Historia adaptacji szkoły w gminie Nasielsk dla osób niepełnosprawnych

Nie chcemy nikogo oskarżać o manipulację, ale w polityce – również, a może przede wszystkim – tej lokalnej, osoby piastujące funkcje publiczne powinny brać odpowiedzialność za swoje słowa.

Wstęp – Urząd w Nasielsku zamawia projekty

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Nunie od lat stoi pusty, a o jego zaadaptowanie dla osób niepełnosprawnych od roku 2014 starało się Stowarzyszenie Jan-Pol.

Odpowiadając na apel Stowarzyszenia Jan-Pol, burmistrz Bogdan Ruszkowski w 2014 roku informuje, że planuje w budynku po zlikwidowanej szkole w Nunie stworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dzięki tej inwestycji gmina Nasielsk zostałaby skreślona z niechlubnej listy, na której widnieje jako jedna z niewielu samorządów w województwie mazowieckim, w której nie ma miejsca wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy Prezes Stowarzyszenia Jan-Pol pan Janusz Konerberger w lipcu 2014 nawet współfinansował z gminą Nasielsk projekt dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych.

Z nieznanych nam przyczyn we wrześniu 2014 gmina Nasielsk zamówiła kolejny projekt za kwotę 36 tys. zł, a jednym z wykonawców nowego projektu był min. pan Krzysztof Mendalka, autor pierwotnego projektu (ten sam, który nadzorował budowę sali w Popowie Borowym, częściowo rozebraną z powodu błędów w sztuce budowlanej).

Rozdział 1 – gmina Nasielsk składa wniosek

Mija kilka lat. Rok 2017. W spotkaniu oprócz Prezesa Stowarzyszenia Jan-Pol, pana Janusza Konerbergera bierze udział pani Elżbieta Ławor. Spotkanie odbywa się z dyrektorem MCPS i dotyczyło możliwości dofinansowania remontu i przebudowy budynku w Nunie.

Szkoła w Nunie - gmina Nasielsk

W sporządzonej notatce ustalono, że gmina Nasielsk złoży wniosek do końca października 2017 r., a do prawidłowego wypełnienia wniosku zobowiązała się pani Elżbieta Ławor ze swoim zespołem, której zostało zlecone to zadanie na podstawie podpisanej umowy-zlecenia z gminą Nasielsk. Wniosek nie przeszedł pozytywnie weryfikacji pod względem formalnym i gmina nie otrzymała dofinansowania.

Rozdział 2 – obietnice wyborcze Burmistrza Nasielska

Rok 2018. Kampania wyborcza. Na scenie ubiegających się o fotel burmistrza pozostaje dwoje kandydatów. Komitet obecnego burmistrza Nasielska pana Bogdana Ruszkowskiego (w odpowiedzi na post kontrkandydatki o sytuacji lokalowej WTZ i przeniesieniu działalności do sąsiedniej gminy w m. Świeszewo) informuje, że w gminie Nasielsk są zabezpieczone środki finansowe, a w listopadzie 2018 r. ma zostać złożony wniosek o dofinansowanie.

Być może środki finansowe zostały zabezpieczone, ale pół roku wcześniej jednym z argumentów odmowy przyznania środków we wniosku przygotowanego przez panią Elżbietę Ławor, był brak w „Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 Gminy Nasielsk” zabezpieczenia środków finansujących tę inwestycję. Na szczęście dla gminy lub jak kto woli na nieszczęście osób niepełnosprawnych z powodu niewystarczających środków finansowych w Samorządzie Województwa – zadanie to nie zostało zakwalifikowane.

W dyskusji przedwyborczej rozgrzanej do czerwoności zabiera głos pan Janusz Konerberger, były właściciel budynku, który na mocy porozumienia użyczył pomieszczenia WTZ . Prezes Jan-Pol informuje w dniu 8.10.2018 r., że WTZ mają zabezpieczony pobyt w istniejących pomieszczeniach do 2020 r. w Starych Pieścirogach. Była to raczej mało przekonywująca odpowiedź z kilku powodów. Po pierwsze w niedługim czasie po podpisaniu porozumienia z WTZ, pan Konerberger sprzedał budynek. Po drugie nowy właściciel – firma WiringS sp. zo.o – respektowała warunki wcześniejszego porozumienia, ale mając na uwadze dynamiczny rozwój spółki, poprosiła WTZ o opuszczenie budynku do końca 2018 r. Nie potwierdza również zapewnieniu pana Konerbergera informacja z dnia następnego tj. 9.10.2018 r. kierownik WTZ pani Bogumiły Szlaskiej, która z ogromnym wzruszeniem dziękuje wójtowi gminy Świercze za zaproszenie i umożliwienie przeniesienia warsztatów do gminy Świercze.

Rozdział 3 – kolejne wioski Urzędu w Nasielsku

Mija kolejny rok. Wniosek o środki zewnętrzne dla niszczejącego z roku na rok budynku w Nunie przygotowuje pani Agnieszka Kordulewska pod nadzorem Dyrektor MOPS pani Moniki Nojbert. Tym razem wniosek zawiera również istotne braki formalne, które moglibyśmy wymieniać, ale załóżmy, że to co powiedziała pani Dyrektor MOPS na XVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku było prawdą i błędy kwalifikowały się do poprawy o ile gminę byłoby stać na utrzymanie budynku.

Zakończenie – Burmistrz Nasielska rezygnuje z obiektu dla niepełnosprawnych

W lutym 2020 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, że gmina Nasielsk rezygnuje z ubiegania się o środki finansowe w celu utworzenia obiektu dla osób niepełnosprawnych z powodów finansowych.

Gmina Nasielsk rezygnuje z ubiegania się o środki finansowe dla niepełnosprawnych

Wnioski

Jak można zrezygnować z dofinansowania, twierdząc że gminy Nasielsk na to nie stać? Czy sześć lat to za mało, aby przeprowadzić strategiczną analizę, która by przemawiała „za” lub argumentowała „przeciwko” budowie? Czy przygotowując wielomilionowe wydatki, składając trzykrotnie wniosek o dofinansowanie nie powinno się przeprowadzić szczegółowej analizy? Czy w tym konkretnym przypadku najbardziej pokrzywdzoną grupą nie zostali ci, którzy oczekują od nas pomocy?

P.S. WTZ w Świeszewie działają od stycznia 2019 r. po dostosowaniu budynku ze zbiórek od osób prywatnych. W chwili obecnej przebywa w ośrodku ponad 70 osób z czego większość to mieszkańcy z gminy Nasielsk. Działalność WTZ finansowana jest 90% z PFRON oraz 10% z Powiatu. Gmina Świercze nieodpłatnie użycza budynek. Gmina Nasielsk nie udziela żadnej pomocy.

Kto „wkręcił” burmistrza Nasielska?

Zaniepokojeni możliwym sabotażem w Gminie Nasielsk, zwróciliśmy się do dziennikarzy, aby sprawdzili czy u Wojewody Mazowieckiego „jacyś mieszkańcy” działają na niekorzyść pana Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, a przede wszystkim na niekorzyść mieszkańców Gminy Nasielsk.

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, pan Ruszkowski powiedział:

„Nieprzyjemną miałem sytuację, gdzie sąsiad z sąsiedniej gminy powiedział mi, że nawet moi mieszkańcy są u Wojewody i mówią, żeby Burmistrza zmiękczyć i nie dawać mu środków w chwili obecnej.”.

Burmistrz Nasielska

Biuro prasowe Wojewody Mazowieckiego informuje, że Wojewoda nie spotykał się z mieszkańcami Nasielska w sprawie przyznawania środków zewnętrznych. Nasze miasto otrzymuje środki zewnętrzne, a pomoc Wojewody jest bliska 31,5 mln zł.

Odpowiedź prasowa Wojewody w sprawie nieprzyznawania środków gminie Nasielsk

Jedyny powód rozpatrywania wniosków ze skutkiem negatywnym są braki formalne lub niespełnienie kryteriów programu przez nasielski samorząd.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja z XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 6 ost.

„To wszystko co wykonujemy, to są podatki naszych mieszkańców. Mnie czasami irytuje, że gmina coś dołoży, powiat czy województwo. To są nasze podatki”

burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Radny Pacocha zapytał burmistrza o spełnienie obietnicy wyborczej i przejęcia LO im. Iwaszkiwicza. Pan radny przypomniał burmistrzowi Nasielska, że będąc radnym powiatu głosował za powstaniem drugiego liceum w Nasielsku, co w małej miejscowości mogło doprowadzić do problemów jednej ze szkół. Pan Pacocha wspomniał przedsiębiorcę, który chce pomóc temu liceum. Drugie pytanie z kampanii dotyczyło powstania wydziału do pozyskiwania środków zewnętrznych. Ten wydział powstał, ale kierujący nim pan Kasiak tych środków nie pozyskuje.

„Wszystko będę robił, ab swoje obietnice spełnić”. Burmistrz będzie starał, aby LO za zgodą Rady Miejskiej w Nasielsku przejąć. „Głównym zadaniem gminy i mieszkańców jest rozwój. I czym więcej będzie ośrodków wychowawczych, tym lepiej. Jest wtedy większa konkurencja, która wiąże się z dodatkowymi środkami. Zawsze będę starał się aby nic nie zamykać”.

„Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, to wnioski są składane i radni zostaną z tym zapoznani. Trzeba myśleć również o wkładzie własnym. Nieprzyjemną miałem sytuację, gdzie z sąsiedniej gminy usłyszałem, ze nawet moi mieszkańcy są u Wojewody i mówią, że Burmistrza Nasielska trzeba zmiękczać i nie dawać mu środków. Jest to przykre, bo zawsze uważałem, aby ten teren się rozwijał. Dla mnie jest to rzecz niepojęta. Wnioski wszędzie są składane. Jeśli chodzi o drogi czy chodniki, to nie ma co dyskutować, ale jeżeli chodzi o dalsze perspektywy, to musimy się nad tym zastanowić, dlatego że wydatków nam przybywa”.

Radny Kordowski odniósł się do pytań radnego Pacochy. „Przejęcie LO w tej kadencji wydaje się bezcelowe, bo obecne władze powiatu nie chcą jego likwidacji. Pan Pacocha jest twarzą partii PiS, która rządzi i dzieli. Może pan pomóc i pozyskać środki. Żadnego wymiernego wpływu do gminy z pana obecności w partii rządzącej nie widać.

Radny Pacocha odpowiedział, że może oddać swoją dietę jako wsparcie, bo nie ma innego przełożenia strukturalnego. Nie pracuję w żadnym ministerstwie i nie mam żadnego wpływu na składane wnioski. Jeżeli chodzi o przełożenie polityczne, to więcej wniosków jest składanych do Marszałka Województwa (rządzone przez PSL – autor) i one również nie są rozpatrywane pozytywnie. Może ktoś z wydziału mógłby iść do księdza proboszcza na korepetycje, z którym w ubiegłym roku pozyskałem 30 tys. zł na festyn w Pieściorgach, a gmina pozyskała o 10 tys. zł mniej.

Radny Pacocha zadeklarował burmistrzowi Nasielska swoją pomoc. Pan radny zapytał o szczegóły mieszkańca, który jeździ do wojewody i namawia do nieprzyznawania środków i czy ktoś również jeździ do marszałka? Bo tam również gmina nie pozyskuje środków.

Burmistrz Nasielska krótko odpowiedział, że od Marszałka co roku są pozyskiwane środki na drogi.

Radny Czyż zapytał o kwestie dofinansowań. „Czy na wyremontowany dom nauczyciela będziemy się starać o dofinansowanie (trzy wnioski były złożone i żaden nie otrzymał dofinansowania – autor). Dobre wnioski – o których pan burmistrz Nasielska mówi – i które ja miałem okazję widzieć były odrzucone z powodów formalnych. Jak się zakończyła sprawa wniosku remontu budynku w Nunie – czy to był wniosek z błędami czy nie podjęliśmy kwoty, która była dla nas przeznaczona”?

Wniosek na dofinansowanie budynku w Nunie - pismo do Burmistrza gminy Nasielsk

„Nie wiem jaki wniosek pan oglądał – oczywiście jeżeli będzie taka możliwość to będziemy składać ponownie. Jeżeli chodzi o Nunę, to wniosek był rozpatrzony i byliśmy zapraszani na kolejne rozmowy, ale z uwagi na duże koszty utrzymania nie chciałem dokonywać takich obciążeń”.

Odnosząc się do wypowiedzi burmistrza Nasielska, radny Pietras powiedział, że wniosek o dofinansowanie budynku w Nunie miał braki formalne. „Na końcu jest również informacja, że można składać w dalszym ciągu wnioski poprawione. Rozumiem kwestie finansowe, ale duża część rodzin z naszej gminy oczekuje takiego miejsca dla osób z niepełnosprawnością”.

Pani Nojbert poproszona o odpowiedź stwierdziła, że „wniosek był złożony na tyle prawidłowo, że można było skorzystać z dofinansowania. Błędy, o których mówił pan Pietras zostały wysłane tylko dlatego, że gminy – jak powiedział pan burmistrz Nasielska – na tę chwilę nie stać, aby utrzymać ten budynek. Oczywiście były to istotne błędy formalne, ale uzgodniliśmy w rozmowie telefonicznej, że można je poprawić gdybyśmy zdecydowali się na utrzymanie tego budynku”.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja z XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 5

„Środki na tę inwestycje są w budżecie i kiedy się ona rozpocznie”?

radny Andrzej Pacocha

Radny Pietras nawiązując do porozumienia gminy i powiatu na zadanie wymiany chodnika, zapytał burmistrza Nasielska czy rozważa kontynuację takiej współpracy przy położeniu asfaltu przez las chrcyński. „W ubiegłym roku rozmawiałem z wicestarostą Nowego Dworu Mazowieckiego panem Calakiem i on jest za takim porozumieniem”. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że dotychczas była przestrzegana zasada, że gmina dokłada do chodników, a nie do dróg. Pan Ruszkowski rozwinął temat pieniędzy: „To wszystko co wykonujemy, to są podatki naszych mieszkańców. Mnie czasami irytuje, że gmina coś dołoży, powiat czy województwo. To są nasze podatki”.

Radny Szarszewski nawiązał do kwoty w budżecie 2850000 zł. przeznaczonej na modernizację dróg gminnych. „Czy jest już lista tych dróg i czy radni mogą się jej przyjrzeć, aby nie było komentarzy, że wylewamy asfalt na asfalt”. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że poza ul. Wiejską, która jest zgłoszona do przetargu i która jest łącznikiem dla wielu mieszkańców Nasielska ze stacją, nie ma innych planów. „Reszta ulic czeka, bo być może te pieniądze trzeba będzie przekazać na duże obciążenia związane z koronawirusem i utratą dochodów, która w kwietniu wyniosła 640 tys. zł. 40% z PIT”.

Pan radny Szarszewski kontynuując ten temat zapytał „czy przed przystąpieniem przetargu, komisja infrastruktury zostanie o tym powiadomiona”? Burmistrz stwierdził, że już na to pytanie odpowiedział i po raz drugi przekazał informację, że nie wie czy przetargi będą.

Radny Lubieniecki odniósł się do słów przedmówcy. „Nie jest ujmą wylewać asfalt na asfalt. Bo jeżeli za remont asfaltu płaci się 80 zł za m2, a za nowy asfalt 40 zł, to byłoby niegospodarne łatać, a nie wylać nowego”.

Radny Kordowski zapytał burmistrza Nasielska czy planuje wysłanie pisma do Wód Polskich o oczyszczenie rzeki Nasielnej? Drugie pytanie dotyczyło możliwości wykupu gruntu na poszerzenie drogi ul. Garbarskiej. Burmistrz odpowiedział, że trwają rozmowy z właścicielem aby wykupić ten teren i poprawić bezpieczeństwo na tej ulicy. Odnosząc się do tematu Wód Polskich, burmistrz stwierdził, że w obecnej strukturze nie jest to takie łatwe, ale zwróci się ponownie do tej instytucji.

Wniosek radnego Kordowskiego poparł radny Czyż odnosząc się do tej drogi jako ważnego łącznika pomiędzy ulicami Staszica i Piłsudskiego w Nasielsku, na której jest wzmożony ruch samochodów.

Radny Pacocha zapytał o obiecywany w kampanii wyborczej remont ulicy Leśnej w Nasielsku i obietnicy dwóch gentelmanów, którzy obiecali, że w ciągu roku ta ulica będzie zrobiona. Środki na tę inwestycje są w budżecie i kiedy się ona rozpocznie?

„Ulica Leśna jest jedną z najstarszych w Nasielsku”. Uwagi proceduralne spowodowały przesunięcie tych prac. Burmistrz Nasielska poprosił pana radnego Pacochę o wsparcie w tym temacie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja z XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 4

„Lustro wody w ujęciach wody obniżyło się o 4 m”

burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

W sprawach różnych XVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku było poruszanych bardzo dużo tematów. Dla czytelniejszego przekazu podzieliliśmy ją na trzy części.

Nawiązując do akcji MLKS Żbik Nasielsk, radny Kordowski zaproponował postawienie więcej takich serc i wspieranie podobnych akcji.

Radny Czyż zapytał burmistrza o zakończenie prac przy remoncie domu nauczyciela. „Kiedy zostanie przekazany budynek do użytkowania, czy prace przy ogrodzeniu, demontażu śmietnika prowadzi ta sama firma czy jest to inny wykonawca oraz czy ogrodzenie, które powstaje zostało skonsultowane z projektantem budynku”. Kolejne pytanie dotyczyło wyników budowy cmentarza i badań geotechnicznych oraz jakie są uwarunkowania sanepidu, które otrzymaliśmy. „W Życiu Nasielska ukazał się artykuł Prezesa Żbika pana Prusinowskiego o problemach finansowych klubu. Czy pan burmistrz planuje wsparcie dla Żbika”?

Pan Ruszkowski odpowiedział, że budynek domu nauczyciela jeszcze nie jest odebrany. Na cmentarz sanepid wyjątkowo zgodził się na lokalizacje. Jeżeli chodzi o płot, to organizuje to pani dyrektor ze wsparciem wydziału inwestycji. Odnosząc się do ostatniego pytania, burmistrz zapewnił, że jest w bezpośrednim kontakcie z Prezesem Żbika, który szuka wsparcia nie tylko w samorządzie.

Radny Czyż dopytał czy po decyzji sanepidu, gmina będzie wykonywać kolejne kroki? Burmistrz odpowiedział, że będzie wykonywał czynności aby cmentarz można było uruchomić.

Radny Czyż zapytał czy gmina może pomóc mieszkańcom w przeniesieniu słupa energetycznego, który stoi na środku drogi ul. Polnej przy budowanej myjni (koło LOK). Burmistrz Nasielska odpowiedział, że przeniesieni takiego słupa jest czasochłonne i wiąże się z kosztami gminy.

Radny Świderski zapytał czy gmina jest przygotowana na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich w dniu 28 czerwca? Burmistrz odpowiedział, że przez 36 lat pracy w samorządzie nie spotkał się z takim chaosem. Do tych wyborów przygotowujemy się razem z sekretarzem gminy i mamy nadzieję, że odbędą się one w sposób demokratyczny, a co najważniejsze z zachowaniem bezpieczeństwa.

Radny Domała nawiązał do odpowiedzi jaką otrzymał od Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie montażu lustra przy wyjeździe z przedszkola na ul. Warszawską. „Zarząd nie widzi potrzeby takiego montażu, ale czy my jako gmina możemy coś w tej sprawie zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo”. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że „priorytetem jest bezpieczeństwo i tak powinniśmy działać. Progi zwalniające zamontowane przy przedszkolu, ograniczają rozwinięcie prędkości, a w lustro większość kierowców nie patrzy. Będziemy tę sprawę monitować, ale wolałbym, aby to zadanie sfinalizowało województwo, a nie gmina”.

Radny Pietras zapytał o plan działania gminy na wypadek suszy. Pan Pietras nawiązał do coraz częstszych okresów bez deszczu, które powodują wzrost cen żywności i wypłatę odszkodowań. „Czy komisja rolnictwa dyskutowała nad rozwiązaniem tego problemu?”

Niski poziom wody w gminie Nasielsk

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że „przewidując pewne rzeczy, wszystkie stacje uzdatniania wody zostały zmodernizowane ze środków zewnętrznych jeszcze przed moją kadencją. Problem ten z roku na rok narasta”. Pan burmistrz powiedział, że obecnie trwają rozmowy z osobami, które rozwiążą ten problem kompleksowo, bo lustro wody w ujęciach wody obniżyło się o 4 m. „Mamy zrobioną dokumentację i będę chciał zrobić jeszcze jeden odwiert w Nunie” Pozostałe ujęcia również są analizowane, ale potrzebny jest fachowiec, aby zaplanować działania i w perspektywie 20 lat zabezpieczyć miasto i gminę w wodę aby woda nie uciekała, a została wykorzystana. „Aby wesprzeć retencję chcemy wesprzeć z dofinansowań rolników i działkowców w budowę bardzo małych zbiorników wodnych”.

Radny Pacocha zapytał czy uroczystości w Borkowie związane z obchodami 100 rocznicy „Bitwy nad Wkrą” nie są zagrożone? Drugie pytanie dotyczyło „problemów z płatnościami” dla usługodawców przez Urząd Miejski w Nasielsku.

„Uroczystości w Borkowie mogą być zagrożone tylko przez kwestię koronawirusa, a ja wykonuje uchwałę Rady Miejskiej związaną z przeniesieniem pomnika” – odpowiedział pan Ruszkowski. „Gmina nie ma żadnych zaległości względem żadnego podmiotu i na bieżąco reguluje swoje płatności”.

Radny Czyż odniósł się do postu Aktywny i Czysty Nasielsk, który opublikował koszty projektów niezrealizowanych na kwotę 2,5 mln zł. „Czy mógłby pan burmistrz się do tego odnieść”. „Nie znam nie czytałem” – odpowiedział pan burmistrz. Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do tego i zasugerował aby Aktywny i Czysty Nasielsk informował o pozytywnych skutkach działania gminy jak np. tej która dotyczyła pomocy z tytułu uwolnienia od podatków osób poszkodowanych z koronawirusem.

Radny Domała zapytał o skład „Gminnej rady sportu” w której wchodzi członek z komisji Rady Miejskiej w Nasielsku. „Jestem wiceprzewodniczącym tej komisji i nic mi nie wiadomo o Gminnej radzie sportu. Kto wybierał do tego gremium członka komisji”?

Kierownik Miller odpowiedział, że od przewodniczącego (radny Sawicki – autor) otrzymaliśmy na piśmie propozycje. Radny Domała „moje życie i mojej rodziny jest związane ze sportem i szkoda, że ja jako wiceprzewodniczący nie dowiedziałem się o takim wyborze”.

Radny Pietras poprosił burmistrza, aby informacja o pozyskanych środkach przez gminę Nasielsk w latach 2018-2019, którą otrzymał była umieszczona zgodnie z przepisami na BIP i dostępna dla mieszkańców. Burmistrz obiecał wyjaśnienie tej informacji.

Radny Fronczak zadał pytanie, które od lat zadaje czyli przejęcie terenów od PKP. Burmistrz Nasielska odpowiedział, ze jeszcze przed epidemią był u pana wojewody „i pierwsze jaskółki są tzn. trwają przygotowania abyśmy stali się właścicielami terenu po byłej wąskotorówce, pani kierownik na bieżąco sprawy uściśla, ale kiedy decyzja zapadnie, pewnie musimy poczekać.”

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Lista więźniów Fortu III Pomiechówek z gminy Nasielsk

Fundacja Fort III Pomiechówek zwraca się z prośbą do osób, które mogą posiadać informacje o więźniach z gminy Nasielsk o kontakt. W załączeniu znajduje wyciąg z Bazy Więźniów. Pełna baza znajduje się na stronie fundacji: https://www.forttrzecipomiechowek.org/legionists

Lista więźniów Fortu III Pomiechówek z gminy Nasielsk

Jeżeli ktoś z państwa ma informacje to prosimy o kontakt z fundacją (https://www.forttrzecipomiechowek.org/contact) lub bezpośrednio do pana Piotra Jeżółkowskiego – piotr@jezolkowski.pl.

Serdecznie dziękujemy za wparcie. Jak pisze pan Piotr „Liczy się każda informacja. Jesteśmy to winni naszym dawnym sąsiadom. Żyją ostatni świadkowie tamtych dni”.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Fort III Pomiechówek – tragiczna historia

Fort III Pomiechówek przez blisko 75 lat skrywał za swoimi murami tragiczną historię. Choć jego pierwotnym przeznaczeniem miała być obrona Twierdzy Modlin, to dramatyczne wydarzenia miały tu miejsce w latach 1941 – 1945. Na początku pełnił funkcję obozu dla przesiedleńców i miejsca przetrzymywania Żydów (1941). Od 1942 roku było to już więzienie karno – śledcze, które działało niemal do ostatnich dni II wojny światowej. W trakcie funkcjonowania więzienia dochodziło wielokrotnie do masowych egzekucji (m.in. 06.1943 – 172 osoby, 08.1943 – 150 osób, 11.1943 – 300 osób, 01.1944 – 193 osoby, 07.1944 – 281 osób).

Ale historia Fortu III Pomiechówek to historia każdej z 50 tysięcy osób, która przeszła przez katorgę więzienia. Z racji pierwotnego przeznaczenia Fortu warunki dla więźniów były tragiczne. Ciemne, wilgotne i przeludnione tunele, w których przetrzymywani byli więźniowie stanowiły warunki niezwykle trudne do zniesienia. Szacuje się, że przez te lata śmierć poniosło 12 tysięcy osób, głównie z północnego Mazowsza. W celi śmierci, którą był ciemny tunel, zachowały się do dzisiaj wyryte w tynku nazwiska skazańców. Wielu z nich dodatkowo odznaczało kolejne dni spędzone w celi w oczekiwaniu na wykonanie wyroku.

Historia Fortu jest o tyle bliska części mieszkańcom gminy Nasielsk, gdyż dotyczy także ich przodków.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Fundacji Fort III Pomiechówek (w tym mec. Piotra Jeżółkowskiego i dr Piotra Oleńczaka) możemy poznać tragiczną historię więźniów przetrzymywanych przez Niemców w trakcie II wojny światowej. W ostatnią sobotę 20 czerwca wzięliśmy udział w spotkaniu historycznym, które prowadził dr Piotr Oleńczak. A my możemy zaprosić państwa do obejrzenia naszej fotorelacji. W tym dniu była również obecna ekipa filmowa Instytutu Pamięci Narodowej i w niedalekiej przyszłości będzie można zobaczyć dokument o historii Fortu III Pomiechówek.

Fundacja Fort III Pomiechówek organizuje kolejne zwiedzania. Najbliższe odbędzie się już 27 czerwca (godz. 10:00 i 13:00), które poprowadzi pan Piotr Skonieczny. Informacje: https://www.facebook.com/events/586487075335280/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja z XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 3

„Przekazujemy środki do spółki i nic w zamian nie otrzymujemy”

radny Mirosław Świderski

Radny Świderski przy okazji kolejnej uchwały przekazania aportem działek spółce Nasielskie Budownictwo MieszkanioweNBM, pytał o zasadność udzielanej pomocy. „Jest to spółka gminy prowadzącą działalność w szerokim zakresie. W ostatnim czasie była wspierana ze środków gminy, ale jaki jest jej stan faktyczny i sytuacja finansowa to ja nie wiem. Mam nadzieję, że komisja rewizyjna tę sprawę wyjaśni. Teren, nad którym dyskutujemy ma być przeznaczony pod budowę garaży. Zostaną one sprzedane, a zysk najprawdopodobniej nie zostanie przekazany do gminy. Przekazujemy środki do spółki i nic w zamian nie otrzymujemy.”

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe (NBM) - strata finansowa

Radny Czyż wiąże nadzieję, że spółka NBM w przyszłości odda zysk gminie Nasielsk nie tylko w postaci dywidend, ale również z tego co zostanie wypracowane z pomocy, która teraz jest jej udzielana.

Zastępca burmistrza pan Kordulewski nawiązał do wpływu podatków do budżetu z tego tytułu. „Obecnie za grunt gminny nie ma z tego tytułu podatku, ale w przyszłości nabywcy garaży będą wnosić opłaty roczne ok. 5500 zł plus stosowny udział w gruncie”. „Jedynym właścicielem spółki NBM jest gmina Nasielsk, która jest reprezentowana przez burmistrza Nasielska”. Pan Kordulewski odniósł się również do wypracowanego zysku, który na podstawie odpowiedniej uchwały spółki przekaże ją do budżetu gminy.

Radny Świderski odpowiedział, że to właściciel będzie płacił podatki, a NBM na przekazanym gruncie postawi garaże i je sprzeda. To jest spółka zo.o. Co z tego przekazania będzie miała gmina? „Patrząc biznesowo, powinniśmy mieć gwarancję, że przekazując grunt, gmina będzie miała zysk, ale patrząc na historię tej spółki, to gmina najprawdopodobniej nic z tego nie będzie miała”.

Radny Pacocha zapytał zastępcę burmistrza czy może podać kiedy spółka NBM przekazała zysk do gminy Nasielsk? Pan Kordulewski nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć, ale wyręczył go radny Świderski, który stwierdził, że „w przeszłości było zaplanowane 200 tys. zł, ale tzw. księgowość kreatywna doprowadziła do tego, że gmina tych pieniędzy nigdy nie otrzymała”.

Uchwała została podjęta 10 głosami za 3 przeciw i 2 głosy wstrzymujące się.

W sprawach różnych radny Świderski zapytał radcę prawnego pana Nieściora czy komisja rewizyjna w ramach swych kompetencji ma prawo kontrolować spółkę Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe?

Pan Nieścior odpowiedział, że temat ten jest poruszany na wielu radach nie tylko w Nasielsku. „Analizując przepisy o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej oraz kodeks spółek handlowych – moim zdaniem, co potwierdził również wojewoda – komisja rewizyjna nie ma prawa kontrolowania bezpośrednio spółek prawa handlowego. Od tego jest rada nadzorcza, a nad nią jest zgromadzenie wspólników, w której jednoosobowe jest burmistrz. Jeżeli radni chcą uzyskać informacje finansowe o spółce kierują pytanie do burmistrza. W związku z tym stoję na stanowisku, że polskie prawo nie zezwala komisji rewizyjnej kontrolować spółki prawa handlowego”. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Relacja z XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 2

„Bardzo rzadko się zdarza, że w setną rocznicę można coś upamiętnić. Mamy okazję rozpowszechnić to wydarzenie wśród mieszkańców oraz w świadomości Polaków, że było takie wydarzenie jak bitwa o Nasielsk

radny Marcin Szarszewski

Przy kolejnej uchwale dotyczącej nazwania ronda na Pniewie imieniem kpt. Czesława Grombczewskiego ps. Jurand, radny Rodryg Czyż wyjaśnił, że „intencją klubu radnych NSZ było uczczenie bitwy o Nasielsk w setną rocznicę. Podczas składania projektu uchwały okazało się, że do tego ronda ktoś rości już sobie jakieś prawa, ale dzięki temu rozgorzała dyskusja, która przełoży się na świadomość o tym wydarzeniu wśród radnych, a być może również wśród mieszkańców”.
Na komisji infrastruktury pani Anna Kotarbińska przedstawiła w sposób merytoryczny opis bitwy oraz wydarzenia z nią związane, które miały miejsce w Nasielsku. Wydarzenia z Nasielska w 1920 r. zostały również opisane w książce pana prof. Lecha Wyszczelskiego. „Mam nadzieję, że znajdziemy inne miejsce, aby w sposób trwały i godny upamiętnimy tę bitwę”.

Radny Pietras odnosząc się do uczczenia bitwy odniósł się do walk 68 pułku piechoty, który „na pamiątkę zwycięstwa w Nasielsku w dniu 16.08.1920 r. uczynił ten dzień swoim świętem pułkowym, a dla szkoły we Wrześni do dnia dzisiejszego ten pułk jest patronem”. Pan radny podkreślił również ważność tej bitwy jako najważniejszej na przedpolach Warszawy.
Radny Pacocha, uważa, że „przede wszystkim o tych wydarzeniach powinni pamiętać mieszkańcy. Sam Tuchaczewski podkreślał, że bitwa o Nasielsk była ważniejsza niż ta pod Radzyminem, ale dowódca 5 Armii gen. Sikorski był z innego obozu politycznego niż Piłsudczycy. Podzielając zdanie innych radnych, pan Pacocha uważa, że „dziś nie powinniśmy się spierać o ważność wydarzeń”.

Bitwa o Nasielsk 1920 - prof. Lech Wyszczelski

Radny Domała stwierdził, że wszyscy radni są zgodni, że trzeba tę bitwę, o której sam dowiedział się niedawno w 100 rocznicę upamiętnić. Być może skwer, który nosi nazwę tej bitwy będzie odpowiedni na tablicę lub dom nauczyciela, gdzie to wspaniałe wydarzenie będzie można przedstawić i opisać.

Radny Szarszewski odnosząc się do wypowiedzi poprzednika stwierdził, że „skwer nie nosi nazwy bitwy o Nasielsk, tylko bohaterów wojny 1920 r. czyli działań na obszarze całego kraju. Tego wydarzenia nie powinniśmy spłycać i mówić o bitwie jako epizodzie i działaniach większej operacji. Jeżeli byśmy tak myśleli, to nie byłoby bitwy nad Wkrą, bitwy pod Radzyminem, bo to byłaby cześć jakiejś większej operacji. Bardzo rzadko się zdarza, że w setną rocznicę można coś upamiętnić. Mamy okazję rozpowszechnić to wydarzenie wśród mieszkańców oraz w świadomości Polaków, że było takie wydarzenie jak bitwa o Nasielsk.”
Radny Czyż odniósł się do słów radnego Kordowskiego, który powołując się na prof. Wyszczelskiego uważa, że bitwa o Nasielsk to epizod całości działań. Pan Czyż zacytował fragment z książki pana profesora: „Bitwa o Nasielsk to najważniejsze wydarzenie w bitwie na przedpolach Warszawy powstrzymujące marsz ku Wiśle wojsk rosyjskiego Frontu Zachodniego. Bitwa ta stworzyła podstawy do uruchomienia manewru znad Wieprza, który doprowadził do diametralnego odwrócenia losów generalnej bitwy i zmusiła przeciwnika do ucieczki na wschód”.

Pan Czyż poprosił radnych, aby nie bagatelizowali tego wydarzenia, a wzięli przykład chociażby ze szkoły we Wrześni. „W Nasielsku, na osiedlu Krupka jest ulica imienia gen. Osińskiego, ale podejrzewam, że niewielu mieszkańców kojarzy gen. Osińskiego z bitwą o Nasielsk, który za jego zdobycie otrzymał order Virtuti Militari”. My jako radni powinniśmy podjąć działania które te wydarzenia upamiętnią.

Radny Kordowski odnosząc się do całej dyskusji stwierdził, że „Lech Wyszczelski wydarzenia od 12-16 opisał jako całość. Nie wyszczególniał bitwy o Nasielsk, a przełomowe znaczenie miało Borkowo, które jest umieszczone na pomniku. Nie ma co z tym polemizować. Nie na darmo jest tam napisane Borkowo k. Nasielska. Jeżeli Nasielsk miałby strategiczne znaczenie i wielkie, to myślę, że byłoby Nasielsk k. Borkowa, a nie Borkowo k. Nasielska”.

Radny Świderski zadeklarował chęć spotkania, wypracowania stanowiska i upamiętnienia tej bitwy, która ma dla nasielszczan duże znaczenie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #16

W szesnastej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: pana Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy” – udział władz w życiu publicznym.

Nic tak nie łączy i buduje wspólnych relacji jak udział w życiu publicznym. Od lat to co się dzieje wokół nas łączy naszą lokalną społeczność. Na co dzień rozmawiamy z sąsiadami, dyskutujemy o sprawach, które nas poruszają – jednym słowem potrafimy się zintegrować dla wspólnych celów. Ale czy dla tych celów potrafią się do tej integracji dołączyć nasze władze? Burmistrz Nasielska? Nasielscy Radni?

W ostatnim czasie mieliśmy kilka wydarzeń, w których oczekiwaliśmy udziału władz samorządowych w inicjatywach podjętych przez mieszkańców np. odsłonięcie pomnika przy Niepublicznej Szkole Pod Fiolkami w Nasielsku czy rozmowy w sprawie CPK. Samorząd to wspólnota. Mówią o tym nie tylko przepisy, ale przede wszystkim budowana przez lata integralność lokalna wyrażona: wzajemną pomocą, rozwiązywaniem wspólnych problemów i pewnością, że pomimo sporów, zawsze możemy szukać płaszczyzny porozumienia.

spotkanie CPK Nasielsk

W naszej ostatniej odsłonie apelujemy, aby szesnaście osób, do których się zwracamy nie zamykało się w sali obrad Rady Miejskiej w Nasielsku i gabinecie Burmistrza. Rynek, ulica czy podwórko sąsiada jest równie dobrym miejscem, aby przedyskutować problemy, wsłuchać się w prośby.

To już koniec naszych 16 wyzwań dla pana Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy Nasielsk. Nie wzięły się one z sufitu. Każde z nich było wcześniej zadeklarowane w kampanii wyborczej lub ma podstawę prawną w przepisach o samorządzie. Opublikowane wyzwania prześlemy do Burmistrza Nasielska i Rady Miejskiej w Nasielsku, a otrzymaną odpowiedzią podzielimy się z Państwem.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk