Czy Burmistrz Nasielska wyjaśni dług Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego? Część 2

Część 1 dostępna na stronie https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/09/25/czy-burmistrz-nasielska-wyjasni-dlug-nbm-czesc-1/

Z opublikowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności wynika, iż Zarząd spółki w 2018 r. zarobił 76 tys. zł., ale już rok później, wynagrodzenie zarządu wzrosło do ponad 146 tys. zł, kiedy to od 1 lipca 2019 r, dotychczasową prezes Panią Gronowską, zastąpiła nowa prezes – Pani Malinowska. Co wpłynęło na tak duży wzrost wynagrodzenia zarządu przy jednocześnie tak dużej odnotowanej stracie?

Rada Nadzorcza spółki to organ powołany do nadzorowania działań zarządu oraz monitorowania sytuacji jednostki. Z tytułu pełnionych funkcji członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie, które w ubiegłym roku wzrosło, podobnie jak uposażenie zarządu. Spółka notuje stratę, ale wynagrodzenia zarządu oraz rady nadzorczej rosną. Czy nie należałoby tego faktu wyjaśnić mieszkańcom?

Z rachunku zysków i strat wynika, że przychody osiągnięte w 2018 roku spadły o 2 mln zł w stosunku do roku 2017. Spółka chyba nie martwi się bardzo tym faktem, gdyż stratę tłumaczy zdaniem „…spowodowało wykazać stratę, a zarząd spółki zwróci się do udziałowców (gminy) z propozycją pokrycia strat z kapitału zapasowego”. Dwukrotnie Rada Miejska w Nasielsku zezwoliła na zwiększenie kapitału spółki odpowiednio o 300 tys. zł (rok 2015) oraz 360 tys. zł w 2016 roku. W ubiegłym zaś roku, aby pokryć odnotowaną stratę, kapitał zakładowy spółki został zwiększony o 569 tyś. zł w postaci prawa własności lokalu niemieszkalnego przy ulicy Kilińskiego 1/3 o powierzchni użytkowej 200,38 m2.

Z rachunków zysków i strat możemy odczytać i rozszyfrować oczywiste zwroty takie jak podatki, amortyzacja, wynagrodzenia. Natomiast niezrozumiała jest dla nas pozycja „usługi obce”, a w niej koszt blisko 0,5 mln zł poniesiony w 2019 roku.

NBM zapewnia obsługę księgową, administrowanie oraz nadzór techniczny nad zarządzanymi przez siebie budynkami. W informacji dodatkowej NBM za rok 2019 czytamy, iż prowadzenie księgowości nasielskiej spółki zostało powierzone zewnętrznej firmie z Warszawy. Nie od dzisiaj wiadomo, iż za tego typu usługi trzeba w stolicy zapłacić dużo więcej niż na naszym rynku. Dodatkowo widać, iż nie wpłynęło to na spadek zatrudnienia w nasielskiej jednostce. Czyżby w Nasielsku brakowało kompetentnych księgowych? Co zatem skłoniło zarząd do przekazania prowadzenie ksiąg rachunkowych firmie zewnętrznej?

Sprawdzanie finansowe Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego za rok 2019 jest bardziej szczegółowe w stosunku do poprzednich i być może z tego powodu zamieszczono tam informację o „pozostałych kosztach operacyjnych w wysokości 316 tys. zł, które nie zostały rozliczone w latach ubiegłych”. Pani Prezes podkreśla również stratę finansową (ok. 70 tys. zł) jakie przynosi składowisko odpadów w Jaskółowie, a także poniesiony koszt na drenaż wybudowanego w 2015 r. bloku przy ul. Płońskiej.

Na koniec chcielibyśmy przypomnieć byłego Prezesa NBM pana Wojciecha Piątkowskiego, który został zmuszony do odejścia z zajmowanego stanowiska przez burmistrza Arciszewskiego. Po zwolnieniu Pan Wojciech rozpoczął pracę w bliźniaczej spółce budowlanej w Wieliszewie, gdzie zastał sytuację trudną, podobną do tej, w jakiej znajduje się obecnie NBM z Nasielska. Zwołał zewnętrzny audyt księgowy, który w konsekwencji pozwolił prokuraturze na postawienie aktu oskarżenia wobec byłego prezesa, co ostatecznie doprowadziło do jego skazania za dopuszczenie spółki do straty w wysokości 1,7 mln zł. Według dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym danych spółka w Wieliszewie w 2017 roku przyniosła zysk 1 mln 115 tys. zł oraz 185 tys. zł w roku 2018 r. Dane za rok 2019 nie zostały jeszcze opublikowane.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Sprostowanie Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku pana Rodryga Czyża

Sprostowanie pana Radnego Rodryga Czyża do udzielonego wywiadu.

W wywiadzie udzielonym Stowarzyszeniu Aktywny i Czysty Nasielsk na temat dawnego Domu Nauczyciela w wyliczeniu kar za przekroczenie terminu oddania budynku do użytkowania popełniłem błąd.

Bardzo za to Państwa przepraszam. Zamiast około 170 tys. zł kary za niedotrzymanie terminu, pan Burmistrz powinien jej naliczyć około 17 tys. zł.

Pomyłkę tłumaczę sobie tym, że przy innej inwestycji, gdzie naliczone zostały kary za przekroczenie terminu ( w Popowie Borowym) w umowie z Wykonawcą pan Burmistrz zagwarantował sobie 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki (co dałoby około 170 tys. zł w przypadku remontu dawnego Domu Nauczyciela). Zastanawiające jest dlaczego przy tej inwestycji pan Burmistrz zrezygnował z kar umownych na identycznym poziomie. Kary umowne za przekroczenie terminu realizacji remontu dawnego Domu Nauczyciela są dziesięciokrotnie niższe niż w przypadku rozbudowy szkoły w Popowie Borowym i wynoszą 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Przy prawie milionowym kontrakcie pan Burmistrz zagwarantował nam tylko 85 zł za każdy dzień nie dotrzymania terminu.

Radny Rodryg Czyż

Nasielska demokracja! Fragment Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku

Na dzisiejszej komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku miały być poruszane ważne tematy. Miały… gdyby było z kim dyskutować. Radny Rodryg Czyż z klubu radnych Niezależni Skuteczni Zaangażowani opuścił komisję w proteście na jawne ignorowanie prac komisji rewizyjnej przez Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego (miał ważne spotkania) i Kierownika Zamówień Publicznych Radosława Kasiaka (wziął urlop na ten dzień).

Była jeszcze szansa na zmianę porządku obrad, ale radni pana Ruszkowskiego się temu sprzeciwili (Brodowski, Gers, Lewandowski). Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy – Rada gminy kontroluje działalność Burmistrza Nasielska oraz jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy poprzez komisję rewizyjną.

Prosimy o odsłuchanie nagrania audio z Komisji.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Czy Burmistrz Nasielska wyjaśni dług Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego? Część 1

Prezes spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe pani Agnieszka Malinowska reklamując zarządzaną przez siebie spółkę podkreśla, że z pomocą doskonałej kadry i dotychczasowych doświadczeń, rozwój NBM będzie procentować w przyszłości.

Aby sprawdzić sytuację finansową tej spółki, zwróciliśmy się o pomoc do biegłego rewidenta, który w oparciu o dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym dane finansowe nasielskiej spółki na potrzeby tego artykułu przeprowadził ich analizę.

Sprawozdanie finansowe informuje nas o tym, jaki majątek posiada spółka, skąd na to wzięła pieniądze, a także jak zakończyła ostatni rok działalności – za ile sprzedała, po ile kupiła i w końcu najważniejsze – ile na tym zarobiła. Wspomniane dokumenty dostarczają odbiorcom wielu ciekawych informacji

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. od czterech lat niestety nie zyskuje, tylko traci. Łączna strata za lata 2016-2019 wynosi 1,8 mln zł. W każdym roku z podanego przedziału NBM zanotowało więcej kosztów niż przychodów. Jaka jest zatem strategia tej spółki? Jakie ma plany i jakie postawiono cele przed jej zarządem, aby odwrócić ten nieszczęśliwy trend?

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe

Bez szczegółowych pytań, które należałoby zadać zarządowi spółki, ale też i właścicielowi, nie dowiemy się dokładnie, jakie są przyczyny ponoszonych strat. Pamiętajmy, że zarząd to menadżer, który realizuje wizję właściciela. Właścicielem firmy zaś w tym przypadku jest gmina Nasielsk (Burmistrz) czyli tak naprawdę mieszkańcy, którzy poprzez dokonany wybór, oddali w ręce Burmistrza Ruszkowskiego tego rodzaju kompetencje. I na pewno chcieliby poznać przyczyny tego stanu rzeczy. Nie jest to łatwe, ponieważ próby kontroli NBM przez Radnych z Komisji Rewizyjnej są skutecznie studzone przez kancelarię prawną, która powołując się na przepisy stoi na stanowisku, że jest to niemożliwe. (więcej: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/06/23/relacja-z-xviii-sesja-rady-miejskiej-w-nasielsku-cz-3/)

Każda spółka ma obowiązek publikowania swoich sprawozdań finansowych we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym. Są to informacje ogólnodostępne. Studiując zamieszczone tam dane i liczby możemy dowiedzieć się nieco więcej o tej jednostce. Jednakże zdecydowanie większą wiedzę mielibyśmy, gdyby Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta, czyli osobę, która sprawdziłaby wiarygodność zamieszczonych informacji oraz ich poprawność.

W przypadku spółek, których właścicielem jest organ samorządowy, to najlepsze rozwiązanie, aby wykazać, że pomimo trudności i złych wyników finansowych, sprawy mają się dobrze i tak jak podkreśla pani Prezes Malinowska „rozwój NBM będzie procentować w przyszłości”. Chcielibyśmy w te zapewnienia wierzyć. Dlaczego zatem tak się dzieje, że spółka od kilku lat przynosi straty liczone w tysiącach złotych? To pytanie zgodnie z sugestią radcy prawnego pana Nieściora, zadajemy publicznie Burmistrzowi Nasielska panu Ruszkowskiemu, który jednoosobowo pełni rolę zgromadzenia wspólników i może rozliczać Radę Nadzorczą Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego oraz jej zarząd.
(cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Wywiad z Radnym Rady Miejskiej w Nasielsku panem Czyżem – Dom Nauczyciela

Dom Nauczyciela w Nasielsku

Zapraszamy do rozmowy, którą przeprowadziliśmy z Radnym klubu Niezależni Skuteczni Zaangażowani panem Rodrygiem Czyżem, która nawiązuje do świeżo wyremontowanego Domu Nauczyciela.

11 września 2020 r. Urząd Miejski w Nasielsku poinformował o zakończeniu prac budowlanych dawnego domu nauczyciela. Znajduje się on w Pana okręgu wyborczym. Czy remont tego budynku był konieczny?

Jest to pytanie podchwytliwe, nie ma na nie dobrej odpowiedzi, a na pewno nie ma odpowiedzi jednoznacznej.

Ze względu na wartość historyczną, a i na pewną estetyczną remont tego budynku był konieczny. Przed remontem budynek szpecił, a po remoncie mamy okazję zobaczyć obraz pięknej architektury dwudziestolecia międzywojennego.

Następująca w szybkim tempie degradacja tego obiektu (wpływ czynników zewnętrznych, deszcz, mróz) mogła doprowadzić do sytuacji, w której remont byłby praktycznie nieopłacalny. Może nie tyle nieopłacalny, co droższy niż obecnie przeprowadzony. Nie powiem niemożliwy, ponieważ odtworzyć można wszystko, chociażby ze zdjęć.

Jednak patrząc na budżet naszej gminy, w sytuacji infrastrukturalnej, w jakiej znajduje się wiele osiedli, ulic, czy nawet miejscowości, mam tu na myśli Nowe Pieścirogi, gdzie radnym jest kolega z klubu radnych Niezależni Skuteczni Zaangażowani, Marcin Szarszewski, ale też w moim okręgu osiedle Traugutta oraz w innych okręgach: osiedle Sportowa, Krupka, ulice Grabowa, Leśna, Ogrodowa, remont tego budynku można było odłożyć na lepszy okres dla naszego budżetu, a na pewno do czasu gdy… i to dopowiem przy kolejnym pytaniu, ponieważ miałem okazję się z nimi zapoznać.

Na co dzień zajmuje się Pan sprawami wymagającymi wiedzy budowlanej. Czy były z Panem konsultowane prace np. te dotyczące osuszania ścian budynku?

Próbowałem podpowiadać, ukierunkowywać, poprosiłem nawet o przedstawienie przez Wykonawcę planu osuszania ścian (nie osobiście, poprzez pana R. Kasiaka). Nie otrzymałem takiej informacji.

W projekcie budowlanym, który w miarę dokładnie przeanalizowałem jest zapis, że należy wykonać pomiaru wilgotności ścian, przeprowadzić ich odkażenie i osuszenie oraz wykonanie badań mykologicznych (badania związane z zagrzybieniem). Czy któreś z tych zapisów zostały zrealizowane? Nie wiem.

Prace związane z osuszaniem ścian, a po ich osuszeniu wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej to najważniejsze, najbardziej odpowiedzialne i najtrudniejsze roboty budowlane przy tym budynku. Wykonawca do ich przeprowadzenia powinien zatrudnić firmę specjalizującą się w takich pracach budowlanych. Jest to gwarancja, że za kilka lat nie będziemy mieli problemu z wilgocią, która z tych ścian będzie „wychodziła”. Powinna być zbadana wilgotność ścian (przez laboratorium), przedstawiony plan osuszenia ścian i wykonania izolacji poziomej – tak, jak zapisano w projekcie.

W urzędzie nie ma zatrudnionych wykwalifikowanych osób w robotach budowlanych związanych ze wznoszeniem i remontem budynków, ale również robotach drogowych i sanitarnych czy elektrycznych. Posiłkujemy się zatrudnianiem do tych prac zewnętrznych inspektorów, którzy nie zawsze są rzetelni wobec swoich pracodawców, a my nawet w przypadku ewidentnych strat finansowych nie potrafimy od nich wyegzekwować rekompensaty za poniesione straty.

Ja, próbowałem nawiązać kontakt. Ze strony urzędu nie było inicjatywy. Pomimo, że nie zostałem zaproszony do współpracy, zauważyłem i zgłosiłem do pana Kasiaka, że obróbki blacharskie oraz orynnowanie zostały wykonane niezgodnie z projektem. Niezgodnie z kartą kolorów zaakceptowaną przez Konserwatora Zabytków.

Jako ciekawostkę, powiem, że moim zdaniem osuszanie ścian dalej trwa, sugerują to okna piwniczne, które są cały czas pootwierane.

Czy z Pana wiedzy budowlanej cala procedura renowacji tego budynku odbyła się zgodnie ze sztuką budowlaną, najnowszymi technologiami czy prawem budowlanym?

Projekt budowlany, tak jak już wspominałem, został wykonany rzetelnie, a czy prace budowlane prowadzone były zgodnie ze sztuką budowlaną, trudno powiedzieć.

Jedyne co zauważyłem, to odkopanie budynku po całym obwodzie jednocześnie przy wykonywaniu izolacji. Tak nie należy robić. Należy to wykonywać odcinkami, nawet jeżeli w projekcie nie ma na ten temat informacji.

Czy przygotowana przez nasielskich urzędników SIWZ z bardzo krótkim terminem wykonania prac była odpowiednio przygotowana?

Nie wiem jaki cel miał pan Burmistrz podając, tak krótki termin realizacji. Czy konsultował go z osobami, które mają wiedzę w kwestii realizacji tego typu prac budowlanych?

Czas wykonania tej inwestycji należało uzależnić od czasu, jaki jest potrzebny na wykonanie osuszania ścian i prac związanych z wykonaniem izolacji fundamentów. Od tego należało zacząć.

Bardziej niż decyzja pana Burmistrza zastanawia mnie postępowanie Wykonawcy. Po pierwsze zgoda przy podpisywaniu umowy realizacyjnej na tak krótki okres, po drugie przedłużanie zakończenia prac. Od dłuższego czasu nie widziałem, żeby na budynku były prowadzone prace.

O ile został przekroczony termin realizacji i jaka jest kara umowna za przekroczenie terminu?

Umowa z Wykonawcą została podpisana 7 sierpnia 2019 na kwotę 761 662,64 zł z terminem wykonania 29.11.2019, aneks nr 2 do umowy, na prace dodatkowe, przesunął termin wykonania zadania do dnia 31.12.2019r i zwiększył kwotę wynagrodzenia do 781 198, 89 zł. Podane kwoty są kwotami brutto.

Jeżeli 11.09.2020 r. przyjmiemy za termin zakończenia prac i przekazania obiektu do użytkowania, to został on przekroczony o 223 dni. Licząc zgodnie z umową 0,1% za każdy dzień zwłoki, wychodzi kwota powyżej 170 tys.

Zgodnie z paragrafem 12 umowy pkt.2 Burmistrz o powyższą kwotę powinien pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy. Będę dopytywał pana Burmistrza czy tak rzeczywiści postąpił.

A jak się Pan odniesie do przystąpienia do prac budowlanych bez pozyskania środków zewnętrznych?

Dom Nauczyciela w Nasielsku

Tu powiem to, czego nie powiedziałem przy pierwszym pytaniu. Żadna inwestycja, na którą można pozyskać środki zewnętrzne nie powinna być realizowana wyłącznie ze środków własnych. Należy składać wnioski do skutku.

Uzależniłbym na miejscu pana Burmistrza zarobki osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych od ich skuteczności.

Jakie są Pana wnioski z prac komisji rewizyjnej, która zajmowała się tematem domu nauczyciela? Czy otrzymał Pan odpowiedzi od Pana Burmistrza na swoje pytania?

Nie byłem na tej komisji. Już wcześniej informowałem pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, również Finansów i Budżetu oraz Rady Miejskiej o swoich planach urlopowych z prośbą o ich uwzględnienie w planach Komisji oraz Rady Miejskiej.

Również wtedy, kiedy dowiedziałem się, że akurat podczas mojego urlopu tematem poruszanym na najbliższym spotkaniu będzie dom nauczyciela, ponownie poprosiłem pana Brodowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zmianę porządku obrad i wykreślenie z niej zgłoszonych przez mnie tematów. Niestety moja prośba nie została uwzględniona – choć zagadnienia poruszane na komisji były mojego autorstwa.

Na moje pytania odpowiedzi od Pana Burmistrza nie otrzymałem, pomimo interwencji na ostatniej sesji oraz gwarancji pana Przewodniczącego J. Lubienieckiego, że sprawy dopilnuje.

Podobno mam je wkrótce otrzymać. Po ponad 2,5 miesiącach oczekiwania…

Dziękujemy za rozmowę
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Otwarcie nasielskich murali

Już dziś (20.09.2020) o godz. 13:00 w Nasielsku zostaną odsłonięte uroczyste murale poświęcone 100 rocznicy Bitwy o Nasielsk i Bitwy nad Wkrą.

Bitwa o Nasielsk powinna być postrzegana jako najbardziej krwawa i najważniejsza bitwa na przedpolach Warszawy powstrzymująca marsz ku Wiśle wojsk rosyjskiego Frontu Zachodniego. Stworzyła podstawy do uruchomienia manewru znad Wieprza, który doprowadził do diametralnego odwrócenia losów generalnej bitwy i zmusiła przeciwnika do ucieczki na wschód.

