Ocena radnych – Tomasz Pietras

Pietras Tomasz – 124 głosy, to najmniejszy wynik poparcia spośród wszystkich 15 radnych w wyborach samorządowych w roku 2018. Ciekawostką jest fakt, że identyczny wynik w tym samym okręgu wyborczym uzyskał 4 lata wcześniej radny Jaskólski Roman i kolejnym ciekawym faktem jest ten, że tylko w tym jednym okręgu zarówno w wyborach 2014 jak i 2018 roku nie został wystawiony kandydat z komitetu burmistrza Ruszkowskiego (KWW Mała Ojczyzna).

Nie ukrywamy, że opisanie działalności radnego Pietrasa, naszego kolegi, z którym dzielimy wspólne pasje sportowe nie jest zadaniem łatwym i przyjemnym. Ale spróbujmy…

„Kompletnie nie wiedziałem, o co tam chodzi. Ograniczałem się do podniesienia ręki, kiedy trzeba było to zrobić” – opowiedział w jednym z wywiadów o swoich doświadczeniach w radzie miasta Malbork były strongmen Jarosław Dymek.

Czy podobnie jest z radnym Tomaszem Pietrasem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba prześledzić jego aktywność i pracę podczas sesji i komisji, a przede wszystkim odnieść tę aktywność do deklaracji składanych przed wyborami.

W programie wyborczym Tomasza Pietrasa możemy przeczytać o aktywnej pracy w radzie m.in. nad utrzymaniem przejezdności dróg, naprawie drogi w Paulinowie oraz Lorcinie, oświetlenia ulic. Znaleźć możemy również deklaracje dotyczące budowy węzła sanitarnego OSP w Nunie, a także przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Żabiczynie i budowę przy niej strefy wypoczynku.

Odnosząc się do ww. programu wyborczego, to przez pięć lat o większość tych spraw radny Pietras apelował lub składał wnioski na sesjach o zabezpieczenie środków w budżecie. Odbywał również z mieszkańcami spotkania z zarządem powiatu w sprawie remontu drogi Nasielsk- Nuna. Do katalogu ciekawych spraw przypomnijmy propozycję radnego Pietrasa na temat modernizacji kina Niwa poprzez zwiększenie kubatury obiektu umożliwiającej powstanie nowoczesnej biblioteki i kina w jednym miejscu. Zabieg ten miał na celu obniżenie kosztów funkcjonowania dwóch instytucji.

Działalność radnego Pietrasa powinniśmy dokonać również pod kątem jego zaangażowania w komisjach i sesjach Rady Miejskiej. W tych pierwszych radny Pietras jest bardziej aktywny niż w sesjach. Sesja wg radnego Pietrasa powinna mieć uroczysty charakter, podczas której zostają zaprezentowane uchwały – bez kłótni, bez zbędnych dyskusji.

Ale dyskusja się odbywa, nader często w tym samym gronie, bez udziału mieszkańców. Swój mały kamyczek dla wyeliminowania głosu mieszkańców z publicznej debaty przyłożył radny Pietras głosując w maju 2019 za przyjęciem Statutu Gminy Nasielsk, w którym wykreślono punkt „zapytania mieszkańców”. Jednak odnotować należy fakt, że radny Pietras wielokrotnie domaga się, aby głos mieszkańcom został przywrócony.

W znacznej większości głosowań nie znamy przyczyn czym kieruje się radny Pietras, ponieważ jego akt podjęcia uchwały sprowadza się do podniesienia ręki bez czynnego udziału w dyskusji. W najważniejszych głosowaniach dotyczących m.in. budżetu gminy przez pierwsze dwa lata wstrzymywał się od głosu lub był przeciwny, natomiast od roku 2020 głosuje za przyjęciem budżetu. Zmianie uległo również jego głosowanie w sprawie diet dla sołtysów, gdzie radny Pietras, podobnie jak kilku innych radnych pełniących podwójną rolę: sołtysa i radnego nie powinni brać udziału w głosowaniu w swojej sprawie. Pomimo, że od 2020 r. radny Pietras wstrzymuje się od głosu, to i tak nie realizuje go zgodnie z obowiązującym prawem. Radny Pietras, podobnie jak znaczna większość radnych nie bierze udziału w dyskusji nad corocznym raportem o stanie gminy.

Czy w takim razie przyjęte przez radnego Pietrasa zasady „uroczystej sesji” eliminują dyskusję? Raczej nie, bo są sprawy związane z okręgiem radnego czy też miasta, o które interweniuje. Rola ta w zdecydowanej większości ogranicza się wyłącznie do apeli i zadawania pytań, w których brakuje zarówno elementu sokratejskiego jak i reaktywnego dialogu. Bez dociekliwości i zgłębienia tematu nie ma szans uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi np. do dzisiejszego dnia brakuje na BIP odpowiedzi burmistrza na interpelację radnego o pozyskanych środkach przez gminę Nasielsk w latach 2018-2019. Bez wypracowania strategii nie ma też szans, aby radny Pietras uzyskał poparcie radnych nad składaną propozycją np. przesunięcia środków na remont drogi w Młodzianowie, czy remont strażnicy w Nunie. Same chęci, których radnemu Pietrasowi nie można odmówić, to jednak za mało. Niezbędna jest jeszcze wiedza, a nade wszystko umiejętność jej zastosowania.

Tymczasem po drugiej stronie jest doświadczony burmistrz są też radni z jego koalicji, którzy nie pozwolą, aby ustalony układ wydatków budżetowych został zachwiany przez „jakiś tam wniosek”, nawet jeżeli jest on słuszny. Nie wystarczy chcieć, nie wystarczy wiedzieć, trzeba umieć.

Pobierana dieta radnego przyniosła w roku 2022 dochód 16069 zł. W jego oświadczeniu majątkowym nie jest wymieniona dieta z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Środki zebrane z zebranych wpłat należności podatkowych od mieszkańców sołectwa, radny/sołtys Pietras w całości przeznacza na fundusz solecki.