„W marcu br. jak ta sprawa wybuchła, usłyszałem od Burmistrza, że nic nie da się z tą sprawą zrobić” – relacja II sesji

„W marcu br. jak ta sprawa wybuchła, usłyszałem od Burmistrza, że nic nie da się z tą sprawą zrobić. Póki co mamy listopad, a wysypiska na razie nie ma” – A. Mikucki

II sesja odbyła się 29.11.2018 r. przy udziale 14 radnych (pani Elżbieta Latkowska zrezygnowała z mandatu radnej). Jak na każdej sesji, tak i tym razem Burmistrz złożył informację ze swojej działalności. Na uwagę zasługują sprawy, które przedstawił Burmistrz: decyzja środowiskowa inwestycji przy ulicy Elektronowej, decyzja dotycząca rozbudowa zakładu produkcji wyrobów betonowych w Pieścirogach Starych, podpisanie umowy z inspektorem nadzoru budowy kanalizacji na ul. Słonecznej na kwotę 14760 zł. Burmistrz poinformował również Radę, że trwają prace instalacji sanitarnej w Nasielsku oraz wodno – kanalizacyjnej na ul. Brzozowej, Cytrusowej i Oliwkowej. Po decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ruszyły również prace sali gimnastycznej w Popowie Borowym. Odebrano prace końcowe związane z otwartymi strefami aktywności w Nasielsku i Cieksynie. Pan Burmistrz poinformował również, że w dniu 13.11 odbyło się spotkanie w sprawie MPZM w Jaskółowie. Pozostałe informacje, które zajęły większość wypowiedzi Pana Burmistrza można streścić w kategorii patriotyczno – religijnym oraz sportowo – kulturalnym.

W związku z tym, że pytań do Pana Burmistrza nie było ze strony radnych, pytanie do burmistrza zadał p. Adam Mikucki o bardziej szczegółowe wyjaśnienie prac nad decyzją dotyczącą zakładu rozlewni lakierów. Pan Ruszkowski odpowiedział, że RDOŚ zażądał stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu, Sanepid nie zajął w tej sprawie stanowiska, a Wody Polskie przesunęły wydanie opinii do 31 grudnia. Pan Mikucki po raz kolejny zapytał p. Skarbnika czy udało się policzyć dofinansowanie środków zewnętrznych. Pan Skarbnik odpowiedział, że jeszcze tego nie policzył.

Dalszą część posiedzenia RM podzielę na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła ZZO Jaskółowo, a temat można określić jako „breaking news”. Dotychczas informacja, która była przekazywana przez UM mówiła, że wysypiska nie będzie, odszkodowania też nie będzie ponieważ inwestor nie ma prawomocnego pozwolenia na budowę. Pan Mikucki poinformował Radę, że trzy tygodnie temu spotkał się w obecności mecenasa Podgórnego z panem Weredą i jego mecenasem. Adam Mikucki przekazał również treść maila (który otrzymali Radni i Burmistrz) jaki otrzymał od mecenasa p. Weredy „Mój mocodawca oszacował kwotę ewentualnego odszkodowania w związku z wejściem w życie aktualnie procedowanego MPZP na 50 mln zł. Tym samym jest to kwota kary umownej za niewykonanie przez Gminę zobowiązania wynikającego z porozumienia”. Aby uzmysłowić jak poważna jest to sytuacja, p. Mikucki przekazał również komentarz dr. Mirosława Wincenciaka (adiunkt na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku) do art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na który to przepis będzie się powoływał inwestor w sprawie odszkodowania. „Dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że prawo do żądania odszkodowania przysługuje gdy nieruchomość mogła być przed wejściem w życie planu choćby potencjalnie wykorzystywana w sposób, który na gruncie planu nie jest już możliwy do realizacji (…), a sposób korzystania z tej nieruchomości określa np. decyzja o warunkach zabudowy” (decyzja lokalizacyjna wydana przez Burmistrza Ruszkowskiego). Na zakończenie swojego wystąpienia p. Mikucki zaapelował do Rady, aby rozmawiała z inwestorem, ponieważ milczenie będzie oznaczało albo powstanie wysypiska, albo będzie stanowiło otwartą drogę do gigantycznego odszkodowania. Zaapelował o dalsze prace nad zrobieniem dobrego planu. Informacja przekazana przez p. Mikuckiego została z mieszanymi uczuciami przyjęta przez Radnych. Pan Gers zapytał w jakim charakterze występuje p. Mikucki: pełnomocnika, emisariusza czy gońca pana Weredy. Pan Dłutowski podziękował panu Mikuckiemu za to, że ma takie kontakty z inwestorem, który dzieli się z nim swoimi planami. W innym tonie wypowiedział się p. Czyż, który zaapelował do Rady, aby się zastanowiła czy aby p. Mikucki nie ma racji. Przypomniał radnym, że w poprzedniej kadencji był przyjmowany przez poprzednich radnych podobnie jak p. Adam teraz. Gdyby nie jego upór i determinacja, to sala w Popowie Borowym, która groziła katastrofą budowlaną byłaby wybudowana. Pan Kordowski zaproponował spotkanie z p. Weredą. Pan Świderski był zdania, aby pracować dalej nad planem, a jeśli inwestor odstąpi od odszkodowania, to będzie za tym aby pomóc w przekształceniu działek rolnych na budowlane. W podobnym tonie wypowiedział się również Burmistrz, który stwierdził, że nowe osiedla są w interesie gminy, ale nie na zasadzie „coś za coś’. Jeżeli rzeczywiście będzie dobra wola inwestora, to być może Rada pochyli się nad Studium i Planem nie tylko dla Jaskółowa, ale całego miasta. Ta inicjatywa ma jednak wyjść od radnych. Pan Ruszkowski dodał, że uchwalenie planu, który będzie przyjęty przez wojewodę i który nie będzie dawał podstaw do powstania zakładu, to pomysł gminy jak działać, aby te wysypisko nie powstało.

Mecenas obecny na sesji potwierdził, że w przypadku uchwalenia MPZP, który będzie niezgodny z decyzją lokalizacyjną, to wówczas inwestor będzie mógł wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o odszkodowanie. O ewentualnej kwocie odszkodowania zdecyduje Sąd. Pan mecenas dodał, że w chwili obecnej ani Burmistrz, ani Rada nie może procedować nad innym projektem niż ten, który jest w Studium.

Radny Pietras zaapelował w imieniu stowarzyszenia „Aktywny i czysty Nasielsk” o możliwość zorganizowania spotkania osób zainteresowanych z urbanistami celem przedstawienia uwag do planu. W podobnym apelu wystąpił radny Domała. W kwestii spotkania Burmistrz czeka na wpłynięcie uwag do UM. Jeżeli takie będą, to spotkanie będzie zorganizowane. Radny Swiderski poprosił pana Burmistrza, aby takie spotkanie zorganizował jeszcze przed wpłynięciem uwag do planu. Pan mecenas stwierdził, że takie spotkanie przed wpłynięciem uwag jest nieznane w procedurze planistycznej.

Temat ZZO Jaskółowo był omawiany praktycznie do końca posiedzenia Rady, ale teraz omówię inne sprawy w niej poruszane.
Sołtys Borkowa zwrócił się z pytaniem o status prawny pomnika w Borkowie oraz czy fundusz sołecki został przeznaczony na naprawy bieżące (ul. Polna) czy Burmistrz w planach ma większą inwestycję. Pan Ruszkowski odpowiedział, że z funduszu będą wydane pieniądze tylko na naprawy bieżące, a jeżeli chodzi o pomnik to będzie on najprawdopodobniej przeniesiony. Radny Gers dodał, że w dniu dzisiejszym zapoczątkował nowy etap dotyczący pomnika w Borkowie, a prace jak to określił będą bardziej zaawansowane.

Radny Dłutowski w swoim pytaniu nawiązał do kampanii wyborczej, w której poruszono temat ścieżki rowerowej, a która nie otrzymała dofinansowania ponieważ Gmina Nasielsk nie ma planu niskoemisyjnego (temat poruszony przez KWW Renaty Włodarskiej – Stawiamy na rozwój – od autora). Radny Dłutowski poprosił p.Burmistrza, aby ten fakt potwierdził lub zaprzeczył. W imieniu Burmistrza odpowiedział p. Kasiak, który potwierdził, że jednym z powodów odrzucenia wniosku był brak tego planu. Pan Dłutowski zapytał również o salę w Popowie Borowym. Na jego pytanie również odpowiedzi udzielił p. Kasiak, który stwierdził, że po decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ruszyły prace budowy sali, polegające na poprawie i wykonaniu wzmocnień w terminie do dnia 30.06.2019 r. Pan Kasiak dodał, że autor projektu będzie zobligowany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z projektem naprawczym. Radny Świderski dopytał Burmistrza czy plan niskoemisyjny będzie w gminie robiony – jego pytanie pozostało bez odpowiedzi. Natomiast radny Fronczak przypomniał, że temat ścieżki rowerowej był już poruszany przez niego na początku poprzedniej kadencji i trwa to już dość długo.

Radny Kordowski poruszył temat niszczejącego budynku po starym komisariacie milicji oraz nasadzenia kwiatów lub innych roślin na rondzie, które uatrakcyjniłyby to miejsce. Jarosław Ruciński przypomniał o pomyśle z guzikami na rondzie. Burmistrz odpowiedział, że był na spotkaniu, w którym padła ciekawa propozycja zagospodarowania ronda w kwocie 40-70 tys. zł. Dodał przy okazji, że ma nadzieję na ogłoszenie przetargu na rondo w Pniewie oraz, że trwają prace nad dokumentacją trzeciego ronda. Natomiast w kwestii niszczejącego budynku, Burmistrz poinformował, że właściciele, z którymi ma dobry kontakt, mają przygotowany projekt, ale nie jest w stanie pewnych ustaw zmienić (Burmistrz nie sprecyzował o co chodzi).

Radny Sawicki poprosił Burmistrza, aby przystąpił do prac związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy przedszkola samorządowego w Pieścirogach. Burmistrz odpowiedział, że na przedszkole kontenerowe UM będzie aplikować o środki zewnętrzne.
Radny Domała przekazał Burmistrzowi autorski pomysł nad zwiększeniem bezpieczeństwa wokół przedszkola i żłobka w Nasielsku. Pan Kasiak w imieniu Burmistrza odpowiedział, że UM jest w trakcie opracowania projektu stałej organizacji ruchu, który przewiduje min. wykonanie progu zwalniającego.

Jedna z mieszkanek Nasielska zapytała Burmistrza o zabytki w Nasielsku, które wymagają remontu (biblioteka, dom nauczyciela). Burmistrz odpowiedział, że dach w bibliotece jest już naprawiony, a pieniądze na remont domu nauczyciela są w budżecie na 2019 r. (kwota 700 tys. zł. w zarządzeniu nr 144 Burmistrza Nasielska w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 r. – od autora). W kwestii zabytków i niszczejących budynków głos zabrał również radny Fronczak, który poruszył temat niszczejącej wieży ciśnień. Odpowiedzi udzielił nie burmistrz, tylko przewodniczący RM pan Lubieniecki, który stwierdził, że ta wieża nie jest we władaniu gminy.

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania dla Jaskółowa

Co może zrobić Burmistrz Nasielska aby uchronić nas przed powstaniem ZZO w Jaskółowie? Jednym z dostępnych na ten moment rozwiązań jest przygotowanie IDEALNEGO planu zagospodarowania przestrzennego. Chcąc wesprzeć Burmistrza zwróciliśmy się o wsparcie doświadczonych planistów oraz proponowaliśmy wielokrotnie spotkanie z Burmistrzem i ekspertami. Obecny plan przygotowywany na zlecenie urzędu jest pełen uchybień i wad prawnych. Jeśli zostanie uchwalony w takiej formie Wojewoda prawdopodobnie go odrzuci, a plan stanie się dla nas bezużyteczny

Stowarzyszenie złożyło do planu szereg bardzo ważnych uwag przygotowanych przez niezależnego eksperta planistę. Zebraliśmy także blisko 300 podpisów mieszkańców Jaskółowa i gminy Nasielsk popierających uwagi.

Z uwagi na wspólny cel, jakim jest przeciwdziałanie ZZO łączący nas wszystkich, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski i Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości powinni mocno pochylić się nad obecnym kształtem planu, uwzględnić nasze uwagi i zlecić naniesienie znacznych poprawek do opracowywanego planu. Jedynie właściwie poprawiony plan może nas zabezpieczyć przed powstaniem wysypiska.

„Nad Nasielskiem wisi fatum. O co byśmy się nie zwrócili nie jest zrobione dobrze”.

Szanowni Państwo, nasze stowarzyszenie postanowiło relacjonować sesje Rady Miejskiej w Nasielsku. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może w nich uczestniczyć, a podczas ich debat zapadają kluczowe decyzje dotyczące naszego Miasta i Gminy. Zachęcamy Państwa oraz Pana Burmistrza i Radnych do wspólnej dyskusji.

„Nad Nasielskiem wisi fatum. O co byśmy się nie zwrócili nie jest zrobione dobrze” – M.Świderski.

I sesja (22.11.2018r) rozpoczęła się uroczyście od odegrania hymnu Państwowego oraz hejnału miasta Nasielska. Po odebraniu oświadczeń o wyborze na urząd oraz złożeniu ślubowania przez Burmistrza i Radnych Miasta, a także zadeklarowaniu się co do pełnienia funkcji w poszczególnych komisjach, nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali mieszkańcy.

Urząd miejski w Nasielsku

W imieniu WTZ, głos zabrała pani Bogumiła Szlaska – Prezes stowarzyszenia WTZ. W swoim apelu skierowanych do władz i mieszkańców Nasielska p. Prezes poprosiła o pomoc w adaptacji budynku w Świeszewie. Pani Szlaska podkreśliła, że w ramach WTZ korzystają mieszkańcy z całej gminy Nasielsk. Podziękowała za okazaną pomoc panom radnym: Świderskiemu i Domale. Odpowiadając na pytanie p. Świderskiego, Burmistrz stwierdził, że w planach UM jest powrót WTZ do naszej gminy do budynku w Nunie, który pełnić będzie funkcję centrum pomocy dla osób potrzebujących.

W imieniu stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk głos zabrał Marcin Tracz. Skierowane pytanie do p. Ruszkowskiego dotyczyło informacji czy Burmistrz zapoznał się z opinią prawną (http://www.aktywnynasielsk.org.pl/2018/11/20/opinia-prawna-dot-dzialan- burmistrza-nasielska/) jakie działania urząd i burmistrz mógł podjąć na podstawie opinii hydrogeologicznej prof. Gromca i prof. Sadurskiego (opinię tą stowarzyszenie „Aktywny ..”skierowało do UM kilka dni przed sesją), a także czy w związku z tym Burmistrz podejmie jakieś działania. Burmistrz stwierdził, że jeszcze się z tą opinią nie zapoznał. Drugie pytanie dotyczyło prośby o podjęcie się zorganizowania spotkania z osobami, które mają realny wpływ na rozwiązanie problemu wysypiska w Jaskółowie. Wniosek ten poparł radny Domała, który zaapelował do Burmistrza, aby zaprosił sąsiednich włodarzy oraz mieszkańców naszej gminy, tak aby każda ze stron mogła się w tej sprawie wypowiedzieć. Ponadto wystosował apel do Radnych o współpracę i szacunek do osób, które przeciwdziałają powstaniu wysypiska. Burmistrz Ruszkowski odpowiedział, że takie spotkanie może się odbyć, ale UM musi najpierw dysponować uwagami do planu, a ponadto w tym spotkaniu muszą wziąć udział osoby merytoryczne. Ponadto w UM jest powołana specjalna komisja, która analizuje plan, również pod kątem uwag zgłoszonych do planu. Z kolejnym pytaniem skierowanym do Radnych, p. Tracz zapytał czy Radni planują osobiście coś zrobić, aby wysypisko nie powstało. Poprosił radnych, aby działali w terenie i wyprzedzali działania inwestora. Poinformował Burmistrza i Radę, że Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, dysponuje opinią, która wskazuje na wady prawne oraz brak spójności z przepisami prawa, uchwalanego MPZP dla m. Jaskółowo. Marcin Tracz zaznaczył, że sytuacja wokół wysypiska jest bardzo trudna i nie wystarczą już marsze i blokady. Inwestor wystąpił do sądu o ustanowienie służebności gruntowej do planowanego zakładu i dlatego ważne jest, aby Burmistrz wykonał uchwałę Rady dotyczącą budowy ścieżki rowerowej (Burmistrz Ruszkowski już raz wydał zgodę inwestorowi na tę drogę, a od kwietnia 2018 r. jest podjęta uchwała RM, aby teren ten przeznaczyć na ścieżkę rowerową). Pan Lubieniecki odpowiedział, że RM robi wszystko, aby wysypiska nie było i już nie pierwszy raz uchwala MPZP. Pani Kierownik Strzelecka odpowiadając na pytanie pana Rucińskiego: ile planów w ostatnim czasie zostało unieważnionych, stwierdziła, że przez sąd został unieważniony plan dla miasta Nasielska, uchwalony w 2010 r. – ponieważ miał dużo błędów (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F9D83237F?fbclid=IwAR3m-Osd27- 98zJw2r9gItPYpwTP4y086dPOF4RLH29Z-Zwf9un_CG2AC4Y).

W sprawie wysypiska w Jaskółowie pytanie do Burmistrza zadał radny Pietras, który zapytał czy Burmistrz wie o złożonym wniosku do operatora energii elektrycznej przez Inwestora na odbiór energii elektrycznej. Burmistrz odpowiedział, że do UM taki wniosek nie wpłynął, a odpowiadając na prośbę radnego Sawickiego zadeklarował złożenie zapytania do zakładu energetycznego w tej sprawie.

Radny Świderski zaapelował do Rady, aby uchwaliła MPZP w ciągu dwóch tygodni od złożenia uwag. Pesymistycznie odpowiedział na ten apel pan Tracz, który stwierdził, że lista uwag do planu, które stowarzyszenie złoży do 7.12 jest na tyle duża, że jest wątpliwe, aby udało je się zrealizować w tym terminie. Natomiast uchwalony w obecnym kształcie plan zagospodarowania ma tyle wad prawnych, iż Wojewoda go z urzędu odrzuci zatem nie będzie żadnym zabezpieczeniem przed powstaniem ZZO w Jaskółowie. Adam Mikucki w kolejnych pytaniach skierowanych do Burmistrza, przypomniał, że kilka dni temu w Jaskółowie, Burmistrz zgodził się na zorganizowanie spotkania pomiędzy planistami UM, a planistami którzy pracują na rzecz stowarzyszenia „Aktywny …”. Pan Mikucki zapytał również Burmistrza o niezgodności w sprawie norm okien budowanej Sali w Popowie Borowym. Burmistrz stwierdził, że odbiór prac jest weryfikowany z certyfikatami urządzeń, w tym certyfikatami dotyczącymi parametrów okien. Pan Kierownik Kasiak dodał, że każda część robót była potwierdzona przez odbiór inspektora nadzoru, a na stwierdzenie pana Mikuckiego, że za wykonane prace UM zapłacił już wykonawcy 1,3 mln zł., a jeden z protokołów odbioru dotyczy właśnie wspomnianych okien, pan Kasiak zadeklarował, że będzie żądał wyjaśnień w tej sprawie od inspektora nadzoru. Pan Mikucki zapytał Burmistrza i skarbnika o kwotę uzyskanych środków zewnętrznych. Pan Skarbnik powiedział, że jeszcze nie udało mu się policzyć tej sumy, a Burmistrz odpowiadając panu Rucińskiemu w tej samej sprawie, stwierdził, że są kwestie rozbieżności i jeszcze raz trzeba to policzyć.

Dosyć istotna kwestia, która została jednak przeniesiona na inne posiedzenie dotyczyła wniosku jaki złożył radny Rodryg Czyż. Zaapelował do radnych, aby praca radnych była społeczna, a diety przekazywane na inicjatywy lokalne. Pan Czyż zaapelował również, aby 20% swoich dochodów Burmistrz przekazywał na ten cel. Pomysł ten poparł pan Andrzej Zawadzki, który zaproponował, aby dieta radnego wynosiła 1 zł oraz złożył wniosek o obniżenie dochodów Burmistrza o 1/3. Pan Skarbnik Gminy dodał, że obecnie trwają prace nad podwyżkami, aby podnieść pensje pracowników UM, za co podziękował panu Burmistrzowi radny Kordowski.

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i czysty Nasielsk

Propozycja porozumienia ze strony inwestora ZZO Jaskółowo

W dniu 29 listopada została złożona propozycja porozumienia zaproponowana przez inwestora pomiędzy nim a gminą Nasielsk, która zakłada przekształcenie działek w Jaskółowie pod budownictwo mieszkaniowe. Biorąc pod uwagę jak niekorzystna jest aktualna sytuacja prawna (inwestor jest bliski uzyskania wszystkich pozwoleń, co umożliwi rozpoczęcie inwestycji) uważamy, że propozycja jest dobrym rozwiązaniem.

Oczywiście aktualne działania związane z planem zagospodarowania przestrzennego powinny być kontynuowane i dopiero w następnym kroku powinny zostać podjęte działania w temacie zmiany studium, co wynikałoby z treści porozumienia.

Liczymy, że Burmistrz gminy Nasielsk przychyli się do zawarcia porozumienia.