burmistrza odbyła się 22.01.2019 r., przy obecności 12 radnych (nieobecni radni: Czyż i Domała). Głównym tematem było głosowanie nad uwagami, które nie były uwzględnione przez burmistrza, a po ich przyjęciu lub nie rada, zagłosowała nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo gmina Nasielsk etap 1. Głosy radnych były w znacznej większości przypadków podzielone przy czym w jednej grupie głosowali radni: Pacocha i Pietras, a w drugiej tej decydującej o przyjęciu lub odrzuceniu uwagi i w konsekwencji uchwaleniu planu pozostali radni. Poza tą uchwałą rada głosowała nad zmianą uchwały dotyczącą budżetu na 2019 r., Zmiana ta, jak wyjaśnił skarbnik gminy miała charakter kosmetyczny. (Z powodu błędu na wniosek RIO przesunięto środki między rezerwami ogólną i celową).

Przed rozpoczęciem procedowania uwag, radny Pacocha złożył wniosek o możliwość wypowiedzenia się w sprawie MPZP przez mieszkańców. Po krótkiej wymianie zdań pomiędzy burmistrzem i przewodniczącym rady i przerzucaniu się odpowiedzialnością, czy dopuścić do głosu mieszkańców, z prawnego punktu widzenia wyjaśnił mecenas uczestniczący w sesji mówiąc, że plan miejscowy jest taką samą uchwałą, jak każda inna uchwała rady miejskiej. W ramach procedowania nad uchwałą jest przewidziany czas na dyskusję i w ramach tej dyskusji zabierać mogą głos zarówno radni jak i inne osoby, którym przewodniczący udzieli głosu.

W dyskusji nad głosowanymi uwagami podniesiono tematy dotyczące: przedłożenia i wyłożenia uzasadnienia do wglądu – zdaniem prawnika nie ma takiego obowiązku. Mieszkańcy również chcieli, aby w planie zaakcentować zapis „znacząco oddziaływać na środowisko” – zdaniem planisty, który po raz kolejny wyjaśnił radnym, że taki zapis spowodowałby ograniczenia min. działalności rolnej, a zakład, o którym jest mowa zawsze znacząco kwalifikuje się do oddziaływania na środowisko i nie ma ryzyka, że trzeba to doprecyzować w przepisach planu. Poza tym na terenach rolnych nie ma zgody na zabudowę, więc nie mógłby powstać tego typu zakład. Powołując się na opinię prof. Sadurskiego, która została zamówiona na zlecenie gminy Nasielsk, a z której wynika, że na terenie objętym planem znajduje się podziemny zbiornik wodny, mieszkańcy chcieli, aby taki zapis pojawił się w planie. Planista sporządzający plan odpowiedział, że ujawnia się w planie udokumentowane zbiorniki w celu ich ochrony, a pan mecenas dodał, że udokumentowanie powinno mieć charakter prawny, a tego nie ma, nawet gdy przywołaną opinię robił autorytet. Radny Swiderski wypowiadając się na temat tego zbiornika stwierdził, że w dniu dzisiejszym nie mamy innej możliwości jak nieuwzględnienie tej uwagi, bo nie ma takiego zbiornika w studium. Być może w przyszłości trzeba będzie uwzględnić ten zbiornik w studium, a następnie w planie. Ostatnia dyskusja dotyczyła przywołanego wyroku NSA przez mieszkańca dotyczącego zerowej stawki renty planistycznej. Planista z Urzędu wyjaśnił, że rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie firmy wykonującej plan wskazał, że nie będzie wzrostu wartości nieruchomości, a opłata planistyczna zostanie naliczona wówczas jeżeli w ciągu pięciu lat inwestor sprzeda nieruchomość, a nastąpi przy tym wzrost wartości nieruchomości. Wskazane w planie tereny są tożsame z dotychczasowym użytkowaniem i nie ma możliwości, aby wartość tych nieruchomości wzrosła.

IV sesja gminy Nasielsk / Uchwalenie planu zagospodarowania MPZP Jaskółowo

Na koniec sesji w sprawie wymienionych wkładów szybowych w budowanej sali sportowej w Popowie Borowym głos zabrał Adam Mikucki, prosząc Burmistrza o interwencję i dopilnowanie, aby wkłady te były zgodne z umową. Z posiadanych przez p. Mikuckiego certyfikatów jeden wkład szybowy, o którym informował radę i burmistrza na sesji w listopadzie został wymieniony, a drugi nie, ponieważ inspektor nadzoru inwestorskiego p. Mendalka stwierdził, że jest to nieznaczne przekroczenie.

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

„Budżet nie do końca jest przejrzysty i klarowny” – relacja III sesji

„Budżet nie do końca jest przejrzysty i klarowny. Inwestowanie w obiekty, które będziemy odświeżać i remontować dla poprawy wizerunku miasta Nasielska, powinny być drugorzędne. Ważniejsze są remonty dróg, z którymi zmagają się mieszkańcy zakładając kalosze wiosną podczas roztopów” – Rodryg Czyż

III sesja odbyła się 27.12.2018r.i dotyczyła min. pieniędzy oraz zdrowia – czyli tego co wielu z nas z pewnością usłyszało podczas niedawno składanych sobie nawzajem życzeń Bożonarodzeniowych.

Pan Burmistrz na początku sesji zdał relację ze swojej pracy, mówiąc o: udziale w szkoleniu „Zielone mosty Narwi”, wpłynięciu raportu Wód Polskich oraz konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko planowanego zakładu „lakiery do paznokci” na ul. Elektronowej, wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko zakładu produktów betonowych (po zakładzie Instal w Starych Pieścirogach) – raport ten jest obecnie procedowany. Przeniesienia podziemnego zbiornika na propan butan (50 m3) na ul. Elektronowej. Budowie farmy fotowoltaicznej w Popowie Borowym na działce nr 34 o mocy > 3 MW. Wpłynięciu uwag do MPZP w Jaskółowie od sześciu podmiotów. Burmistrz poinformował również o trwających pracach budowy kanalizacji w Nasielsku oraz ul. Słonecznej oraz budowie sali gimnastycznej w Popowie Borowym. Burmistrz przekazał informację, że trwają prace w UM nad kartą seniora, która uprawniałaby do zniżek na zakupy oraz usługi. Na koniec Burmistrz poinformował o przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenia z dofinansowania sprzętu OSP za 2018 r.

Czy wśród 6 pism jest pismo od p. Weredy i czy wniesione przez niego uwagi zostaną uwzględnione – takie pytanie p.Burmistrzowi zadał radny Rodryg Czyż. Burmistrz odpowiedział, że takie pismo z uwagami od inwestora wpłynęło, ale jego uwagi nie będą uwzględnione. Dodał, że część uwag od innych podmiotów będzie uwzględniona.

Na temat uwag dotyczących MPZP wypowiedział się p. Tracz ze stowarzyszenia „Aktywny i Czysty Nasielsk”. Zapytał p. Burmistrza, dlaczego stowarzyszenie nie otrzymało kserokopii złożonych uwag w trybie dostępu do informacji publicznej. Pan Tracz nie rozumie skąd taki problem i niechęć pracowników UM na skserowanie kilku stron i wyznaczenie terminu do uzyskania informacji do dwóch miesięcy, zwłaszcza, że bez trudu otrzymaliśmy informację w tym samym trybie od wójta Wieliszewa. Złożone przez gminę Wieliszew uwagi, pokrywają się z uwagami złożonymi przez nasze stowarzyszenie.Burmistrz odpowiedział, że uwagi będą zamieszczone na stronie internetowej UM. Pan Tracz dopytał również dlaczego Burmistrz Nasielska odpowiada na swojej stronie słowami „odpowiadając na zarzuty”. Stowarzyszenie „Aktywny i Czysty Nasielsk” wspiera UM i Burmistrza. Chcemy, aby Burmistrz stanowczo działał, tak jak informacja na zamieszczonym banerze przed UM, że wyraża pan stanowczy sprzeciw przeciwko ZZO Jaskółowo. Celem stowarzyszenia jest również wspieranie Radę w oparciu o wiedzę planistów, którzy z nami współpracują, tak aby Radę merytorycznie przygotować do dyskusji. Pan Tracz dopytał również o geodetów, którzy w dniu 17.12.2018 r. mieli wykonywać czynności na działkach w Jaskółowie, a ich nie było. Pan Ruszkowski odpowiedział, że geodeci nie dotarli i sąd przesunął termin (nie wiemy jeszcze na kiedy). Burmistrz nie znał dokładnie udzielonej wypowiedzi w Internecie (pismo Burmistrz podpisał osobiście – autor) i o wyjaśnienie poprosił p.Jadzię (pisownia oryginalna). Pani Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, że Burmistrz nie miał obowiązku powiadamiania prokuratury, ale Burmistrz również nie miał wiedzy na temat, że decyzja jest procedowana u Marszałka. Burmistrz otrzymał tylko decyzję Marszałka do wiadomości bez załącznika, ponieważ nie był stroną. Pani Kierownik przekazała, że w obecnej sytuacji Burmistrz nie może być stronniczy i jako przykład podała skargę inwestora, która jest w SKO, a odnosząca się do samorządu gminy Nasielsk, że wypowiada się jednoznacznie (stronniczo). Po wypowiedzi p. kierownik głos zabrał jeszcze raz p. Tracz, który wskazał na fakt posiadania wszelkich informacji przez Burmistrza po tym jak stowarzyszenie złożyło informację do pana Burmistrza wraz z opinią prawną o możliwości popełnienia przestępstwa. Pan Tracz odniósł się również do kwestii ewentualnego odszkodowania. Przypomniał Burmistrzowi, że wielokrotnie mówił, że gmina nie będzie musiała płacić odszkodowania z tytułu wprowadzonego MPZP. Marcin Tracz przypomniał słowa Ministra Środowiska p. Kowalczyka, które padły na marszu w Nasielsku, że jeżeli wprowadzony MPZP wejdzie w życie, to inwestor będzie mógł domagać się odszkodowania. W sprawie uwag do planu zabrał głos radny Świderski, wypowiadając się jako przewodniczący komisji, która będzie rozpatrywała uwagi odrzucone przez Burmistrza i być może wtedy zapadną decyzje, aby te uwagi uwzględnić w planie. Stwierdził, że Rada będzie procedowała nad planem zgodnie z regulaminem i ostatnim jego etapem będzie rozpatrzenie uwag.

Z mieszkańców głos zabrał Jarosław Ruciński. Zadał pytanie Burmistrzowi dlaczego została zmieniona konstrukcja dachu sali w Popowie Borowym, a także przypomniał pytanie byłego radnego p. Ostaszewskiego jaki był koszt pierwotnego planu i ile kosztował projekt zamienny. Zadał również pytanie skarbnikowi czy już policzył kwotę uzyskanego dofinansowania 25 mln zł. Ostatnie pytanie dotyczyło odbioru śmieci i czy mieszkańcy mogą liczyć na bonifikatę, jeśli usługa nie została zrealizowana. Pan Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie zmiana konstrukcji dachu wynika z projektu zamiennego, ale obiecał że sprawdzi dokładnie tę informację. Kwestia śmieci to jest ogromny problem naszej gminy. Z uwagi na błąd, który jest w uchwale Marszałka Województwa Mazowieckiego, instalacja w Ciechanowie nie chce od nas odebrać śmieci. Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców przyjdzie do UM z wnioskiem o zapłatę za nieodebrane śmieci, to oczywiście UM zapłaci. Temat odbioru śmieci, a także jego usprawnienia i uszczelnienia został kontynuowany przez pana Józefa Zawadzkiego. Pan Józef podał przykład z innej gminy gdzie mieszkańcy zużyty popiół oddają w oddzielnych pojemnikach. Zapytał również czy mieszkańcy korzystający z gazu mogą liczyć na bonifikatę w kosztach za odpady. Burmistrz odpowiedział, że przyjęty system segregacji w gminie Nasielsk opiera się na deklaracji z podziałem na odpady segregowane, do których namawiam wszystkich mieszkańców oraz niesegregowane, które będą coraz droższe. Burmistrz dodał, że pomysł z dodatkowym pojemnikiem zostanie rozważony w UM. W temacie odbioru odpadów zabrał głos radny Andrzej Pacocha. Stwierdził, że ta sama firma, która odbiera odpady w Nasielsku również obsługuje gminę Winnica i tam nie ma problemu z wywozem śmieci.

Sołtys Jaskółowa poparła wniosek, wielokrotnie składany przez mieszkańców do Burmistrza o spotkanie w sprawie MPZP. Pani Nowosielska poruszyła również problem rejestracji do przychodni zdrowia w Nasielsku, a także braku dyżuru pediatry w godzinach popołudniowych. Odpowiedź padła od pana Lubienieckiego, który poinformował, że od nowego roku będzie zatrudniony pediatra w wymiarze pełnego etatu jako trzeci lekarz, a także będzie możliwość zapisywania się do lekarza drogą elektroniczną.

Zorganizowanie spotkania w sprawie MPZM dla Jaskółowa zadeklarował radny Świderski. Stwierdził, że jako przewodniczący komisji infrastruktury, gdzie trafią uwagi do MPZP, planuje zaprosić szerokie grono: wszystkich radnych, wszystkich autorów uwag do planu, Burmistrza i kierowników wydziałów oraz projektantów. Będziemy dyskutować nad uwagami, których nie uwzględnił Burmistrz, ale nie na zasadzie udowadniania sobie racji, tylko pochylimy się nad istotnym wpływem uwag na plan.

Radny Fronczak podjął temat zmiany właścicieli działki, na którym była termoliza (piroliza). Jego zdaniem warto tym tematem się zainteresować co nowi właściciele chcą tam otworzyć. Burmistrz odpowiedział, że chce zmienić cały plan na tym terenie, tak aby ograniczał przemysł uciążliwy. W obecnej chwili pracujemy nad rozeznaniem cenowym w celu określenia kosztów zmiany planu.

Następnie Rada przystąpiła do przyjęcia kilku uchwał, z których najważniejsze dotyczyły prognozy finansowej, uchwały budżetowej, programu rządowego „posiłek w szkole na lata 2019-2023” oraz programu niskiej emisji dla gminy Nasielsk.

Głos w sprawie uchwał związanych z budżetem głos zabrało czterech radnych: Czyż, Pacocha, Fronczak i Domała.

Odpowiadając na jedno z pytań p. Czyża, dotyczącej zwiększenia pozyskania środków w wieloletniej prognozie finansowej skarbnik gminy Nasielsk dodał, że od 6-7 lat podatki w naszej gminie są na takim samym poziomie, a inflacja idzie w górę. Wpływy z podatków to większe wpływy do budżetu, ale to radni o ich wysokości decydują. Radny Czyż dopytał o projekty, które już długo leżą w szufladach naszej gminy, a które nie są uwzględnione w planie finansowym przygotowanym przez Burmistrza. Pytał: czy to oznacza, że projekty te odkładamy do archiwum? Burmistrz odpowiedział, że nie i o ile będzie taka możliwość, to będzie składał wniosek o przesunięcie środków. Następne pytanie p. Czyża dotyczyło remontu domu nauczyciela, na który jest przeznaczona kwota 700 tys. zł. Czy na ten remont został przygotowany wniosek o dofinansowanie? Burmistrz odpowiedział, że na chwilą obecną wniosek taki nie został przygotowany, ponieważ najpierw musimy wpisać udział własny do budżetu, a dopiero później aplikować o środki zewnętrzne. Dodał, że w chwili obecnej nie ma naboru na takie inwestycje, a dokumentację projektową już mamy – co prawda jest ona już dosyć stara (od 2014r), ale nadal aktualna. W odpowiedzi radny Czyż stwierdził, że przygotowanie wniosku na dofinansowanie, to nie jest kwestia jednego miesiąca. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania z zewnątrz, to remont domu nauczyciela gmina zrealizuje w 100% ze środków własnych. W ubiegłym roku była możliwość pozyskania środków zewnętrznych na rewitalizację, ale gmina nie skorzystała z tej drogi. Czy nie powinniśmy w takim razie zastanowić się nad rozlokowaniem środków w budżecie na takie inwestycje, na które można uzyskać dofinansowanie? Zdaniem p. Czyża szkoda jest wydawać pieniądze na realizację posiłkując się tylko i wyłącznie budżetem gminy. Radnego Czyża poparł radny Pacocha, który zaproponował, aby inwestycje gminy były planowane dużo wcześniej z wyprzedzeniem kilkuletnim.

Radny Pacocha poruszył kwestię zwiększenia o 2 mln zł wydatków w budżecie na oświatę. Pytał, do których szkół najwięcej gmina dołoży? Odpowiedź pana skarbnika, że kwota ta wynika z arkusza kalkulacyjnego nie przekonała pana radnego. Pan radny pytał również Burmistrza czy są już wyznaczone odcinki dróg przeznaczone na modernizację. Burmistrz odpowiedział, że nie. Radny Pacocha zadał jeszcze pytanie: na jakie lata jest przewidziane zrobienie kanalizacji całościowej w Nasielsku. Burmistrz odpowiedział, że gmina ma przygotowaną dokumentację na pozostałą cześć miasta, ale nie jest w stanie odpowiedzieć, w którym roku może to się zakończyć.

Radny Fronczak przedstawił problem istniejący od wielu lat dotyczący przebudowy ul. Przytorowej. Zapytał pana Burmistrza, dlaczego ta inwestycja nie została uwzględniona w projekcie. Burmistrz odpowiedział, że zamierza problem dojazdu do posesji w pasie należącym do kolei rozwiązać kompleksowo i bezkosztowo poprzez wystąpienie do sądu o zasiedzenie i przejęcie gruntów, a nie korzystać z przepisów specustawy.

Radny Domała zapytał o zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek OSP. Stwierdził, że w marcu zostaną złożone do Burmistrza potrzeby od jednostek OSP. Burmistrz odpowiedział, że jeżeli takie potrzeby zostaną zgłoszone, to będzie wnioskował o przesunięcie środków z budżetu.

Pan Tracz wyraził swoje obawy, że nie znalazły się w budżecie środki przewidziane na ścieżkę rowerową, której uchwała czeka na zrealizowanie przez Burmistrza od poprzedniej kadencji (ścieżka rowerowa prowadząca do ZZO Jaskółowo, która miała przyczynić się do zablokowania planowanej inwestycji – autor).

Ostatecznie budżet został przyjęty 11 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się od głosu (radni: Czyż, Pietras, Pacocha). Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie budżetu, który jego zdaniem ma wiele wyzwań, ale powinien przynieść satysfakcję mieszkańcom i radnym.

Kolejną uchwałą, która spowodowała dłuższą dyskusję był „Program niskiej emisji dla gminy Nasielsk”. Kilka pytań zadał radny Świderski: Czy w ciągu roku gmina będzie w stanie wymienić zapisane w programie 200 kotłów? Czy gmina ma takie moce przerobowe? Pan radny przytoczył dane z dotychczasowej wymiany. W 2016 wymieniono – 13 kotłów, a w 2017 – 33 kotły. Czy program przewiduje oprócz wymiany na kocioł gazowy, biomasę czy pompę ciepła, również wymianę na kocioł węglowy o wyższej klasie? Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Środowiska. Gmina Nasielsk znalazła się niestety w grupie 96 gmin na 314, które są objęte programem niskiej emisji oraz zostaliśmy zobligowani przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do zmniejszenia pyłów PM 2,5 i PM 10. Są określone terminy na wymianę kotłów przez mieszkańców. Dotychczasowy koszt, który musiał ponieść mieszkaniec w związku z wymianą pieca kształtował się na poziomie 1000 zł, ale jak słusznie zauważył pan radny, tylko niewielka ich ilość została wymieniona. Pani Szymańska dodała, że będą kontrole, które zweryfikują wymianę tzw. kopciuchów. Program zakłada również wymianę pieca na węglowy o wyższych parametrach, spełniających normy eksploatacyjne (5 klasy). Pani kierownik zachęca do kontaktu bezpośrednio z WIOŚ, ponieważ pracują tam osoby, które będą mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania, a my z uwagi na to, że nie jest to nasz program, być może na nie wszystkie pytania będziemy mogli odpowiedzieć. Poza tym wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną. Pan Świderski zaproponował Burmistrzowi, aby zaangażował się – zgodnie z założeniami programu – w debatę ze spółką gazową. Pan radny podał przykład kilku miejscowości z naszej gminy, które chcą przyłączyć się do gazociągu, niestety bezskutecznie. Burmistrz odpowiedział, że jest częstym gościem w Ciechanowie i niestety decyduje tu aspekt ekonomiczny. Im więcej chętnych, tym większe możliwości uzyskania zgody na budowę gazociągu. Obecnie UM rozwiązuje problem gazyfikacji na Starych Pieścirogach, które otworzą drogę na dalsze miejscowości. Radny Sawicki stwierdził, że osobiście powiadamiał mieszkańców, że jest możliwość przyłączenia się Starych Pieścirogów do instalacji gazowej od strony Kosewy. Niestety napotkaliśmy problemy ze strony zakładu. Pan Burmistrz obiecał, że sprawdzi tę informację.