Niestety bitwa o Nasielsk, jako pole bitwy 5. Armii gen. Sikorskiego, jest niedoceniana przez polską historiografię. Mamy nadzieję, że te wspaniałe dwa murale, które przedstawiają „Bitwę nad Wkrą” i „Bitwę o Nasielsk” przyczynią się do większej świadomości Polaków i nasielszczan o dokonaniach 5 Armii.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

W Nasielsku powstały patriotyczne murale

Każdego dnia po kilkanaście godzin pracy 🎨 przez 15 dni. Adam Wirski KruK – dziękujemy! A już w najbliższą niedzielę w Nasielsku (20.09.2020 godz. 11:00) uroczyste odsłonięcie murali poprzedzone zawodami sportowymi i konkursem historycznym.

Szczegóły na profilu stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team.W imieniu członków Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team oraz Radnego Rady Miejskiej Pana Marcina Szarszewskiego serdecznie zapraszamy.

Adam Wirski "KruK" maluje murale w Nasielsku

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

27 finał akcji Sprzątania Świata – co robimy w gminie Nasielsk

Już dziś rozpoczął się wielki XXVII finał akcji „Sprzątanie Świata„. W tym roku odbywa się pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”.

Jak możemy przeczytać na stronie Fundacja Nasza Ziemia:
„W tym roku szczególną uwagę poświęcimy plastikowi. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej, ale już teraz możemy zastanowić się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają.”.

27 finał akcji Sprzątania Świata - co robimy w gminie Nasielsk

Więcej informacji o akcji na profilu Fundacja Nasza Ziemia oraz na stronie https://naszaziemia.pl/ssp2020/

My wyruszymy wspólnie z rodzinami i znajomymi w teren, żeby zebrać szepcące plastikowe (i nie tylko) śmieci w gminie Nasielsk. A my zachęcamy i Was, aby podczas spacerów po lesie czy przy grzybobraniu zebrać te mniejsze śmieci. Niech nasze lasy pozostaną czyste! 🥰

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Grzyby w nasielskich lasach

Mamy już wrzesień, a ten pozytywnie nas zaskoczył. Pogoda dopisała i w lasach Gminy Nasielsk pojawiły się grzyby i to w dość znacznych ilościach. Nic tylko rozkoszować się spacerem, a w domu delektować się smakiem lasu – grzybami. Pamiętajmy tylko o tym, żeby pozostawić las w jego naturalnym stanie. Zabierajmy ze sobą śmieci, warto zebrać też te zauważone (można wziąć ze sobą dodatkową siatkę i rękawiczki ochronne), uważajmy na okazy chronione grzybów jak i roślin. Nie niszczyć grzybów niejadalnych, co chyba jest częstym zjawiskiem.

Zbierając grzyby starajmy się nie niszczyć grzybni. Grzyby blaszkowe (np. kurka) najlepiej jest wykręcać. Grzyby z kapeluszem rurkowym (np. borowiki) najlepiej wycinać nisko nożykiem. Warto przy tym zasłonić grzybnię ściółką, aby nie wysychała.

Pamiętajmy też, że grzyby w polskich lasach można zbierać bez ograniczeń, poza wyjątkami: nie wolno zbierać gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do 4m wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, w ostojach zwierzyny. Nie wolno również zbierać w rezerwatach i parkach narodowych. O grzybkach w lasach więcej na stronie: https://siedlce.warszawa.lasy.gov.pl/grzyby

A czy wiemy czym są grzyby? Czy są niezbędne do życia na naszej planecie? Może każdej jesieni zbieramy miliony kosmitów spożywając je przez cały rok w różnej formie? Warto obejrzeć ciekawy materiał filmowy na kanale Atlas na YouTube.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Nasielsk

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Nasielsk jakby nie brzmiała ta operacja, to zapłacimy za nią 140 220 zł.

Jaki będzie jej skutek? Czy inwentaryzacja jest związana ze złym stanem jakości powietrza w naszej gminie? Czy na podstawie zebranych danych czym palimy w naszych domach, gmina Nasielsk zaplanuje w przyszłym budżecie pomoc finansową na wymianę nieekologicznych pieców?

Mamy nadzieję, że wkrótce się o tym przekonamy.

W temacie też można przeczytać na naszych stronach: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/03/16/jak-dlugo-kopciuchy-w-gminie-nasielsk/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk