V sesja Rady Miejskiej w Nasielsku

„Myślę, że po konsultacji z biurem prawnym zmienimy charakter sesji. Zmienimy formę zapytania.” – Jerzy Lubieniecki

Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku

V sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się 28.03.2019 r. Z uwagi na długą przerwę między sesjami program obejmował aż 25 punktów, na której zaproszeni byli min. komendanci policji i straży pożarnej, którzy złożyli informację w zakresie bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie miasta i gminy Nasielsk. Radni przyjęli również ponad 20 uchwał https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/v-sesja-rady-miejskiej-w-nasielsku.

Na początku sesji, pan burmistrz Nasielska, zwrócił się do rady o zniesienie z porządku obrad rady, uchwały dotyczącej utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku. Jako powód pan Ruszkowski podał brak uzgodnień z Komendantem Stołecznym Policji. Burmistrz zaproponował przeniesienie tej uchwały na kolejna sesję, a na to miejsce dopisać uchwałę w sprawie przeniesienia pomnika nad Wkrą.

Radny Czyż stwierdził, że radni nie zostali zapoznani z faktami i kosztami przeniesienia tego pomnika. Głosowanie w tym momencie byłoby przekłamane. Zaproponował, aby najpierw zajęła się tym komisja rewizyjna i przedstawiła nam swoje wnioski. Natomiast przed głosowaniem w sprawie Straży Miejskiej, powinniśmy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i pozyskać ich opinię nad słusznością lub też nie powołania jednoosobowej straży.

Pomimo przedstawionych argumentów radnego Czyża, radni po głosowaniu przyjęli propozycję pana burmistrza nad nowym porządkiem sesji. Największą debatę podczas głosowanych uchwał, wzbudziła ta, dotycząca przeniesienia pomnika w Borkowie.

Sprawozdanie z działaności Burmistrza Nasielska i Przewodniczącego Rady Miejskiej

Pan przewodniczący Lubieniecki, złożył sprawozdanie z działalności pomiędzy radami, Obowiązkami podzielił się z panem radnym Kordowskim. Panowie brali udział w spotkaniach: z dziećmi, byłym sędzią piłkarskim p. Listkiewiczem w temacie teqballa, walnym zebraniu zarządu Żbika, pikniku dla „Wiktora” z ufundowanymi od radnych rowerami. Ponadto pan przewodniczący brał udział w otwarciu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie, uroczystościach z okazji dni Żołnierzy Wyklętych w Popowie Borowym oraz osobiście uczestniczył w spotkaniu w powiecie w sprawie utrzymania porządku na terenie miasta Nasielska.

Pan burmistrz złożył sprawozdanie z działalności pomiędzy radami. W dniu 15.03.2019 r. wszedł w życie MPZP dla Jaskółowa. Ustalone zostały listy oczekujących na przydział mieszkań (43-na czas nieoznaczony; 15-socjalne; 9-na zamianę).

Nowymi członkami w Radzie Pożytku Publicznego w wyborach uzupełniających zostali panowie: Robert Sierzputowski i Daniel Królak. Urząd Skarbowy będzie przyjmował zeznania podatkowe od mieszkańców w UM w godzinach 8-11 w dniach: 1,15 i 29 kwietnia. W miesiącach od kwietnia do końca czerwca odbędą się konsultacje społeczne w sprawach statutu sołectw. Wykonywane są zadania z funduszy sołeckich. Do Marszałka Województwa Mazowieckiego, złożono zapotrzebowanie na dofinansowanie jarmarku św. Wojciecha. Przygotowano sprawozdanie z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków za 2018 r. Złożono wnioski do WIOŚ na zadanie unieszkodliwiania azbestu. W toku są postępowania dotyczące decyzji środowiskowej: zakładu rozlewni lakierów na ul. Elektronowej, budowy telefonii komórkowej, budowy zakładu wyrobów betonowych, przeniesienia zbiornika na gaz 50 m3 na ul. Elektronowej, budowy farmy fotowoltanicznej o mocy 3 MW w Popowie Borowym oraz mocy 1 MW w Kątnych, rozbudowy rozlewni gazu w Pieścirogach Starych.

Podpisano umowy dotyczące: obiektów sportowych przy szkołach w gminie Nasielsk; na opracowanie dokumentacji drogi ul. Wyszyńskiego, ul. Krupki; pełnienia funkcji inspektora nadzoru Sali w Popowie Borowym, inspektora brakujących odcinków dróg. Został ogłoszony przetarg na: projekt NOK wraz z rewitalizacją skweru; przebudowę drogi Kędzierzawice-Głodowo-Pniewska Górka-Pniewo; wykonanie dokumentacji zamiany linii napowietrznej na kablową w obrębie ulic: Rynek, Starzyńskiego, Kościuszki, Mała.

Złożono wnioski o dofinansowanie na: „Dom Nauczyciela”, na funkcje usługowe w placówce wsparcia dziennego, świetlicy socjoterapeutycznej do: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury, Marszałka Województwa Mazowieckiego; budowę OSA-wariant rozszerzony w Nasielsku do Ministra Sportu; przebudowę boiska treningowego 1 etap Budowa i przebudowa stadionu miejskiego wraz z oświetleniem i infrastrukturą do Ministra Sportu.

Trwają prace: budowy kanalizacji w centrum Nasielska i na ul. Słonecznej, budowy Sali gimnastycznej w Popowie Borowym.
Pan burmistrz spotkał się z wicewojewodą w sprawie terenów kolejowych i przejęcia terenów po byłej wąskotorówce (od Pianowa do Stacji).
Pan Ruszkowski podziękował mieszkańcom i organizatorom pikniku, podczas którego zebrano fundusze na pomoc dla Wiktora, który wciąż walczy z ciężką chorobą.

Wybory do rad sołeckich w gminie Nasielsk i podziękowania dla Sołtysów

Z uwagi na planowane wybory do rad sołeckich, podczas sesji burmistrz, przewodniczący rady oraz radni złożyli podziękowania dla wszystkich sołtysów za ich dotychczasową działalność w kadencji 2015-2019. W imieniu sołtysów podziękowania za współpracę złożyła pani Kamińska, życząc wszystkim dalszej owocnej pracy. Do podziękowań dołączyła również sołtys wsi Jaskółowo pani Nowosielska, zwracając się z apelem, aby mieszkańcy wsi zastanowili się nad wyborem nowych sołtysów, ponieważ można krytykować, ale sołtys bez mieszkańców nic nie zrobi.

Podsumowanie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Na koniec sesji głos zabrał przewodniczący pan Lubieniecki, który stwierdził, że ten fb, lajkowanie niczemu dobremu nie służy. „Myślę, że po konsultacji z biurem prawnym zmienimy charakter sesji. Zmienimy formę zapytania. Praca społeczna się wiąże nie tylko z trzymaniem za mikrofon i oczernianiem innych osób. Praca społeczna to strata własnego czasu, poświęcenia, że trzeba się poświecić, zostawić rodzinę, dom i iść pracować społecznie. (…) przez dwa lata nie przyszedłem na sesję i mikrofonu do ręki nie wziąłem – stwierdził Przewodniczący Lubieniecki.

Szanowni Państwo sesja trwała 6,5 godziny. Pytania mieszkańców i radnych wraz z odpowiedzią burmistrza przedstawimy wkrótce.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz