Czy Burmistrz Nasielska wyjaśni dług Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego? Część 2

Część 1 dostępna na stronie https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/09/25/czy-burmistrz-nasielska-wyjasni-dlug-nbm-czesc-1/

Z opublikowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności wynika, iż Zarząd spółki w 2018 r. zarobił 76 tys. zł., ale już rok później, wynagrodzenie zarządu wzrosło do ponad 146 tys. zł, kiedy to od 1 lipca 2019 r, dotychczasową prezes Panią Gronowską, zastąpiła nowa prezes – Pani Malinowska. Co wpłynęło na tak duży wzrost wynagrodzenia zarządu przy jednocześnie tak dużej odnotowanej stracie?

Rada Nadzorcza spółki to organ powołany do nadzorowania działań zarządu oraz monitorowania sytuacji jednostki. Z tytułu pełnionych funkcji członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie, które w ubiegłym roku wzrosło, podobnie jak uposażenie zarządu. Spółka notuje stratę, ale wynagrodzenia zarządu oraz rady nadzorczej rosną. Czy nie należałoby tego faktu wyjaśnić mieszkańcom?

Z rachunku zysków i strat wynika, że przychody osiągnięte w 2018 roku spadły o 2 mln zł w stosunku do roku 2017. Spółka chyba nie martwi się bardzo tym faktem, gdyż stratę tłumaczy zdaniem „…spowodowało wykazać stratę, a zarząd spółki zwróci się do udziałowców (gminy) z propozycją pokrycia strat z kapitału zapasowego”. Dwukrotnie Rada Miejska w Nasielsku zezwoliła na zwiększenie kapitału spółki odpowiednio o 300 tys. zł (rok 2015) oraz 360 tys. zł w 2016 roku. W ubiegłym zaś roku, aby pokryć odnotowaną stratę, kapitał zakładowy spółki został zwiększony o 569 tyś. zł w postaci prawa własności lokalu niemieszkalnego przy ulicy Kilińskiego 1/3 o powierzchni użytkowej 200,38 m2.

Z rachunków zysków i strat możemy odczytać i rozszyfrować oczywiste zwroty takie jak podatki, amortyzacja, wynagrodzenia. Natomiast niezrozumiała jest dla nas pozycja „usługi obce”, a w niej koszt blisko 0,5 mln zł poniesiony w 2019 roku.

NBM zapewnia obsługę księgową, administrowanie oraz nadzór techniczny nad zarządzanymi przez siebie budynkami. W informacji dodatkowej NBM za rok 2019 czytamy, iż prowadzenie księgowości nasielskiej spółki zostało powierzone zewnętrznej firmie z Warszawy. Nie od dzisiaj wiadomo, iż za tego typu usługi trzeba w stolicy zapłacić dużo więcej niż na naszym rynku. Dodatkowo widać, iż nie wpłynęło to na spadek zatrudnienia w nasielskiej jednostce. Czyżby w Nasielsku brakowało kompetentnych księgowych? Co zatem skłoniło zarząd do przekazania prowadzenie ksiąg rachunkowych firmie zewnętrznej?

Sprawdzanie finansowe Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego za rok 2019 jest bardziej szczegółowe w stosunku do poprzednich i być może z tego powodu zamieszczono tam informację o „pozostałych kosztach operacyjnych w wysokości 316 tys. zł, które nie zostały rozliczone w latach ubiegłych”. Pani Prezes podkreśla również stratę finansową (ok. 70 tys. zł) jakie przynosi składowisko odpadów w Jaskółowie, a także poniesiony koszt na drenaż wybudowanego w 2015 r. bloku przy ul. Płońskiej.

Na koniec chcielibyśmy przypomnieć byłego Prezesa NBM pana Wojciecha Piątkowskiego, który został zmuszony do odejścia z zajmowanego stanowiska przez burmistrza Arciszewskiego. Po zwolnieniu Pan Wojciech rozpoczął pracę w bliźniaczej spółce budowlanej w Wieliszewie, gdzie zastał sytuację trudną, podobną do tej, w jakiej znajduje się obecnie NBM z Nasielska. Zwołał zewnętrzny audyt księgowy, który w konsekwencji pozwolił prokuraturze na postawienie aktu oskarżenia wobec byłego prezesa, co ostatecznie doprowadziło do jego skazania za dopuszczenie spółki do straty w wysokości 1,7 mln zł. Według dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym danych spółka w Wieliszewie w 2017 roku przyniosła zysk 1 mln 115 tys. zł oraz 185 tys. zł w roku 2018 r. Dane za rok 2019 nie zostały jeszcze opublikowane.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk