Lekcja historii – plan dla Nasielska

Poczuliśmy się dotknięci wypowiedzią UM w Nasielsku, która sugeruje, że wywieraliśmy naciski na radnych, żeby nie uchwalać Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Jaskółowa. UM w Nasielsku chyba traktuje nas jako grupę chcących powstania wysypiska. Nie jest to prawdą. Monitorujemy i informujemy mieszkańców na bieżąco jak wygląda sytuacja, a w odpowiedzi UM informuje mieszkańców o uchwalonym planie, pokazując Stowarzyszenie w złym świetle.

Wyrok WSA w sprawie unieważnienia planu dla Nasielska

Lekcja historii – w 2010r. Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła MPZP (Uchwała Nr XLVI/330/10) dla Miasta Nasielsk przygotowany pod nadzorem ówczesnego kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego pana B. Ruszkowskiego. Kontrola prawna Wojewody przebiegła bez żadnych uwag, a mimo to… wyrokiem Sądu IV SA/Wa 2322/16 unieważniono uchwałę. Morał? Uchwalony i zatwierdzony MPZP może być unieważniony przez Sąd.

Unieważniony plan przez WSA dla Nasielska

Dlatego jako Stowarzyszenie chcieliśmy aby plan został dopracowany i nie był uchwalany w zbędnym pośpiechu (zgłoszono ponad 100 uwag, te zgłoszone przez nasze Stowarzyszenie pokryły się ze zgłoszonymi przez Wójta Wieliszewa). Jako Stowarzyszenie nigdy nie próbowaliśmy powstrzymać uchwalenia MPZP. Liczymy, że ten uchwalony będzie wystarczająco dobry dla mieszkańców.

W załączeniu wyrok WSA, unieważniony MPZP dla Nasielska oraz pismo Stowarzyszenia do Rady Miejskiej w Nasielsku, aby opracować możliwie najlepszy MPZP bez zbędnego pośpiechu.

Jednocześnie jeszcze raz dziękujemy mec. Karolowi Podgórnemu i Adamowi Mikuckiemu za wsparcie mieszkańców w temacie wysypiska.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Zamiejscowe posiedzenie Sądu w Jaskółowie

W dniu 9 maja na terenie wsi Jaskółowo odbyło się zamiejscowe posiedzenie Sądu w Pułtusku dotyczące dostępu do drogi gminnej dla Inwestora ZZO Jaskółowo, w której uczestniczyli m.in. pracownicy UM w Nasielsku oraz przedstawiciel kancelarii prawnej obsługującej gminę. Obecny był również geodeta reprezentujący Inwestora oraz biegły geodeta wyznaczony przez sąd.

Zamiejscowe posiedzenie Sądu w Pułtusku we wsi Jaskółowo

W piśmie do Burmistrza Nasielska Inwestor napisał, że w przypadku uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Jaskółowo będzie domagał się odszkodowania w wysokości 50 milionów PLN.

Aczkolwiek postępowanie przed Sądem w Pułtusku może sugerować, że inwestor nie złożył broni i nadal dąży do wybudowania największego wysypiska w Polsce.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

V sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – część 3

„Rząd ogłosił program na drogi lokalne. Czy nie możemy wystąpić o dofinansowanie?” – Kordowski Dariusz

V sesja była również okazją do zaprzysiężenia nowo wybranego radnego pana Marcina Szarszewskiego, który jak większość radnych był aktywny w zadawaniu pytań. Pan radny poruszył m.in. kwestię rozbudowy gazociągu i możliwości zorganizowania spotkania z mieszkańcami, aby poinformować ich o szczegółach.
Radny Sawicki odpowiedział, że spotkanie z mieszkańcami jest już zaplanowane na przełomie kwietnia i maja. Zainteresowanie mieszkańców możliwością podłączenia jest jednak bardzo małe. Na 40 wniosków, które pan radny osobiście przekazał mieszkańcom, zostały złożone tylko 3.

Pytania radnego Czyża

Pytania na V sesji Rady Miejskiego do Burmistrza Nasielska

Radny Rodryg Czyż pytał o zakup stołów do teqball w Nasielsku, które pojawiły się w budżecie. Interesowało go czy będziemy uczyć młodzież nowej dyscypliny sportowej, kto wskazał lokalizację do ich montażu i czy pan Listkiewicz jest ambasadorem firmy, którą reklamuje.
Pan Lubieniecki odpowiedział, że pan Listkiewicz jest ambasadorem firmy, ale czy nie może pełnić tej funkcji? Pan skarbnik gminy uzupełnił, że gmina chce zakupić dwa stoły, które po wskazaniu lokalizacji przez pana Prusinowskiego, zostaną zamontowane na stadionie miejskim. Pan Listkiewicz i jego syn, w ramach zakupu, zobowiązali się do zorganizowania turnieju z udziałem gwiazd, którego głównym celem jest reklama tego sportu.

Kolejne pytania pana Czyża dotyczyły możliwości wcześniejszego przekazania sprawozdania burmistrza do radnych w celu zapoznania przed sesją. Burmistrz odpowiedział, że dzień przed sesją informacja taka zostanie radnym przekazana.

„Na komisji infrastruktury pan burmistrz odpowiedział mi, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku nie mogą kontrolować przestrzegania przepisów, do których miałby być zatrudniony strażnik miejski. Przepisy ustawy o ochronie środowiska zezwalają podejmować kontrole również przez pracowników wydziału środowiska. Rozumiem, że nie taka powinna być odpowiedź z pana strony” – kontynuował pan Czyż.
Pan Burmistrz odpowiedział, że pracownik nie ma możliwości nakładania mandatów w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska. Strażnik Miejski taką możliwość ma, które byłyby dochodem gminy. Obecnie wszystkie sprawy kierujemy do policji, a nie zawsze policja te sprawy podejmuje.

Radny Czyż chciał się także dowiedzieć czy projektując przedszkole był pomysł, aby przenieść do tego budynku urzędników. Czy burmistrz nie powinien wystąpić o zmianę użytkowania przedszkola?
W przedszkolu były zaprojektowane pomieszczenia biurowe, które dały możliwość przeniesienia CUW. Nie trzeba tam robić dodatkowych uzgodnień – brzmiała odpowiedź.

Kolejna nurtująca kwestia dotyczyła tego, jakie są przyczyny, że UM nie może zwolnić pana Mendalki z funkcji inspektora nadzoru budowlanego sali w Popowie Borowym? Pan Czyż, przypomniał że pan Mendalka dokonał nieprawidłowego wpisu do dziennika budowy i był jedną z osób, która przyczyniła się do 8 miesięcznego opóźnienia terminu oddania sali. Sytuacja tej sali była bliska katastrofy budowlanej i czy to nie są wystarczające argumenty, aby zwolnić tego pana z pełnionej funkcji? Przy wydanej opinii, o którą pytał pan Mikucki w sprawie okna widnieje pieczątka i podpis pana Mendalki. Pan Czyż stwierdził, że w jego ocenie pan Mendalka stracił zaufanie.
Odpowiedź otrzymana: były próby odwołania pana Mendalki, który jednak odwołał się od tej decyzji. Nasza kancelaria prawna doszła do wniosku, że nie ma podstaw prawnych, aby obciążyć winą inspektora nadzoru za błędy projektowe.

W budżecie pojawiła się kwota 1 mln zł na wynagrodzenia dla urzędników UM. Czy w tej kwocie znajdują się nowe etaty? Jaki podział tej kwoty zastosował burmistrz? Pan burmistrz stwierdził, że pan Wójciak – obecny rzecznik zatrudniony jako pomoc administracyjna jest sprawdzany na tej funkcji, czy będzie pan sprawdzał również inne osoby?
Burmistrz odparł, że w sprawie podwyżek dla pracowników urzędu będzie decydował osobiście kto i ile dostaje. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to W UM nie ma stanowiska rzecznika i nie będzie. Natomiast burmistrz chciałby stworzyć 2-3 osobowy referat odpowiedzialny za jak najszerszy kontakt, który miałby formę pisemną. W jego ocenie zabrakło tego elementu w poprzedniej kadencji. W UM w ciągu roku na stażach przebywa około 20 osób, a i tak na końcu wszystkie osoby muszą stanąć do konkursu.

Pan Czyż poprosił także, aby UM przygotował kosztorys wykupu działek, o które w imieniu mieszkańców prosiła pani Modzelewska. Okazuje się, że wyliczenia wykupu działek przy ul. POW zostaną przygotowane i przedstawione na komisji.

Pan Czyż zgodził się z argumentami mieszkańców wsi Psucin odnośnie chlewni. Gdyby ta chlewnia była gdzieś na obrzeżach wsi, to może tego problemu by nie było…

Kolejną sprawą, jaką poruszył radny Czyż była prośba do burmistrza o niefundowanie mieszkańcom inwestycji, które szkodzą. Wszyscy chcemy, aby mieszkańcy się u nas osiedlali i płacili podatki. Natomiast w zakładzie rozlewni lakierów oprócz tego, że pracownicy by płacili podatki, to nie wiadomo czy firma z obcym kapitałem ponosiłaby podatki w naszej gminie. Pan radny zapytał również o kwotę 50 tys. zł przewidzianą w budżecie na dzienniki elektroniczne. Czy jest ona wystarczająca, aby dzienniki od września ruszyły we wszystkich szkołach. Odpowiedź brzmiała, że dzienniki elektroniczne w szkołach w tej kwocie na pewno ruszą.

Radny Czyż w imieniu mieszkańców ulic: Wyszyńskiego, Tuwima i Bajkowej, podziękował za wybudowane przejście dla pieszych przy SP1. Pan burmistrz podziękował również mieszkańcowi gminy Nasielsk, który udostępnił pas drogowy, dzięki któremu możliwe było wybudowanie przejścia dla pieszych przy SP1.

Jaskółowo i ścieżka rowerowa

Radny Dłutowski podziękował radnym, którzy byli na sesji i zagłosowali za planem dla wsi Jaskółowo. Ponadto zapytał pana burmistrza czy UM będzie składał wniosek na dofinansowanie na ścieżkę rowerową w związku z przeznaczeniem kwoty 70 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jeżeli pojawi się nabór na ścieżkę rowerową, poprzez gminę Winnica, będziemy aplikować o środki zewnętrzne. Również na teren, który jest obecnie omawiany w sprawie przejęcia od Pniewa do Stacji.

Radny Domała

Radny Domała, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i wsparcia finansowego dla walczącego z chorobą chłopca Wiktora. Zebrano kwotę 33813,88 zł przy wydatkach kosztów imprezy tylko 183 zł.
Pytania radnego Domały do burmistrza dotyczyły: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat skweru Jana Pawła II, wsparcia ze strony UM w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Młynarskiej, problemów ze stojącą wodą po wylaniu asfaltu na ul. Składowej, wyznaczenia chodników do remontu, w tym jednego z najbardziej uczęszczanych – koło Guliwera, zamontowania koszy w Nasielsku, których według radnego jest deficyt. W budżecie jest kwota 250 tys. zł na plac zabaw, czy jest już wybrana lokalizacja na ten plac? Czy są uzasadnione obawy rodziców z Popowa Borowego, że szkoła zostanie zamknięta? Ostatnim tematem, który poruszył pan radny Domała, było lodowisko. Mieszkańcy Nasielska korzystają z lodowisk w innych miejscowościach. Czy jest szansa na dofinansowanie na ten cel?
Pan Burmistrz Nasielska odpowiedział, że propozycję projektantów przedstawi do konsultacji mieszkańców. Na przejściu dla pieszych przy ul. Młynarskiej, będzie zamontowane dodatkowe oświetlenie. Temat stojącej wody na ul. Składowej zostanie skontrolowany. Chodników zniszczonych w Nasielsku mamy dużo: ul. Warszawska, Kościelna, Folwark. Kosze, jak co roku, ZGKiM dostawia w miejsca potrzebne. Lokalizacja placu zabaw nie jest jeszcze wybrana. Z uwagi na złą jakość powietrza, teren przy drodze wojewódzkiej nie za bardzo nam odpowiada i w tym temacie trwają rozmowy ze spółdzielnią. Żadna szkoła podczas kadencji obecnego burmistrza nie zostanie zlikwidowana, natomiast musimy rozpocząć prace nad obwodami, aby dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki. Temat lodowiska jest coraz częściej poruszany i będziemy musieli na ten temat rozmawiać.

Radny Fronczak dopytał burmistrza o spotkanie z wicewojewodą sprawie terenów przy kolejce oraz o tereny w Siennicy, które były skierowane od mieszkańców w formie wniosków i petycji. Radny Fronczak, poprosił również burmistrza o sprostowanie i wyjaśnienie mieszkańcom, że naliczone kwoty podatków nie są efektem ich podniesienia przez radę miejską.
Pan Burmistrz Nasielska odpowiedział, że po rozmowie z wicewojewodą, sytuacja terenów przytorowych ruszyła. Zwiększony podatek wynika z aktualizacji dokonanej przez powiat. I rzeczywiście są przypadki zwiększenia bardzo dużych kwot np. z 60 do 115 tys.

Radny Świderski, podziękował burmistrzowi i pani kierownik Strzeleckiej za bezbłędną procedurę przygotowania MPZP dla Jaskółowa. Pan radny zapytał również o zagrożenia dla uczniów, zwłaszcza tych przystępujących do egzaminów, wynikające z planowanego strajku nauczycieli. Pan radny, zwrócił się do mieszkańców z apelem, aby składali wnioski o przyłącze gazowe. Czym więcej takich wniosków, tym większa szansa na dołączenie budynków do gazu. Miejscowość Cegielnia Psucka, pomimo złożonych wniosków nie zmieściła się w limicie i gazu nie ma.
Pan Burmistrz odpowiedział, że wszystkie szkoły z naszej gminy przystąpiły do strajku. Przedszkola będą pracować. Zapewnił, że będziemy szukać rozwiązań, aby dzieci i młodzież były ze strony samorządu zabezpieczone.

Lodowisko w Nasielsku?

Radny Kordowski zaproponował połączenie projektu lodowiska z projektem boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Nasielsku. Pan radny zapytał również o sytuację projektowanego ronda przy stacji Orlen oraz na możliwość skorzystania z dofinansowania z programu rządowego w sprawie dróg lokalnych. Pan Kordowski zaproponował zrobienie małej obwodnicy, obejmującej ul. Dębową do Podmiejskiej.
Pan Burmistrz odpowiedział, że powstanie ronda na Pniewie jest kwestią kilku miesięcy, natomiast to przy stacji Orlen jest w dalszym ciągu w fazie projektowania.

Radny Sawicki zapytał pana Burmistrza Nasielska o możliwość dofinansowania karty seniora na linię podmiejską oraz zaapelował o halę sportową w swoim okręgu. Pan Burmistrz odpowiedział, że jest możliwość dofinansowania, a w okresie wakacyjnym również do Borkowa.

Radny Pacocha przyłączył się do prośby mieszkańców z ul. Owocowej w sprawie montażu słupów oświetleniowych. Pan radny zwrócił również uwagę na problemy, które mogą wystąpić w przypadku nie odebrania kanalizacji, a podłączenia się do niej przez mieszkańców.
Pan Burmistrz odpowiedział, że musimy policzyć koszty latarni. Na budowę oświetlenia przy rondzie jest przewidziana kwota 124 tys. Dopiero po sprawdzeniu kanalizacji możemy podpiąć mieszkańców.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

V sesja rady miejskiej w Nasielsku – zapytania mieszkańców

„Ludzie sami o siebie nie dbają i dopóki nie będzie odpowiednich przepisów, to nieczystości płynne będą wylewane. Często wracam późno z pracy i wiem jaki jest smród na wsi – sołtys Siennicy Mirosław Stelmach

V sesja rady miejskiej w Nasielsku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa

Adam Mikucki zapytał burmistrza o wydawane warunki zabudowy i kontynuację planu dla Jaskółowa etap 2. Kolejne pytanie dotyczyło budowanej sali sportowej w Popowie Borowym i Budach Siennickich: przekroczonych wartości cieplnych na 1 okno oraz braku informacji na tablicy informacyjnej o nowym inspektorze nadzoru. „Dwa miesiące temu zgłaszałem uwagi panu Kasiakowi w sprawie sali w Budach Siennickich, od tego czasu nic się nie dzieje”. Trzecie pytanie dotyczyło podjętej kontroli w stosunku do pana Mikuckiego. „Dlaczego burmistrz Nasielska dopytuje sąsiednie gminy na mój temat?”. W ostatnim pytaniu pan Mikucki zapytał burmistrza, dlaczego nie informuje społeczeństwa o umorzonych śledztwach lub tych, które są wszczęte w stosunku do urzędników?

Pan Ruszkowski odpowiedział, że warunki zabudowy, po uprzednim zawieszeniu są teraz wydawane, a drugi etap jest w trakcie procedowania. W sprawie okien inspektor nadzoru pisemnie poinformował, że zgodnie z załączonym certyfikatem są one poprawnie zamontowane. Osoby, które przebywają na terenie Nasielska są również sprawdzane gdzie składają deklaracje w sprawie odpadów. Uwagi do sali w Budach Siennickich – zarówno pani dyrektor jak i mieszkańców – zostały zgłoszone. Prace naprawcze będą realizowane w okresie ferii i wakacji w ramach gwarancji. Natomiast sala w Popowie Borowym zgodnie z projektem naprawczym jest wykonywana, a przed oddaniem do użytku zostanie dokładnie skontrolowana. Inspektor zostanie dopisany do tablicy. W sprawie prowadzonych śledztw burmistrz odpowiedział, że są prowadzone sprawy w sprawie decyzji lokalizacji celu publicznego, a drugiej sprawy nie pamięta o co chodziło.

Pytania Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Pytania do burmistrza ze stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk zadał Robert Sierzputowski. Dotyczyły one finansów i czystości gminy. W nawiązaniu do słów pana Ruszkowskiego z kampanii wyborczej o „zintensyfikowaniu pozyskiwania funduszy zewnętrznych”, pan Sierzputowski zapytał na ile inwestycji z tegorocznego budżetu zostało złożone zapotrzebowanie o środki zewnętrzne. Drugie pytanie również związane z deklaracją wyborczą dotyczyło wniosków, jakie wyciągnął pan burmistrz z nadzoru nad inwestycjami gminy przez podległych pracowników, aby mieszkańcy nie musieli poświęcać swojego wolnego czasu i sprawdzać prac UM. W kolejnym pytaniu pan Sierzputowski zapytał burmistrza czy jest możliwość zaangażowania biura prawnego, do opiniowania pism skierowanych od mieszkańców. Pan Sierzputowski poprosił również pana Ruszkowskiego o rozważenie możliwości opiniowania decyzji wydawanych przez burmistrza Nasielska. W tym punkcie przytoczona została decyzja lokalizacyjna dla Jaskółowa, która nie była opiniowana przez prawników. Konsekwencją jej wydania może być kamień zawieszony u szyi naszej gminy w przypadku zasądzenia przez sąd odszkodowania w kwocie 50 mln zł dla inwestora. W tej sprawie jest również prowadzone śledztwo w prokuraturze. „Być może można byłoby tego uniknąć, gdyby decyzja ta była skonsultowana z prawnikami” – dodał pan Sierzputowski. „Dlaczego spółka Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe przynosi stratę i dlaczego od wielu lat ta spółka, w której gmina ma 100% udziału nie buduje” – to kolejne pytanie zadane przez p. Sierzputowskiego. Kolejne pytanie dotyczyło posiadanego certyfikatu jakości UM i nie przestrzegania przez wszystkie wydziały obowiązujących norm np. nie umieszczania w stopce pism autorów. Również w sprawie jakości i komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a urzędem padło pytanie o zakaz udzielania informacji, który otrzymał pan Wójciak. „Czy UM jest instytucją publiczną i czy ma problem z przekazywaniem informacji kto umieścił komentarz?”. Pan Sierzputowski zapytał „Czy pan Wójciak jest zatrudniony w UM w ramach konkursu czy jest to efekt podziękowań dla tego pana za pomoc w kampanii wyborczej?”. W kolejnym pytaniu pan Sierzputowski nawiązał do dzienników elektronicznych. „Kiedy, za jaką sumę i czy we wszystkich szkołach naszej gminy będą wprowadzone?”. Ostatnie pytanie dotyczyło czystości naszej gminy. Pan Sierzputowski przypomniał słowa, które powiedział kilka dni wcześniej na komisji infrastruktury: „moglibyśmy ubiegać się o miano najbrudniejszej gminy w Polsce”. Korzystając z obecności radnych oraz sołtysów z gminy Nasielsk, zaapelował abyśmy wspólnymi siłami podjęli działania, których celem jest czystość naszej gminy. Przyłączmy się do akcji organizowanej przez UM z okazji Dni Ziemi i wysprzątajmy naszą gminę.

Pan burmistrz odpowiedział, że wnioski na dofinansowanie zostały złożone na „Dom Nauczyciela” i Nunę. Z uwagi na to, iż UM nie ma specjalistów z każdej dziedziny, wybierani do nadzoru są inspektorzy z doświadczeniem. Teraz przy wszystkich decyzjach i umowach musi być podpis zaopiniowania przez biuro prawne. Burmistrz poinformował, że pilnuje aby każdy wydział w stopce umieszczał adnotacje kto te pismo sporządził. Jeżeli są uwagi, to proszę je zgłaszać. Natomiast nie ma zakazu udzielania informacji kto przygotował daną odpowiedź. Każdy wydział przygotowuje odpowiedzi dla mieszkańców, które powinny być ścisłe. „W przypadku pytań trudnych, chcę aby odpowiedź była udzielona pisemnie” – dodał burmistrz. Pan Wójciak jest zatrudniony jako pomoc administracyjna w ramach biura pracy. Jeżeli ten pan będzie się sprawdzał, to po trzech miesiącach konkurs zostanie ogłoszony. Dzienniki elektroniczne (Vulcan) będą we wszystkich szkołach od nowego roku szkolnego. NBM jeżeli nie będzie budowało, to na utrzymaniu nieruchomości będzie wykazywało straty. NBM ma przygotowany projekt, który chciałby jak najszybciej na ul. Płońskiej wybudować. „Więcej własnych terenów nie mamy” – uzupełnił burmistrz. Odnosząc się do porządków w gminie, pan burmistrz podziękował sołtysom za ich pomoc, którzy w ciszy i w spokoju, dbają o porządek na terenach gminnych.

Pan Bogdan Ziemiecki sołtys wsi Dębinki odpowiedział, że my, nasze pokolenie gminy nie zaśmiecamy. My ją sprzątamy, a młodzież jadąc samochodem wyrzuca do rowów śmieci. Natomiast sołtys Siennicy, pan Stelmach stwierdził, że ludzie sami o siebie nie dbają i dopóki nie będzie odpowiednich przepisów, to nieczystości płynne będą wylewane. „Często wracam późno z pracy i wiem jaki jest smród na wsi” – dodał pan Stelmach.
Pan inspektor Leszczyński dodał, że jest możliwość zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa związanych z nielegalnymi wysypiskami lub paleniem śmieci w piecach. Zgłoszenie to jest anonimowe, a policja dopilnuje, aby ta sprawa była rozwiązana do końca. Mapa ta będzie przydatna podczas akcji sprzątania gminy Nasielsk.

Przedłużenie ulic w Nasielsku

Pani Wanda Modzelewska w imieniu mieszkańców – właścicieli 17 działek, zwróciła się z ponowną prośbą o przedłużenie ulic Broniewskiego – Tuwima – Poniatowskiego – do ulicy 11-go Listopada. Temat tych działek był poruszany dwa lata temu z panami: Ruszkowskim i Lubienieckim. Przypomniała, że teren ten był przewidziany na ciąg dróg w unieważnionym trzy lata temu MPZP. Rozbudowa w tym kierunku spowodowała napływ nowych mieszkańców, którzy poprzez podatki powiększyliby budżet naszej gminy. Działki usytuowane w środku miasta nie są wykorzystywane ani na cele rolnicze ani budowlane. „Głosowaliśmy na państwa z wiarą, że zrozumiecie i poprzecie nasze potrzeby” – dodała pani Modzelewska.

Pan Burmistrz odpowiedział, że aby przejąć te działki zgodnie z prawem trzeba skorzystać ze specustawy. Konieczna jest również zmiana w budżecie. „Być może kawałkami trzeba będzie tę drogę wykupywać” – zakończył pan Ruszkowski.

2 x 39 DJP czyli hodowla trzody chlewnej pod Nasielskiem

Pani Sucharzewska, przybliżyła temat, o którym mieszkańcy Psucina dowiedzieli się kilka dni temu. „Z ujęć wodnych z naszego terenu korzysta kilka sołectw. Czy pan burmistrz wydając decyzję o warunkach zabudowy wziął pod uwagę skumulowane oddziaływanie na środowisko? Inwestycja polegająca na budowie chlewni trzody chlewnej jest zlokalizowana na dwóch działkach położonych obok siebie. Czy złożenie warunków na 40 DJP (jednostka przeliczeniowa inwentarza – autor) nie była ominięciem prawa, tym bardziej, że wcześniej był składany wniosek na 60 DJP, a wtedy są już wymagane dodatkowe zezwolenia” – dopytywała pani Sucharzewska. „Czy przy wydaniu decyzji została wzięta pod uwagę wystarczająca ilość ziemi, którą inwestorzy posiadają? Czy pan burmistrz wziął pod uwagę pozwy do sądu związane ze spadkiem wartości nieruchomości. Teren, na który wydana jest decyzja nie ma drogi dojazdowej? Którędy mają iść transporty” – dopytywała pana Smarzewska.
Marcin Tracz zapytał czy prawo zabrania, aby Wydział Środowiska sprawdził czy ta inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko i ujęcie wody lub skonsultować to np. z RDOŚ? „Sprawa ta jest kolejną, w której brak jest uregulowań w MPZP. Czy UM przygotowuje kolejne miejscowe plany dla naszej gminy” – dopytał pan Tracz.

Bogdan Ziemiecki ze wsi Dębinki zapytał gdzie w takim razie mamy budować chlewnię jak nie na wsi? „Powinniśmy wspierać takich ludzi, którzy chcą otwierać taką produkcję” – dodał. Odpowiadając panu Ziemieckiemu, mieszkanka wsi Psucina pani Strzelczak, zaproponowała, że niech chlewnia powstanie na wsi u pana Ziemieckiego. Pani Strzelczak podkreśliła, że wieś niech będzie wsią z zapachami, które ona pamięta. „Budowana chlewnia w środku wsi będzie zmorą dla mieszkańców, którzy mają rację, że protestują” – zakończyła.

W imieniu burmistrza odpowiedzi udzieliła pani Strzelecka. Zostały złożone wnioski o warunki zabudowy przez dwóch oddzielnych inwestorów, na dwie oddzielne działki. Strony postępowania zostały powiadomione, a decyzje wydane zgodnie z obowiązującym prawem. W tym przypadku nie ma powiązania technologicznego, a tylko w takim przypadku bierze się pod uwagę całe oddziaływanie.
„Samymi planami nie rozwiążemy problemu. W naszej gminie mamy nadwyżkę działek budowlanych, a ich wprowadzenie może uderzyć w samych mieszkańców, ponieważ okaże się że 20% działek budowlanych będzie skasowana” – powiedział pan Ruszkowski.

Oświetlenie na Ogrodowej

Pani Pietrzak z ul. Owocowej dopytywała burmistrza o montaż oświetlenia. Otrzymana odpowiedź o możliwości zamontowania 1 lampy na tej ulicy jest nie satysfakcjonująca. Na tej ulicy są schadzki młodzieży, która spożywa alkohol. Z tego powodu jest tam niebezpiecznie. Montaż 2-3 lamp by w zupełności wystarczył.
Pan Lubieniecki odpowiedział, że osobiście przejeżdżał tą ulicą. „Burmistrz dołoży 2-3 lampy to nie jest tak dużo” – odpowiedział Przewodniczący.

Lisy na ul. Owocowej

Problem lisów na ul. Owocowej został podniesiony na sesji przez panią Katarzynę Stasiak – „Na tej ulicy mieszka dużo dzieci. Nie ma również oświetlenia i z powodu min. lisów boimy się wypuszczać z domów nasze dzieci”.
W imieniu burmistrza odpowiedzi udzieliła pani Szymańska. Wydział Środowiska jedynie może wnioskować o zwiększenie liczby odstrzałów tych zwierząt. Natomiast w teren zabudowany żaden myśliwy nie przyjdzie. Pani Szymańska zaapelowała, aby nie zostawiać jedzenia na zewnątrz, bo lisy w jakimś celu przychodzą.

Ekoaktywny nie na stronie UM w Nasielsku

Pan Tracz zapytał dlaczego UM, pomimo wielokrotnych próśb, nie udostępnił na swojej stronie informacji o programie „Ekoaktywni” Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk. Jest to program skierowany do młodzieży z gminy Nasielsk.
Burmistrz odpowiedział, że jest bardzo dużo osób, które chcą zamieszczać informacje na naszych stronach. Jeżeli UM publikuje informacje od innych podmiotów to tylko te, które współfinansuje np. mural guzikowy.

Nasielski cmentarz

Robert Siwy mieszkaniec Nasielska zapytał radnego Brodowskiego o jego plany dotyczące lokalizacji nasielskiego cmentarza. „Czy podjął pan w tym zakresie jakieś działania i czy wybrał pan lokalizację?”. Natomiast pana burmistrza pan Siwy, zapytał czy w UM są prowadzone jakieś prace związane z budową nowego cmentarza. Jarosław Ruciński w tym samym temacie dopytał burmistrza czy będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami.
Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma żadnych sformalizowanych działań w tym zakresie. Na pewno trzeba będzie przystąpić do opracowania studium i planu, aby znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązania, ponieważ cmentarz w Nasielsku, który obsługuje trzy parafie ma ograniczone już możliwości. Pan radny Brodowski, odpowiedział że kadencja jest długa i w którymś momencie na pewno temat zostanie podjęty. Aby sprawę cmentarza przedstawiać medialnie jest jeszcze za wcześnie.

Różności mieszkańca Nasielska

Jarosław Ruciński, mieszkaniec Nasielska zapytał pana burmistrza o zasadność i poniesione koszty użycia beczkowozu w celu wysprzątania jednej z ulic w Nasielsku. Pan Ruciński zapytał również o pomysły burmistrza na rozwiązanie i walkę ze smogiem w Nasielsku. „Czy nie warto byłoby zamontować czujnik na UM, aby nas informował o nieprzewidzianych skutkach budowanego zakładu konfekcjonowania lakierów na ul. Elektronowej oraz zamontować sieć czujników miejskich informujących o jakości powietrza, tak jak robią to inne gminy” – dopytywała pan Ruciński. Kolejne pytania dotyczyły remontu placu Nivea i przeciwdziałaniu libacji alkoholowych na tym placu. Pan Ruciński zapytał również pana burmistrza o pomysł dla młodzieży, aby mogła spędzać swój wolny czas. „Kiedy zacznie się praca na ul. Leśnej, jakie będzie przeznaczenie budynku „Domu Nauczyciela” oraz kto formalnie odpowiada za wpisy UM na FB?” – to były ostatnie pytania pana Rucińskiego.
Burmistrz odpowiedział, że ul. Leśna w tym roku będzie realizowana. ZGKiM przygotuje podwórko Nivea, aby dzieci mogły bawić się tam bezpiecznie. Natomiast w okolicach podwórka, na wniosek komendanta policji są wprowadzone dodatkowe patrole. „Od ilości zamontowanych czujników, jakość powietrza nam się nie poprawi. W celu poprawy jakości powietrza zakupię zamiatarkę. Zbierane są również deklaracje chętnych do podłączenia sieci gazowej. Natomiast Francuzi najprawdopodobniej się wycofali ze swojej inwestycji – nie wiem z jakich powodów” – zakończył pan burmistrz.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

V sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyjątkowo przedstawiamy sesję Rady Powiatu, w której działo się dużo spraw dotyczących Nasielska.

„Pan Burmistrz Ruszkowski, wyraża wolę zawarcia porozumienia ze Starostwem i z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, w zakresie przejęcia tych obowiązków, w taki sposób żebyśmy dodatkowo, ponad to, co zarządcy po zimowym okresie uprzątną, mogli wykonywać prace porządkowe w trakcie całego roku”. Radosław Kasiak

V sesja Rady Powiatu, odbyła się w dniu 14.03.2019 r, w której uczestniczyło 14 radnych. Na początku sesji Starosta Powiatu pan Kapusta, poinformował Radę o wpłynięciu pisma od radnego Kasiaka, o treści: „Zgłaszam rezygnację z funkcji członka zarządu powiatu nowodworskiego z bardzo ważnych powodów osobistych. Radosław Kasiak”.

Pan Starosta zaproponował pana Bernarda Muchę, na zwolnione przez radnego Kasiaka stanowisko w zarządzie powiatu. Przybliżając dokonania nowego kandydata, p. Kapusta powiedział, że p. Mucha jest znanym samorządowcem, pełnił przez wiele lat funkcję Burmistrza miasta Nasielska, a także pełnił wiele funkcji dyrektorskich w instytucjach państwowych i samorządowych.

W związku ze złożoną rezygnacją przez p. Kasiaka oraz propozycją powołania na etatowego członka zarządu pana Muchę, porządek obrad został rozszerzony o dwa projekty uchwał.

Przewodniczący Rady Powiatu, pan Szmytkowki, poddał pod głosowanie pierwszy z nich, w którym radni przyjęli rezygnację z funkcji członka zarządu powiatu nowodworskiego pana Kasiaka. Natomiast przed głosowaniem nad drugą uchwałą w sprawie powołania etatowego członka zarządu, p. Bernarda Muchę, który nie posiada mandatu radnego, w ramach protestu, radni opozycyjni wyrazili swój sprzeciw poprzez opuszczenie obrad.

Po krótkiej przerwie, związaną z opuszczeniem obrad przez część radnych, obrady wznowiono, ale z uwagi na brak kworum nie podejmowano żadnych uchwał.

Sprawy różne na sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim

W sprawach różnych głos zabrał Adam Mikucki. Przedstawił się zebranym jako aktywny działacz przeciwko powstaniu wysypiska. Wyjaśnił, że mieszka w okolicach Jaskółowa, a jego dom jest położony zaledwie kilkaset metrów od planowanego wysypiska. Pan Adam, poprosił pana Starostę o wyjaśnienie, dlaczego nie otrzymał w trybie dostępu do informacji publicznej, dokumentacji hydrologicznej złożonej przez inwestora dla planowanego ZZO w Jaskółowie. Pan Adam wyjaśnił, że sytuacja jest dla niego o tyle niezrozumiała, że 9 miesięcy wcześniej składał taką samą prośbę do Starosty i dokumentację otrzymał. Nastąpiła zmiana na stanowisku Starosty, ale nie słyszał, aby przez ten czas zmieniła się ustawa w zakresie dostępu do informacji publicznej. Pan Mikucki dodał, że dokumentacja, o którą wnioskował nie jest potrzebna do żadnych celów politycznych. Chcę jedynie zobaczyć co inwestor dalej planuje, ponieważ ta inwestycja nie jest jeszcze zakończona, a inwestor domaga się 50 mln zł. odszkodowania z gminy Nasielsk. Pan Starosta poprosił pana Adama do swojego gabinetu po sesji, aby wyjaśnić tę sprawę.

Droga powiatowa ul.POW w Nasielsku

Droga powiatowa ul.POW w Nasielsku

Kolejny temat, który poruszył na sesji pan Mikucki dotyczył czystości w Nasielsku. Pan Adam wyjaśnił, że na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, na zapytanie jednego z radnych o czystość w naszym mieście, pan Burmistrz Ruszkowski wyjaśnił, że ma problem z podpisaniem porozumienia z zarządcami dróg min. ze Starostą. Pan Mikucki zapytał: jaki to jest problem i czy w ogóle były próby podpisania porozumienia, zwłaszcza, że Nasielsk ma w zarządzie powiatu trzech członków zarządu. Pan Kasiak poprawił wypowiedź p. Mikuckiego mówiąc, że Nasielsk ma dwóch członków zarządu.

Droga powiatowa ul. Młynarska w Nasielsku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach porządek na przystankach komunikacyjnych należy do zadań gminy, bez względu gdzie są one położone.

Droga powiatowa ul. Młynarska w Nasielsku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach porządek na przystankach komunikacyjnych należy do zadań gminy, bez względu gdzie są one położone.

Starosta, pan Kapusta odpowiedział, że powiat sprząta swoje ulice. Zadanie to jest w zakresie naszych obowiązków, z których nikt nie jest w stanie nas zwolnić. Nie jest nam potrzebne żadne porozumienie. Natomiast, być może Burmistrz Nasielska wyraził chęć, że on to zadanie wykona, ale ja na ten temat nic nie wiem.

W sprawie sprzątania ulic w gminie Nasielsk, głos zabrał radny Kasiak. Temat sprzątania ulic w Nasielsku zawsze jest podejmowany. W tej chwili nie zakończył się jeszcze sezon zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Z tego co mi wiadomo żaden zarządca przed zakończeniem zimowego okresu nie rozpoczyna sprzątania ulic. Co roku takie sprzątanie się odbywa w Nasielsku. Na drogach gminnych robi to gmina, na drogach powiatowych i wojewódzkich, robią to wykonawcy z ramienia zarządców dróg. Zawsze tak się odbywało i w tym roku też tak będzie.

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, którego Kierownikiem jest pan Radosław Kasiak w imieniu Burmistrza Nasielska sprawuje nadzór nad drogami gminnymi na terenie miasta Nasielsk. Jednostką wykonującą zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, którego Kierownikiem jest pan Radosław Kasiak w imieniu Burmistrza Nasielska sprawuje nadzór nad drogami gminnymi na terenie miasta Nasielsk. Jednostką wykonującą zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Natomiast Pan Burmistrz Ruszkowski, wyraża wolę zawarcia porozumienia ze Starostwem i z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, w zakresie przejęcia tych obowiązków, w taki sposób żebyśmy dodatkowo, ponad to, co zarządcy po zimowym okresie uprzątną, mogli wykonywać prace porządkowe w trakcie całego roku. Na koniec p. Kasiak zaapelował o cierpliwość, aby Urząd Miejski w Nasielsk mógł swoje zadanie wykonać.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Wszczęto śledztwo w sprawie nadużycia władzy przez urzędników UM Nasielsk

Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia władzy przez urzędników UM Nasielsk

Mieszkańcy z okolic Jaskółowa poinformowali, że w związku z wydaniem decyzji lokalizacyjnej dla ZZO Jaskółowo zostało wszczęte śledztwo w sprawie nadużycia władzy przez urzędników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Natomiast Inwestor planowanego największego wysypiska w Polsce – ZZO Jaskółowo złożył w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim dokumentację geologiczno-inżynierską. Temat powstania wysypiska jeszcze nie jest zakończony a inwestor być może będzie walczył w sądzie o uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa.

Więcej informacji na grupie Stop Wysypisku w Jaskółowie koło Nasielska na Facebooku.

Czy stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk blokowało MPZP dla Jaskółowa?

Stop dla wysypiska w Jaskółowie

Takie drobne uzupełnienie informacji dot. ogłoszenia MPZP dla Jaskółowa w kontekście niezrozumienia, dziwnych komentarzy, często z fake kont na Fb, etc.

Nie wszyscy mają świadomość jak mogą potoczyć się dalsze losy dot. ZZO Jaskólowo, więc postaramy się pomóc i wyjaśnić.

Wiemy, że wygodnie pisać na Fb „hahaha”, ale trzeba sobie zdać sprawę, że sprawa nie jest taka prosta, że można ograniczyć się do komentarzy w takim stylu.

A wręcz niemerytoryczne komentarze w tym tonie mogą mocno szkodzić sprawie i demotywować osoby, które mają ochotę wspierać Urząd Miejski w Nasielsku jak i inne organy władzy samorządowej i centralnej. Czy na pewno Wam nasielszczanie o to chodzi? Jeszcze niedawno przedstawiciele UM w Nasielsku (w tym Burmistrz Ruszkowski) mówili, że w tej sprawie nie da się już nic zrobić a zabezpieczenia są z górnej półki (wypowiedzi z marca 2018).

Fakty

To do czego dążyło Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk to możliwie najlepszy plan zagospodarowania przestrzennego. Trzeba pamiętać, że samo ogłoszenie planu przestrzennego przez Wojewodę nie stanowi potwierdzenia, że plan jest na tyle dobry, że obroni się w Sądzie. Pośpiech w tym wypadku nie był wskazany. Z resztą działania Stowarzyszenia czy Wójta Wieliszewa były słuszne i część uwag została uwzględniona.

W historii Nasielska był już przypadek, że pomimo ogłoszenia MPZP przez Wojewodę Sąd uchylił tenże plan. Poniżej link do wyroku WSA:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F9D83237F

Historia ZZO Jaskółowo jeszcze nie jest zakończona

Nie bez powodu inwestor nie złożył broni i dostarczył w zeszłym tygodniu nowy komplet dokumentów do Starostwa w Nowym Dworze Mazowieckim. Historia ZZO Jaskółowo jeszcze nie jest zakończona.

Natomiast wszyscy liczymy, że plan jest na tyle dobry, że ewentualnie obroni się przed Sądem. I mamy nadzieję, że tym razem się nie przeliczymy. Bo będzie źle…

Pozdrawiamy
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

PS. I nadal podtrzymujemy, że największe podziękowania należą się panu Adamowi Mikuckiemu i mec. Podgórnemu ponieważ propozycja opracowania MPZP dla Jaskółowa wyszła od nich w beznadziejnej dla mieszkańców gminy Nasielsk sytuacji.

Wojewoda ogłosił miejscowy plan zagospodarowania dla Jaskółowa!

Niezmiernie cieszymy się, że wspólnymi siłami udało się przygotować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, który Wojewoda Mazowiecki ogłosił bez żadnych uwag. W chwili obecnej plan zabezpiecza mieszkańców gminy Nasielsk i okolic przed powstaniem ZZO Jaskółowo.

Ogłoszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa przez Wojewodę

Niemniej chcemy poinformować mieszkańców, że do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęły niedawno kolejne dokumenty Inwestora ZZO Jaskółowo. Inwestor nie składa jeszcze broni, a w temacie powstania największego wysypiska w Polsce może wydarzyć się jeszcze kilka scenariuszy. Jako Stowarzyszenie będziemy na bieżąco monitorować sytuację.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja IV sesji gminy Nasielsk – uchwalenie MPZP dla Jaskółowa

„Chciałbym podziękować wszystkim autorom uwag – poza inwestorem, który miał inne oczekiwania – dziękuję za poświęcony czas, za trud i wysiłek. To dzięki wam, ten plan po uwzględnieniu uwag jest na takim poziomie, że w mojej opinii zasługuje na to aby nie przedstawić go kolejnemu planiście, ale przedstawić go osobie, która decyduje o jego ważności lub nie – mam tu na myśli Wojewodę” – Mirosław Świderski

Wniesionych uwag do planu było 113 przez 6 podmiotów (wójt Wieliszewa, pełnomocnik inwestora ZZO Jaskółowo, stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk oraz trzy osoby prywatne). Burmistrz uwzględnił 37 uwag, 7 w części, a nad pozostałymi 69 uwagami, które szczegółowo były omawiane w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia komisji infrastruktury głosowała rada, która uwzględniła dodatkowo 6.

IV sesja gminy Nasielsk / Uchwalenie planu zagospodarowania MPZP Jaskółowo

IV sesja, zwołana na wniosek Burmistrza odbyła się 22.01.2019 r., przy obecności 12 radnych (nieobecni radni: Czyż i Domała). Głównym tematem było głosowanie nad uwagami, które nie były uwzględnione przez burmistrza, a po ich przyjęciu lub nie rada, zagłosowała nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo gmina Nasielsk etap 1. Głosy radnych były w znacznej większości przypadków podzielone przy czym w jednej grupie głosowali radni: Pacocha i Pietras, a w drugiej tej decydującej o przyjęciu lub odrzuceniu uwagi i w konsekwencji uchwaleniu planu pozostali radni. Poza tą uchwałą rada głosowała nad zmianą uchwały dotyczącą budżetu na 2019 r., Zmiana ta, jak wyjaśnił skarbnik gminy miała charakter kosmetyczny. (Z powodu błędu na wniosek RIO przesunięto środki między rezerwami ogólną i celową).

Przed rozpoczęciem procedowania uwag, radny Pacocha złożył wniosek o możliwość wypowiedzenia się w sprawie MPZP przez mieszkańców. Po krótkiej wymianie zdań pomiędzy burmistrzem i przewodniczącym rady i przerzucaniu się odpowiedzialnością, czy dopuścić do głosu mieszkańców, z prawnego punktu widzenia wyjaśnił mecenas uczestniczący w sesji mówiąc, że plan miejscowy jest taką samą uchwałą, jak każda inna uchwała rady miejskiej. W ramach procedowania nad uchwałą jest przewidziany czas na dyskusję i w ramach tej dyskusji zabierać mogą głos zarówno radni jak i inne osoby, którym przewodniczący udzieli głosu.

W dyskusji nad głosowanymi uwagami podniesiono tematy dotyczące: przedłożenia i wyłożenia uzasadnienia do wglądu – zdaniem prawnika nie ma takiego obowiązku. Mieszkańcy również chcieli, aby w planie zaakcentować zapis „znacząco oddziaływać na środowisko” – zdaniem planisty, który po raz kolejny wyjaśnił radnym, że taki zapis spowodowałby ograniczenia min. działalności rolnej, a zakład, o którym jest mowa zawsze znacząco kwalifikuje się do oddziaływania na środowisko i nie ma ryzyka, że trzeba to doprecyzować w przepisach planu. Poza tym na terenach rolnych nie ma zgody na zabudowę, więc nie mógłby powstać tego typu zakład. Powołując się na opinię prof. Sadurskiego, która została zamówiona na zlecenie gminy Nasielsk, a z której wynika, że na terenie objętym planem znajduje się podziemny zbiornik wodny, mieszkańcy chcieli, aby taki zapis pojawił się w planie. Planista sporządzający plan odpowiedział, że ujawnia się w planie udokumentowane zbiorniki w celu ich ochrony, a pan mecenas dodał, że udokumentowanie powinno mieć charakter prawny, a tego nie ma, nawet gdy przywołaną opinię robił autorytet. Radny Swiderski wypowiadając się na temat tego zbiornika stwierdził, że w dniu dzisiejszym nie mamy innej możliwości jak nieuwzględnienie tej uwagi, bo nie ma takiego zbiornika w studium. Być może w przyszłości trzeba będzie uwzględnić ten zbiornik w studium, a następnie w planie. Ostatnia dyskusja dotyczyła przywołanego wyroku NSA przez mieszkańca dotyczącego zerowej stawki renty planistycznej. Planista z Urzędu wyjaśnił, że rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie firmy wykonującej plan wskazał, że nie będzie wzrostu wartości nieruchomości, a opłata planistyczna zostanie naliczona wówczas jeżeli w ciągu pięciu lat inwestor sprzeda nieruchomość, a nastąpi przy tym wzrost wartości nieruchomości. Wskazane w planie tereny są tożsame z dotychczasowym użytkowaniem i nie ma możliwości, aby wartość tych nieruchomości wzrosła.

IV sesja gminy Nasielsk / Uchwalenie planu zagospodarowania MPZP Jaskółowo

Na koniec sesji w sprawie wymienionych wkładów szybowych w budowanej sali sportowej w Popowie Borowym głos zabrał Adam Mikucki, prosząc Burmistrza o interwencję i dopilnowanie, aby wkłady te były zgodne z umową. Z posiadanych przez p. Mikuckiego certyfikatów jeden wkład szybowy, o którym informował radę i burmistrza na sesji w listopadzie został wymieniony, a drugi nie, ponieważ inspektor nadzoru inwestorskiego p. Mendalka stwierdził, że jest to nieznaczne przekroczenie.

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Manipulacja Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Rozumiałbym postawę UM, Burmistrza i urzędnika, który pisał to oświadczenie gdyby chodziło o jakieś ich wewnętrzne interesy, ale grupa mieszkańców protestuje od wiosny, pomimo słów Burmistrza, że już nic się nie da zrobić, pomimo jego słów, że instalacja jest z górnej półki i nie zagraża sąsiednim działkom, pomimo, że zmienił w pewnym momencie zdanie i był już bardziej przeciw, a nawet wyraził swój sprzeciw w postaci wywieszenia baneru, to MY mieszkańcy mówimy NIE! Krzyczymy NIE!

Panie Burmistrzu ma Pan odwagę patrzeć nam mieszkańcom prosto w oczy. Pan wiedzę o planowanym ZZO Jaskółowo miał od wielu lat. Radni prawdopodobnie też, ale oficjalnie przewodniczący rady odpowiedział mi na piśmie, że rada dowiedziała się o planowanym zakładzie dopiero na wiosnę 2018 r. Wcześniej cisza! Nic! Żadnych pytań radni z lat 2012-2018 nie mieli!

Teraz jest czas na uchwalenie dobrego planu. Nikt nie chce, aby go nie uchwalać. Nikt nie chce, aby zaprzestać prac. Nikt nie chce zmieniać kierunku prac. Ale nie manipulujcie ludźmi. Nie manipulujcie radnymi, którzy powinni w ciszy zastanowić się nad odpowiedzialnością. Pytanie pana Świderskiego dotyczyło uchwalenia planu, ale po uwzględnieniu uwag. Obaj planiści byli zgodni, że trzeba go uchwalić. Obaj byli pewni, że inwestor go zaskarży do sądu. To komu na tym zależy, aby ten plan w takiej formie, z uwagami, które według mnie są kosmetyczne, poddać pod ocenę sądu? Komu?

Manipulacja Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Fragment nagrania z posiedzenia Komisji Infrastruktury w Nasielsku

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk