Relacja XII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„50% w przypadku niektórych podatków, to jest bardzo duża podwyżka. Dla niektórych bardzo odczuwalna.” – radny Rodryg Czyż

XII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, otworzył w dniu 29.11 2019 r. przewodniczący Rady pan Jerzy Lubieniecki. Po powitaniu zebranych osób przystąpiono do porządku obrad.

Podobnie jak na poprzednich radach, tak i tym razem przewodniczący Lubieniecki poinformował o swojej działalności pomiędzy radami. Pan radny podziękował strażakom, którzy w dniu 1 listopada pomagali w organizacji ruchu w okolicach cmentarza w Cieksynie. Pan Lubieniecki miał pretensje do swoich kolegów – radnych – którzy nie uczestniczyli w organizowanych przez Urząd Miejski w Nasielsku obchodach święta niepodległości, na których był m.in. nasielszczanin ks. Tomasiński, zaproszony przez pana Andrzeja Zawadzkiego.

Burmistrz Nasielska B. Ruszkowski – podobnie jak pan przewodniczący – brał udział w tych samych patriotycznych uroczystościach. Ponadto pan Ruszkowski poinformował o przygotowaniu wniosku na uroczystości Żołnierzy Wyklętych na przyszły rok, spotkaniu z organizacjami pozarządowymi (19 grudnia), przygotowaniu filmu „Nasielszczanie”, utworzeniu we współpracy z PTTK I szlaku rowerowego (czarny szlak o długości 24 km).

W dalszej części pan Ruszkowski poinformował, że w UM trwają prace nad decyzjami dotyczącymi: fotowoltaiki, pogłębieniu rzeki Nasielnej, budowie stacji paliw LPG w Starych Pieścirogach.

Burmistrz Nasielska poinformował również o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy dwóch kurników w Mazewie Dworskim A.

Sprzedano lokal przy ul. Starzyńskiego oraz działki w Starych Pieścirogach. Podpisane zostały umowy na: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy przedszkola żłobka i przedszkola w Pieściorogach, biblioteki w Nasielsku, zakupu i montażu sztucznego lodowiska. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów na rok 2020.

Trwają prace: budowa świetlicy w Mazewie Dworskim A, budowa drogi gminnej II etap (Kędzierzawice – Pniewska Górka), przebudowa ul. Dębowej oraz modernizacja wybranych odcinków dróg, przebudowa dawnego domu nauczyciela, montaż sztucznego lodowiska.

Odebrano prace: sieć wodociągowa w Lelewie (204 m), budowa boiska sportowego w Dębinkach, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej.

Nie podnoszone podatki od kilku lat, były powodem do dyskusji podczas głosowania nad uchwałą o podatkach i opłatach lokalnych na 2020 r. (uchwała została podjęta: 9 głosami za 4 przeciw: Czyż, Pietras, Szarszewski, Domała).

Swój przeciwny głos umotywował radny Czyż. „Nie zgadzam się z tak wysokimi stawkami. W poprzednim roku dopytywałem dlaczego nie podnosimy podatków, chociażby o inflację, żeby nie dotknęło to mieszkańców w taki sposób, jak chcemy to zrobić w tym roku. 50% w przypadku niektórych podatków, to jest bardzo duża podwyżka. Dla niektórych bardzo odczuwalna”.

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że od początku jego urzędowania na stanowisku burmistrza, czyli od 6 lat nie były podnoszone podatki, a nawet został obniżony podatek transportowy. Z uwagi na mniejsze dochody gminy, jesteśmy teraz zmuszeni do ich podniesienia. Burmistrz podkreślił, że podwyżki nie są maksymalne, ale faktycznie idą w górę.

Radny Lubieniecki spuentował wypowiedź radnego Czyża. „Łatwo się mówi o 50%, tu chodzi o zwiększenie z 20 do 30 groszy za m2 nieruchomości. Za działkę o powierzchni 1000 m2 stanowi to wzrost 100 zł w skali roku”.

Radny Czyż w odpowiedzi stwierdził: „mówiąc o podniesieniu podatków o 50% miałem rację. To, że pan to spłaszczył do stawek, to już nie moja wina. Jak ktoś płaci 200 zł, będzie płacił 300 zł. To już brzmi normalnie. I to jest 50%”.

Nie uczestniczący w sesji radny Pacocha (z uwagi na chorobę), wyraził swój sprzeciw na swoim profilu fb przeciwko podnoszeniu podatków twierdząc, „że planowane jest największe zadłużenie w historii naszej gminy w kwocie 34 mln., które jest początkiem końca Gminy Nasielsk”.

Uchwała określająca podatek rolny została podjęta jednogłośnie, natomiast za uchwałą w sprawie metody ustalenia opłaty za odpady oraz stawki jakie będziemy wszyscy ponosić za wywóz odpadów, głosowało 10 radnych za uchwałą przy 3 wstrzymujących się od głosu (Czyż, Pietras, Domała).

Przy kolejnej uchwale Radny Domała był zaniepokojony ankietą przeprowadzoną wśród uczniów szkół podstawowej i gimnazjum na temat szkodliwości zażywania narkotyków. „Zażywanie narkotyków może być bezpieczne stwierdziło 12 % uczniów SP i 15 % gimnazjum, a wiedzę na temat narkotyków jako żadna określiło 77%. W świetle tych sondaży, niezbędne jest pokazanie niebezpieczeństw jakie wiążą się z przyjmowaniem narkotyków, a kwota jaką chcemy przekazać na ten cel: 4 tys. zł przy 346 tys. zł. na rozwiązywanie problemów alkoholowych jest niewystarczająca. Nie możemy uciekać od problemu i warto uświadamiać młodych ludzi już na samym początku o szkodliwości narkotyków”. Skarbnik gminy odpowiedział, że „nie ma przeciwwskazań, aby w ciągu roku środki zostały przeniesione”.

Pytanie w sprawie kolejnej uchwały w sprawie gminnego programu ochrony zabytków na lata 2020-2023 zadał radny Czyż. „Kiedy remont dawnego domu modlitewnego w Mazewie”. Burmistrz odpowiedział, że nie ma środków. Natomiast radny Świderski podziękował pracownikom UM za przygotowanie tej uchwały, uwzględniającej wszystkie gminne zabytki.

Na koniec głosowania, radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu nazwy nowej ulicy „Dolna”. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz