Relacja XV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Nasycenie samochodów mieszkańców wsi jest duże, ale zawsze będzie grupa ludzi, która będzie miała problem z dotarciem do Nasielska” – zastępca burmistrza Andrzej Kordulewski

XV sesja Rady Miejskiej w Nasielsku została zwołana na wniosek burmistrza w dniu 13 stycznia br. Po przywitaniu przez Przewodniczącego Rady, zebranych w tym mieszkańców, radny Rodryg Czyż – z uwagi na obecność mieszkańców – poprosił o uzupełnienie punktu obrad o możliwość zabrania głosu przez mieszkańców w sprawach różnych. Po odpowiedzi burmistrza Ruszkowskiego, że mieszkańcy mają możliwość spotkania się z nim w poniedziałki i wtorki, radni zachowali porządek obrad bez zmian.

Nasielsk SKR - transport publiczny

Rada zwołana „z dnia na dzień” dotyczyła trzech uchwał związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego, wyznaczenia linii komunikacyjnych i zmian w budżecie. Temat ten nie był wcześniej omawiany na komisjach, dlatego pan Lubieniecki zaproponował dyskusję nad tymi uchwałami.

Radny Czyż zapytał, „czy nie można było wniosku złożonego do Wojewody uwzględnić na grudniowej sesji poświęconej budżetowi? Drugie pytanie dotyczyło dotychczasowego działania tras „czy spełniły swoje oczekiwania, ilu mieszkańców z nich skorzystało oraz jaki jest koszt przypadający na jednego mieszkańca, który korzysta z tego transportu?”

Odpowiedzi udzielił skarbnik gminy Nasielsk. „Dopiero 7 stycznia br. wpłynęło oficjalne pismo od Wojewody, który nas poinformował o otrzymaniu dofinansowania”.

Radny Lubieniecki przekazał informację, że jego uwagi dotyczące zmiany tras zostały uwzględnione. Pan radny poprosił o wyjaśnienie ile tras się zmieniło w stosunku do tych z 2019 r.?

Krzysztof Miller – odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne wniosku do Wojewody, podkreślił że „UM podjął realną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i z powodzeniem otrzymał po raz drugi dofinansowanie na ten cel”. Jest obecnie 8 tras. Jedna trasa została połączona Kędzierzawice – Pianowo. Zostały uwzględnione zmiany dotyczące Torunia oraz powstała na wniosek radnego Fronczaka nowa trasa Mogowo – Siennica.

Radny Czyż dopytał o analizę przejazdów „Ilu mieszkańców skorzystało w ostatnim kwartale z tych usług”?
Udzielając odpowiedzi pan Miller zaprosił radnych do wydziału, aby zapoznali się z dokumentacją. „UM nie posiada takiej analizy. Informacje, na których szacowane są dane pochodzą od „pana prezesa, ale warto podkreślić, że ten program jest skierowany do linii deficytowych. Nie ma znaczenia ile osób przewozi. Istotą programu jest to, żeby ten autobus jeździł”.

Radny Świderski stwierdził „rozumiem, że te trasy są nierentowne, ale proszę pana kierownika, aby na przyszłość przygotował analizę na ile te trasy są nierentowne? Czy w 100%?

Burmistrz Nasielska poinformował radnych, że był problem z interpretacją przepisów i początkowo gmina nie otrzymała dofinansowania. „Działania UM, aby gminy miejsko-wiejskie otrzymały dofinansowanie przyniosło skutek”.

Radny Czyż przeprowadził wyliczenia tych przejazdów, które poprawił radny Dłutowski wskazując błąd w wyliczeniach. Pan Czyż przyznał się do błędu i poprawił wynik na 8000 przewozów w ciągu roku, które wynikają z sumy jaką wkłada gmina z własnego budżetu, przy średnim koszcie 20 PLN za przejazd. Pan radny Czyż zapytał „czy nie byłoby taniej wynająć taksówki”?

Pan Ruszkowski odpowiedział, że korzystamy z przyjętych rozwiązań z uwagi na zapisy ustawy oraz pozytywny odbiór mieszkańców.
Zdaniem radnego Pacochy, ustawa dotyczyła odtworzenia połączeń komunikacyjnych. „Często słyszę od mieszkańców, że mają problem z dotarciem do Pułtuska czy NDM. Gdyby samorządy się porozumiały byłoby to bardziej skuteczne rozwiązanie.”

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że samorządy mogą również składać takie wnioski i być może z Pułtuskiem w przyszłości się uda.

Zastępca burmistrza pan Kordulewski nawiązał do zadania gminy wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym jakim jest transport publiczny. „Zadania związane z zapewnieniem komunikacji mieszkańców, musimy realizować zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, w który nie wchodzi transport taksówkami. Idea dofinansowania przejazdów na terenie gminy dotyczyła sytuacji mieszkańców, którzy mają utrudniony dostęp do szkół, ośrodka zdrowia itp. Rząd przewidział, że będzie dotował tego typu przewozy komunikacyjne. Nasycenie samochodów mieszkańców wsi jest duże, ale zawsze będzie grupa ludzi, która będzie miała problem z dotarciem do Nasielska”.

Radny Gers wyraził swój sceptyczny głos w stosunku do radnych, którzy z uwagi na brak wcześniejszych konsultacji na komisjach, aktywnie brali udział w dyskusji nad uchwałami. Pan radny Gers zwrócił uwagę na odtworzoną trasę Dobra Wola-Borkowo-Cieksyn-Nasielsk dzięki której mieszkańcy mają możliwość dojechania do pracy.

Radny Szarszewski odniósł się do kwoty 137 tys. „przerzuconej” z utrzymania dróg publicznych na cel związany z transportem publicznym. „Jest to kolejne zmniejszenie kwoty. Pierwotnie w budżecie było 1 mln zł. Podczas uchwały budżetowej 100 tys. zostało zdjęte na remont biblioteki. Teraz po raz kolejny ponad 100 tys. Z pierwotnej kwoty już ponad 22% jest zdejmowane. Obawiam się, że zabraknie pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg”. Skarbnik odpowiedział że „na pewno nie zabraknie”.

Radny Świderski zapytał czy kwota z wkładu własnego może się zwiększyć. Skarbnik odpowiedział, że „zgodnie z umową kwota jest deficytowa i nie możemy jej przekroczyć, ale w ciągu roku z uwagi na zawirowania kwota może się zwiększyć”.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte (niejednogłośnie). Kwota dofinansowania do przejazdów lokalnych to 320 829 zł, wkład własny 137 644 zł. Oprócz zapewnienia ustnego o pozytywnym odbiorze mieszkańców, niestety nie dowiedzieliśmy się ilu mieszkańców z tych linii skorzystało. Część pytań radnych zadanych podczas podejmowania uchwał zostało bez odpowiedzi. Dane zna prezes i zapewne on najlepiej wie na co wydać kwotę 458 473 zł. przeznaczoną na dojazdy lokalne. Jak powiedział pan Miller istotą programu jest, aby autobus jeździł. Nie ma znaczenia ilość przewożonych osób.

Panie kierowniku, panie burmistrzu, panowie radni dojazdy lokalne tak, ale to są nasze podatki i warto, aby je racjonalnie rozdysponowywać, nawet jeżeli z definicji zapisów ustawy ma to przynosić straty.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz