XVII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku on-line bez mieszkańców

Już w najbliższą środę 22 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Tym razem sesja będzie w formule on-line… ale jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, będzie bez udziału mieszkańców.

Przyjęty charakter sesji niestety nie przewiduje punktu „Sprawy różne”, więc mieszkańcy nie będą mieli możliwości wypowiedzi. Co nie zmienia faktu, że dziwi nas na brak informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku o nadchodzącej sesji.

Jeżeli radni będą potrzebowali wsparcia od stowarzyszenia w kwestii konfiguracji komputera lub jego użyczenia prosimy o kontakt. Zapewne nie każdy z radnych musi dysponować własnym sprzętem komputerowym.

Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku - koronawirus i sesja on-line

Uchwały XVII Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

Na sesji mają być podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
 • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 r.,
 • w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej,
 • w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2020 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2020 roku,
 • w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk na lata 2019-2025”,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
 • w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk,
 • zmieniającej Uchwałę Nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2020-2024,
 • zmieniającej Uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców,
 • w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na sesji zostanie poruszona również kwestia nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w miejscowości Pniewo.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk