Zapraszamy do projektu Ekoaktywni – razem dla Nasielska

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież w wieku 13-19 lat do udziału w ciekawym, nowatorskim projekcie „Ekoaktywni – razem dla Nasielska”, zakładającym opracowanie wirtualnej mapy turystycznej naszej gminy na urządzenia mobilne. W czasie jego realizacji część zajęć będzie przeznaczona na uczestnictwo w wycieczkach terenowych, podczas których będziemy wytyczać szlaki, oznaczać i fotografować ciekawe miejsca, a część spotkań zajmie nam wspólne tworzenie aplikacji mobilnej i łączenie jej z danymi zebranymi podczas wycieczek.

Finalnie będziemy chcieli zorganizować imprezę np. bieg wyznaczonym przez nas szlakiem. Wszystko zależeć będzie od uczestników, którzy ze względu na wielopłaszczyznowość projektu powinni uczestniczyć w inicjatywie przez cały czas jej trwania. Organizatorzy zapewniają fachową opiekę instruktorów, sprzęt elektroniczny, poczęstunek i miłą atmosferę.

Najaktywniejsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu tabletu.

Nasielska wina Tuska

Budowa kanalizacji w Nasielsku

Kiedy w polskiej polityce dzieje się coś złego, złośliwi odpowiedzą, że to wszystko wina Tuska.
Kiedy mieszkańcy Nasielska zwracają się do naszych władz samorządowych z problemem brudu na ulicach czy skażonym odpadami z szamba terenie szkoły, w której przebywają dzieci, to Burmistrz Ruszkowski odpowiada, że to wina kanalizacji.

Czy możemy liczyć na władze, które skutecznie i z wyprzedzeniem będą działać dla dobra mieszkańców nie szukając usprawiedliwienia?

Komisja infrastruktury i pożytku publicznego a Straż Miejska w Nasielsku

część 2 – Straż Miejska w Nasielsku

Radaj Miejska w Nasielsku podejmie uchwałę o powołaniu Straży Miejskiej

Jednym z tematów podejmowanych na komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku, było podjęcie uchwały przez radnych komisji w sprawie utworzenia Straży Miejskiej. Pan Burmistrz poinformował radnych, że zatrudniona najprawdopodobniej na podstawie konkursu, będzie tylko jedna osoba z obowiązkami utrzymania czystości.

Powołanie Straży Miejskiej w Nasielsku

Pan Robert Sierzputowski zapytał pana Burmistrza skąd pomysł powołania Straży Miejskiej? Nie było takiego punktu w pańskim programie wyborczym, a wyborcy nie koniecznie mogą być zadowoleni z powołania straży w naszym mieście, zwłaszcza ci, którzy pamiętają poczynania poprzedniej straży. Poza tym czy zatrudniając strażnika z obowiązkami polegającymi na kontroli czystości, czy Burmistrz nie zawęża temu funkcjonariuszowi, obowiązków wynikających z ustawy o strażach gminnych? Czy jedna osoba będzie w stanie wykonywać należycie swoje obowiązki? Podczas urlopu lub zwolnienia lekarskiego strażnika, może się okazać, że mamy straż, ale której nie możemy użyć.

Pan Radny Świderski wyraził opinię, że jest za tym, aby osoba ta skupiła się głównie na pouczaniu, prewencji i uświadamianiu, a nie na wręczaniu mandatów.

Pan Burmistrz odpowiedział, że zdaje sobie sprawę, że jedna osoba nie zawsze będzie w pracy z uwagi np. na urlop. Jeżeli będzie pozytywny sygnał zwrotny od społeczeństwa, to być może rozważy możliwość poszerzenia tej liczby. Pan Ruszkowski dodał, że nie może ograniczyć strażnikowi obowiązków wynikających z ustawy, ale jego obowiązki polegające na kontroli: utrzymania czystości, foto pułapek, segregacji śmieci, spowodują, że nie będzie miał czasu na wykonywanie innych czynności.

Pan Radny Czyż (nie jest członkiem komisji infrastruktury) zapytał czy do tego, aby sprawdzić segregację śmieci, potrzebny jest strażnik miejski? Czy nie może tego robić pracownik miejski? Pan Burmistrz odpowiedział, że tak, tylko strażnik miejski, pracownicy nie mogą. Radni na komisji jednogłośnie przyjęli propozycję pana Burmistrza.

Ustawa o ochronie środowiska, art. 379

Szanowni Państwo jesteśmy jak najbardziej za tym, aby nasze miasto Nasielsk było czyste. Aby jak najwięcej osób paliło w piecach odpowiednim paliwem i śmieci trafiały posegregowane na wysypiska. Jesteśmy również za tym, aby administracja w naszym mieście działała w granicach i na podstawie prawa. Jeżeli już na samym początku informacja od pana Burmistrza, skierowana do radnych nie do końca jest prawdą, to zastanawia nas prawdziwa intencja powołania Straży Miejskiej w Nasielsku. Przepisy Ustawy o ochronie środowiska w art. 379, definiują podmioty, które mogą dokonywać kontroli w zakresie, o którym wspominał pan Ruszkowski są to zarówno pracownicy Referatu Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze straży miejskiej. Podmioty te mają takie same uprawnienia kontrolne. Z przepisów tych nie wynika, aby straż miejska miała przyznane dodatkowe uprawnienia. Z punktu widzenia fachowości ważna jest natomiast wykładnia resortu administracji, który wyjaśnia, że jeżeli organ (w tym przypadku Burmistrz), podejmuje działania w konkretnych sprawach, to musi zatrudniać pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie.

Wyrażamy nadzieję, że radni na czwartkowej sesji dopytają Pana Burmistrza o możliwości kontrolne wykonywane przez pracowników mu podległych. Czy ich wiedza i doświadczenie nie wystarczą, aby w imieniu Burmistrza sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Aktualizacja:
Z uwagi na brak opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji, projekt uchwały dotyczący utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku został zdjęty na wniosek Burmistrza z porządku obrad.

Komisja infrastruktury i pożytku publicznego w Nasielsku

część 1 – wnioski stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

W dniu 25.03.2019 r. odbyła się Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku. Podczas spotkania omawiane były min. wnioski naszego stowarzyszenia, które dotyczyły: 1. zamontowania czujników powietrza; 2. Oznakowania i doświetlenia przejść dla pieszych; 3. Kupna zamiatarki na mokro.

Jakość powietrza w Nasielsku

Bezpieczeństwo i czystość na drogach w Nasielsku

Przedstawiciel naszego stowarzyszenia Robert Sierzputowski, na prośbę przewodniczącego komisji pana Mirosława Swiderskiego, poinformował pana Burmistrza i radnych o odczytach pyłów PM 10 i PM 2,5 przez zamontowane w naszej gminie czujniki. Pan Robert wskazał również na pyły, które są przy drogach, pyły niewidzialne gołym okiem, które jednak podnoszone przez pojazdy, wszyscy mieszkańcy wdychamy. Ważne, abyśmy decydując się wyjść na zewnątrz, mieli możliwość zobaczenia na zamontowanym telebimie np. w centrum miasta lub na stronie UM, informacji o aktualnej jakości powietrza w naszym mieście. W tym momencie, to nie pomiar organoleptyczny, stosowany przez UM jest wyznacznikiem jakości powietrza, ale wyliczenia z tabel matematycznych, przeprowadzanych przez WIOŚ. Radny Pietras dodał, że miasto Legionowo zakupiło kilka czujników monitorujących jakość powietrza.

Bezpieczeństwo na drogach w Nasielsku

Odnośnie oznakowania przejść pieszych radny Świderski poinformował, że temat ten jest znany od dłuższego czasu. Pan Sierzputowski zapytał, Burmistrza i radnych, to dlaczego do dnia dzisiejszego problem ten nie został rozwiązany? Może warto pomyśleć o całościowym problemie i wskazać na miejsca, w których jest brak takich przejść lub oświetlenia. Warto opracować mapę drogową inwestycji i ją sukcesywnie realizować. Pan Burmistrz odpowiedział, że nie w każdym miejscu jest możliwość zamontowania przejść dla pieszych np. na łukach ulic. Burmistrz zadeklarował, że prace w tym temacie są już prowadzone. Być może będą polegały na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. O wynikach prac ma poinformować do września br.

Otrzymaliśmy bardzo miłą informację od pana Burmistrza, że już w miesiącu maju będzie zakupiona zamiatarka. Pan Burmistrz poinformował również, że do połowy kwietnia zostaną uprzątnięte drogi powiatowe, a do końca kwietnia drogi wojewódzkie.

Ciąg dalszy nastąpi…
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Czy w okolicy Nasielska jest planowana hodowla trzody chlewnej?

Hodowla trzody chlewnej

Zaniepokojeni mieszkańcy naszej gminy pytają Stowarzyszenie czy w okolicy Psucina jest planowana hodowla trzody chlewnej. W pierwszej kolejności zapytaliśmy radnego z tego okręgu Jana Lewandowskiego. Nie posiada aktualnie żadnych informacji w tej sprawie i obiecał poruszyć temat na najbliższych posiedzeniach komisji.

Uznaliśmy więc, że najlepiej jest zapytać kierownika Wydziału Ochrony Środowiska UM w Nasielsku, Panią Jadwigę Szymańską. Z informacji uzyskanych od Pani kierownik wiemy, że nie wpłynął do urzędu żaden wniosek o decyzję środowiskową, przy czym hodowla nie wymaga decyzji środowiskowej poniżej 60 DJP (jednostka liczebności zwierząt hodowlanych, dla knura współczynnik wynosi 0,4) na terenie niezabudowanym. Jeżeli zabudowa jest bliżej niż 100m to wydanie decyzji musi być już od 40 DJP.

V sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyjątkowo przedstawiamy sesję Rady Powiatu, w której działo się dużo spraw dotyczących Nasielska.

„Pan Burmistrz Ruszkowski, wyraża wolę zawarcia porozumienia ze Starostwem i z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, w zakresie przejęcia tych obowiązków, w taki sposób żebyśmy dodatkowo, ponad to, co zarządcy po zimowym okresie uprzątną, mogli wykonywać prace porządkowe w trakcie całego roku”. Radosław Kasiak

V sesja Rady Powiatu, odbyła się w dniu 14.03.2019 r, w której uczestniczyło 14 radnych. Na początku sesji Starosta Powiatu pan Kapusta, poinformował Radę o wpłynięciu pisma od radnego Kasiaka, o treści: „Zgłaszam rezygnację z funkcji członka zarządu powiatu nowodworskiego z bardzo ważnych powodów osobistych. Radosław Kasiak”.

Pan Starosta zaproponował pana Bernarda Muchę, na zwolnione przez radnego Kasiaka stanowisko w zarządzie powiatu. Przybliżając dokonania nowego kandydata, p. Kapusta powiedział, że p. Mucha jest znanym samorządowcem, pełnił przez wiele lat funkcję Burmistrza miasta Nasielska, a także pełnił wiele funkcji dyrektorskich w instytucjach państwowych i samorządowych.

W związku ze złożoną rezygnacją przez p. Kasiaka oraz propozycją powołania na etatowego członka zarządu pana Muchę, porządek obrad został rozszerzony o dwa projekty uchwał.

Przewodniczący Rady Powiatu, pan Szmytkowki, poddał pod głosowanie pierwszy z nich, w którym radni przyjęli rezygnację z funkcji członka zarządu powiatu nowodworskiego pana Kasiaka. Natomiast przed głosowaniem nad drugą uchwałą w sprawie powołania etatowego członka zarządu, p. Bernarda Muchę, który nie posiada mandatu radnego, w ramach protestu, radni opozycyjni wyrazili swój sprzeciw poprzez opuszczenie obrad.

Po krótkiej przerwie, związaną z opuszczeniem obrad przez część radnych, obrady wznowiono, ale z uwagi na brak kworum nie podejmowano żadnych uchwał.

Sprawy różne na sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim

W sprawach różnych głos zabrał Adam Mikucki. Przedstawił się zebranym jako aktywny działacz przeciwko powstaniu wysypiska. Wyjaśnił, że mieszka w okolicach Jaskółowa, a jego dom jest położony zaledwie kilkaset metrów od planowanego wysypiska. Pan Adam, poprosił pana Starostę o wyjaśnienie, dlaczego nie otrzymał w trybie dostępu do informacji publicznej, dokumentacji hydrologicznej złożonej przez inwestora dla planowanego ZZO w Jaskółowie. Pan Adam wyjaśnił, że sytuacja jest dla niego o tyle niezrozumiała, że 9 miesięcy wcześniej składał taką samą prośbę do Starosty i dokumentację otrzymał. Nastąpiła zmiana na stanowisku Starosty, ale nie słyszał, aby przez ten czas zmieniła się ustawa w zakresie dostępu do informacji publicznej. Pan Mikucki dodał, że dokumentacja, o którą wnioskował nie jest potrzebna do żadnych celów politycznych. Chcę jedynie zobaczyć co inwestor dalej planuje, ponieważ ta inwestycja nie jest jeszcze zakończona, a inwestor domaga się 50 mln zł. odszkodowania z gminy Nasielsk. Pan Starosta poprosił pana Adama do swojego gabinetu po sesji, aby wyjaśnić tę sprawę.

Droga powiatowa ul.POW w Nasielsku

Droga powiatowa ul.POW w Nasielsku

Kolejny temat, który poruszył na sesji pan Mikucki dotyczył czystości w Nasielsku. Pan Adam wyjaśnił, że na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, na zapytanie jednego z radnych o czystość w naszym mieście, pan Burmistrz Ruszkowski wyjaśnił, że ma problem z podpisaniem porozumienia z zarządcami dróg min. ze Starostą. Pan Mikucki zapytał: jaki to jest problem i czy w ogóle były próby podpisania porozumienia, zwłaszcza, że Nasielsk ma w zarządzie powiatu trzech członków zarządu. Pan Kasiak poprawił wypowiedź p. Mikuckiego mówiąc, że Nasielsk ma dwóch członków zarządu.

Droga powiatowa ul. Młynarska w Nasielsku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach porządek na przystankach komunikacyjnych należy do zadań gminy, bez względu gdzie są one położone.

Droga powiatowa ul. Młynarska w Nasielsku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach porządek na przystankach komunikacyjnych należy do zadań gminy, bez względu gdzie są one położone.

Starosta, pan Kapusta odpowiedział, że powiat sprząta swoje ulice. Zadanie to jest w zakresie naszych obowiązków, z których nikt nie jest w stanie nas zwolnić. Nie jest nam potrzebne żadne porozumienie. Natomiast, być może Burmistrz Nasielska wyraził chęć, że on to zadanie wykona, ale ja na ten temat nic nie wiem.

W sprawie sprzątania ulic w gminie Nasielsk, głos zabrał radny Kasiak. Temat sprzątania ulic w Nasielsku zawsze jest podejmowany. W tej chwili nie zakończył się jeszcze sezon zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Z tego co mi wiadomo żaden zarządca przed zakończeniem zimowego okresu nie rozpoczyna sprzątania ulic. Co roku takie sprzątanie się odbywa w Nasielsku. Na drogach gminnych robi to gmina, na drogach powiatowych i wojewódzkich, robią to wykonawcy z ramienia zarządców dróg. Zawsze tak się odbywało i w tym roku też tak będzie.

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, którego Kierownikiem jest pan Radosław Kasiak w imieniu Burmistrza Nasielska sprawuje nadzór nad drogami gminnymi na terenie miasta Nasielsk. Jednostką wykonującą zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, którego Kierownikiem jest pan Radosław Kasiak w imieniu Burmistrza Nasielska sprawuje nadzór nad drogami gminnymi na terenie miasta Nasielsk. Jednostką wykonującą zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Natomiast Pan Burmistrz Ruszkowski, wyraża wolę zawarcia porozumienia ze Starostwem i z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, w zakresie przejęcia tych obowiązków, w taki sposób żebyśmy dodatkowo, ponad to, co zarządcy po zimowym okresie uprzątną, mogli wykonywać prace porządkowe w trakcie całego roku. Na koniec p. Kasiak zaapelował o cierpliwość, aby Urząd Miejski w Nasielsk mógł swoje zadanie wykonać.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Syndrom pięknej pogody to impuls dla ruchu i turystyki w gminie Nasielsk?

Pogodny, ciepły dzień zachęca osoby, rodziny czy grupy sportowo-towarzyskie do wyjścia z domu. Szczególnie teraz po zimie gdy dzień staje się dłuższy i wiosenne symptomy będą zapraszać na spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Piesza turystyka istnieje od zawsze. Z roku na rok rośnie także liczba osób którzy lubią aktywnie spędzać czas zwiedzając swoje okolice na rowerach, pieszo lub biegając. Często całymi rodzinami. W ten sposób, możemy poznawać swoje okolice, a przy okazji nasze ciało i wnętrze pozytywnie korzysta na tym poprawiając zdrowie i samopoczucie.

Oprócz mieszkańców gminy Nasielsk skorzystać z uroków naszych terenów mogą także przyjezdni. Bliskość aglomeracji Warszawskiej sprzyja napływowi podróżników- zaciekawionych Mazowieckiej przyrody i miejsc. Linia kolejowa jest doskonałym środkiem transportu, aby turyści zawitali w nasze okolice. Mamy w gminie 4 przystanki z których mogą wysiadać potencjalni podróżnicy. Przystanki kolejowe są tym samym idealnym startem bądź węzłem szlaków turystycznych.

Wytyczenie ich ułatwia poruszanie się korzystającym z nich nie tylko za pomocą mapy, ale i w terenie. W danym obszarze dla uproszenia każdy szlak jest oznaczony innym kolorem.

A jak to wygląda w naszej gminie?

Szlaki turystyczne omijające Nasielsk

Nasze tereny są jedynie na granicach styczne z wielką siecią tras turystycznych Mazowsza, czyli oderwanie od niej. Wytyczone szlaki mamy na południowym i zachodnim jej skraju będące łącznikami lub wydłużeniem tych już istniejących w sąsiednim Pomiechówku. Co do infrastruktury do ich stworzonych powstały ciągi pieszo – rowerowe na krótkich odcinkach wzdłuż drogi powiatowej Nasielsk – Siennica i Cegielnia Psucka. Jest również zapomniana i niestety zaniedbana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej za szkołą w Budach Siennickich w kierunku Krogul.

W planach nasielskiego Urzędu Miejskiego jest od lat niezrealizowana ścieżka rowerowa zaczynająca się w Mogowie i prowadząca przez Nasielsk do Krzyczek.

Co oferuje Ziemia Nasielska w kwestii turystyki?

Mamy piękne krajobrazy mazowieckiej wsi, które pasażer kolei zauważa już wyjeżdżając z Lasów Pomiechowskich. Widniejące z okna aż po Jackowo Dworskie tereny są miejscami pofałdowane, co dodatkowo je uatrakcyjnia. Posiadamy wiele kompleksów leśnych takich jak okolice Paulinowa, Cieksyna czy Farmy Krzyczki, Chrcynna i Popowa należących do Karniewsko-Nasielskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który jest jednym z ciągów przyrodniczych Niziny Północnomazowieckiej. Sama rzeka Wkra i jej przyległe obszary to piękne widoki dla zwiedzających. Do atrakcji trzeba doliczyć wiele zabytków historycznych poszczególnych miejscowości- dworków, lotnisko, wieża ciśnień, zbiorniki wodne, kolorowy Cieksyn z zabytkowym Kościołem.

Co możemy zrobić?

Po pierwsze wyznaczyć nowe szlaki, tworząc turystyczną mapę gminy Nasielsk. Poprzez aplikacje dostępne w internetowych mapach możemy dać impuls, aby gmina Nasielsk zaistniała w układance sieci turystycznego Mazowsza. Nasielska Baszta jest idealnym miejscem, aby znajdował się tam punkt informacji turystycznej. Przy każdej stacji PKP można by też postawić dla aktywnych mapę z naszym fragmentem Mazowsza.

Rozbudowując stadiony, modernizując drogi nie bierzemy pod uwagę, jak małymi kosztami moglibyśmy rozwinąć turystykę zachęcając szersze grono ludzi do odwiedzenia naszej gminy. Tym samym wpływając pozytywnie na wizerunek i promocję naszej gminy, która ma potencjał turystyczny. Zwłaszcza, że jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które mogłyby pomóc w rozwinięciu tej dziedziny.

Mapa z https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/mapa

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk​

Wszczęto śledztwo w sprawie nadużycia władzy przez urzędników UM Nasielsk

Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia władzy przez urzędników UM Nasielsk

Mieszkańcy z okolic Jaskółowa poinformowali, że w związku z wydaniem decyzji lokalizacyjnej dla ZZO Jaskółowo zostało wszczęte śledztwo w sprawie nadużycia władzy przez urzędników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Natomiast Inwestor planowanego największego wysypiska w Polsce – ZZO Jaskółowo złożył w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim dokumentację geologiczno-inżynierską. Temat powstania wysypiska jeszcze nie jest zakończony a inwestor być może będzie walczył w sądzie o uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa.

Więcej informacji na grupie Stop Wysypisku w Jaskółowie koło Nasielska na Facebooku.

Remont furki na podwórku Nivea w Nasielsku

Podwórko Nivea Nasielsk

Na podwórko Nivea – jedyny plac zabaw w Nasielsku – głosowali mieszkańcy naszej gminy, oddając codziennie głos za pomocą Internetu w 2015 r. Nie mielibyśmy jednak żadnych szans na jego wybudowanie, gdyby nie pomoc Jarosława pashy Jarząbkowskiego, który zaapelował do swoich fanów. I wtedy stał się cud! Na nasze małe miasteczko, głosowali Youtuberzy z całego świata. W ciągu kilku zaledwie godzin, przesunęliśmy się na prowadzenie.

Podwórko Nivea Nasielsk

Czy cud zdarzy się po raz drugi i na podwórku Nivea, zawiśnie po kilku miesiącach remontu na swoim miejscu furtka, która wg. słów dyrektor ZGKiM pani Rutkowskiej, jest systematycznie niszczona. Zapewne zainstalowany monitoring w Nasielsku, pomoże zidentyfikować sprawców.

Panie Burmistrzu, apelujemy o nadzór. Wiosna się zbliża…