Radny Czyż wyraził swoje obawy co do spełnienia norm programu niskiej emisji, motywując to swoimi wyliczeniami. Podkreślił, że ten program powinniśmy realizować rok do roku. Musimy już dziś wziąć się do pracy, ponieważ jeżeli będziemy dalej propagować ochronę środowiska jak do tej pory to robimy i czekać na mieszkańców, aż sami do nas przyjdą, to nie zrealizujemy tego planu. Powinniśmy wyjść z informacją do mieszkańców, że pyły PM 10 i PM 2,5 są śmiertelnie niebezpieczne dla nas. Zapytał również o jeden z wymogów programu, którym jest sprzątanie ulic na mokro. Czy ZGKiM zakupiło jakiś sprzęt żeby ten zapis realizować? Odpowiedzi udzieliła pani kierownik ZGKiM, że w chwili obecnej nie ma takiego pojazdu. Pan Czyż zaproponował, aby dokonać zakupu takiego pojazdu. Dodał, że wielu mieszkańców jest zdegustowanych widokiem naszych ulic. A sprzątanie ulic tylko po zimie i to przez brygady wyposażone w łopaty nie powinno mieć miejsca w XXI wieku. Radny Świderski poparł wypowiedź przedmówcy dodając, że mielibyśmy dwa w jednym: czyste ulice i zrealizowalibyśmy plan. Pan Ruszkowski odpowiedział, że mieliśmy sprzęt, który przez poprzednika został sprzedany (p.Arciszewski – autor). Rozmawiałem z panią kierownik w ubiegłym roku (w 2017 r.) o bilansie potrzeb zakupu, ale nie wiem czy to rozeznanie zrobiła. Burmistrz dodał, że ma również problem z podpisaniem porozumienia sieci dróg, które nie stanowią własności gminy.

W temacie pyłów PM głos zabrał Marcin Tracz, który powiadomił Burmistrza, radnych i mieszkańców, że stowarzyszenie „Aktywny i Czysty Nasielsk” zamontowało czujniki, które monitorują jakość powietrza w naszej gminie i niestety normy są bardzo przekroczone.

W końcowej dyskusji podczas wolnych wniosków, głos zabrał radny Czyż. Pytania dotyczyły: Czy inspektor nadzorujący budowę sali sportowej w Popowie Borowym nadal pełnić będzie swoją funkcję? Czy powstał kosztorys naprawczy budowanej sali? Czy prawdą jest, że pan Krawiec będzie finansował prace naprawcze z własnego budżetu, a nie ubezpieczyciel? Czy sprawa niespełnienia norm okien w budowanej sali została już wyjaśniona? Pan Burmistrz odpowiedział, że pan Krawiec zadeklarował, że poniesie pełne koszty naprawy. Natomiast inspektor zostaje – dodał Burmistrz. Nie kryjąc zdziwienia głos zabrał radny Świderski, który przypomniał słowa Burmistrza z poprzednich sesji, na których informował radnych, że inspektor został zwolniony. Pan Ruszkowski odpowiedział, że pomimo próby zwolnienia inspektora, musieliśmy po konsultacji z biurem prawnym, które stwierdziło, że nie możemy tego pana zwolnić, odstąpić od naszej decyzji. Na dalsze pytania odpowiedział p.Kasiak. Został wymieniony wkład szybowy i dołączony certyfikat. Wina powstała z winy producenta. Projektant dostarczył kosztorys naprawczy, którego wartość wynosi 70 tys. zł. Radny Czyż odniósł się do tej kwoty i powiedział, że jest ona zadziwiająco niska przy całej inwestycji, a prace naprawcze wymagają nakładów finansowych. Jeśli pan Krawiec będzie ponosił koszty z własnego budżetu, to jestem pełen obaw co do rzetelności wykonania tych prac – dodał. Pan Pacocha przekazał Burmistrzowi informację, którą uzyskał od kilku mieszkańców, że firma Deta Company nie płaci swoim podwykonawcom. Czy pan Burmistrz miał wcześniej takie sygnały. Burmistrz odpowiedział, że nie. Pan Świderski uzupełnił, że rozumie w takim razie, że pan Burmistrz sprawdzi tę informację czy jest ona prawdziwa, czy też nie. Ostatnie kilka pytań było zadanych przez radnego Czyża; Czy kwestia nasadzeń na rondo została już rozwiązana? Kto zajmuje się administracją podwórka Nivea i dlaczego tam nie ma zamontowanej furtki? Burmistrz odpowiedział, że nasadzenia na rondzie nie były jeszcze przez UM rozpatrywane, a zarządzaniem podwórkiem Nivea zajmuje się ZGKiM. Pani kierownik Rutkowska stwierdziła, że furtka jest systematycznie niszczona i obecnie znajduje się w naprawie.

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

List otwarty w sprawie sesji nadzwyczajnej w Nasielsku

Z przykrością i ogromnym zdziwieniem przyjęliśmy fakt powołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku już w najbliższy wtorek 22 stycznia 2019r. w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa. Czy coś wydarzyło się nadzwyczajnego o czym mieszkańcy nie wiedzą? A może trzeba jak najszybciej „przenieść” problem poza gminę?

Jeśli Rada Miejska w Nasielsku przyjmie plan w obecnym brzmieniu, to za niewystarczającą jakość opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego solidarnie będą odpowiadali Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Naczelnik Wydziału Bożena Strzelecka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Radni Rady Miejskiej w Nasielsku głosujący za przyjęciem planu w obecnej formie. W przypadku gdy inwestor wygra sprawę w sądzie o uchylenie ww. planu to odpowiedzialni za to będą wyżej wymienieni.

Pośpiech w przypadku planu, który zawiera szereg błędów zgłoszonych przez Wójta gminy Wieliszew, mieszkańców gminy Nasielsk oraz Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk w konsultacji z uprawnionymi planistami jest działaniem niekorzystnym dla mieszkańców całej gminy. Naszym celem nie powinno być uchwalenie jak najszybciej złego planu zagospodarowania, a uchwalenie możliwie najlepszego planu zagospodarowania aby chronił mieszkańców przed niekorzystną inwestycją w długim okresie.

APELUJEMY do Pana Przewodniczącego i Radnych gminy Nasielsk o przesunięcie terminu sesji tak, aby specjaliści od planu zagospodarowania mogli dokładnie i bez błędów przygotować plan zagospodarowania dla Jaskółowa. Procedura przygotowywania planu już trwa od wielu miesięcy i nie ma potrzeby przyspieszania jego uchwalania ponieważ terminy w tej sprawie nie są tak istotne co jakość opracowania. Radni też muszą mieć czas zapoznać się z tematem.

APELUJEMY także o powołanie niezależnych planistów i przeprocesowanie całego planu, aby nie zawierał żadnych błędów czy chociażby wątpliwości.

Uchwalenie planu w obecnym kształcie nie jest dobrą decyzją dla mieszkańców i dla naszej gminy.

List Otwarty Burmistrz Nasielsk Wysypisko Jaskółowo
List Otwarty Burmistrz Nasielsk Wysypisko Jaskółowo