Relacja IV sesji gminy Nasielsk – uchwalenie MPZP dla Jaskółowa

„Chciałbym podziękować wszystkim autorom uwag – poza inwestorem, który miał inne oczekiwania – dziękuję za poświęcony czas, za trud i wysiłek. To dzięki wam, ten plan po uwzględnieniu uwag jest na takim poziomie, że w mojej opinii zasługuje na to aby nie przedstawić go kolejnemu planiście, ale przedstawić go osobie, która decyduje o jego ważności lub nie – mam tu na myśli Wojewodę” – Mirosław Świderski

Wniesionych uwag do planu było 113 przez 6 podmiotów (wójt Wieliszewa, pełnomocnik inwestora ZZO Jaskółowo, stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk oraz trzy osoby prywatne). Burmistrz uwzględnił 37 uwag, 7 w części, a nad pozostałymi 69 uwagami, które szczegółowo były omawiane w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia komisji infrastruktury głosowała rada, która uwzględniła dodatkowo 6.

IV sesja gminy Nasielsk / Uchwalenie planu zagospodarowania MPZP Jaskółowo

IV sesja, zwołana na wniosek Burmistrza odbyła się 22.01.2019 r., przy obecności 12 radnych (nieobecni radni: Czyż i Domała). Głównym tematem było głosowanie nad uwagami, które nie były uwzględnione przez burmistrza, a po ich przyjęciu lub nie rada, zagłosowała nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo gmina Nasielsk etap 1. Głosy radnych były w znacznej większości przypadków podzielone przy czym w jednej grupie głosowali radni: Pacocha i Pietras, a w drugiej tej decydującej o przyjęciu lub odrzuceniu uwagi i w konsekwencji uchwaleniu planu pozostali radni. Poza tą uchwałą rada głosowała nad zmianą uchwały dotyczącą budżetu na 2019 r., Zmiana ta, jak wyjaśnił skarbnik gminy miała charakter kosmetyczny. (Z powodu błędu na wniosek RIO przesunięto środki między rezerwami ogólną i celową).

Przed rozpoczęciem procedowania uwag, radny Pacocha złożył wniosek o możliwość wypowiedzenia się w sprawie MPZP przez mieszkańców. Po krótkiej wymianie zdań pomiędzy burmistrzem i przewodniczącym rady i przerzucaniu się odpowiedzialnością, czy dopuścić do głosu mieszkańców, z prawnego punktu widzenia wyjaśnił mecenas uczestniczący w sesji mówiąc, że plan miejscowy jest taką samą uchwałą, jak każda inna uchwała rady miejskiej. W ramach procedowania nad uchwałą jest przewidziany czas na dyskusję i w ramach tej dyskusji zabierać mogą głos zarówno radni jak i inne osoby, którym przewodniczący udzieli głosu.

W dyskusji nad głosowanymi uwagami podniesiono tematy dotyczące: przedłożenia i wyłożenia uzasadnienia do wglądu – zdaniem prawnika nie ma takiego obowiązku. Mieszkańcy również chcieli, aby w planie zaakcentować zapis „znacząco oddziaływać na środowisko” – zdaniem planisty, który po raz kolejny wyjaśnił radnym, że taki zapis spowodowałby ograniczenia min. działalności rolnej, a zakład, o którym jest mowa zawsze znacząco kwalifikuje się do oddziaływania na środowisko i nie ma ryzyka, że trzeba to doprecyzować w przepisach planu. Poza tym na terenach rolnych nie ma zgody na zabudowę, więc nie mógłby powstać tego typu zakład. Powołując się na opinię prof. Sadurskiego, która została zamówiona na zlecenie gminy Nasielsk, a z której wynika, że na terenie objętym planem znajduje się podziemny zbiornik wodny, mieszkańcy chcieli, aby taki zapis pojawił się w planie. Planista sporządzający plan odpowiedział, że ujawnia się w planie udokumentowane zbiorniki w celu ich ochrony, a pan mecenas dodał, że udokumentowanie powinno mieć charakter prawny, a tego nie ma, nawet gdy przywołaną opinię robił autorytet. Radny Swiderski wypowiadając się na temat tego zbiornika stwierdził, że w dniu dzisiejszym nie mamy innej możliwości jak nieuwzględnienie tej uwagi, bo nie ma takiego zbiornika w studium. Być może w przyszłości trzeba będzie uwzględnić ten zbiornik w studium, a następnie w planie. Ostatnia dyskusja dotyczyła przywołanego wyroku NSA przez mieszkańca dotyczącego zerowej stawki renty planistycznej. Planista z Urzędu wyjaśnił, że rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie firmy wykonującej plan wskazał, że nie będzie wzrostu wartości nieruchomości, a opłata planistyczna zostanie naliczona wówczas jeżeli w ciągu pięciu lat inwestor sprzeda nieruchomość, a nastąpi przy tym wzrost wartości nieruchomości. Wskazane w planie tereny są tożsame z dotychczasowym użytkowaniem i nie ma możliwości, aby wartość tych nieruchomości wzrosła.

IV sesja gminy Nasielsk / Uchwalenie planu zagospodarowania MPZP Jaskółowo

Na koniec sesji w sprawie wymienionych wkładów szybowych w budowanej sali sportowej w Popowie Borowym głos zabrał Adam Mikucki, prosząc Burmistrza o interwencję i dopilnowanie, aby wkłady te były zgodne z umową. Z posiadanych przez p. Mikuckiego certyfikatów jeden wkład szybowy, o którym informował radę i burmistrza na sesji w listopadzie został wymieniony, a drugi nie, ponieważ inspektor nadzoru inwestorskiego p. Mendalka stwierdził, że jest to nieznaczne przekroczenie.

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz