Wydatki na Stadion Miejski w Nasielsku są tajemnicą?

O tym, jak wyglądał przetarg na zarządzanie stadionem miejskim w Nasielsku już kilkukrotnie pisaliśmy, wspomnijmy tylko, że na przestrzeni kilku lat miesięczny koszt wzrósł z 4000 zł do 35 116,66 zł. Firmie EM-TYM BUD Marek Prusinowski do grudnia 2022 r. gmina Nasielsk za zarządzanie stadionem miejskim wypłaciła ok. 1 mln 218 tys zł (a w styczniu 2023 kolejne 31 900 zł) . Dodatkowo wszelkie koszty związane z mediami (woda, gaz, prąd itp.) opłacała gmina. Ale nie tylko. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy burmistrzem Nasielska, a firmą zarządzającą stadionem EM-TYM BUD Marek Prusinowski, naprawy do 1000 zł brutto pokrywał Zarządca, a powyżej tej kwoty Gmina Nasielsk, czyli my wszyscy.

Koszty zarządzania Stadionem Miejskim w Nasielsku

Chcieliśmy się dowiedzieć w ramach dostępu do informacji publicznej, ile w roku 2022 było napraw zarówno do kwoty 1000 zł opłaconych przez Zarządcę, jak i powyżej tej kwoty opłaconych przez gminę.

Burmistrz poinformował, że „Gmina Nasielsk w roku 2022 poniosła wydatek na stadionie na kwotę 1500 zł” przesyłając jedną kopię faktury wystawionej dla firmy P.P.H.U ProCom Maciej Suwiński oraz informując, że „Gmina Nasielsk nie jest w posiadaniu informacji o ilości wykonanych przez Zarządcę Stadionu napraw do 1000 zł”.

Ostatnie nasze pytanie dotyczyło udostępnienia kopii wszystkich faktur wystawionych przez EM-TYM BUD Marek Prusinowski na rzecz Urzędu Miejskiego w Nasielsku w roku 2022. Odpowiedź wprowadziła nas w zdumienie, ponieważ burmistrz Ruszkowski stwierdził, że „żądane dokumenty nie stanowią informacji publicznej”.

Dzięki pomocy stowarzyszeniu Sieć Obywatelska – Watchdog Polska złożyliśmy wniosek do WSA, mając nadzieję na udostępnienie dokumentów i pełną jawność w wydawaniu publicznych pieniędzy w gminie Nasielsk.

Dostęp do informacji publicznej w Gminie Nasielsk?

Decyzja wyglądająca jak zwykłe urzędnicze pismo. Ot, nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że adresatem jest jeden z „zatroskanych” obywateli naszego miasta działający w założonym na podstawie Konstytucyjnego przepisu stowarzyszeniu.

Dlaczego Konstytucją jest ważna? Powołując się na inny przepis z ustawy zasadniczej – prawo do informacji publicznej – mamy nadzieję na uzyskanie zwrotnej odpowiedzi o jawności i przejrzystości działalności władz publicznych w szczególności wydatkowania przez nie publicznych pieniędzy.

Niestety prawo nie jest zero-jedynkowe, zwłaszcza przy jego stosowaniu i interpretacji. Nie chcemy nikogo posądzać o złą wolę, jednak opublikowany niedawno raport NIK na temat wywiązywania się z obowiązku udostępnia informacji publicznej przez samorząd wskazuje, że w państwie demokratycznym jawność życia publicznego jest niezmiernie istotna, a jej udostepnienie podnosi poziom zaufania społecznego do administracji. Czy odmawiając udzielenia informacji publicznej Burmistrz Nasielska podnosi ten poziom?

Prawo to zostało nam odmówione. Zresztą nie po raz pierwszy. Od kilkunastu miesięcy, czym bliższy jest termin wyborów widzimy postępujący proces i niechęć lub odmowę udostępniania nawet najprostszych informacji.

Przykłady z nasielskiego samorządu będą mogli Państwo niedługo przeczytać na naszym profilu. Skupimy się wyłącznie na finansach. Zachęcamy jak zwykle do podzielenia się swoimi uwagami, a może również swoimi doświadczeniami w uzyskaniu prawa do informacji publicznej.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nagrody w nasielskim samorządzie 2022

Prawie 25 tysięcy nagrody w roku 2020 otrzymał Skarbnik Gminy Nasielsk Rafał Adamski. Wówczas zauważyliśmy pewną zależność w nagrodach i nie był to bynajmniej czynnik wynikający z kodeksu pracy „za szczególne osiągnięcia zawodowe”, a raczej powszechność w ich przyznawaniu – powszechność, która w dalszym ciągu ma miejsce. Nagłośnienie skali znacznie ograniczyło w kolejnych latach wysokość przyznawania nagród – zwłaszcza dla ścisłego kierownictwa – choć nie zawsze i nie w każdej instytucji.

Urzędnicy pełniący funkcje kierownicze Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w tym skarbnik gminy otrzymali w roku ubiegłym nagrody ok. 1 000 zł. Kierownikom działów włącznie z zastępcą burmistrza, zostały przyznane nagrody w łącznej wysokości 32 646 zł i jest to kwota o 41% niższa w porównaniu z rokiem 2020. Pozostali pracownicy UM otrzymali nagrody w wysokości 79 375 zł. W sumie nagrody otrzymało 69 pracowników Urzędu Miejskiego na 72 zatrudnionych w wysokości 113 022 zł.

Monika Nojbert, Dyrektor MOPS otrzymała nagrodę 41 000 zł, Główna Księgowa Agnieszka Kordulewska 13 500 zł, a Kierowniczka Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ewa Ruszkowska-Węgrodzka aż 48 040 zł. O nagrodach przyznanych w MOPS więcej można przeczytać w naszej gazetce Aktywny Obserwator, który można pobrać w formacie PDF na stronie: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2023/03/07/nagrody-2022-w-gminie-nasielsk/

A jak wygląda sytuacja w innych jednostkach samorządowych? Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury Marek Tyc otrzymał 5 000 zł nagrody (43% mniej niż w roku 2020), a pozostali pracownicy 31 550 zł. W innej instytucji związanej z kulturą, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Budziszewska-Rogalska otrzymała nagrodę w wysokości 7 000 zł. Łączna kwota nagród wypłacona sześciu pracownikom wyniosła 12 000 zł. Pracownicy biblioteki nie otrzymują trzynastej pensji, a w miarę posiadanych środków finansowych dyrektor przyznaje nagrody roczne.

W Centrum Usług Wspólnych nagrody również były niższe niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Dyrektor CUW Hanna Pietrzak otrzymała o 55% niższą nagrodę niż w roku ubiegłym, czyli 5 000 zł. Sumarycznie 8 osób otrzymało 16 000 zł nagród i 10 osób premii na kwotę 5 580 zł. Dyrektorzy placówek oświatowych otrzymali również niższe nagrody niż w latach ubiegłych od 1 000 do 3 000 zł. Największą nagrodę, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymał Dyrektor SP nr 2 Mariusz Kraszewski 5 400 zł.

Być może trudna sytuacja finansowa spowodowała, że nikt z pracowników Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie otrzymał w roku ubiegłym nagrody ani premii. Przypomnijmy, że w latach ubiegłych w ZGKiM były to kwoty na poziomie ok 100 000 zł.

Odwrotny trend w przyznawaniu, a zwłaszcza w wysokości nagród ma miejsce w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. Dyrektor Maria Michalczyk otrzymała 17 000 zł nagrody i jest to systematyczny jej wzrost, który każdego roku jest większy o kilka tysięcy złotych. Innych nagród uznaniowych nie było, a pozostałych 29 pracowników otrzymało premie w kwocie 116 220 zł.

To tyle jeżeli chodzi o Nasielsk, a jak wyglądają nagrody w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Nagrodę wypłacono 100 pracownikom na 120 osób zatrudnionych. Łączna kwota nagród wyniosła 623 553 zł i jest to 14% mniej niż w roku 2021. Największą nagrodę w wysokości po 13 650 zł otrzymali sekretarz i skarbnik Starostwa, a średnią kwotę 9312 zł otrzymali kierownicy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Konsultacje społeczne dla Gminy Nasielsk

„Konsultacje”, „konsultacje” i po „konsultacjach”. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP PLK i Databout Sp. z o.o. z mieszkańcami naszej gminy na temat korytarzy kolejowych 4 i 6 przebiegających m.in. przez naszą gminę.

Niestety jesteśmy rozczarowani poziomem przeprowadzonych „konsultacji”. Dlaczego? Prezentacja planowanych korytarzy pozostawia wiele do życzenia: odcinki były omawiane zbyt szybko, a osoba je prezentująca w ogóle nie znała topografii naszych miejscowości, a co ważne nie były omówione obiekty inżynieryjne. Nie tak to powinno wyglądać. Chyba, że był to planowany zamysł prowadzącego konsultacje? Im mniej pokażą, to tym mniej mieszkańcy zadadzą pytań?

Kolejny aspekt to odpowiedzi, a nader często ich brak. Niech za przykład posłuży pytanie o ilość wywłaszczeń i wyburzeń. Przedstawiciele na początku mówili, że nie posiadają takich danych, ale nacisk mieszkańców doprowadził do tego, że „tabelka” się znalazła.

Pomińmy poziom konsultacji, bo w gruncie rzeczy, to stracony czas, niepotrzebny stres i nieskromnie powiemy, że więcej można było się dowiedzieć chyba na spotkaniu zorganizowanym przez nas z udziałem Radny Marcin Szarszewski, przynajmniej w kontekście trudnych do uchwycenia detali, które tylko sprawne oko może wychwycić. ⚠

Jakie ważne informacje można wynieść z wczorajszego spotkania w Starych Pieścirogach?

  1. trwające konsultacje społeczne nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa, ale z UMOWY na opracowanie studium pomiędzy PKP PLK a firmą Databout;
  2. „konsultacje społeczne” wynikające z prawa będą na etapie przygotowywania oceny na środowisko. Ale UWAGA! Na tym etapie nie analizuje się już potrzeb mieszkańców w zakresie przejazdów kolejowych czy dróg dojazdowych. Omawia się tylko przede wszystkim oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym otoczenie społeczne tzn. potencjalne utrudnienia wynikające z planowanej inwestycji i jej realizacji! Teraz jest najlepszy moment do zgłoszenia uwag (niezależnie jak bardzo wszyscy sprzeciwiamy się inwestycji);
  3. na tym etapie opracowywania studium to OSTATNI moment, aby podważyć zasadność tej lokalizacji, bo na etapie procedury środowiskowej będzie za późno;
  4. przedstawione na mapach obiekty inżynieryjne nie odpowiadają temu co będzie zaprojektowane na etapie projektów budowlanych. W tej chwili mają charakter funkcjonalny, aby mieszkańcy mogli zobaczyć, czy dojadą do swoich posesji i jak potencjalnie wydłuży się ich droga do domu czy pracy;
  5. projektowane korytarze są dla ruchu mieszanego, tzn. przewidują ruch nie tylko pasażerski, ale również TOWAROWY;
  6. inwestycja kolejowa planowana na terenie naszej gminy jest NIEZALEŻNA od realizacji CPK, czyli jeżeli prace dot. CPK zostaną wstrzymane to budowa kolei już niekoniecznie;
  7. ODSZKODOWANIA za wywłaszczenia mają być wypłacane wg. obowiązujących przepisów prawa, na pytanie czy będzie to wartość odtworzeniowa nie otrzymaliśmy odpowiedzi wprost;
  8. planowane przebiegi kolejowe uwzględniają warianty OBWODNICY Aglomeracji Warszawskiej;
  9. obecnie FINANSOWANIE zapewnione jest tylko dla Studium Wykonalności;
  10. PKP PLK będzie podejmowało decyzję na podstawie wypracowanego przez Databout Studium Wykonalności i ich rekomendacji;

Merytoryczne przygotowanie władz samorządowych do konsultacji społecznych

Oddzielną kwestią jest stanowisko, a raczej poglądy wygłoszone przez niektóre osoby z nasielskiego świecznika samorządowego. Rozumiemy, że żaden samorządowiec w roku przedwyborczym nie odwróci się do swoich wyborców. Można jednak użyć argumentów, jak zrobił to Wójt Wieliszewa Pawel Kownacki, a nie granie na emocjach mieszkańców, jak uczynił to Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Ważne jest wspólne podejście samorządów i aby kolej nas nie podzieliła. Nie ma lepszego wariantu! Powinniśmy mówić jednym głosem, tymczasem wg. Burmistrza Ruszkowskiego, były lepsze warianty. Może były, ale dla kogo? Bo każdy uderza w mieszkańców wielu gmin tak samo.

Kolejną ważną informacją, którą przekazał Wójt Kownacki, to kwestie opracowań, które chcą przekazać projektantom dotyczącym m.in. ochrony środowiska. Z okazji trwających konsultacji powstają (start za kilka dni) dedykowane strony internetowe:

Również Prezydent Legionowa, Roman Smogorzewski przedstawił konkretne dane jakie straty przyniesie realizowana inwestycja oraz to, że w tej sprawie nieprzerwanie rozmawia z PKP PLK od wielu lat.

Niestety takich konkretów nie mogliśmy usłyszeć od nasielskiej władzy samorządowej poza jednym. Jednogłośnie burmistrz Ruszkowski z radnym Kordowskim powiedzieli, że aby zatrzymać planowaną inwestycję należy odsunąć PiS od władzy (na co część zgromadzonych zareagowało brawami). Tylko co w sytuacji kiedy PiS zachowa rząd?

Ważna rzecz na koniec. Bądźmy wszyscy przeciwko, nie dajmy się podzielić, bo jak mówi hasło Wójta Kownackiego „kolej ma łączyć, a nie dzielić”.

Na koniec apelujemy do Państwa: jeżeli dziś nie odniesiemy się merytorycznie do planowanych korytarzy i nie zgłosimy, że brakuje nam gdzieś przejazdu i („nie daj Boże”) inwestycja powstanie, to do kogo będziemy mieli pretensje? Współczesna historia zna inwestycje, które wbrew woli wszystkich powstały.

A tu mała podpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich dla samorządów: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,jak-zablokowac-cpk-rpo-podal-5-argumentow-co-moga-zrobic-samorzady,wia5-1-8201.html

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podsumowanie spotkania dla mieszkańców Gminy Nasielsk w sprawie planowanej inwestycji kolejowej

Serdecznie Państwu dziękujemy za udział we wczorajszym spotkaniu w sprawie planowanej budowy nowej linii kolejowej na terenie gminy Nasielsk.

Cel został osiągnięty. Przekazaliśmy zdobytą przez nas wiedzę, a dzięki przygotowanym mapom przez radnego Marcina Szarszewskiego (inżynier z dziedziny infrastruktury kolejowej), omówione zostały planowane korytarze i wskazane miejsca, które potencjalnie mogą stanowić problemy dla mieszkańców naszej gminy.

Pamiętajmy, że uciążliwości dotyczą nie tylko okolic działek znajdujących w pobliżu planowanej nowej linii kolejowe, ale znacznie dalej, m. in. z braku wystarczającej liczby przejazdów kolejowych czy kładek dla pieszych. Bo jak po zrealizowanej inwestycji uczniowie np. z Chlebiotek dotrą do szkoły? Pytań jest znacznie więcej. A konsultacje społeczne już dziś o 18:00!

Mapa przygotowana przez radnego Marcina Szarszewskiego, którą omawialiśmy na spotkaniu dostępna jest na mapach Google: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1P8WPKu7hGYfDthw7xkTKSlyryP9TkEw&g_ep=CAESCTExLjY4LjcwMBgAQgJQTA%3D%3D&shorturl=1&ll=52.57565127262999%2C20.771599599999995&z=12

Mamy nadzieję, że po wyjściu z gościnnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. por. Roberta Petersa i por. Josepha Vingy, każdy z Państwa zdobył merytoryczną wiedzę i niezbędne informacje, aby móc dyskutować w dniu dzisiejszym z przedstawicielami firmy Databout sp. zo.o działającą na zlecenie PKP PLK.

Mamy również nadzieję, że władze gminy zaczną rozmawiać z mieszkańcami i dostrzegą poza swoim wąskim gronem ludzi, którzy mają w tej sprawie coś do powiedzenia nie tylko z obawy o swoje gospodarstwa czy domy, ale również poprzez swoje doświadczenie zawodowe.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Aktywny Obserwator – Nagrody 2022 w gminie Nasielsk

Wydaje się, że rok 2020 w sprawie nagród w Nasielsku był czubkiem góry lodowej. Odpowiedzi, które otrzymaliśmy w tym roku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, to dopiero ogromna góra lodowa. Skala wypłaconych nagród wybija się nie tylko na poziomie innych pracowników samorządowych z gminy Nasielsk, ale również przebija i to kilkukrotnie pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w innych gminach.

Monika Nojbert, Dyrektor MOPS otrzymała nagrodę 41 000 zł, Główna Księgowa Agnieszka Kordulewska 13 500 zł, a Kierowniczka Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ewa Ruszkowska-Węgrodzka aż 48 040 zł. Na nagrody i premie w nasielskim MOPS zostało wydane ponad pół miliona złotych.

Więcej na temat nagród można przeczytać w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Nowodworskiego oraz w Aktywnym Obserwatorze.

Radni, a podejście do inwestycji kolejowej w gminie Nasielsk

Dzisiaj na jednej z komisji Rady Miejskiej w Nasielsku, radni omawiali wniosek jednego z mieszkańców, aby zabezpieczyć w budżecie 50 000 zł na opłacenie konsultantów w zakresie środowiska, zagospodarowania przestrzennego, prawa i przede wszystkim projektantów kolejowych w celu merytorycznego wsparcia Burmistrza Nasielska przy planowanej inwestycji kolejowej, która m. in. ma przebiegać przez gminę Nasielsk.

Jaka była odpowiedź radnego Gersa? „Tam gdzie poszła kreska (…) to już jest pozamiatane” . Całość można wysłuchać na załączonym nagraniu. Czy w takim razie aktualne „konsultacje społeczne” mają sens przy tak pesymistycznym nastawieniu radnych?

Wniosek mieszkańca nie uzyskał poparcia, przeciw byli radni J. Lewandowski, K. Fronczak, J. Gers, M. Brodowski przy jednym głosie wstrzymującym (M. Szarszewski).

Radny Marcin Szarszewski, który zawodowo zajmuje się infrastrukturą kolejową, deklaruje od dawna swoją pomoc Burmistrzowi i nasielskiemu samorządowi, ale czeka od 3 lat i nikt z nim do tej pory nie chce rozmawiać.

A jak podejść i przygotować się do środowych konsultacji? Zapraszamy na nasze spotkanie we wtorek o 19:00 w Szkole Podstawowej przy ul. Ogrodowej w Nasielsku.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Radny Gers i opinia w sprawie planowanych korytarzy kolejowych

Dzisiaj na jednej z komisji Rady Miejskiej w Nasielsku, radni omawiali wniosek jednego z mieszkańców, aby zabezpieczyć w budżecie 50 000 zł na opłacenie konsultantów w zakresie środowiska, zagospodarowania przestrzennego, prawa i przede wszystkim projektantów kolejowych w celu merytorycznego wsparcia Burmistrza Nasielska przy planowanej inwestycji kolejowej, która m. in. ma przebiegać przez gminę Nasielsk.

Jaka była odpowiedź radnego Gersa? „Tam gdzie poszła kreska (…) to już jest pozamiatane” . Całość można wysłuchać na załączonym nagraniu. Czy w takim razie aktualne „konsultacje społeczne” mają sens przy tak pesymistycznym nastawieniu radnych?

Wniosek mieszkańca nie uzyskał poparcia, przeciw byli radni J. Lewandowski, K. Fronczak, J. Gers, M. Brodowski przy jednym głosie wstrzymującym (M. Szarszewski).

Radny Marcin Szarszewski, który zawodowo zajmuje się infrastrukturą kolejową, deklaruje od dawna swoją pomoc Burmistrzowi i nasielskiemu samorządowi, ale czeka od 3 lat i nikt z nim do tej pory nie chce rozmawiać.

A jak podejść i przygotować się do środowych konsultacji? Zapraszamy na nasze spotkanie we wtorek o 19:00 w Szkole Podstawowej przy ul. Ogrodowej w Nasielsku.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Przygotujmy się do konsultacji społecznych w gminie Nasielsk!

Już w środę 8 marca 2023 odbędą się konsultacje społeczne w Starych Pieścirogach dot. budowy nowej linii kolejowej na terenie gminy Nasielsk. Konsultacje organizuje firma Databout Sp. z o.o. na zlecenie PKP PLK.

Osoby, które chcą wziąć udział we wspomnianych konsultacjach zapraszamy dzień wcześniej, tj. 7 marca o godz. 19:00 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. por. Roberta Petersa i por. Josepha Vigny przy ul. Ogrodowej w Nasielsku. Celem spotkania jest wspólnie przygotowanie się do konsultacji społecznych oraz wymiana wiedzy i spostrzeżeń nt. planowanej inwestycji. Liczymy, że w ten sposób konsultacje będą bardziej merytoryczne i łatwiej będzie przekazać stanowisko mieszkańców firmie Databout.

W tym miejscu serdecznie zapraszamy również radnych zainteresowanych planowaną inwestycją kolejową.

Na załączonych zdjęciach prezentujemy szczegółowe mapy udostępnione przez Databout w miejscach, które mogą być szczególnie uciążliwe dla naszych mieszkańców.Pełne wersje map w formacie PDF:

Do zobaczenia na konsultacjach społecznych i zapraszamy również dzień wcześniej na ul. Ogrodową w Nasielsku.

Dziękujemy pani Elżbiecie Chyczewskiej za udostępnioną salę w Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. por. Roberta Petersa i por Josepha Vigny.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Konsultacje społeczne dla planowanej inwestycji kolejowej w gminie Nasielsk

8 marca 2023 o godz. 18:00 w przedszkolu w Starych Pieścirogach na zlecenie PKP PLK odbędą się konsultacje społeczne, które organizuje firma Databout sp. z o.o. Konsultacje społeczne dotyczą zadania „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”.

Firma Databout przygotowała mapy online, na których można zobaczyć przebieg trasy:

Na obecnym etapie PKP PLK proponuje dwa warianty (4 i 6), które oba przechodzą przez tereny gminy Nasielsk i włączają się do obecnej linii kolejowej w okolicy stacji Kątne, wcześniej przecinając obecną linię kolejową przed Mogowem. Na udostępnionych mapach widać dodatkowe układy torów łączących się ze istniejącą linią kolejową.

Szczegóły na udostępnionej mapie. Na nowo projektowanych liniach kolejowych obecnie nie przewiduje się nowych stacji i przystanków kolejowych.

Jak zapewnia PKP PLK „konsultacje społeczne pozwolą na wybranie optymalnego wariantu inwestycji, która poprawi przepustowość sieci kolejowej i warszawskiego węzła kolejowego”.

3 lata temu zorganizowaliśmy spotkania informacyjne o planowanych inwestycjach kolejowych i drogowych na terenie gminy Nasielsk i cieszyły się dużym zainteresowaniem: https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/pfbid02AuE18exAauWghNApnyJRSExiTTNAjBzA8x3gbKFqPGUUe8rGkhRQksUxGgdCt9F2l

Dlatego teraz tym bardziej zachęcamy Państwa, aby osobiście pojawić się podczas spotkania. Nasz głos na konsultacjach społecznych może mieć istotny wpływ na planowany przebieg trasy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk