„Nad Nasielskiem wisi fatum. O co byśmy się nie zwrócili nie jest zrobione dobrze”.

Szanowni Państwo, nasze stowarzyszenie postanowiło relacjonować sesje Rady Miejskiej w Nasielsku. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może w nich uczestniczyć, a podczas ich debat zapadają kluczowe decyzje dotyczące Miasta i Gminy Nasielsk. Zachęcamy Państwa oraz Pana Burmistrza i Radnych do wspólnej dyskusji.

„Nad Nasielskiem wisi fatum. O co byśmy się nie zwrócili nie jest zrobione dobrze”

Radny M. Świderski

I sesja (22.11.2018r) rozpoczęła się uroczyście od odegrania hymnu Państwowego oraz hejnału miasta Nasielska. Po odebraniu oświadczeń o wyborze na urząd oraz złożeniu ślubowania przez Burmistrza i Radnych Miasta, a także zadeklarowaniu się co do pełnienia funkcji w poszczególnych komisjach, nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali mieszkańcy.

Urząd miejski w Nasielsku

W imieniu WTZ, głos zabrała pani Bogumiła Szlaska – Prezes stowarzyszenia WTZ. W swoim apelu skierowanych do władz i mieszkańców Nasielska p. Prezes poprosiła o pomoc w adaptacji budynku w Świeszewie. Pani Szlaska podkreśliła, że w ramach WTZ korzystają mieszkańcy z całej gminy Nasielsk. Podziękowała za okazaną pomoc panom radnym: Świderskiemu i Domale. Odpowiadając na pytanie p. Świderskiego, Burmistrz stwierdził, że w planach UM jest powrót WTZ do naszej gminy do budynku w Nunie, który pełnić będzie funkcję centrum pomocy dla osób potrzebujących.

W imieniu stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk głos zabrał Marcin Tracz. Skierowane pytanie do p. Ruszkowskiego dotyczyło informacji czy Burmistrz zapoznał się z opinią prawną (http://www.aktywnynasielsk.org.pl/2018/11/20/opinia-prawna-dot-dzialan- burmistrza-nasielska/) jakie działania urząd i burmistrz mógł podjąć na podstawie opinii hydrogeologicznej prof. Gromca i prof. Sadurskiego (opinię tą stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk skierowało do UM kilka dni przed sesją), a także czy w związku z tym Burmistrz podejmie jakieś działania. Burmistrz stwierdził, że jeszcze się z tą opinią nie zapoznał. Drugie pytanie dotyczyło prośby o podjęcie się zorganizowania spotkania z osobami, które mają realny wpływ na rozwiązanie problemu wysypiska w Jaskółowie. Wniosek ten poparł radny Domała, który zaapelował do Burmistrza, aby zaprosił sąsiednich włodarzy oraz mieszkańców naszej gminy, tak aby każda ze stron mogła się w tej sprawie wypowiedzieć. Ponadto wystosował apel do Radnych o współpracę i szacunek do osób, które przeciwdziałają powstaniu wysypiska. Burmistrz Ruszkowski odpowiedział, że takie spotkanie może się odbyć, ale Urząd Miejski w Nasielsku musi najpierw dysponować uwagami do planu, a ponadto w tym spotkaniu muszą wziąć udział osoby merytoryczne. Ponadto w Urzędzie Miejskim w Nasielsku jest powołana specjalna komisja, która analizuje plan, również pod kątem uwag zgłoszonych do planu. Z kolejnym pytaniem skierowanym do Radnych, p. Tracz zapytał czy Radni planują osobiście coś zrobić, aby wysypisko nie powstało. Poprosił radnych, aby działali w terenie i wyprzedzali działania inwestora. Poinformował Burmistrza i Radę, że Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, dysponuje opinią, która wskazuje na wady prawne oraz brak spójności z przepisami prawa, uchwalanego MPZP dla m. Jaskółowo. Marcin Tracz zaznaczył, że sytuacja wokół wysypiska jest bardzo trudna i nie wystarczą już marsze i blokady. Inwestor wystąpił do sądu o ustanowienie służebności gruntowej do planowanego zakładu i dlatego ważne jest, aby Burmistrz wykonał uchwałę Rady dotyczącą budowy ścieżki rowerowej (Burmistrz Ruszkowski już raz wydał zgodę inwestorowi na tę drogę, a od kwietnia 2018 r. jest podjęta uchwała RM, aby teren ten przeznaczyć na ścieżkę rowerową). Pan Lubieniecki odpowiedział, że Rada Miejska w Nasielsku robi wszystko, aby wysypiska nie było i już nie pierwszy raz uchwala MPZP. Pani Kierownik Strzelecka odpowiadając na pytanie pana Rucińskiego: ile planów w ostatnim czasie zostało unieważnionych, stwierdziła, że przez sąd został unieważniony plan dla miasta Nasielska, uchwalony w 2010 r. – ponieważ miał dużo błędów (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F9D83237F).

W sprawie wysypiska w Jaskółowie pytanie do Burmistrza zadał radny Pietras, który zapytał czy Burmistrz wie o złożonym wniosku do operatora energii elektrycznej przez Inwestora na odbiór energii elektrycznej. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że do Urząd Miejski w Nasielsku taki wniosek nie wpłynął, a odpowiadając na prośbę radnego Sawickiego zadeklarował złożenie zapytania do zakładu energetycznego w tej sprawie.

Radny Świderski zaapelował do Rady, aby uchwaliła MPZP w ciągu dwóch tygodni od złożenia uwag. Pesymistycznie odpowiedział na ten apel pan Tracz, który stwierdził, że lista uwag do planu, które stowarzyszenie złoży do 7.12 jest na tyle duża, że jest wątpliwe, aby udało je się zrealizować w tym terminie. Natomiast uchwalony w obecnym kształcie plan zagospodarowania ma tyle wad prawnych, iż Wojewoda go z urzędu odrzuci zatem nie będzie żadnym zabezpieczeniem przed powstaniem ZZO w Jaskółowie. Adam Mikucki w kolejnych pytaniach skierowanych do Burmistrza, przypomniał, że kilka dni temu w Jaskółowie, Burmistrz zgodził się na zorganizowanie spotkania pomiędzy planistami Urzędu Miejskiego w Nasielsku, a planistami którzy pracują na rzecz stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk. Pan Mikucki zapytał również Burmistrza Nasielska o niezgodności w sprawie norm okien budowanej Sali w Popowie Borowym. Burmistrz stwierdził, że odbiór prac jest weryfikowany z certyfikatami urządzeń, w tym certyfikatami dotyczącymi parametrów okien. Pan Kierownik Kasiak dodał, że każda część robót była potwierdzona przez odbiór inspektora nadzoru, a na stwierdzenie pana Mikuckiego, że za wykonane prace Urząd Miejski w Nasielsku zapłacił już wykonawcy 1,3 mln zł., a jeden z protokołów odbioru dotyczy właśnie wspomnianych okien, pan Kasiak zadeklarował, że będzie żądał wyjaśnień w tej sprawie od inspektora nadzoru. Pan Mikucki zapytał Burmistrza Nasielska i skarbnika o kwotę uzyskanych środków zewnętrznych. Pan Skarbnik powiedział, że jeszcze nie udało mu się policzyć tej sumy, a Burmistrz odpowiadając panu Rucińskiemu w tej samej sprawie, stwierdził, że są kwestie rozbieżności i jeszcze raz trzeba to policzyć.

Dosyć istotna kwestia, która została jednak przeniesiona na inne posiedzenie dotyczyła wniosku jaki złożył radny Rodryg Czyż. Zaapelował do radnych, aby praca radnych była społeczna, a diety przekazywane na inicjatywy lokalne. Pan Czyż zaapelował również, aby 20% swoich dochodów Burmistrz Nasielska przekazywał na ten cel. Pomysł ten poparł pan Andrzej Zawadzki, który zaproponował, aby dieta radnego wynosiła 1 zł oraz złożył wniosek o obniżenie dochodów Burmistrza o 1/3. Pan Skarbnik Gminy dodał, że obecnie trwają prace nad podwyżkami, aby podnieść pensje pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, za co podziękował panu Burmistrzowi radny Kordowski.

Stowarzyszenie Aktywny i czysty Nasielsk

Dodaj komentarz