„W marcu br. jak ta sprawa wybuchła, usłyszałem od Burmistrza, że nic nie da się z tą sprawą zrobić” – relacja II sesji

„W marcu br. jak ta sprawa wybuchła, usłyszałem od Burmistrza, że nic nie da się z tą sprawą zrobić. Póki co mamy listopad, a wysypiska na razie nie ma” – A. Mikucki

II sesja odbyła się 29.11.2018 r. przy udziale 14 radnych (pani Elżbieta Latkowska zrezygnowała z mandatu radnej). Jak na każdej sesji, tak i tym razem Burmistrz złożył informację ze swojej działalności. Na uwagę zasługują sprawy, które przedstawił Burmistrz: decyzja środowiskowa inwestycji przy ulicy Elektronowej, decyzja dotycząca rozbudowa zakładu produkcji wyrobów betonowych w Pieścirogach Starych, podpisanie umowy z inspektorem nadzoru budowy kanalizacji na ul. Słonecznej na kwotę 14760 zł. Burmistrz poinformował również Radę, że trwają prace instalacji sanitarnej w Nasielsku oraz wodno – kanalizacyjnej na ul. Brzozowej, Cytrusowej i Oliwkowej. Po decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ruszyły również prace sali gimnastycznej w Popowie Borowym. Odebrano prace końcowe związane z otwartymi strefami aktywności w Nasielsku i Cieksynie. Pan Burmistrz Nasielska poinformował również, że w dniu 13.11 odbyło się spotkanie w sprawie MPZP w Jaskółowie. Pozostałe informacje, które zajęły większość wypowiedzi Pana Burmistrza można streścić w kategorii patriotyczno – religijnym oraz sportowo – kulturalnym.

W związku z tym, że pytań do Pana Burmistrza nie było ze strony radnych, pytanie do burmistrza zadał p. Adam Mikucki o bardziej szczegółowe wyjaśnienie prac nad decyzją dotyczącą zakładu rozlewni lakierów. Pan Ruszkowski odpowiedział, że RDOŚ zażądał stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu, Sanepid nie zajął w tej sprawie stanowiska, a Wody Polskie przesunęły wydanie opinii do 31 grudnia. Pan Mikucki po raz kolejny zapytał p. Skarbnika czy udało się policzyć dofinansowanie środków zewnętrznych. Pan Skarbnik odpowiedział, że jeszcze tego nie policzył.

Dalszą część posiedzenia RM podzielę na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła ZZO Jaskółowo, a temat można określić jako „breaking news”. Dotychczas informacja, która była przekazywana przez UM mówiła, że wysypiska nie będzie, odszkodowania też nie będzie ponieważ inwestor nie ma prawomocnego pozwolenia na budowę. Pan Mikucki poinformował Radę, że trzy tygodnie temu spotkał się w obecności mecenasa Podgórnego z panem Weredą i jego mecenasem. Adam Mikucki przekazał również treść maila (który otrzymali Radni i Burmistrz) jaki otrzymał od mecenasa p. Weredy „Mój mocodawca oszacował kwotę ewentualnego odszkodowania w związku z wejściem w życie aktualnie procedowanego MPZP na 50 mln zł. Tym samym jest to kwota kary umownej za niewykonanie przez Gminę zobowiązania wynikającego z porozumienia”. Aby uzmysłowić jak poważna jest to sytuacja, p. Mikucki przekazał również komentarz dr. Mirosława Wincenciaka (adiunkt na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku) do art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na który to przepis będzie się powoływał inwestor w sprawie odszkodowania. „Dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że prawo do żądania odszkodowania przysługuje gdy nieruchomość mogła być przed wejściem w życie planu choćby potencjalnie wykorzystywana w sposób, który na gruncie planu nie jest już możliwy do realizacji (…), a sposób korzystania z tej nieruchomości określa np. decyzja o warunkach zabudowy” (decyzja lokalizacyjna wydana przez Burmistrza Ruszkowskiego). Na zakończenie swojego wystąpienia p. Mikucki zaapelował do Rady, aby rozmawiała z inwestorem, ponieważ milczenie będzie oznaczało albo powstanie wysypiska, albo będzie stanowiło otwartą drogę do gigantycznego odszkodowania. Zaapelował o dalsze prace nad zrobieniem dobrego planu. Informacja przekazana przez p. Mikuckiego została z mieszanymi uczuciami przyjęta przez Radnych. Pan Gers zapytał w jakim charakterze występuje p. Mikucki: pełnomocnika, emisariusza czy gońca pana Weredy. Pan Dłutowski podziękował panu Mikuckiemu za to, że ma takie kontakty z inwestorem, który dzieli się z nim swoimi planami. W innym tonie wypowiedział się p. Czyż, który zaapelował do Rady, aby się zastanowiła czy aby p. Mikucki nie ma racji. Przypomniał radnym, że w poprzedniej kadencji był przyjmowany przez poprzednich radnych podobnie jak p. Adam teraz. Gdyby nie jego upór i determinacja, to sala w Popowie Borowym, która groziła katastrofą budowlaną byłaby wybudowana. Pan Kordowski zaproponował spotkanie z p. Weredą. Pan Świderski był zdania, aby pracować dalej nad planem, a jeśli inwestor odstąpi od odszkodowania, to będzie za tym aby pomóc w przekształceniu działek rolnych na budowlane. W podobnym tonie wypowiedział się również Burmistrz, który stwierdził, że nowe osiedla są w interesie gminy, ale nie na zasadzie „coś za coś’. Jeżeli rzeczywiście będzie dobra wola inwestora, to być może Rada pochyli się nad Studium i Planem nie tylko dla Jaskółowa, ale całego miasta. Ta inicjatywa ma jednak wyjść od radnych. Pan Ruszkowski dodał, że uchwalenie planu, który będzie przyjęty przez wojewodę i który nie będzie dawał podstaw do powstania zakładu, to pomysł gminy jak działać, aby te wysypisko nie powstało.

Mecenas obecny na sesji potwierdził, że w przypadku uchwalenia MPZP, który będzie niezgodny z decyzją lokalizacyjną, to wówczas inwestor będzie mógł wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o odszkodowanie. O ewentualnej kwocie odszkodowania zdecyduje Sąd. Pan mecenas dodał, że w chwili obecnej ani Burmistrz, ani Rada nie może procedować nad innym projektem niż ten, który jest w Studium.

Radny Pietras zaapelował w imieniu stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk o możliwość zorganizowania spotkania osób zainteresowanych z urbanistami celem przedstawienia uwag do planu. W podobnym apelu wystąpił radny Domała. W kwestii spotkania Burmistrz czeka na wpłynięcie uwag do UM. Jeżeli takie będą, to spotkanie będzie zorganizowane. Radny Swiderski poprosił pana Burmistrza, aby takie spotkanie zorganizował jeszcze przed wpłynięciem uwag do planu. Pan mecenas stwierdził, że takie spotkanie przed wpłynięciem uwag jest nieznane w procedurze planistycznej.

Temat ZZO Jaskółowo był omawiany praktycznie do końca posiedzenia Rady, ale teraz omówię inne sprawy w niej poruszane.
Sołtys Borkowa zwrócił się z pytaniem o status prawny pomnika w Borkowie oraz czy fundusz sołecki został przeznaczony na naprawy bieżące (ul. Polna) czy Burmistrz w planach ma większą inwestycję. Pan Ruszkowski odpowiedział, że z funduszu będą wydane pieniądze tylko na naprawy bieżące, a jeżeli chodzi o pomnik to będzie on najprawdopodobniej przeniesiony. Radny Gers dodał, że w dniu dzisiejszym zapoczątkował nowy etap dotyczący pomnika w Borkowie, a prace jak to określił będą bardziej zaawansowane.

Radny Dłutowski w swoim pytaniu nawiązał do kampanii wyborczej, w której poruszono temat ścieżki rowerowej, a która nie otrzymała dofinansowania ponieważ gmina Nasielsk nie ma planu niskoemisyjnego (temat poruszony przez KWW Renaty Włodarskiej – Stawiamy na rozwój – od autora). Radny Dłutowski poprosił p.Burmistrza, aby ten fakt potwierdził lub zaprzeczył. W imieniu Burmistrza odpowiedział p. Kasiak, który potwierdził, że jednym z powodów odrzucenia wniosku był brak tego planu. Pan Dłutowski zapytał również o salę w Popowie Borowym. Na jego pytanie również odpowiedzi udzielił p. Kasiak, który stwierdził, że po decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ruszyły prace budowy sali, polegające na poprawie i wykonaniu wzmocnień w terminie do dnia 30.06.2019 r. Pan Kasiak dodał, że autor projektu będzie zobligowany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z projektem naprawczym. Radny Świderski dopytał Burmistrza czy plan niskoemisyjny będzie w gminie robiony – jego pytanie pozostało bez odpowiedzi. Natomiast radny Fronczak przypomniał, że temat ścieżki rowerowej był już poruszany przez niego na początku poprzedniej kadencji i trwa to już dość długo.

Radny Kordowski poruszył temat niszczejącego budynku po starym komisariacie milicji oraz nasadzenia kwiatów lub innych roślin na rondzie, które uatrakcyjniłyby to miejsce. Jarosław Ruciński przypomniał o pomyśle z guzikami na rondzie. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że był na spotkaniu, w którym padła ciekawa propozycja zagospodarowania ronda w kwocie 40-70 tys. zł. Dodał przy okazji, że ma nadzieję na ogłoszenie przetargu na rondo w Pniewie oraz, że trwają prace nad dokumentacją trzeciego ronda. Natomiast w kwestii niszczejącego budynku, Burmistrz poinformował, że właściciele, z którymi ma dobry kontakt, mają przygotowany projekt, ale nie jest w stanie pewnych ustaw zmienić (Burmistrz nie sprecyzował o co chodzi).

Radny Sawicki poprosił Burmistrza Nasielska, aby przystąpił do prac związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy przedszkola samorządowego w Pieścirogach. Burmistrz odpowiedział, że na przedszkole kontenerowe UM będzie aplikować o środki zewnętrzne.
Radny Domała przekazał Burmistrzowi autorski pomysł nad zwiększeniem bezpieczeństwa wokół przedszkola i żłobka w Nasielsku. Pan Kasiak w imieniu Burmistrza odpowiedział, że UM jest w trakcie opracowania projektu stałej organizacji ruchu, który przewiduje min. wykonanie progu zwalniającego.

Jedna z mieszkanek Nasielska zapytała Burmistrza o zabytki w Nasielsku, które wymagają remontu (biblioteka, dom nauczyciela). Burmistrz odpowiedział, że dach w bibliotece jest już naprawiony, a pieniądze na remont domu nauczyciela są w budżecie na 2019 r. (kwota 700 tys. zł. w zarządzeniu nr 144 Burmistrza Nasielska w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 r. – od autora). W kwestii zabytków i niszczejących budynków głos zabrał również radny Fronczak, który poruszył temat niszczejącej wieży ciśnień. Odpowiedzi udzielił nie burmistrz, tylko przewodniczący RM pan Lubieniecki, który stwierdził, że ta wieża nie jest we władaniu gminy.

Dom Nauczyciela - zabytki w Nasielsku

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz